Min Netvisor är en startsida för bokförare, löneräknare, personer som sköter inköpsreskontra eller koncernrevisorer som vill se sina kunders transaktioner. Genom funktionen effektiviseras bokföringsbyråns arbete och blir högklassigare, då både öppna uppgifter och Netvisors automationsgrad blir synliga. Tills vidare fungerar Min Netvisor endast i produktionsmiljön.

INNEHÅLL

Aktivera Min Netvisor

I fortsättningen består Min Netvisor av fem olika delar:

 1. Ekonomiförvaltning
 2. Inköp
 3. Löner
 4. Försäljning (Publiceras senare)
 5. Egna kunder

Gå till Min Netvisor-vyn bredvid företagsmenyn i övre balken:

I fortsättningen hittar du Min Netvisor även i menyn som öppnas under ditt eget namn. I menyn som öppnas under ditt eget namn hittar du därtill Egna kunder, där du kan välja vilka kunder som syns i Min Netvisor. För att få åtkomst till vyn måste du ha en bokförar- eller löneräknarroll på en bokföringsbyrå som ger dig behörighet att lägga till lönekunder.

När du går till vyn för första gången blir du ombedd att välja Egna kunder för att kunna visa nödvändiga nyckeltal för de kunder som är på användarens ansvar.

Vid ditt första besök rekommenderar vi att du går direkt till valet Egna kunder och väljer kunder, varefter du förflyttar dig till vyn Ekonomiförvaltning på ovannämnt sätt.

Användarrättigheter

Min Netvisor är tillgängligt för alla kunder, både för bokföringsbyråer och direktkunder. Min Netvisor kan användas med bokförar-, inköpsreskontra- eller löneräknarbehörigheter.

För att använda Min Netvisors Ekonomiförvaltning-del måste användaren ha KS-roll i kundrelationen, alla behörigheter till Accounting-delen, samt redigeringsbehörighet för Min Netvisor under funktionsspecifika behörigheter. Om användaren inte har behörigheter till Netvisors informationsvy för det aktuella företaget syns ett lås på raden i fråga i Min Netvisor-vyn. Om användaren inte har behörigheter att själv lägga till informationsvybehörigheter till kundföretaget (inte har användaradministratörsbehörighet), måste hen be bokföringsbyråns administratör att lägga till nödvändiga behörigheter.

Med inköpsreskontrabehörigheterna kan du välja kund i Min Netvisor, varvid kundrelationen visar funktioner relaterade till inköp. Dessutom måste användaren ha åtminstone redigeringsbehörighet för Inköpsreskontrans grundläggande funktioner och för punkten Min Netvisor.

Löneräknare kan använda Min Netvisor med bokförarbehörigheter och redigeringsbehörighet för punkten Min Netvisor.

Egna kunder-vyn

I vyn Egna kunder kan du välja dina egna kunder som du ansvarar för. De här kunderna visas i övriga Min Netvisor-vyer. Uppgifterna sparas till alla företag som du har användarrättigheter till. Välj kund genom att ställa in växlingsknappen till positionen Ja. Under punkten ansvarig person syns högst fem personer, men det kan finnas fler ansvariga personer. I kundlistan kan du söka kunder på namn eller en del av namnet. Sökfunktionen filtrerar kundlistan i takt med att du skriver. Som ansvariga personer syns de personers namn som har tagit kunden i fråga under uppföljning. Vyn kan visa högst 100 kunder. Det här är en gemensam gräns för ekonomiförvaltning och löner. Om du väljer samma företag i båda vyerna räknas detta som en kund.

Du får tillgång till lönevyn med löneräknarbehörigheter genom att under ditt eget namn välja Egna kunder – Löner och klicka på önskade kunder i kundlistan. Härefter listas dina lönekunder i vyn Löner.

 

Ekonomiförvaltning-vyn

Ekonomiförvaltning-vyn består av två delar: Egna kunder och Smidigare vardag.

Egna kunder (ekonomiförvaltning)

Mina kunder-delen innehåller ett sammandrag av nyckeltal eller ikoner relaterade till månadsuppehållet för att indikera om något har lämnats ogjort. Från nyckeltalen kan användaren titta närmare på den aktuella kundens uppgifter, för funktionen enligt rubriken.

 

Som standard visar vyn situationen tre månader tillbaka i tiden. Du kan själv ändra datumen. Datumbegränsningen påverkar ovanstående ekonomiförvaltningsvy. En smidigare vardag (Ekonomiförvaltning) visar alltid situationen sedan företaget öppnades fram till i dag.

Uppgifterna uppdateras automatiskt i Min Netvisor-vyn med 15 minuters mellanrum. Om användaren emellertid själv gör ändringar under ett visst företag uppdateras uppgifterna för det aktuella företaget i Min Netvisor-vyn i realtid. Om du vill att uppgifterna för ett visst företag ska uppdateras omedelbart måste du logga in på företaget i fråga och därefter återgå till Min Netvisor-vyn, varvid uppgifterna för företaget i fråga uppdateras i realtid.

