Behandlingen av bokföringsmaterialen är uppdelad i följande funktioner:

IntegrationHTTP-metodResursDTDSchemaExempel
Hämta bokföringsmaterialGETaccountingledger.nv 
Ladda ner
Hämta bokföringsmaterialPOSTaccounting.nvLadda ner
Ladda ner
Redigera bokföringsmaterialPOSTaccountingedit.nv
Ladda ner
Importera hela kontoplanenGETaccountlist.nv 
Ladda ner
Hämtning av räkenskapsperioderGETaccountingperiodlist.nv 
Ladda ner
Hämta verifikationsslagGETvouchertypelist.nv

Ladda ner

Hämta bokföringsmaterial

Resurs: accountingledger.nv

Resursen kan användas för att hämta bokföringsmaterial med olika begränsningar.

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
startdate1Hämtar verifikationer daterade efter ett givet datum2012-10-23 
enddate1Hämtar verifikationer daterade efter ett givet datum2013-10-24 
accountnumberstart0...1Hämtar verifikationer med samma kontonummer eller större än det angivna3000
accountnumberend0...1Hämtar verifikationer med samma kontonummer eller mindre än det angivna3500
changedsince0...1Hämtar nya verifikationer och sådana som har ändrats efter det angivna datumet (du behöver inte ange startdate och enddate när du använder detta)2013-01-01 
lastmodifiedstart0...1Hämtar verifikationer som har ändrats efter angivet datum2015-09-01
lastmodifiedend0...1Hämtar verifikat som har ändrats före angivet datum2015-09-02
showgenerator0...1Returnerar information till verifikationen om vem som genererade verifikatet
1
voucherstatus0...1Hämtar alla, endast giltiga eller raderade och ogiltiga verifikationer. <Voucher>-aggregatets statusattribut indikerar verifikationens status: "valid", "invalidated" eller "deleted"1 = alla
2 = endast giltiga
3 = borttagna och makulerade

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
rootRootAggregat1  
1VouchersAggregat1  
2VoucherAggregat0...n  
Attr.statusTeckensträng0...1Verifikationens status"valid", "invalidated" eller "deleted"
3NetvisorKeyNumeriskVerifikationens Netvisor-nyckel5
3VoucherDateDatumVerifikationens datum2013-12-05
3VoucherNumberNumeriskVerifikationsnummer515144
3VoucherDescriptionTeckensträngBeskrivning av verifikationen 
3VoucherClassTeckensträngVerifikationsslagFörsäljningsfaktura
3LinkedSourceNetvisorKeyNumerisk1Inköps- eller försäljningsfakturans länkuppgift (fakturans Netvisor Key)
123
Attr.typeTeckensträng1Fakturans typpurchaseinvoice eller salesinvoice
3VoucherNetvisorUriTeckensträng1Länk till verifikationen i Netvisor  
3VoucherLineAggregat0...n  
4NetvisorKeyNumerisk1Verifikationsradens Netvisor-nyckel6
4LineSumNumeriskRadens summa150,22
4DescriptionTeckensträngRadbeskrivning 
4AccountNumberNumeriskBokföringens kontonummer1701
4VatPercentNumeriskMomsprocent24
4VatCodeTeckensträngMOMS-kod 
4AccountDimensionTeckensträng0...1UppföljningsobjektUppföljningsobjekt 1
Attr.netvisorkeyNumerisk1Uppföljningsobjektets netvisorkey2
4DimensionAggregat0...1   
5DimensionNameTeckensträngRäkenskapsobjektsrubrik 
5DimensionItemTeckensträngRäkenskapsobjekt  

Importera bokföringsmaterial

Resurs: accounting.nv

För import av verifikationens bilaga över gränssnittet debiteras en transaktionsavgift (debitering för mottagning av e-faktura).

