Ibruktagning av den nya semesterberäkningen
Presentation
Ibruktagningsfaser för den nya semesterberäkningen

 

I den nya semesterberäkningen har hanteringen av löneberäkning och semesterberäkning åtskiljts till egna funktioner som på ett mångsidigt sätt uppfyller kundernas krävande och varierande behov. Den 31 mars 2017 publicerade vi den förnyade semesterberäkningen automatiskt för användning av alla nya Netvisor-kunder och företag som tidigare använt löneberäkningssektionen får tillgång till förnyelserna genom guidad ibruktagning.

Ett nytt element i den förnyade semesterberäkningen är Semesterberäkningssätt som tillämpas för att fastställa beräkningsformlerna för semesterpenning som ska betalas och som ska periodiseras. Du kan enkelt lägga till semesterberäkningsmetoderna genom att kopiera dem från färdiga mallar. Semesterberäkningspraxis kan väljas för alla löntagare, oavsett lönemall. Vid behov kan mer än en semesterberäkningsmetod fastställas för samma löntagare.

Hanteringen av semesterdagar i löneberäkningsprocessen har preciserats och hanteringen av semesterpenningen har tydligare skilts åt från semesterlönen. Semesterlöneskuld dras av från bokföringen genast när semesterlönen betalas. I löneberäkningsprocessen har även lagts till en funktion för hantering av anställningsförhållande som upphör.

I den förnyade semesterberäkningen har hanteringen av bokföringen med anknytning till semestrar gjorts bättre och mer överskådlig. Periodiseringen av semesterlönen bildas alltid utgående från intjäningen och detta har även beaktats vid koppling av kostnader till beräkningsobjekten. Behovet av en ändring av periodisering visas tydligt i samband med periodisering av semesterlön och ändringen kan göras per löntagare. En ändring av periodisering som gjorts i tidigare månader visas tydligt i rapporterna och verifikatet både för periodisering av semesterlön och bikostnader.

Anvisningar för den nya semesterberäkningen finns i Löner> Förnyad semesterberäkning

Kolla in den förnyade semesterberäkningen från videon: Webbinarium

 

Ibruktagning av den nya semesterberäkningen

För nya löneberäkningskunder kommer den förnyade semesterberäkningen att tas i bruk automatiskt när löneberäkningen tas i bruk efter lanseringen den 31 mars 2017. Företag som tidigare har använt Netvisors löneberäkningssektion kommer att få tillgång till förnyelserna genom styrd ibruktagning.

Efter ibruktagningen av den nya semesterberäkningen ser ibruktagningssidan för löneberäkning och ibruktagningsfaserna likadana ut i alla företag. Om du vill försäkra dig om att företaget har haft Netvisors löneberäkning före 31.3.2017 kan du använda rollen Användaradministratör (KH) för att kontrollera när tjänsten Löner öppnades första gången på Netvisor.

 

Presentation

Tabellen nedan beskriver funktionslogiken hos den förnyade semesterberäkningen.

Arbetsvillkor

För en löntagare kan du välja ett arbetsvillkor som definierar när en månad ska tolkas som en hel kvalifikationsmånad för vilken semesterdagar intjänas enligt vald semesterintjäningsregel.

Arbetsvillkor kan ställas in bakom löntagaren eller som en massuppdatering i hantering av semesterrättigheter.

Anställningsförhållandets längd

Med längden på löntagarens anställningsförhållande är det möjligt att inverka på antalet semesterdagar som intjänas under en månad och den semesterprocent som tillämpas. Detta görs med hjälp av reglerna för semesterintjäning.

Semesterintjäning

Semester intjänas enligt den valda intjäningsregeln, om det valda arbetsvillkoret uppfylls för månaden.

Ny intjänad semester beräknas via månatliga förpliktelser. Intjänad semester kan redigeras via bokföringen av semesterdagar innan en periodiseringsverifikation skapas.

Semesterlönens och semesterpenningens belopp

Beräkningen av värdet på löntagarens semesterlön och semesterpenning och av periodiseringen sker via de Semesterberäkningsmetoder som fastställs för löntagaren.

Löntagare kan ges flera semesterberäkningsmetoder och priserna på dagarna beräknas enligt beräkningsmetod, t.ex. separat för månadslön och provision.

Att ta ut semester

Löntagaren ser i arbetstidsinmatningen semesterdagar som kan hållas och kan själv bokföra sin semester. Semestrarna kommer för behandling/utbetalning i löneberäkningsprocessen för det löneintervallet. Om det finns tillgängliga dagar från flera kvalifikationsår bokför programmet semesterdagar som uttagna med början från den äldsta intjänade semestern.

Att betala semestrar

I löneberäkningsprocessen kan semesterdagar och semesterlönedagar som betalas ut under löneintervallet anges separat. Priserna för dagarna bildas utifrån formlerna för löntagarens semesterberäkningsmetoder. Om semesterdagarna som ska betalas är från flera kvalifikationsår, betalar programmet ut dem med början från den äldsta intjänade semestern.

Periodiseringar

Periodiseringen av ny intjänad semester beräknas i anslutning till Månatliga förpliktelser. Om de nya intjäningsuppgifterna skiljer sig från de tidigare periodiseringarna (till exempel när semesterberäkningsmetoden ändras), vilket kräver en justering av periodiseringen, föreslår programmet Behov att ändra periodisering.

 Ändringar i periodisering

Om arbetstagarens intjänade semester, lönegrunder, semesterberäkningsmetod eller semesterprocent byts under semesteråret, ger detta upphov till ett behov att ändra periodiseringen.

När du gör månatliga förpliktelser får användaren en anmärkning om behov att ändra periodisering och hen får se ett förslag/förhandsgranskning över ändringsbehovet.  Läs mer om Periodiseringsändring.

 

Ibruktagningsfaser för den nya semesterberäkningen

Du hittar separata anvisningar för ibruktagning på våra supportsidor: Ibruktagningsfaser för den nya semesterberäkningen

 

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.