Innan du hämtar en försäljningsfaktura måste du hämta listan över försäljningsfakturor där du hittar försäljningsfakturans kod. Med hjälp av koden kan du hämta mer detaljerad information om en försäljningsfaktura åt gången. När du importerar försäljningsfakturor, försäljningsorder och kreditnotor bör du ta hänsyn till att kund- och produktregistren är uppdaterade. Läs tips om behandling av material här.

Försäljningsfakturor kan importeras i större partier med import av partier. Anvisningar för import av större partier hittar du här.

Behandlingen av försäljningsfakturor är uppdelad i följande funktioner:

IntegrationHTTP-metodResursDTDSchemaExempel
Hämta försäljningsfaktura- eller orderlistaGETsalesinvoicelist.nv  Fakturalista
Ladda ner
Orderlista
Ladda ner
Hämta försäljningsfaktura eller orderGETgetsalesinvoice.nv / getorder.nv  Faktura
Ladda ner
Order
Ladda ner
Hämta försäljningsfaktura, försäljningsorder eller kreditnotaPOSTsalesinvoice.nvLadda ner Ladda ner
Hämta kundlistaGETsalespersonnellist.nv  Ladda ner
Ta bort försäljningsfakturaGETdeletesalesinvoice.nv   -
Uppdatering av försäljningsfakturans statusPOSTupdatesalesinvoicestatus.nv   -
Fakturering och leverans av försäljningsorderPOSTsalesorderinvoicing.nvLadda ner
Importera kommentar från försäljningsorderns eller försäljningsfakturans behandlingshistorikPOSTsalesinvoicecomment.nv
Ladda ner

Hämta försäljningsfaktura eller orderlista

Resurs: salesinvoicelist.nv

Med denna resurs kan du söka ListType-parameterns värde genom att växla mellan antingen försäljningsfakturalistan eller försäljningsorderlistan.
Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
listtype0...1Inget värde vid hämtning av försäljningsfakturalista och preinvoice vid hämtning av orderlista 
invoicesabovenetvisorkey0...1Begränsar alla fakturor/order enligt angivet databas-ID165
begininvoicedate0...1Fakturor/order med större eller lika stort datum2012-01-01
endinvoicedate0...1Fakturor/order med större eller lika stort datum2012-12-31
invoicenumber0...1Fakturor/order med mindre eller lika stort datum 
invoicestatus0...1Begränsar listan enligt fakturastatus (används inte för order), se tabell. Hämtar både från fältet InvoiceStatus och SubStatus-attributet.open
lastmodifiedstart0...1Hämtar försäljningsfakturor som ändrats efter angivet datum.2012-10-23
lastmodifiedend0...1Hämtar försäljningsfakturor som ändrats före angivet datum2012-10-24
salesinvoicebatchid0...1Begränsar försäljningsfakturorna som importerats i fakturapartiet enligt ett partispecifikt ID. Se beskrivning för hantering av försäljningsfakturapartier. 
customercode0...1Begränsar listan enligt kundkod1234567
customernetvisorkey0...1Begränsar listan enligt kundens NetvisorID11
secondname0...1Begränsar listan enligt bifirmans försäljningsfakturorBifirma Ab
secondnamenetvisorkey0...1Begränsar försäljningsfakturor i listan enligt bifirmans NetvisorID2
invoicingcustomercontrycode0...1Begränsar försäljningsfakturor i listan enligt kundens faktureringslandDE
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<replyoption0...1Returnerar fakturans interna kommentar. Värdet är alltid 0.1

Parametern InvoiceStatus kan ha följande värden:

InvoiceStatusListar fakturor med statusMotsvarande begrepp på svenska i Netvisors användargränssnitt
openOPEN, OVERDUE, REMINDED, REQUESTED, COLLECTEDÖppen, Förfallen, Påmind, Anmärkt, Indrivs
overdueOVERDUE, REMINDED, REQUESTED, COLLECTED 
paidPAIDBetalt
unsentUNSENTOsänd
creditlossCREDITLOSSKreditförlust
rejectedREJECTEDFörkastad

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootRootAggregat1  
1SalesInvoiceListAggregat1  
2SalesInvoiceAggregat0...nmax. 500 fakturor 
3NetvisorKeyNumerisk1Fakturans identifierare i Netvisor165
InvoiceNumberTeckensträngFakturans nummer54122
InvoiceDateDatumFakturans datum2013-11-09
Attr.formatTeckensträngFakturadatumformat, alltidansi ansi
InvoiceStatusTeckensträngFakturans eller orderns status, returnerar försäljningsfakturans betalningsstatus.se. tabell
Attr.substatusTeckensträng0...1 Fakturans understatus, returnerar status för försäljningsfakturornas fordran: open, overdue, reminded, requested eller collected. Används inte för orderopen
Attr.isincollectionNumeriskAnger om fakturan är i extern indrivning eller inte (Intrum/Duetto). Används inte för order
0 tai 1
CustomerCodeTeckensträng1Faktureringskundens kundkod 
CustomerNameTeckensträngFaktureringskundens namn 
ReferenceNumberReferensnummerReferensnummer 
InvoiceSumNumeriskFakturans summa med två decimaler123,45
OpenSumNumeriskFakturans öppna summa med två decimaler, pris inklusive skatt45,67
UriTeckensträngFullständiga uppgifter för faktura eller orderse. tabell
3AdditionalInformationAggregat0...1Läggs till i svaret om parametern replyoption har lagts till i anropet.
4PrivateCommentTeckensträng1Fakturans interna kommentar

Skillnader i returvärden mellan fakturor och orderlistor:

 InvoiceStatusURI
Fakturaopen, creditloss, paid, unsent, rejected /getsalesinvoice.nv?netvisorkey=165
Orderarchived, undelivered, delivered, billed /getorder.nv?netvisorkey=165

Hämta försäljningsfaktura eller order

Resurs: getsalesinvoice.nv eller getorder.nv

Innan du hämtar en försäljningsfaktura måste du hämta en lista över försäljningsfakturor, där du hittar försäljningsfakturans kod. Med hjälp av koden kan du hämta mer detaljerad information om en försäljningsfaktura åt gången. Om ordningen på fakturans eller kommentarernas rader redigerats i Netvisors användargränssnitt, behåller gränssnittet den ordning som användaren ställt in.

Samma resurs kan användas för att hämta en försäljningsorder. Följer samma uppbyggnad och samma parametrar finns tillgängliga.