Genom att importera bokföringsmaterial kan du hämta verifikationer, verifikationsrader, raders räkenskapsobjekt och verifikationsbilagor. Verifikationsförfrågan måste adresseras till Accounting.nv-resursen utan parametrar. I ett anrop överförs alltid bara en verifikation. Om ingen nummeruppgift givits för verifikationen, hämtar systemet nästa nummer för den skapade verifikationen från det valda verifikationsslaget.

Verifikationsslag skapade av systemet:

 • Försäljningsfaktura (FF)
 • Försäljningsbetalning (FB)
 • Bank (BK)
 • Kassa (KT)
 • Importerade evenemang (PUMP)
 • Automatisk bokslutsbokföring (B)
 • Skapade av systemet (AB)
 • Övriga (ÖV)
 • Inköpsfaktura (IF)
 • Inköpsbetalning (IB)
 • Periodiseringar (P)
 • Lön (L)

Verifikationsslaget måste importeras med det fullständiga namnet på meddelandet, inte med verifikationsslagets förkortning. Användaren kan lägga till nya verifikationsslag i systemet manuellt.

Formatet på verifikationsradens summa, skattefritt eller inklusive skatt – väljs per verifikation. Om verifikationens räkenskapstyp är skattefri räknar systemet inte längre ut momsraderna och avrundningsskillnaderna i slutet av själva verifikationen, utan verifikationen blir exakt motsvarande som materialet. Vid bruttoberäkning beräknas alltid momsrader och avrundningsrader automatiskt av systemet.

Kontot som valts för verifikationsraden måste finnas i systemet, annars returneras INVALID_DATA-felet med förklaringar. Momskoden hämtas från det givna kontot om den inte har angetts separat. Om användaren anger en momskod som strider mot den momsprocent som valts på raden, returnerar programmet ett fel med förklaringar. Se listan över tillåtna momskoder här.

En negativ radsumma bokförs på kreditsidan och en positiv på debetsidan.

Flera räkenskapsobjekt kan fördelas till en verifikationsrad. Om rubrik- eller objektuppgifterna för ett givet räkenskapsobjekt inte hittas i systemet skapar gränssnittet dem som nya.

I samband med import av en verifikation kan du importera flera bilagor till den. Bilagor transporteras i ett XML-meddelande med base64-kodning.

Data som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning.

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1voucherAggregat1  
2calculationmodeTeckensträng1Verifikationens beräkningsmetod. Behandlas verifikationens rader med netto- (net) eller bruttobehandling (gross) . Vid nettobehandling beräknar systemet inte automatiskt moms- och avrundningsradernet
2voucherdateDatum1Verifikationens datum2009-1-1
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltid ansiansi
2numberNumerisk, max. 90...1Verifikationsnummer Om inget nummer anges hämtar systemet nästa nummer från det valda verifikationsslaget1
2descriptionTeckensträng0...1Beskrivning av verifikationen. Det maximala antalet tecken i fältet är 255 tecken.
Beskrivning
2voucherclassTeckensträng1Verifikationsslag. Se möjliga verifikationsslag ovan (du kan även skapa egna verifikationsslag i Netvisor).Försäljningsfaktura
2voucherlineAggregat0...n  
3linesumNumerisk1En negativ radsumma bokförs på kreditsidan och en positiv på debetsidan. Summan behandlas med två decimalers noggrannhet.-100,00
Attr.typeTeckensträng0...1Summans typ, net (skattefri) gross (inklusive skatt)net
3descriptionTeckensträng0...1Beskrivning av verifikationsraden Det maximala antalet tecken i fältet är 255 tecken.Beskrivningstext
3accountnumberNumerisk1Bokföringens kontonummer (måste finnas i systemet)1701
3vatpercentNumerisk1Momsprocent, får inte stå i konflikt med vald momskod.24
Attr.vatcodeTeckensträng0...1Momskod, Om ej angiven, hämtas momskoden bakom kontonumret. Om angiven används alltid den givna. *1)KOMY
3accountdimensionTeckensträng0...1Verifikationens uppföljningsobjektUppföljningsobjekt 1
Attr.typeTeckensträng1Uppföljningsobjektstyp, netvisorkey eller name
Om värdet "netvisorkey" anges måste uppföljningsobjektets ID anges i elementet. ID:t kan inte hämtas via gränssnittet, utan visas i Netvisor.

