Funktionerna för hantering av produkter uppdelas på följande funktioner:

IntegrationHTTP-metodResursDTDExempel
Hämta produktlistaGETproductlist.nv Ladda ner
Hämta produktuppgifterGETgetproduct.nv Ladda ner
Import av produktuppgifterPOSTproduct.nvproduct.dtdLadda ner
Hämta strukturell produktlistaGETwebshopproductlist.nv Ladda ner
Hämta strukturella produkters produktbilderGETwebshopproductimages.nv Ladda ner
Hämta produktsaldon per lagerGETinventorybywarehouse.nv Ladda ner
Hämta lagertransaktionPOSTwarehouseevent.nvwarehouseevent.dtdLadda ner
Hämtning av produktbilagorGETgetproductattachment.nv
Ladda ner
Hämta produktbilderGETgetproductimage.nv
Ladda ner
Hämta utvidgade produktuppgifterGETextendedproductlist.nv
Ladda ner

Hämta produktlista

Resurs: productlist.nv

Produktlistan innehåller produkternas grunduppgifter. Härefter kan detaljerade kunduppgifter hämtas med funktionen Hämta produktinformation.

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
changedsince0...1Filtrerar produkter som har redigerats efter angivet datum och/eller klockslag. Ges i formatet yyyy-MM-ddTHH:mm:ss2020-09-13T 12:00:00
keyword0...1Avgränsar produkter vars namn eller produktkod innehåller den givna parametern.1,2,3,4
I sökningen kan du använda en eller flera parametrar samtidigt.         
published0...1Värde 1, som returnerar borttagna produkter eller 0, varvid svaret inte innehåller borttagna produkter.1
unpublished0...1Värde 1, varvid opublicerade produkter returneras, eller 0, varvid opublicerade produkter inte returneras.1
deleted0...1Värde 1, som returnerar borttagna produkter eller 0, varvid svaret inte innehåller borttagna produkter. Om parametern inte används returneras även borttagna produkter. Om den anges bör även antingen published eller unpublished anges.1

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1ProductListAggregat1  
2ProductAggregat0...n  
3NetvisorKeyNumerisk1Produktens NetvisorID165
3ProductCodeTeckensträng1ProduktkodTP
3NameTeckensträng1ProduktartikelTestprodukt
3UnitPriceNumerisk1Enhetspriset kan anges netto med upp till tolv decimalers precision.1,960000000000
3UnitGrossPriceNumerisk1Enhetspriset kan anges brutto med tolv decimalers precision.2,430400000000
3ProductGroupIDNumerisk1Produktens produktgrupps ID Kan även vara tomt. 2
3ProductGroupDescriptionTeckensträng1Produktens produktgrupp, hela hierarkin öppnad. Kan även vara tomt. Böcker/science fiction
3UriTeckensträng1URI för hämtning av fullständiga produktuppgifter/getproduct.nv?id=165

Hämta produktuppgifter

Resurs: getproduct.nv

Före du hämtar produktinformation måste du hämta produktlistan, från vilken du plockar det ID som används i sökningen. Med hjälp av ID:t kan detaljerad information hämtas antingen för en produkt eller för högst 400 produkter på en gång med parametrarna idlist och codelist.

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterExempelBeskrivning
id0...1123Önskad produkts Netvisor-nyckel
idlist0...11,2,3Returnerar fullständiga uppgifter om alla önskade produkter i en förfrågan, max. 400 ID:n
eancode0...1123456789012Önskad produkts EAN-kod
code0...1123Önskad produkts produktkod
codelist0...11,2,produkt ...Returnerar med ett anrop kompletta uppgifter för alla önskade produkter enligt produktkoder
showsubproducts0...11Om 1 hämtas även produktens underprodukter