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
netvisorkey1NetvisorID för fakturan som ska hämtas (obs. inte obligatorisk om parametern netvisorkeylist anges; en alternativ parameter med netvisorkeylist)165
pdfimage0...1Om ingen parameter anges, sker samma sak som om man ger pdfimage = lastsentprintservice 
lastsentprintservice
returnerar en pdf som skickats till utskriftstjänsten i LastSentInvoicePDFBase64Data-fältet
pdf
returnerar en pdf som skickats till utskriftstjänsten i LastSentInvoicePDFBase64Data-fältet
nopdf
returnerar inget
pdf
showprocesshistory0...1Returnerar utskrifts/sändningshistorikinformationen som även visas på försäljningsfakturan i ProcessHistory-elementet1
includeattachments0...1Returnerar alla fakturabilagor som Base64-kodade1
showcommentlines0...1Returnerar i InvoiceLine-aggregatet fakturans rader för kommentarer1
netvisorkeylist0...1Returnerar fullständiga uppgifter om ialla önskade fakturor i en förfrågan, max. 500 ID:n (Obs. alternativ parameter med netvisorkey, endast en anges)1,2,3
includedocuments0...1Returnerar order relaterade till fakturan när försäljningsfakturan hämtas. Returnerar fakturor relaterade till ordern när försäljningsordern hämtas.1

Exempel: getsalesinvoice.nv?netvisorkey=1234&pdfimage=pdf&showprocesshistory=1
Exempel: getsorder.nv?netvisorkey=1234&pdfimage=pdf&showprocesshistory=1

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootRootAggregat1  
1SalesInvoiceAggregat  
2SalesInvoiceNetvisorKeyTeckensträng1Fakturans NetvisorID
1234 
2SalesInvoiceNumberTeckensträngFakturans nummer 
2SalesInvoiceDateDatumFakturadatum2021-01-27
Attr.formatTeckensträngDatumformat, alltid ansiansi
2SalesInvoiceEventDateDatum1Fakturans bokföringsdag2021-02-01
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltid ansiansi
2SalesInvoiceValueDateDatum 1 Fakturans valuteringsdag (returneras tom till ordern)2021-01-27
Attr.formatTeckensträng 1 Datumformat, alltid ansiansi
2SalesInvoiceDeliveryDateDatumFakturans leveransdatum2021-01-27
Attr.formatTeckensträngDatumformat, alltid ansiansi
2SalesInvoiceDueDateDatum1Fakturans förfallodag2021-01-27
Attr.formatTeckensträngDatumformat, alltid ansiansi
2SalesInvoiceReferencenumberTeckensträngFakturans referensnummer7659221
2SalesInvoiceAmountNumeriskFakturans slutsumma124,50 
Attr.iso4217currencycodeTeckensträng0...1Slutsummans valutaUSD
Attr.currencyrateNumerisk0...1Valutans växelkurs0,91 
2SalesInvoiceCollectionCostNumerisk
Indrivningskostnader10,00
2SellerIdentifierTeckensträng1Försäljar-ID (namn)Matti Meikäläinen
Attr.typeTeckensträngTyp av identifierare för försäljaren, alltid name (försäljarens namn)name
2InvoiceStatusTeckensträng1Faktura-/orderstatusBetalt
Attr.statusTeckensträng1Faktura-/orderstatuskod.
På fakturan: open, paid, unsent, overdue, reminded, requested, collected, creditloss eller rejected.
På ordern: archived, undelivered, delivered eller billed
paid
2InvoiceVoucherTeckensträng0...1Verifikationsnummer.
Om det inte finns någon verifikation returneras inga uppgifter.
27
Attr.NetvisorKeyTeckensträng1Verifikationens NetvisorID2001
2SalesInvoiceFreeTextBeforeLinesTeckensträngFritext före fakturarader 
2SalesInvoiceFreeTextAfterLinesTeckensträngFritext efter fakturarader 
2SalesInvoiceOurReferenceTeckensträngVår referens 
2SalesInvoiceYourReferenceTeckensträngEr referens 
2SalesInvoicePrivateCommentTeckensträngKommentar som inte syns på fakturan 
2SalesInvoiceAgreementIdentifierTeckensträng1Avtalskod 
2InvoicingCustomerCodeTeckensträng1Faktureringskundens kundkod12
2InvoicingCustomerNameTeckensträngFaktureringskundens namnVisma Solutions Oy
2InvoicingCustomerNameExtensionTeckensträng1Faktureringskundens namns tilläggsuppgift Netvisor
2InvoicingCustomerNetvisorKeyTeckensträng1Faktureringskundens NetvisorID 123
2InvoicingCustomerOrganizationIdentifierTeckensträng1Faktureringskundens NetvisorID1 om personkund, 0 om inte personkund
2InvoicingCustomerAddresslineTeckensträngFaktureringskundens namnPB 316
2InvoicingCustomerAdditionalAddressLineTeckensträng1Faktureringskundens namns tilläggsuppgift 
2InvoicingCustomerPostnumberTeckensträngFaktureringskundens namn50123 
2InvoicingCustomerTownTeckensträngFaktureringskundens namnVillmanstrand 
2InvoicingCustomerCountryCodeTeckensträngFaktureringskundens namnFINLAND 
2MatchPartialPaymentsByDefaultTeckensträng1Ja eller NejJa
2DeliveryAddressNameTeckensträng1Leveransadressens namn 
2DeliveryAddressLineTeckensträngLeveransadressens namn 
2DeliveryAddressPostnumberTeckensträngLeveransadressens postnummer 
2DeliveryAddressTownTeckensträngLeveransadressens namn 
2DeliveryAddressCountryCodeTeckensträngLeveransadressens namn 
2DeliveryMethodTeckensträngLeveranssättExporteras 
2DeliveryTermTeckensträngLeveransvillkorFritt hos leverantören 
2PaymentTermNetDaysTeckensträngBetalningsvillkor dagar.
Returnera som tomt element om fakturans betalningsvillkor är förfallodag
11 
2PaymentTermCashDiscountDaysTeckensträng Kontantrabattdagar.
Returnera som tomt element om fakturans betalningsvillkor är förfallodag
2PaymentTermCashDiscountTeckensträng Kontantrabattens belopp.
Returnera som tomt element om fakturans betalningsvillkor är förfallodag 
10 
Attr.typeTeckensträng1Kontantrabattbeloppets typ, alltid percentagepercentage
2WaybillidentifierTeckensträng1Fraktsedelns nummer033000050143
2DeliveryToCustomerDateTeckensträng0...1Leverans av order till kund, datum2021-1-27
Attr.formatTeckensträng1Datumtyp, alltid ansiansi
2DeliveryToCustomerWeekTeckensträng0...1Leverans av order till kund, vecka42/2020
2TaxHandlingClauseTeckensträng1Försäljningsfakturans skattetextMomsL 8 c §, omvänd skatteskyldighet
Attr.NetvisorKeyTeckensträng1Skattetextens NetvisorID14
2DeliveryOfficeIdentifier
1