Om värdet "name" anges måste uppföljningsobjektets namn anges i elementet. Uppföljningsobjektet identifieras med namnet bland alla uppföljningsobjektets namn.
name
3dimensionAggregat0...n  
4dimensionnameTeckensträng, max. 501Räkenskapsobjektsrubrik
Om rubriken inte hittas i systemet grundar gränssnittet den
Projekt 1
4dimensionitemTeckensträng, max. 2001Räkenskapsobjekt
Om objektet inte hittas i systemet grundar gränssnittet det
Löneberäkning
2voucherattachmentsAggregat0...1  
3voucherattachmentAggregat1...n  
4mimetypeTeckensträng1Bilagans mime-typeApplication/pdf
4attachmentdescriptionTeckensträng, max. 1001Beskrivning 
4filenameTeckensträng, max. 2551Bilagans namnBeskrivning.pdf
4documentdataTeckensträng1base64-kodad bilaga 

*1) momskoder: NONE|KOOS|EUOS|EUUO|EUPO|100|KOMY|EUMY|EUUM|EUPM312|EUPM309|MUUL|EVTO|EVPO|RAMY|RAOS|EVRO|EVKV

Se även Momsbehandling och momskoder

MomskodMOMS-kodMomsprocent
Ingen momsbehandlingNONE0
InrikesförsäljningKOMY0, 10, 14, 24
EU-försäljningEUMY0
Försäljning utanför EUEUUM0
InrikesinköpKOOS0, 10, 14, 24
EU-inköpEUOS0, 10, 14, 24
EU-tjänsteinköpEUPO0, 10, 14, 24
Inköp utanför EUEUUO0, 10, 14, 24
100 %1000
312 EU-tjänsteförsäljningEUPM3120
309 EU-tjänsteförsäljningEUPM3090, 10, 14, 24
Övrig momsfri omsättning (310)MUUL0, 10, 14, 24
Varuinköp från andra EU-länder, inte avdragsgilltEVTO0, 10, 14, 24
Tjänsteinköp från andra EU-länder, inte avdragsgilltEVPO0, 10, 14, 24
Icke avdragsgill omvänd skatteskyldighetEVKV0, 10, 14, 24
Omvänd skatteskyldighetKAVE0, 10, 14, 24
Försäljning av byggtjänsterRAMY0
Köp av byggtjänsterRAOS0, 10, 14, 24
Ej avdragsgillt köp av byggtjänsterEVRO0, 10, 14, 24
Import utanför EU MomsMAAL0, 10, 14, 24
Import utanför EU Moms icke avdr. gillEVMA0, 10, 14, 24
KOMY 0%KOMY00

Redigera bokföringsmaterial

Resurs: accountingedit.nv

Genom att redigera bokföringsmaterial kan du redigera verifikationer, verifikationsrader, radernas räkenskapsobjekt och verifikationernas bilagor i Netvisor. Ett verifikationsanrop måste riktas till resursen accountingedit.nv utan parametrar. I ett anrop överförs alltid bara en verifikation. Genom att redigera bokföringsmaterialet kan du redigera verifikationens huvuduppgifter samt verifikationsrader, men för närvarande finns det ingen historik för redigerade huvuduppgifter. Det är inte nödvändigt att ange huvuduppgifter för en verifikation på dess meddelande om endast verifikationsraderna redigeras. Genom att redigera bokföringsmaterialet makuleras verifikationens verifikationsrader. Verifikationsraderna som angivits i redigeringsmeddelandet hämtas till verifikationen som nya verifikationsrader. Om inga verifikationsraders uppgifter anges i redigeringsmeddelandet behandlas de inte alls. 