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1ProductAggregat1  
2ProductBaseInformationAggregat0...n  
3NetvisorKeyNumeriskProduktens NetvisorID165
3ProductCodeTeckensträng1ProduktkodCC
3ProductGroupTeckensträng1Produktgruppens namnBöcker
3NameTeckensträng1Produktens namnCode Complete
3DescriptionTeckensträng1BeskrivningAndra upplagan
3UnitPriceNumerisk1Produktens enhetspris42,5
Attr.typeTeckensträng1Alltid net (skattefri).net
3UnitGrossPriceNumerisk1Produktens enhetspris inklusive skatt52,7
Attr.typeTeckensträng1Alltid gross (inklusive skatt)gross
3UnitTeckensträng1Produktenhetst.
3UnitWeightNumerisk1Produktens enhetsvikt
OBS elementet är föråldrat, använd i stället elementet ProductNetWeight
1
3PurchasePriceNumerisk1Inköpspris25
3TariffHeadingTeckensträng1TullbenämningCode Complete
3ComissionPercentageNumerisk1Provision11
3IsActiveNumerisk1Är produkten aktiv, 0=nej / 1=ja1
3IsSalesProductNumerisk1Är produkten en försäljningsprodukt, 0=nej / 1=ja0
3CountryOfOriginTeckensträng1UrsprungslandFI
Attr.typeTeckensträng1Alltid ISO-3166ISO-3166
2ProductBookKeepingDetailsAggregat1  
3DefaultVatPercentNumerisk1Momssats24
3DefaultDomesticAccountNumberNumerisk1Inhemskt standardkontonummer 
3DefaultEuAccountNumberNumerisk1EU-områdets standardkontonummer 
3DefaultOutsideEUAccountnumberNumerisk1Internationellt standardkontonummer 
3ProductDimensionsAggregat1

4DimensionAggregat0...n

5DimensionNameTeckensträng1Räkenskapsobjektets rubriknamnVilddjur
Attr.NetvisorKeyNumerisk1

5DimensionItemTeckensträng1Räkenskapsobjektets namnGiraffer
Attr.NetvisorKeyNumerisk1

2ProductInventoryDetailsAggregat1  
3InventoryAmountNumerisk1Antal produkter på lager2,00
3InventoryMidPriceNumerisk1Produktens medelpris 5,0
3InventoryValueNumerisk1Lagrets värde: i lager x medelpris 10,0000
3InventoryReservedAmountNumerisk1Antal reserverade produkter1,00
3InvetoryOrderedAmountNumerisk1Antal beställda produkter0,00
3InventoryAccountNumberNumerisk1Lagerkonto1521
2ProductAdditionalInformationAggregat1  
3ProductNetWeightNumerisk1Nettovikt11,20
Attr.weightunitTeckensträng1Nettoviktenhet: g, kg eller tkg
3ProductGrossWeightNumerisk1Bruttovikt12,60
Attr.weightunitTeckensträng1Bruttoviktenhet: g, kg eller tkg
3ProductPackageInformationAggregat1  
4PackageWidthNumerisk1Förpackningsbredd i centimeter7,30
Attr.unitTeckensträng1Förpackningsbredd i centimetercm
4PackageHeightNumerisk1Förpackningshöjd i centimeter15,00
Attr.unitTeckensträng1Förpackningshöjd i centimetercm
4PackageLengthNumerisk1Förpackningslängd i centimeter36,10
Attr.unitTeckensträng1Förpackningslängd i centimetercm
3PrimaryEanCodeNumerisk1Produktens primära EAN-kod123456789012
3SecondaryEanCodeNumerisk1Produktens sekundära EAN-kod555444332221
2SubProductInformationAggregat1

3ParentsAggregat1Produktens huvudprodukter
4ProductAggregat0...n

5NetvisorKeyNumerisk1Huvudproduktens NetvisorID784
5AmountNumerisk1Stycke antal1
5PurchasePriceChangeNumerisk1Ändra inköpspris5,50
5UnitPriceChangeNumerisk1Ändra enhetspris5,50
3ChildrenAggregat1Produktens underprodukter
4ProductAggregat0...n

5NetvisorKeyNumerisk1Underproduktens NetvisorID784
5AmountNumerisk1Stycke antal1
5PurchasePriceChangeNumerisk1Ändra inköpspris5,50
5UnitPriceChangeNumerisk1Ändra enhetspris5,50

Importera produktuppgifter

Resurs: product.nv

I utvidgad produkthantering kan du över gränssnittet importera en ny produkt enligt beskrivningen nedan, men inte uppdatera produkter över gränssnittet med utvidgad produkthantering.

Parametrar (QueryString) som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
method1add eller editadd 
id0..1Om method är edit, krävs ID för redigerad produkt123

Om inte metoden angetts eller kunden som ska uppdateras inte hittas i systemet returneras felet INVALID_DATA med förklaring. Du får reda på produktens ID genom att först söka kundlistan.