2ContactPersonNetvisorKeyNumerisk0...1Kontaktpersonens NetvisorID123
2ContactPersonFirstNameTeckensträng0...1Kontaktpersonens förnamnMatti
2ContactPersonLastNameTeckensträng0...1Kontaktpersonens efternamnMeikäläinen
2ContactPersonPhoneNumberNumerisk0...1Kontaktpersonens telefonnummer050-1234567
2ContactPersonEmailTeckensträng0...1Kontaktpersonens e-postadressmatti.meikalainen@firma.fi
2LastSentInvoicePDFBase64DataBase640...1Senast skickad fakturas PDF-uppgift S89O3Ly1Lr59NB
2InvoiceLinesAggregat 1  
3InvoiceLineAggregat   
4SalesInvoiceProductLineAggregat 0...n  
5NetvisorKeyTeckensträng1Fakturaradens ID17536
5ProductIdentifierTeckensträngProduktkodTEMP1
Attr.typeTeckensträngTyp av produktidentifierare, alltid customercustomer
5ProductNameTeckensträngProduktens namnExempelprodukt
5ProductNetvisorKeyTeckensträng1Produktens NetvisorID 
5ProductUnitPriceNumeriskProduktens enhetspris7,00
5ProductPurchasePriceNumerisk1Produktens anskaffningspris 
5ProductVatPercentageTeckensträngProduktens skatteprocent24
Attr.VatCodeTeckensträngSkattekodKOMY 
5ProductPrimaryEanCodeTeckensträng1Primär EAN-kod
5ProductSecondaryEanCodeTeckensträng1Sekundär EAN-kod
5SalesInvoiceProductLineQuantityNumeriskProduktmängd
5SalesInvoiceProductLineDeliveryDateDatum0...1Försäljningsorderradens leveransdag2021-04-16
5SalesInvoiceProductLineDiscountPercentageNumerisk Rabattprocent
5SalesInvoiceProductLineFreeTextTeckensträngFritext på produktrad (radbeskrivning) 
5SalesInvoiceProductLineVatSumNumeriskRadens skattesumma med två decimaler1,68 
5SalesInvoiceProductLineLinesumNumeriskRadens skattesumma med två decimaler8,68 
5SalesInvoiceProductLineInventoryIDNumerisk0...1Produktens lager-ID1
5SalesInvoiceProductLineInventoryNameTeckensträng0...1Produktens lagers namnExempellager
5AccountingAccountSuggestionTeckensträngKontosättningsförslag551 
5dimensionTeckensträng0..n  
6dimensionnameTeckensträng1Räkenskapsobjektsrubrik
Kostnadsställe
6dimensionitemTeckensträng1NULLHelsingfors
5ProvisionPercentageNumerisk1Fakturaradens provisionsprocent12
4SalesInvoiceCommentLineAggregat0...n  
5CommentTeckensträng1KommentarstextFakturans kommentar
3SalesInvoiceAttachmentsAggregat0...1  
4SalesinvoiceAttachmentAggregat1...n  
5mimetypeTeckensträng1Innehållets filformatimage/jpeg
5attachmentdescriptionTeckensträng1Bilagans beskrivning 
5filenameTeckensträng1FilnamnExempel_bild.jpg
5documentdataBase641Base64-kodad bilagaS89O3Ly1Lr59NBS89
3documentsAggregat1Fakturor/order relaterade till order/fakturor 
4salesorderAggregat1...nObs. om en order hämtas är elementnamnet salesinvoice 
5netvisorkeyNumerisk1Netvisor-ID för order i anslutning till en faktura
Netvisor-ID för faktura i anslutning till en order
12345
4ordernumberNumerisk1Ordernummer för order i anslutning till en faktura
Fakturanummer för faktura i anslutning till en order

Obs. om en order hämtas är elementnamnet invoicenumber
1001

Hämta försäljningsfaktura, försäljningsorder eller kreditnota

Resurs: salesinvoice.nv

Gränssnittet låter dig importera eller uppdatera en försäljningsfaktura, dess produkt- och kommentarsrader, bilagor, fakturans verifikationsrader och fakturans kundspecifika fält till Netvisor.

De obligatoriska fälten i den här resursen är:

 • Faktura-/orderdatum
 • Fakturans/orderns slutsumma
 • Faktura-/orderstatus
 • Faktureringskundens länkningsuppgift
 • Betalningsvillkorets nettodagar eller förfallodag.
 • Minst en fakturarad med följande uppgifter:
  • Produktens länkningsuppgift
  • Produktens namn
  • Produktens enhetspris
  • Produktens momsprocent och momskod
  • Styckeantal

Fakturan kan även hämtas i läget "Utkast" (invoicedraft). Utkastet får inget fakturanummer och inga verifikationsuppgifter kan hämtas till utkastet. Utkastet kan uppdateras till en faktura genom metoden 

Kreditnotan importeras över gränssnittet genom att följa meddelandestrukturen på försäljningsfakturan. Den enda skillnaden är att antalet (SalesInvoiceProductlineQuantity) och slutsumman (SalesInvoiceAmount) är inställda på negativa tal i meddelandet. Om försäljningsfakturans meddelande anger momsbeloppet (salesInvoiceProductLineVatSum) och radsumman (salesInvoiceProductLineSum), bör även dessa anges som negativa tal.
En kreditnota som importeras över gränssnittet fördelas inte automatiskt till en befintlig försäljningsfaktura. Koppling ska alltid göras manuellt, anvisningar för funktionen: Tilldela kreditnota till debetnota.

Netvisor avrundar nettoradens summa och fakturans summa till en noggrannhet på två decimaler när de hämtas genom gränssnittet. I vissa fall kan detta resultera i avrundningsskillnader, som måste avstämmas med en verifikation. Om avrundningsskillnader inte önskas kan enhets-, rad- och momsbelopp avrundas till två decimaler på förhand

Fakturerings- och leveranskunder tilldelas försäljningsfakturan antingen utifrån en Netvisor-nyckel eller kundspecifik nyckel. Netvisor-nyckeln är databasens ID i Netvisor och den kundspecifika nyckeln är den kundkod som användaren gett åt kunden. Nycklarna erhålls genom att hämta kundens uppgifter med en begäran om en kundlista som tillhandahålls av gränssnittet.