Vyn innehåller följande uppgifter:

Senaste låsta period

Visar senaste låsta momsperiod. Efter Senaste låsta period visas ikonen om: 

 • Momsdeklaration kan göras
 • Momsberäkning har inte gjorts
 • Periodskatteanmälan har inte bildats
 • Periodskatteanmälan har inte skickats

När datumet för att skicka periodskatteanmälan närmar sig eller om anmälan är försenad visas ikonen Innehållet i anmälan visas när du för markören över ikonen.

Länken leder dig till den funktion som är ogjord, om exempelvis en momsberäkning har gjorts men ingen periodskatteanmälan har bildats styrs du till att göra en periodskatteanmälan. Senaste låsta momsperiod-fältet uppdateras inte såsom andra poster genom att byta datumbegränsningen, utan visar alltid den senaste låsta momsperioden oavsett datumbegränsning. På samma sätt uppdateras inte eventuella notiser i detta fält genom att byta datumbegränsningen, utan det visar alltid dagsläget.

Ofördelade referenstransaktioner

Om kunden har ofördelade referenstransaktioner visas styckeantalet för dessa och om allt är i sin ordning visas 0 stycken.

Kontoutdrag

Granskar saldot för kontoutdrag och det redovisningskonto som är fördelat till kontoutdraget för tidsperioden i fråga. Om saldona stämmer visas -ikonen och om det finns differenser visas varningstriangelikonen.

OBS! Så kallade 0-kontoutdrag som skickas av Nordea har beaktats och beaktas inte i granskningen

Om saldona stämmer och det inte finns några differenser visas en grön bockikon. Om det finns differenser i saldona visas ett orange utropstecken.

Ogranskade kontosättningar

Granskar verifikation som har lagts till eller ändrats men inte godkänts. Visar styckeantalet verifikationer.

Avstämningar: Försäljningsreskontra och inköpsreskontra

Granskar differenser i försäljningsreskontras och inköpsreskontras avstämningsvy.  Om allt stämmer visas en bockikon. Om det finns differenser visas en varningstriangel. Om det inom vyns tidsbegränsning finns ens en dag med en differens visas en varningstriangel, även om differensen vore i sin ordning den sista dagen av den filtrerade tiden.

Verifikationer med differens

Granskar verifikationer där debet/kredit uppvisar en differens. Om det finns differenser visas styckeantalet.

Skillnad mellan bokfört och kalkylmässigt momsbelopp

Granskar verifikationer vars bokförda och kalkylmässiga momsbelopp uppvisar en differens. Om det finns differenser visas eurosumman och styckeantalet

EU-meddelande

Granskar om försäljningsraderna innehåller rader med EU-momskod. Om det inte finns några rader visas ikonen . Om det finns rader visas ikonen . Genom att föra markören över ikonen får du veta status för EU-meddelandet:

 • Ogjort
 • Dagar till inlämnande
 • Inte skickat
 • Försenat

Smidigare vardag (ekonomförvaltning)

Smidigare vardag-delen innehåller en sammanställning av automations- och andra nyckeltal, vars syfte är att underlätta och påskynda så kallat rutinarbete genom effektivare användning av automation. Vyn visar situationen sedan företaget öppnades fram till i dag.

Genomsnittligt perioduppehåll: Visar genomsnittlig tid för perioduppehåll under rullande 12 mån

Elektroniska kontoutdrag/konto/: Jämför om kontoutdraget inkommer elektroniskt jämfört med alla företagets bankkonton.

Manuellt bearbetade ofördelade referenstransaktioner: Antal manuellt bearbetade referenstransaktioner. Om värdet är tomt har företaget inte mottagit betalning. 

Kontosättningsregler: Belopp från kontosättningsregler

Manuellt skapade verifikationer: Antal manuellt bearbetade verifikationer

Verifikationer skapade av systemet: Verifikationer skapade genom automation 

Momsanmälan skickad från Netvisor: Procentuell andel av momsdeklarationer som skickats under de senaste tolv månaderna

Moms betalad från Netvisor: Procentuell andel av moms som betalats under de senaste tolv månaderna 

Inköp-vyn

Ekonomiförvaltning-vyn Ekonomiförvaltning-vyn består av två delar: Egna kunder och Smidigare vardag.

Egna kunder (inköp)

eScan-dokument: Visar hur många obehandlade material företaget har. Du kommer till samma vy via Expansioner > Behandling av eScan-data.

Nya inköpsfakturor: Visar hur många nya inköpsfakturor företaget har med status ny faktura i Öppna inköpsfakturor-vyn. För fakturorna har inte angetts cirkulation (det vill säga ingen sakgranskare eller godkännare) och de har ännu inte sakgranskats. 

