Aktiviteetti
Tehtävälle määriteltävä pienempi toimenpide (esim. tapaaminen, soittopyyntö, lausunto, yms.).

Tehtävän aktiviteetti voidaan kohdistaa kelle tahansa tiimin käyttäjälle kommenttia tai toimenpidettä varten. Näin useat käyttäjät voivat yhtäaikasiesti tehdä saman tehtävn toimenpiteitä ilman, että tehtävän tekijää tai vastuuhenkilöä muutetaan. Käyttäjälle määritetyt aktiviteetit näkyvät tämän henkilökohtaisessa työnäkymässä.

Tehtävän mahdolliset aktiviteetit määräytyvät tehtävän työnkulussa. Työnkulun hallintanäkymässä valitaan mitkä aktiviteeteista ovat käytössä valitussa työnkulussa.

Käyttäjät voivat luoda haluamansalaisia aktiviteetteja tarpeensa mukaan.

Käsittelijä
Käyttäjä, joka kulloinkin tekee työnkulun mukaisesti etenevää tehtävää. Sama henkilö voi käsitellä tehtävävää sen jokaisessa vaiheessa, tai eri vaiheille voidaan valita eri käsittelijä.
Kun tehtävän vaiheen käsittelijäksi asetetaan jokin henkilö, tehtävä ilmestyy tämän Henkilökohtaisen työnäkymän Työlistaan.

Laskuriaika
Laskuriaika on tehtävän käsittelyyn käytettyä aikaa. Jos HRM on käytössä, voi laskuriaikaa käyttää apuna/suoraan työajan kirjaamiseen. Tehtävälle laskettu tai itse merkitty laskuriaika tulee Työajan vienti -sivulle näkyville, josta sen voi sellaisenaan tai muokattuna halutessaan viedä työajaksi HRM:ään.

Projekti
Yläkäsite, jolla useampi tehtävä voidaan niputtaa yhteen. Netvisorissa tehtävä itsessään on toiminnoiltaan niin monipuolinen, että sitä voi halutessaan käyttää "projektinhallintatyökaluna".
Projektilla on kaksi erilaista tyyppiä:

  • Projekti
  • Kampanja

Tehtävä
Tehtävät noudattavat aina jotain työnkulkua, ja tehtävän käsittely pohjautuu työnkulun eri vaiheisiin. Tehtävää voi käsitellä henkilö, joka kuuluu kuluvaa vaihetta käsittelevään tiimiin.

Tiimi
Ryhmä käyttäjiä. Yksi käyttäjä voi kuulua useampaan tiimiin.  

Tiimiin kuuluminen määrittää missä vaiheissa olevia tehtäviä käyttäjä voi käsitellä. Työnkulun jokaiselle vaiheelle on mahdollista määritellä yksi tai useampi tiimi, jotka saavat käsitellä tehtävää, tämän siirtyessä kyseiseen vaiheeseen. Käyttäjä voi siis käsitellä tehtävää sen niissä työnkulun vaiheissa, joita käsittelee tiimi, johon käyttäjä itse kuuluu.

Tiimit kannattaa siten suunnitella henkilöiden työnkuvien mukaisesti. On myös halutessaan mahdollista  asettaa kaikki käyttäjät kuulumaan yhteen ainoaan tiimiin, joka käsittelee työnkulun kaikkia vaiheita. Näin kaikki käyttäjät voivat käsitellä tehtävää sen kuluvasta vaiheesta riippumatta.

Tiimien jäsenten oikeudet tehtävän vaiheen tekemiseen määritetään työnkulussa.

Työnkulku
Työnkulku on puumainen rakenne, jolla mallinnetaan liiketoimintaprosessi eri vaiheineen.
Tehtävät noudattavat aina jotain työnkulkua, ja tehtävän käsittely pohjautuu eri vaiheisiin. Tehtävää voi käsitellä henkilö, joka kuuluu kuluvaa vaihetta käsittelevään tiimiin.
Hyvin suunniteltu työnkulku vaiheineen ja käsittelevine tiimeineen on siis pohjana sujuvalle tehtävien hallinnalle ja käsittelylle.

Yhteyshenkilö
Tehtävä luodaan aina asiakkaalle ja yhteyshenkilö on se henkilö, johon ollaan yhteydessä asiakkalle luodun tehtävän tiimoilta. Henkilö voi toimia  useamman asiakkaan yhteyshenkilönä.

Asiakkaalle voidaan luoda uusia yhteyshenkilöitä tai linkittää jo olemassaolevia. Yhteyshenkilö voidaan liittää halutun toimipaikan alle.

Lähetettäessä sähköpostia Tehtävän käsittely -näkymästä, yhteyshenkilö on oletuksena viestin vastaanottaja. Vastausviestit tallentuvat tehtävälle kommentiksi. Tehtävälle valittun yhteyshenkilön voi halutessaan vaihtaa.

Yhteyspyynnöt
Pyynnöt ovat "yleisiä yritykselle kohdistettuja viestejä/ilmoituksia".

Yhteyspyynnöt voivat olla:

  • Ulkoisista viestilähteistä tulleita viestejä sähköpostiviestejä
  • Käyttäjän itsensä kirjaamia vapaamuotoisia pyyntöjä / ongelman kuvauksia / toivomuksia

Pyynnöstä voidaan muodostaa uusi tehtävä tai se voidaan liitää olemassa olevalle tehtävälle kommentiksi.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.