Endast invoicingcustomeridentifier-uppgifter kan importeras med meddelande. På det här sättet hämtas kundens faktureringsadress och leveransadress från Netvisors kundkort till Netvisors faktura. Om materialet innehåller vilken som helst annan information om faktureringskunden (t.ex. postadress), så kommer informationen inte längre att hämtas från kundkortet till fakturan.

Fakturaspråket (finska, svenska eller engelska) som är angivet för kunden i Netvisor används som fakturaspråk.

I Netvisor tas priskoefficienterna och kundpriserna i beaktande på fakturaraderna, detta sker genom att ange i försäljningsfaktura meddelandet under salesinvoiceamount-elementet en ”pricetype”- attribut, som pricetype värde ges ”netvisor”. Dessutom måste SalesInvoiceAmount- elementets värde vara 0, så att fakturans slutgiltiga beloppet beräknas korrekt från radsummorna.  Utöver detta måste man ge fakturaradens productunitprice-elementet en ”type”-attribut, även detta värde ska vara ”netvisor”, och productunitprice- elementets värde kan vara 0.

I Netvisor skickas alltid en försäljningsfaktura till kunden som standard via den "mest elektroniska" kanalen, beroende på vilka faktureringsuppgifter som finns på Netvisors kundkort. I första hand skickas en försäljningsfaktura som e-faktura, i andra hand som e-postfaktura och som sista alternativ som en pappersfaktura. Det är möjligt att ändra via vilken kanal försäljningsfakturan skickas. Detta görs i sändningsvyn och denna information kan inte importeras via meddelande. E-fakturadressen och e-postfakturaadressen för en försäljningsfaktura hämtas alltid från Netvisors kundkort.

Om en alternativ faktureringskund anges för målkunden, hämtar gränssnittet automatiskt faktureringsadressens uppgifter för den importerade fakturan från den alternativa faktureringskunden. I det här fallet kommer inte uppgifterna om faktureringsadressen i filen att användas.

Periodisering av en försäljningsfaktura kan göras på antingen faktura- eller fakturaradsnivå samt enligt jämn fördelning eller fördelningskurva. När det gäller en försäljningsfaktura kan periodiseringsuppgifter hämtas för en inte skickad eller öppen faktura. Periodiseringsverifikationer genereras baserat på den information som hämtats med meddelande efter att fakturan skickats. Alternativt genereras en öppen fakturas verifikation automatiskt av systemet i samband med import. När du importerar en periodisering för en försäljningsfaktura med accrualrule-strukturen, är det i gränssnittet inte möjligt att importera verifikationsrader (invoicevoucherlines) till försäljningsfakturan. Observera att en periodisering av en månad endast är möjlig om periodiseringen för fakturan inte görs för samma månad som är fakturans dateringsmånad. Till exempel, om fakturans dateringsmånad är april, så kan periodiseringen göras för framtiden, dvs. för maj eller från och med då. Det går inte att göra periodisering för det förflutna.

Följande beskriver meddelandestrukturen för att importera en försäljningsfaktura till Netvisor:

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
Method1add eller edit. Vid användning av metoden edit ska all originalinformation om ordern/fakturan lämnas genom meddelande.edit
Id0...1ID för fakturan som ska uppdateras, krävs om method är edit165

Uppgifter som ska hämtas skickas med anropet som xml (POST-data) enligt bifogad beskrivning. Observera att beskrivningen är uppdelad i flera tabeller:

NivåElementForm och längdFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1salesinvoiceAggregat1  
2salesinvoicenumberHeltal, max. 18 tecken0...1 Fakturanummer, om det inte anges hämtar Netvisor automatiskt ett nytt. Anges inte för utkast.123456
2salesinvoicedateDatum1Fakturadatum (även valuteringsdag)
2020-12-31
Attr.formatTeckensträng1Fakturans datumformat, alltidansi ansi
2salesinvoiceeventdateDatum0...1Fakturans bokföringsdag. Ett redovisningsverifikat skapas för denna dag.2021-01-01
Attr.formatTeckensträng1Fakturans bokföringsdags format, alltidansi ansi
2salesinvoiceduedateDatum0...1Fakturans förfallodag, obligatorisk uppgift om inget betalningsvillkor anges. Meddelandet får inte ha både förfallodag och betalningsvillkor, endast ett element anges.2020-12-31
Attr.formatTeckensträng1Fakturans förfallodags formatansi
2salesinvoicevaluedateDatum0...1Fakturans valuteringsdag.  
Om angiven tillämpas nettodagarna i betalningsvillkoren på valuteringsdagen
2020-12-31
Attr.formatTeckensträng1Fakturans valuteringsdags formatansi
2salesinvoicedeliverydateDatum0...1Fakturans leverans-/ankomstdatum2020-12-31
Attr.formatTeckensträng1Leveransdagens formatansi
2salesinvoicedeliverytocustomerdateDatum eller veckonummer0...1Leveranstid hos kunden
Datum eller veckonummer
Endast för försäljningsorder
2020-W12
Attr.formatTeckensträng1Leveranstid hos kunden, formatansi
Attr.typeTeckensträng1Leveranstid hos kunden
date eller weeknumber
weeknumber
2salesinvoicewaybillidentifierTeckensträng, max. 35 tecken
0...1Fraktsedelns nummer
Endast för försäljningsorder
033000050143
2salesinvoiceproductpackagepalletHeltal0...1Endast för försäljningsorder! Försäljningsorderns förpackning11
Attr.typeTeckensträng1Lastpallkodtyp, GS1GS1
Attr.amountTeckensträng0...1Antal lastpallar2
salesinvoicereferencenumberReferensnummer0...1 Fakturans referensnummer med kontroller i korrekt format
Om det inte anges kommer Netvisor att generera ett referensnummer för fakturan.
1070
salesinvoiceamountNumeriskFakturans slutsumma, inklusive eventuella skatter.
Om den anges kommer Netvisor inte att beräkna totalsumman baserat på fakturaraderna.

Kan anges tomt <salesinvoiceamount />, varvid slutsumman beräknas utifrån fakturaraderna.

Obs. Om du importerar fakturor som skickats rekommenderas import av slutsumman.
100,99
Attr.iso4217currencycodeTeckensträng0...1 Fakturans valuta i ISO 4217-format Företagets hemvaluta anges som standard.USD
Attr.currencyrateTeckensträng0...1 Valutakurs. Om den inte angivits kommer Europeiska centralbankens dagliga växelkurs att användas. Om ingen kurs hittas använder systemet automatiskt värdet 1.1,33
Attr.pricetypeTeckensträng0...1Pristyp.
netvisor eller customer. Customer gör ingenting om värdet är netvisor, fakturaraderna tar hänsyn till netvisors priskoefficienter och kundpriser. SalesInvoiceAmount-värdet måste vara 0 för att fakturans slutsumman ska beräknas korrekt utifrån radsummorna.
 netvisor
2selleridentifierTeckensträng0...1Försäljarlänk till faktura.
Om du vill fördela försäljaruppgifter till en försäljare som finns i Netvisor måste du ange både försäljarens länkuppgifter och försäljarens namn (sellername-elementet) i meddelandet.

