Marja-Liisa Lohtander

Visma

Vuoden 2020 tuloverolomakkeita julkaistu

05-03-2020 4:19 pm posted by Marja-Liisa Lohtander

Olemme julkaisseet seuraavat vuoden 2020 tuloverolomakkeet: 

 • 6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö
 • 4 Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoitus
 • 6C Yhdistyksen, säätiön, kunnan ja seurakunnan ym. veroilmoitus

Vuoden 2020 liitelomakkeista on julkaistu:

 • 12A Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista
 • 18 Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä
 • 62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista
 • 65 Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista
 • 66 Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten
 • 70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi
 • 71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot (EVL 6b§ 1-3 mom.)
 • 71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot (myöhemmin)
 • 73 Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä
 • 7A Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta
 • 8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista

 

 

Myöhemmin julkaistavat tuloverolomakkeet

Verohallinnon aikataulun mukaan seuraavien lomakkeiden tietuekuvaukset julkaistaan syyskuun aikana, jonka jälkeen lomakkeet muodostetaan myös Netvisoriin.  

 • 6A Elinkeinoyhtymä
 • 5 Veroilmoitus liikkeen- ja ammatinharjoittaja
 • 2C Metsätalouden veroilmoitus
 • 2 Maatalouden veroilmoitus 
 • 8B Luettelo elinkeinotoiminnan ja liikkeen- ja ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista
 • 18B Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan käyttöomaisuuskiinteistöistä

 

Muutamia huomioita liittyen verolomakkeen 6B muutoksiin

Vuoden 2020 6B-lomakkeella on joitakin uusia kohtia. Tuloverolaskelmalla uutena kohtana on “Käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot (tieto 260)”. Netvisorin lomakkeella tässä kohtaa ei ole valmista kaavaa, sillä vakiotililuettelossa on käyttöomaisuuden myyntivoittoja varten vain yksi tili: “3650 Käyttöomaisuuden myyntivoitot” ja tämän tilin saldo on ohjattu verolomakkeella kohtaan “Muun käyttöomaisuuden luovutusvoitot (tieto 334).” Eli mikäli yhtiöllä on käyttöomaisuuteen liittyviä luovutus- tai purkuvoittoja, tulee ne erotella verolomakkeella käyttöomaisuusosakkeiden, käyttöomaisuuskiinteistöjen ja muun käyttöomaisuuden luovutusvoittoihin sekä huomioida, että liitelomake 71B tulee täytettyä. 

Kuva1.PNG

Lisäksi tuloverolaskelman tuottojen erittelyissä uutena kohtana on “9 Muun omaisuuden luovutusvoitot”, jotka myös eritellään liitelomakkeella 71B. Tuloverolaskelman loppuosassa on myös oma kohta luovutusvoittojen epäsuoraa tuloutusta varten, kohta “14 Luovutusvoitot, epäsuora tuloutus”.

Kuva2.PNG

Rahoitustuottojen ryhmässä uutena tietona on “Tuotot kapitalisaatiosopimuksista ym. (tieto 561) sekä niiden “Veronalainen osuus (tieto 563).” Vakiotilikartassa ei ole kyseiselle asialle omaa tiliään, joten tässä kohtaa ei ole oletuskaavaa valmiina.

 

Elinkeinotoiminnan kulujen erittelyssä uusina kohtina ovat kohta “9 Muun omaisuuden luovutustappiot ja arvonalentumiset” sekä kohta “10 Muuhun omaisuuteen kuuluvien saamisten arvonalentumiset”.

 

Myös lomakkeen 6B varallisuuslaskelma sisältää muutaman muutoksen kohdassa “Muu omaisuus”. Aiemmin kohta oli nimeltään “Muut pitkäaikaiset sijoitukset (TVL)”. Kohdassa “Muu omaisuus” esitetään kaikki elinkeinotoimintaan kuulumaton omaisuus. Kyseisestä erästä on poistettu tieto “Muu TVL-omaisuus” ja siinä on uusina tietoina “Saamiset saman konsernin yrityksiltä”, “Muut saamiset” sekä “Muu tähän ryhmään kuuluva omaisuus”. 

 

 

Login or Signup to post a comment