Data som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1productAggregat1  
2productbaseinformationAggregat1  
3productcodeTeckensträng, max. 50 tecken0...1ProduktkodCC
3productgroupTeckensträng1Produktgruppens namn, produkten läggs till i gruppen om produktgruppen hittas i systemet. Om det inte finns grundas detBöcker
3nameTeckensträng, max. 200 tecken1Produktens namnCode Complete
3descriptionTeckensträng0...1BeskrivningAndra upplagan
3unitpriceNumerisk1Produktens enhetspris42,5
Attr.typeTeckensträng1Berättar om det givna priset är gross (pris inklusive skatt) eller net (skattefritt pris).net
3unitTeckensträng0...1Produktens enhet, om given enhet inte hittas i systemet grundas den. Om den hittas används befintligst.
3unitweightTeckensträng0...1Produktens enhetsvikt med två decimaler.1,00
3purchasepriceNumerisk0...1Anskaffningspris25
3tariffheadingTeckensträng0...1TullbenämningCode complete
3comissionpercentageNumerisk0...1Provisionsprocent11
3isactiveNumerisk1Är produkten aktiv, 0=inte aktiv / 1=aktiv1
3issalesproductNumerisk1Är produkten en försäljningsprodukt, 0=nej / 1=ja0
3inventoryenabledNumerisk0...1Är produkten i lager: 0 = nej / 1 = ja1
3inventorybatchlinkingmodeNumerisk0...1Partibehandlingstyp. Godkända värden:

Ingen partibehandling = 1
Manuell partibehandling = 2
De yngsta först enligt leveransdag = 3
De äldsta först enligt leveransdag = 4 (FIFO)
De nyaste först enligt sista användningsdatum = 5
De äldsta först enligt sista användningsdatum = 6
De nyaste först enligt tillverkningsdatum = 7
De äldsta först enligt tillverkningsdatum = 8
4
3countryoforiginTeckensträng0...1UrsprungslandFI
Attr.typeTeckensträng0...1Alltid ISO-3166ISO-3166
2productbookkeepingdetailsAggregat0...1  
3defaultvatpercentageNumerisk1Momssats om inte angiven momssats hittas i systemet returneras ett fel24
3defaultdomesticaccountnumberNumerisk0...1Inrikesförsäljningskonto3000
3defaulteuaccountnumberNumerisk0...1EU-försäljningskonto3360
3DefaultOutsideEUAccountnumberNumerisk0...1Konto för försäljning utanför EU3380
2productadditionalinformationAggregat0...1  
3productnetweightNumerisk0...1Nettovikt11,2
3productgrossweightNumerisk0...1Bruttovikt12,6
3productweightunitTeckensträng0...1Netto- och bruttoviktenhet: g, kg eller tnkg
3productpackageinformationAggregat0...1  
4packagewidthNumerisk1Förpackningsbredd i centimeter7,3
4packageheightNumerisk1Förpackningshöjd i centimeter15,0
4packagelengthNumerisk1Förpackningslängd i centimeter36,1
3dimensionAggregat0...1

4dimensionnameTeckensträng1Räkenskapsobjektets rubriknamn. Skapas vid behov.Project
4dimensionitemTeckensträng1Räkenskapsobjekt. Skapas vid behov.Project 1

Hämta strukturell produktlista

Resurs: webshopproductlist.nv

Här beskriver vi hur du kan hämta en strukturell produktlista, detta kan användas endast av användare som använder utvidgad produkthantering. Listan innehåller information om produkten, såsom namn och beskrivning på olika språk, samt information om produktvarianter. Resursen returnerar de mallar/funktioner som anges under huvudprodukten (inga underprodukter).

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
limitDeleted0...1Om denna definierats innehåller resultatet endast aktiva huvudprodukter1
limitActive0...1Om denna definierats innehåller resultatet endast aktiva varianter1
limitPublished0...1Om denna definierats innehåller resultatet endast publicerade produkter1
limitSellable0...1Om denna definierats innehåller resultatet endast produkter till salu1
limitChangedSince0...1Filtrerar produkter som har redigerats efter angivet datum och/eller klockslag.
Ges i formatet yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
2016-01-28T 12:00:00
limitSourceProductNetvisorKey0...1Med produktens Netvisor ID begränsas antalet resultat154