Netvisors försäljaruppgifter kan hämtas med resursen: Importera försäljarlista, returnerar listan den netvisorkey som användes för att länka försäljaren.
1
Attr.typeTeckensträngTyp av försäljarlänk,
netvisor (netvisorkey) eller customer (namn)

Länken kan göras med försäljarens netvisorkey (primär) eller försäljarens namn. När länkuppgifterna och namnet på försäljaren importeras med meddelandet, blir namnet på försäljaren som har motsvarande ID i Netvisor, försäljare på fakturan. Om länken upprättas med namn, jämförs den givna teckensträngen fram- och baklänges med Netvisors lista över försäljare. Om försäljaren inte kan hittas med hjälp av netvisorkey på Netvisor meddelar gränssnittet om ofullständiga uppgifter.
netvisor
sellernameTeckensträng, max. 500...1Försäljarens namn. Om försäljarlänken inte importeras med meddelande och försäljningsfakturan redigeras i Netvisor efter import, kommer försäljaruppgifterna att försvinna på försäljningsfakturan.
Matti Mallikas
invoicetypeTeckensträng0...1Typ av data som ska importeras, invoice (försäljningsfaktura) eller order (order) eller invoicedraft (utkast). Som standard invoiceinvoice
salesinvoicestatusTeckensträng1Faktura-/orderstatus
Inget utrymme ges till utkastet.
För faktura open eller unsent.
För order delivered eller undelivered.
open
Attr.typeTeckensträngStatusformatnetvisor
2salesinvoicefreetextbeforelinesTeckensträng, max. 5000...1Fritext före fakturarader 
salesinvoicefreetextafterlinesTeckensträng, max. 5000...1Fritext efter fakturarader 
salesinvoiceourreferenceTeckensträng, max. 2000...1Vår referens-fältets uppgift 
salesinvoiceyourreferenceTeckensträng, max. 2000...1Er referens-fältets uppgift 
salesinvoiceprivatecommentTeckensträng, max. 5000...1Privat kommentar, skrivs inte ut på fakturor. 
2invoicingcustomeridentifierTeckensträng1Faktureringskundens länk, kunden måste finnas i Netvisor. Kundens namn, faktureringsadress och leveransadress hämtas till fakturan från Netvisors kundkort, om inga andra uppgifter om faktureringskunden anges i materialet (exempelvis postadress).MM
Attr.typeTeckensträng1Typ av länkningsuppgift: customer (=kundkod), netvisor (=Netvisor bas-id) eller organizationunitnumber (=EDI-kod)
customer
Attr.contactpersonidTeckensträng0...1Kundens kontaktpersons NetvisorID Erhålls genom att hämta kundens uppgifter.4012
2invoicingcustomernameTeckensträng, max. 2500...1Faktureringskundens namn. Söker med kundkort, om endast invoicingcustomeridentifier anges utan andra kunduppgifter.Matti
invoicingcustomernameextensionTeckensträng, max. 2500...1Faktureringskundens namns tilläggsuppgift. Söker med kundkort, om endast invoicingcustomeridentifier anges utan andra kunduppgifter.Meikäläinen
invoicingcustomeraddresslineTeckensträng, max. 1000...1Faktureringskundens adress. Söker med kundkort, om endast invoicingcustomeridentifier anges utan andra kunduppgifter.Videgränden 1
invoicingcustomeradditionaladdresslineTeckensträng, max. 1000...1 Faktureringskundens adress. Söker med kundkort, om endast invoicingcustomeridentifier anges utan andra kunduppgifter. 
invoicingcustomerpostnumberTeckensträng, max. 500...1Faktureringskundens postnummer. Söker med kundkort, om endast invoicingcustomeridentifier anges utan andra kunduppgifter.53100
invoicingcustomertownTeckensträng, max. 500...1Faktureringskundens postanstalt. Söker med kundkort, om endast invoicingcustomeridentifier anges utan andra kunduppgifter.Villmanstrand
invoicingcustomercountrycodeTeckensträng0...1Faktureringskundens landsuppgift. Söker med kundkort, om endast invoicingcustomeridentifier anges utan andra kunduppgifter.FI
Attr.typeTeckensträng1Landsuppgiftens formatISO-3166
2officeidentifierTeckensträng0...1Kod för verksamhetsställe, i Netvisor koden som finns i verksamhetsställets uppgifter. OBS! detta är inte verksamhetsställets Netvisorkey. Koden för verksamhetsstället kan anges genom ett meddelande, varvid kundens verksamhetsställe (eller den första relevanta) ifråga söks. Vid behov kan en ny skapas (type=automatic)
OBS! I detta fall ska meddelandet innehålla verksamhetsställets namn och alla adressuppgifter

Attr.typeTeckensträng0...1automatic, när du vill att verksamhetsstället ska skapas enligt uppgifterna i försäljningsfakturameddelandet. OBS! I detta fall ska meddelandet innehålla verksamhetsställets namn och alla adressuppgifter
2deliveryofficeTeckensträng0...1Tilldelar verksamhetsställe på Netvisors kundkort.
OBS! Meddelandet ska innehålla verksamhetsställets namn och alla adressuppgifter

Attr.typeTeckensträng1Länkningsuppgiftens typ:
Customer = Verksamhetsställets namn
Netvisor =  Verksamhetsställets grundläggande NetvisorID 

2deliveryaddressnameTeckensträng, max. 2500...1Leveranskundens namn, hämtas inte från Netvisor. Bör anges om du vill att leveransadressen ska finnas på fakturan.Maija
deliveryaddresslineTeckensträng, max. 1000...1Leveransadress, hämtas inte från NetvisorVidegränden 2
deliveryaddresspostnumberTeckensträng, max. 500...1Leveransadressens postnummer55100
deliveryaddresstownTeckensträng, max. 500...1Leveransadressens postanstalt, hämtas inte från NetvisorImatra
deliveryaddresscountrycodeTeckensträng0...1 Leveransadressens landskod, hämtas inte från NetvisorFI
Attr.typeTeckensträngLandsuppgiftens formatISO-3166
2deliverymethodTeckensträng, max. 500...1Leveranssätt. Om inget leveranssätt hittas, läggs det till.Installerad
deliverytermTeckensträng, max. 500...1Leveransvillkor. Hittas inga leveransvillkor, läggs de till.Enligt avtal
salesinvoicetaxhandlingtypeTeckensträng0...1 Skattebehandlingssätt. countrygroup, forcedomestic, domesticconstructionservice eller notaxhandling 
Om det inte anges hämtas det från kundens uppgifter
countrygroup
paymenttermnetdaysNumeriskBetalningsvillkorets nettodagar, obligatorisk uppgift om inget betalningsvillkor anges.
Fakturans datum + Betalningsvillkor för nettodagar = Fakturans förfallodag.
Betalningsvillkoren utformas enligt kundens faktureringsspråk: "14 päivää netto / 14 dagar netto / 14 days net".