Cirkulerande inköpsfakturor: Visar antal fakturor som satts i cirkulationen sakgranskning och godkännande. Triangelikonen visar mer detaljerat hur många fakturor som väntar på sakgranskning och hur många som väntar på godkännande.

Förfallna fakturor:: Visar företagets fakturor, vars förfallodag är i det förflutna.

Ofördelade kreditnotor: Visar antalet ofördelade kreditnotor. 

Inköpsfakturor utan verifikation: Visar accepterade köpfakturor utan kvitto. 

Avstämning av inköpsfakturor: Visar om det finns en differens mellan inköpsreskontrans belopp och företagets leverantörsskuldkonton. Om allt stämmer visas en bockikon, om det finns en differens visas en varningstriangel. Om det inom vyns tidsbegränsning finns ens en dag med en differens visas en varningstriangel, även om differensen vore i sin ordning den sista dagen av den filtrerade tiden. 

Smidigare vardag (inköp)

Inköpsfakturor totalt: Visar antalet inkomna inköpsfakturor i Netvisor. Till antalet fakturor hämtas inkomna/skapade inköpsfakturor inom ett år bakåt i tiden från den här dagen räknat.

Inköpsfakturor per kanal: Visar längs vilka kanaler inköpsfakturorna har inkommit. Alternativen inkluderar skannade fakturor, e-fakturor och manuellt inmatade fakturor.

Automationsregler: Visar antalet skapade automatiseringsregler 

Träffsäkerhet för artificiell intelligens: Visar till hur många procent AI-kontosättningen träffat rätt. 

Standardcirkulationslista för inköpsfakturans leverantör: Visar den procentuella andelen av leverantörer som har en standardcirkulationslista

Standardcirkulationslistor för inköpsfakturor: Visar procentandel av inköpsfakturor som använder en standardcirkulationslista.

Standardkonto för inköpsfakturans leverantör: Visar procentandelen av leverantörer som har ett definierat standardkonto för bokföringen.

Löner-vyn

Vyn fungerar som ett verktyg och en checklista för löneräknaren samt möjliggör en effektiv löneberäkningsprocess i Netvisor.

Du får tillgång till lönevyn med löneräknarbehörigheter genom att under ditt eget namn välja Egna kunder – Löner och klicka på önskade kunder i kundlistan. Härefter listas dina lönekunder i vyn Löner.

I Löner-vyn kan du sortera kunder efter namn eller exempelvis följande löneutbetalningsdag. Ikonen visar när alla steg i löneberäkningsprocessen är genomförda eller om exempelvis verifikation för semesterlöneperiodisering saknas. I vyn ser du också snabbt om det finns olästa meddelanden i kundernas Netbox och om dina skattekontoöverföringar har betalats.

Egna kunder (löner)

Nästa löneutbetalningsdag: Vyn visar företagets nästa löneutbetalningsdag.

Netbox-meddelande: Via Netbox kan Netvisor-användare skicka meddelanden och bilagor till löneräknaren. Vyn visar antalet olästa Netbox-meddelanden.

Godkännande av lönespecifikation: Visar antalet icke godkända löneberäkningar. Om godkännande inte är i bruk visas en låsknapp i vyn.

Girering löner/kontoöverföringar: Vyn visar om du har obetalda löneberäkningar. Om det finns obetalda löner visas en orange triangel. Om allt är i sin ordning visas en grön bock när betalningen har mottagits på kontoutdraget och transaktionen kvitterats som betald. Vyn visar också om det finns icke utförda gireringar bildade av arbetsgivarprestationer. Om det inte finns några utestående gireringar kommer en orange triangel att visas, om det är en försenad betalning visas ett rött utropstecken. Om allt är i sin ordning visas en grön bock när betalningen syns på kontoutdraget och transaktionen har kvitterats som betald.

Löneuppgiftsanmälningar: Vyn granskar om det finns osända löneuppgiftsanmälningar.

Avräkningens girering: Vyn granskar om avräkningarna har betalats. Avräkningar är bland annat medlemsavgifter, utmätningar och så vidare. Även transaktioner som manuellt markerats som betalda behandlas som betalda.

Bokföring Verifikation/skyldigheter: Granskar om det bildats en verifikation av lönespecifikationen. Om inget verifikation har bildats för lönespecifikationerna visas en orange triangel, om allt är i sin ordning visas en grön bock. Förpliktelser ser på verifikationen för semesterlöneperiodisering. Om ingen verifikation har skapats för semesterlöneperiodisering visas en orange triangel, om allt är i sin ordning visas en grön bock

Separata anmälningar: Granskar om separata anmälningar har gjorts och eller markerats som manuellt levererade.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.