Data som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1voucherAggregat1  
2netvisorkeyNumerisk1Netvisorkey för verifikationen som ska redigeras. Netvisorkeyn kan hämtas med resursen accountingledger.nv.
2calculationmodeTeckensträng0...1Verifikationens beräkningsmetod. Behandlas verifikationens rader med netto- (net) eller bruttobehandling (gross) . Vid nettobehandling beräknar systemet inte automatiskt moms- och avrundningsradernet
2voucherdateDatum0...1Verifikationens datum2009-1-1
Attr.formatTeckensträng0...1Datumformat, alltid ansiansi
2numberNumerisk, max. 90...1Verifikationsnummer Om inget nummer anges hämtar systemet nästa nummer från det valda verifikationsslaget1
2descriptionTeckensträng, max. 2550...1Beskrivning av verifikationen.
Beskrivning
2voucherclassTeckensträng0...1Verifikationsslag. Se möjliga verifikationsslag ovan (du kan även skapa egna verifikationsslag i Netvisor).Försäljningsfaktura
2voucherlineAggregat0...n  
3linesumNumerisk1En negativ radsumma bokförs på kreditsidan och en positiv på debetsidan. Summan behandlas med två decimalers noggrannhet.-100,00
Attr.typeTeckensträng0...1Summans typ, net (skattefri) gross (inklusive skatt)net
3descriptionTeckensträng, max. 2550...1Beskrivning av verifikationsradenBeskrivningstext
3accountnumberNumerisk1Bokföringens kontonummer (måste finnas i systemet)1701
3vatpercentNumerisk1Momsprocent Momsprocent, får inte stå i konflikt med vald momskod.24
Attr.vatcodeTeckensträng0...1Momskod, Om ej angiven, hämtas momskoden bakom kontonumret. Om angiven används alltid den givna. *1)KOMY
3accountdimensionTeckensträng0...1Verifikationens uppföljningsobjektUppföljningsobjekt 1
Attr.typeTeckensträng1Uppföljningsobjektstyp, netvisorkey eller name
Om värdet "netvisorkey" anges måste uppföljningsobjektets ID anges i elementet. ID:t kan inte hämtas via gränssnittet, utan visas i Netvisor.

Om värdet "name" anges måste uppföljningsobjektets namn anges i elementet. Uppföljningsobjektet identifieras med namnet bland alla uppföljningsobjektets namn.
name
3dimensionAggregat0...n  
4dimensionnameTeckensträng, max. 501Räkenskapsobjektsrubrik
Om rubriken inte hittas i systemet grundar gränssnittet den
Projekt 1
4dimensionitemTeckensträng, max. 2001Räkenskapsobjekt
Om objektet inte hittas i systemet grundar gränssnittet det
Löneberäkning
2voucherattachmentsAggregat0...1  
3voucherattachmentAggregat1...n  
4mimetypeTeckensträng1Bilagans mime-typeApplication/pdf
4attachmentdescriptionTeckensträng1Beskrivning 
4filenameTeckensträng1Bilagans namnBeskrivning.pdf
4documentdataTeckensträng1base64-kodad bilaga 

Hämta hela kontoplanen

Resurs: accountlist.nv

Hämta hela kontoplanen och konton som används för standardkontosättning.