Meddelandet får inte innehålla både förfallodag och betalningsvillkor.

Betalningsvillkoren behöver inte finnas på Netvisor, vid behov skapas de automatiskt i samband med importen.
14
paymenttermcashdiscountdaysNumerisk0...1Kassarabattdagar i betalningsvillkoret. Betalningsvillkoret utformas enligt kundens faktureringsspråk, enligt kundens faktureringsspråk, t.ex. "14 dagar netto, 5 dagar". Endast fakturaspecifik.5
paymenttermcashdiscountNumerisk0...1 Betalningsvillkorets kassarabatt. Betalningsvillkoren utformas enligt kundens faktureringsspråk t.ex.: "14 dagar netto, 5 dagar -10 %". Endast fakturaspecifik.10
Attr.typeTeckensträng1Betalningsvillkorets typ, alltid percentagepercentage
2expectpartialpaymentsNumerisk0...1Delbetalningar. 1 = ja, 0 = nej, standard är 0. Om fakturan erhåller delbetalningar är fakturan även föremål för betalningar som ligger utanför kontantrabattoleranserna.1
overridevouchersalesreceivablesaccountnumberNumerisk0...1 Ett bokföringskonto som kan användas för att åsidosätta Netvisors standardfordringskonto för försäljningen. Fungerar endast för öppna fakturor. 1703
2salesinvoiceagreementidentifierTeckensträng,
max. 35
0...1Avtalsbeteckning, hämtas inte från kundkortet 
printchannelformatTeckensträng 0...1Fakturans utskriftsform
netvisor: 1 eller 2
customer: Faktura + girering 
eller Faktura

Om inte tillhandahållet används utskriftsformatet i kundens uppgifter.
 1
Attr.typeTeckensträng1netvisoreller customernetvisor
secondnameTeckensträng 0...1 BifirmaTestbifirma
Attr.typeTeckensträng 1netvisor (bifirmans NetvisorKey eller Netvisor databas-ID) eller customer  (bifirmans namn)
customer
2overriderateofoverdueNumerisk0...1Dröjsmålsränteprocent, åsidosätter Netvisors standard5,5
2ordernumberNumerisk0...1Ordernummer258741
2proposedaccountNumerisk0...1kundens bokföringskonto1011
Attr.typeTeckensträng1customercustomer
2accountdimensiontextTeckensträng, max. 350...1Kostnadsställesuppgift, fakturaspecifik. I Netvisor i tilläggsuppgifterna för försäljningsfakturan, punkten kundens tilläggsuppgifter. Kan även importeras som fakturaradsspecifik, se dokumentationen nedan.kostnadsställe
invoicelinesAggregat1  

Fakturaraderna kan vara antingen produkt- eller kommentarsrader. Produkten på fakturaraden ska vara skapad i Netvisor och den länkas till raduppgifterna med antingen en Netvisor-nyckel eller en kundspecifik nyckel. Produktens namn, pris och annan information kan dock ändras.

Valet av momskod på en produktrad i fakturan är obligatoriskt. För en lista över tillåtna momskoder, se anvisningen Momshantering och systemets momsregistreringsnummer eller tabellen för momsregistreringsnummer nedan. Momsregistreringsnumret används för att generera verifikatet enligt det som angetts på fakturaraden när fakturan importeras till Netvisor i läget Öppen. Om fakturan importeras i läget Oskickad, kommer ett momsregistreringsnummer i enlighet med Netvisors bokföringskonto att sparas på verifikatet.

Om fakturaraderna innehåller både produkt- och kommentarsrader blir ordningen på fakturaraderna i systemet densamma som i det importerade materialet. 

Periodiseringen kan göras fakturaradsspecifikt endera enligt jämn fördelning eller enligt fördelningskurva. Vid periodisering med jämn fördelning anges endmonth och endyear-elementen. Vid periodisering med fördelningskurva anges de inte. Vid periodisering med fördelningskurva anges divisioncurvename-elementet. När du importerar en periodisering för en försäljningsfaktura med accrualrule-strukturen, är det i gränssnittet inte möjligt att importera verifikationsrader (invoicevoucherlines) till försäljningsfakturan. Observera att en periodisering av en månad endast är möjlig om periodiseringen för fakturan inte görs för samma månad som är fakturans dateringsmånad. Till exempel, om fakturans dateringsmånad är april, så kan periodiseringen göras för framtiden, dvs. för maj eller från och med då. Det går inte att göra periodisering för det förflutna.

Strukturen för InvoiceLine-aggregatet är följande, om du vill importera en produktlinje:

NivåElementForm och längdFörekomsterBeskrivningExempel
3invoicelineAggregat1...n  
4salesinvoiceproductlineAggregat1  
5productidentifierTeckensträng1Produktens länkningsuppgift. Produkten måste vara skapad i Netvisor.
Kan vara antingen produktkoden eller netvisorkey, det vill säga produktens databas-ID.
 
Attr.typeTeckensträng1Länkningstyp:
- customer (produktkod)
- netvisor (netvisorkey)
- primaryeancode 
(produktens primära EAN-kod)
secondaryeancode 
(produktens sekundära EAN-kod)
netvisor
5productnameTeckensträng, max.2000...1Produktnamn. Om det inte anges hämtas det från produkten.Testprodukt
5productunitpriceNumerisk, max. 12 decimalerProduktens enhetspris, hämtas inte från produkten10,05
Attr.typeTeckensträng1Enhetsprisets typ, net (skattefritt)  gross (inklusive skatt)net
5productunitpurchasepriceNumerisk0...1Produktens inköpspris, avrundat till två decimaler1,05
Attr.typeTeckensträng1Inköpsprisets typ, alltid netnet
5productvatpercentageNumeriskProduktens momsprocent, får inte stå i konflikt med momskod. I Netvisor kan du hantera momsprocenterna i: Ekonomiförvaltning > Inställningar > Bokföringsinställningar > Inställningar för bokföring och skyldigheter > Hantera skattesatser *124
Attr.vatcodeTeckensträng1MOMS-kodKOMY
5salesinvoiceproductlinequantityNumeriskStyckeantal. Kan vara ett heltal eller ett decimaltal. Max. åtta decimaler (till exempel 3 55555555).5
5salesinvoiceproductlinediscountpercentageNumerisk0...1Rabattprocent. Om attributet netvisor anges hämtas rabattprocenten från Netvisors kundkort10
Attr.typeTeckensträng
netvisor, om ett attribut anges lämnas värdet på elementet tomtnetvisor
5salesinvoiceproductlinefreetextTeckensträng, max. 2550...1Fritext på produktrad (radbeskrivning)Fri text
5salesinvoiceproductlinevatsumNumerisk0...1Radens skattebelopp. Anges om du vill ersätta det skattbelopp som beräknats av Netvisor.11,00
5salesinvoiceproductlinesumNumerisk0...1 Radens slutsumma inklusive skatt. Anges om du vill ersätta radsumman som beräknats av Netvisor.50,00
 Obs! salesinvoiceproductlinesum och salesinvoiceproductlinevatsum-element krävs för att de angivna beloppen ska kunna användas.
5salesinvoiceproductlineinventoryidNumerisk0...1Radens produkts lagers databas-ID1
5accountingaccountsuggestionNumerisk0...1 Kontosättningsförslag. Kontot måste finnas i systemet.3000
dimensionAggregat0...n   
dimensionnameTeckensträng, max.501Räkenskapsobjektets rubrik, om det inte finns en rubrik grundar systemet denProjekt
6dimensionitemTeckensträng max.2001NULLLöneberäkning
5provisionpercentageNumerisk0...1Fakturaradens provisionsprocent12
accrualruleAggregat0...1 Radspecifik periodiseringsregel, alternativt kan jämn fördelning ELLER fördelningskurva användas.
 
6startmonthNumerisk1Begynnelsemånad9
6startyearNumerisk1Begynnelseår2020
6endmonthNumerisk0...1Avslutningsmånad (använd endast jämn fördelning i periodiseringen)12
6endyearNumerisk0...1Avslutningsår (använd endast jämn fördelning i periodiseringen)2020
6divisioncurvenameTeckensträng0...1Fördelningskurva (använd endast fördelningskurva i periodiseringen)
Fördelningskurvan ska finnas i Netvisor. Hanteras i vyn 'Ekonomiförvaltning > Budgeteringsinställningar > Fördelningskurvor'
kvartal
5productunitnameTeckensträng, max. 140...1Produktens enhetsuppgift. Om de inte uppges kommer enheten på Netvisors produktkort att användas. Gäller inte företag som använder Utvidgad produkthantering,st.
5deliverydateNumerisk0...1Orderradens leveransdag. 2021-06-01
Attr.formatTeckensträng1Datumtyp, alltid ansi.ansi
5ordernumberNumerisk0...1Produktradens ordernummer.1232
5proposedaccountNumerisk0...1Kundens bokföringskonto1011
Attr.typeTeckensträng1customercustomer
2accountdimensiontextTeckensträng, max. 350...1Kundens kostnadsställesuppgift, fakturaradsspecifik. kostnadsställe

Alternativt kan du hämta en kommentarsrad, varvid InvoiceLine-aggregatets struktur är följande:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
3invoicelineAggregat1...n  
4salesinvoicecommentlineAggregat  
5commentTeckensträng1Kommentar på faktura 

Fortsätt med den valda strukturen enligt följande:

NivåElementForm och längdFörekomsterBeskrivningExempel
2invoicevoucherlinesAggregat0...1*3 
3voucherlineAggregat1...n  
linesumNumerisk1Summa. Ett positivt tal bokförs på debetsidan och ett negativt på creditsidan100
Attr.typeTeckensträng Summans typ, net (skattefri)  gross (inklusive skatt)net
4descriptionTeckensträng, max. 2550...1FörklaringFörklaring
accountnumberTeckensträngKontonummer. Måste hittas i systemet3000
vatpercentNumeriskSkatteprocent, får inte stå i konflikt med momskod.24
Attr.vatcodeNumerisk1MOMS-kodKOMY
5dimensionAggregat0...n  
6dimensionnameTeckensträngRäkenskapsobjektsrubrik, om ingen rubrik hittas skapar systemet enProjekt
dimensionitemTeckensträngRäkenskapsobjektets namnLöneberäkning
2accrualruleAggregat0...1Fakturaspecifik periodiseringsregel, alternativt kan jämn fördelning ELLER fördelningskurva användas.
 
3startmonthNumerisk1Begynnelsemånad9
3startyearNumerisk1Begynnelseår2020
3endmonthNumerisk0...1Avslutningsmånad (använd endast i jämnt fördelad periodisering)12
3endyearNumerisk0...1Avslutningsår (använd endast i jämnt fördelad periodisering)2020
3divisioncurvenameTeckensträng0...1Fördelningskurva (använd endast i periodisering med fördelningskurva)
Fördelningskurvan ska finnas i Netvisor. Hanteras i vyn 'Ekonomiförvaltning > Budgeteringsinställningar > Fördelningskurvor'
kvartal
2salesinvoiceattachmentsAggregat0...1  
salesinvoiceattachmentAggregat 1...n  
mimetypeTeckensträng1Bilagans MIME-typApplication/pdf
attachmentdescriptionTeckensträng, max.1001Bilagans beskrivningbeskrivning
filenameTeckensträng, maks.2551Bilagans filnamnattachment.pdf
documentdataTeckensträng1base64-kodad bilaga 
Attr.typeTeckensträng0...1Obs! Användningen av detta element har förändrats i och med förnyelsen av försäljningsfakturan. I fortsättningen spelar i praktiken typen av bilaga ingen roll, utan alla bilagor kommer att fungera med e-, e-post- och pappersfakturor. Kan utelämnas. De gamla instruktioner nedan inom parentes.
(Skickas bilagan med e-fakturan eller till exempel via en utskriftstjänst. Som standard används pdf om attributet inte anges.
 Värden:
finvoice
Bilagor som ska skickas med e-fakturan

pdf
Bilagor som ska skickas via utskriftstjänsten, lokal utskrift eller e-postfakturering)
pdf
4printbydefaultHeltal0...1Markeras bilagorna automatiskt för utskrift; 1= true, 0=false
Gäller endast pappersfakturor.

OBS:

Får inte anges om den bifogade datatypen är finvoice. Avvisa i så fall begäran.