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootRootAggregat1  
1AccountListAggregat1  
2CompanyDefaultAccountsAggregat1  
3TradePayablesNumerisk1  
3PurchaseVATReceivableNumerisk1  
3RoundingOffDifferenceNumerisk1  
3VATpayableNumerisk1  
3TaxAccountNumerisk1  
3AdvancePaymentsNumerisk1  
3SalesReceivablesNumerisk1  
3SalesVATdebtNumerisk1  
3InventoryNumerisk1  
3SalesDiscountNumerisk1  
3SalesExchangeRateDifferecesNumerisk1  
3CollectionNumerisk1  
3PurchaseDiscountsNumerisk1  
3PurchasesExchangeRateDifferencesNumerisk1  
3PurchaseInvoiceAccrualNumerisk1  
3SalesInvoiceAccrualNumerisk1  
3PurchaseDomesticDefaultNumerisk1  
3PurchaseEUDefaultNumerisk1  
3PurchaseOutsideEuDefaultNumerisk1  
3SalesDomesticDefaultNumerisk1  
3SalesEUDefaultNumerisk1  
3SalesOutsideEUDefaultNumerisk1  
3AccountsAggregat1  
4AccountAggregat1...n  
5NetvisorKeyNumerisk1Databas-ID 
5NumberNumerisk1 Kontonummer 
5NameTeckensträng1  
5ForeignNameTeckensträng0...3I praktiken kontots namn på svenska och engelska 
Attr.ISO-3166Teckensträng1 fi|en|se 
5AccountTypeTeckensträng1Kontots typ, antingen account eller accountgroup 
5FatherNetvisorKeyNumerisk1Det konto som kontot tillhör. Till exempel har kontonumret 3000 fadern kontogrupp 300  
5IsActiveNumerisk1  
5IsCumulativeNumerisk1Är beräkningen på kontot kumulativ. Med andra ord balanskonto 
5SortNumerisk1  
5EndSortNumerisk1  
5IsNaturalNegativeNumerisk1exempelvis Aktiekapital 

Hämta räkenskapsperioder

Resurs: accountingperiodlist.nv

Söker företagets räkenskapsperioder och eventuella låsningar.
Returnerar inte data som är en aktiv period. Räknar upp alla räkenskapsperioder i systemet i ordningsföljd.

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootRootAggregat1  
1AccountingPeriodListAggregat1  
2PeriodLockInformationAggregat1  
3AccountingPeriodLockDateDatum1Lås period2014-12-31
AttributformatTeckensträng1Datumformat, alltid ansiansi
3VatPeriodLockDateDatum1Momslåsning
2014-12-31
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltid ansiansi
3PurchaseLockDateDatum1Lås inköpsreskontra2014-12-31
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltid ansiansi
3PeriodAggregat1...n  
4NetvisorKeyNumerisk1Periodens NetvisorID123
4NameTeckensträng1Periodens namn 
4BeginDateDatum1Periodens begynnelsedatum 
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltid ansiansi
4EndDateDatum1Periodens slutdatum 
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltid ansi 

Hämta verifikationsslag

Resurs: vouchertypelist.nv

Resursen kan användas för att hämta företagets verifikationsslag och standardverifikationsslag

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootRootAggregat1  
1VoucherTypeListAggregat1  
2DefaultVoucherTypesAggregat1 Standardverifikationsslag 
3SalesInvoicesAggregat1

4NetvisorKeyNumerisk1NetvisorID för standardverifikationsslaget Försäljningsfaktura123
3SalesInvoicePaymentsAggregat1

4NetvisorKeyNumerisk1NetvisorID för standardverifikationsslaget Försäljningsprestation125
3PurchaseInvoicesAggregat1

4NetvisorKeyNumerisk1NetvisorID för standardverifikationsslaget Inköpsfaktura128
3PurchaseInvoicePaymentsAggregat1

4NetvisorKeyNumerisk1NetvisorID för standardverifikationsslaget Inköpsbetalning126
3OtherSystemGeneratedVouchersAggregat1

4NetvisorKeyNumerisk1NetvisorID för standardverifikationsslag som genererats av andra system129
3BankStatementViewVouchersAggregat1

4NetvisorKeyNumerisk1Standardverifikationsslagets kod för verifikationer genererade från kontoutdragsvyn122
3AccrualsAggregat1

4NetvisorKeyNumerisk1NetvisorKey för periodiseringarnas standardverifikationsslag127
2VoucherTypesAggregat1Verifikationsslag
3VoucherTypeAggregat1...n

4NetvisorKeyNumerisk1Verifikationsslagets NetvisorID121
4AbbreviationTeckensträng1Verifikationsslagets förkortningFF
4NameTeckensträng1Verifikationsslagets namnFörsäljningsfaktura
4ForeignNameTeckensträng0...3Verifikationsslagets namn på svenska och engelska
Attr.ISO-639-1Teckensträng1fi|en|sv
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.