Om type=pdf och printbydefault=1 kommer fakturan i Netvisor automatiskt att skickas som en pappersfaktura, även om kundkortet har e-fakturauppgifter
 1
2customtagsAggregat0...1
3tagAggregat1...n

4tagnameTeckensträng1Kundens tilläggsuppgiftsfälts namn i NetvisorTilläggsuppgiftsfält 1
4tagvalueTeckensträng1Tilläggsuppgiftsfältets värdeTilläggsuppgift
Attr.typeTeckensträng1Typ av fält för tilläggsuppgifter: float (urvalslista), date (datum), text (text) eller enum (decimaltal).text

*1) Får inte stå i konflikt med momsprocent. Tillåtna momskoder: NONE|KOOS|EUOS|EUUO|EUPO|100|KOMY|EUMY|EUUM|EUPM312|EUPM309|MUUL|EVTO|EVPO|RAMY|RAOS|EVRO
Se även Momsbehandling och momskoder

MomskodMOMS-kodMomsprocent
Ingen momsbehandlingNONE0
InrikesförsäljningKOMY0, 10, 14, 24
EU-försäljningEUMY0
Försäljning utanför EUEUUM0
InrikesinköpKOOS0, 10, 14, 24
EU-inköpEUOS0, 10, 14, 24
EU-tjänsteinköpEUPO0, 10, 14, 24
Inköp utanför EUEUUO0, 10, 14, 24
100 %1000
312 EU-tjänsteförsäljningEUPM3120
309 EU-tjänsteförsäljningEUPM3090, 10, 14, 24
Övrig momsfri omsättning (310)MUUL0, 10, 14, 24
Varuinköp från andra EU-länder, inte avdragsgilltEVTO0, 10, 14, 24
Tjänsteinköp från andra EU-länder, inte avdragsgilltEVPO0, 10, 14, 24
Icke avdragsgill omvänd skatteskyldighetEVKV0, 10, 14, 24
Omvänd skatteskyldighetKAVE0, 10, 14, 24
Försäljning av byggtjänsterRAMY0
Köp av byggtjänsterRAOS0, 10, 14, 24
Ej avdragsgillt köp av byggtjänsterEVRO0, 10, 14, 24
Import utanför EU MomsMAAL0, 10, 14, 24
Import utanför EU Moms icke avdr. gillEVMA0, 10, 14, 24
KOMY 0%KOMY00

Om SalesInvoiceTaxHandlingType skiljer sig från DomesticConstructionService anges den dock som värdet domesticconstructionservice om fakturan innehåller en enda rad med skattekoden Construction_Service_Sales. Alla rader på fakturan måste ha samma skattekod.

*3) I samband med importen av en försäljningsfaktura kan även separata verifikationsrader skrivas till materialet om man önskar generera ett verifikat för fakturan manuellt genom integration. Systemet respekterar de verifikationsrader som användaren anger i materialet och genererar inte automatiskt en verifikation om dessa rader angivits. Verifikationsraderna på fakturan motsvarar verifikationsraderna i det importerade bokföringsmaterialet. OBS! Inget verifikat kan importeras för order.

*4) Periodiseringsverifikatet får automatiskt samma räkenskapsbjektsuppgift som givits på försäljningsfakturaraderna.

Ta bort försäljningsfaktura

Resurs: deletesalesinvoice.nv

Med resursen kan du ta bort en befintlig försäljningsfaktura eller försäljningsorder. Resursen sköter raderingen av fakturan eller ordern och dess bilagor, dimensionslänkar, verifikationer och dylikt.
Parameter som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivning
invoiceid1NetvisorKey för faktura som tas bort
orderid0...1NetvisorKey för faktura som tas bort

Uppdatering av försäljningsfakturans status

Resurssi: updatesalesinvoicestatus.nv

Resursen avviker från andra resurser på den här sidan genom att värdet som ska uppdateras anges direkt i URI.
Resursen kan användas för att uppdatera en eller flera försäljningsfakturor till önskat status. Om en faktura uppdateras från statusen "unsent ("oskickad") till en annan status, genereras automatiskt en verifikation för försäljningsfakturan.
Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterExempelBeskrivning
netvisorkey11Fakturans NetvisorKey
netvisorkeylist0...11,2,3Kommaseparerad NetvisorKey-lista över fakturor
status1openÖnskad status för faktura/fakturor
- open
- overdue
- reminded
- requested
- collected
- paid
- creditloss
- unsent

Fakturering och leverans av försäljningsorder

salesorderinvoicing.nv

Med resursen kan du fakturera och/eller leverera en befintlig order. 

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivning
method1deliveryonly (levereras bara) eller billanddelivery (levereras och faktureras)
copysublines0...1Kopiera delsummarader till faktura; true eller false
updatemidprice0...1Uppdatera det aktuella genomsnittspriset för produkterna på fakturaraderna; true eller false

Uppgifter som ska hämtas skickas med anropet som xml (POST-data) enligt bifogad beskrivning. 

NivåElementForm och längdFörekomsterBeskrivningExempel
1rootAggregat1  
2salesorderinvoicingAggregat1

3invoicingcustomerAggregat1

4netvisorkeyTeckensträng1Faktureringskundens NetvisorID1031
4invoicedateDatum1Orderns datum2021-04-16
Attr.formatTeckensträng1Datumtyp, alltid ansiansi
5invoicingproductlinesAggregat1Rader att fakturera/leverera
6invoicingproductlineAggregat1

7netvisorkeyNumerisk1Orderradens NetvisorID123
7deliverydateDatum1Orderradens leveransdag2021-04-16
Attr.formatTeckensträng1Leveransdagens typ, alltid ansi.ansi
7deliveryamountTeckensträng1Levererad mängd1
Attr.ispostdeliveryTeckensträng1Är det en restorder; true eller falsefalse
7inventoryplaceTeckensträng0...1Lagerplatsens ID321
Attr.typeTeckensträng1Alltid netvisornetvisor

Importera kommentar från försäljningsorderns eller försäljningsfakturans behandlingshistorik 

salesinvoicecomment.nv

Resursen kan användas för att importera en kommentar till försäljningsordern eller fakturabehandlingshistoriken. 

NivåElementForm och längdFörekomsterBeskrivningExempel
1rootAggregat1  
2salesinvoicecommentsAggregat1

3salesinvoicecommentAggregat1

4invoicetypeTeckensträng1Fakturatyp:
- order
- invoice (faktura)
- invoicedraft (fakturautkast)
invoice
4invoicenetvisorkeyNumerisk1NetvisorKey för faktur, order eller utkast123
4commentTeckensträng, max. 5001Kommentar för behandlingshistorik.kommentar


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.