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootRootAggregat1  
1WebShopProductListAggregat1  
2WebShopProductAggregat0...n  
3NetvisorKeyNumerisk1Produktens NetvisorID145
3NameTeckensträng1...3Produktens namnProdukt
Attr.languageTeckensträngNamnets språk: FI, EN eller SEFI
3DescriptionTeckensträng1...3ProduktbeskrivningDet här är en produkt
Attr.languageTeckensträngBeskrivningens språk: FI, EN eller SEFI
3ProductCodeTeckensträng1ProduktkodA123
3ProductGroupAggregat0...n  
4NameTeckensträng1...3Produktgruppens namnGrupp 1
Attr.languageTeckensträngProduktgruppens namns språk FI, EN eller SEFI
3UnitNetPriceNumerisk1Produktens enhetspris12,00
3UnitGrossPriceNumerisk1Produktens pris inklusive skatt. Observera att om produkten grundats i Netvisor till nettopris returneras bruttopriset med priset 0,00.14,6
3UnitTeckensträng1Produktens måttenhetst.
3UnitWeightNumerisk1Produktvikt1,50
3ImageURIText1URI för produktbild/webshopproductimages.nv?
identifier=165
3URIText 1URI för produktuppgifter/getproduct.nv?id=165
3InventoryAmountNumerisk1Antal produkter på lager30,0
3InventoryOrderedAmountNumerisk1Antal beställda produkter1,0
3InventoryReservedAmountNumerisk 1Antal reserverade produkter3,00
3IsActiveNumerisk 1Är produkten aktiv: 0 = nej / 1 = ja1
3IsSalesProductNumerisk 1Är produkten till salu: 0 = nej / 1 = ja1
3IsStorageProductNumerisk 1Är produkten i lager: 0 = nej / 1 = ja1
3DefaultVatPercentageNumerisk 1Momsklass22
3IsPublishedNumerisk 1Är produkten publicerad: 0 = nej / 1 = ja1
3VersionNumberNumerisk 1Produktens versionsnummer 
3PrimaryEANCodeNumerisk 1Produktens primära EAN-kod978020137962
3SecondaryEANCodeNumerisk 1Produktens sekundära EAN-kod978020137963
3PriceGroupsAggregat0...1  
4PriceGroupAggregat1...n  
5DescriptionTeckensträng1Prisgruppens beskrivningCA1
5ValueNumerisk1Prisgruppens värde1,5
Attr.typeTeckensträng1Värdets typ, antingen multiplier eller fixedmultiplier
3VariantsAggregat1  
4VariantAggregat0...n  
5NameTeckensträng1...3VariantnamnSkjorta, röd
Attr.languageTeckensträngVariantnamnets språk, FI, EN eller SEFI
5DescriptionTeckensträng1...3VariantbeskrivningRöd skjorta
Attr.languageTeckensträngVariantbeskrivningens språk: FI, EN eller SEFI
5VariantIdentifierTeckensträng1Variantens NetvisorIDABC002
5ImageUriTeckensträng1Uri för variantens bild /webshopproductimages.nv?
identifier=165
5LastchangeDateDatum1Förra ändringens tidstämpel30.1.2014 10:12:06
5UnitNetPriceNumerisk1Variantens skattefria pris1,00
5UnitGrossPriceNumerisk1Variantens pris inklusive skatt1,22
5InventoryAmountNumerisk1Variantens antal i lager12,00
5InventoryOrderedAmountNumerisk 1Till lager beställt antal12,00
5InventoryReservedAmountNumerisk 1Antal reserverade från lagret12,00
5PrimaryEANCodeNumerisk 1Produktens primära EAN-kod978020137962
5SecondaryEANCodeNumerisk 1Produktens sekundära EAN-kod978020137963
5PriceGroupsAggregat0...1  
6PriceGroupAggregat1...n  
7DescriptionText1Variantens prisgrupps beskrivning 
7ValueNumerisk1Prisgruppens värde 
Attr.typeText1Värdets typ multipliermultiplier 
5VariantPropertiesAggregat0...n  
6VariantPropertyTeckensträng1ProduktegenskapMaterial
6VariantPropertyValueTeckensträng1Produktens egenskaps värde
Bomull
3CustomTagAggregat0...nProduktens tilläggsuppgiftsfält 
4CustomTagNameTeckensträng1Tilläggsuppgiftsfältets namn
Tilläggsuppgiftsfält
4CustomTagValueTeckensträng1Tilläggsuppgiftsfältets värdeFält 1

Hämta strukturella produkters produktbilder

Resurs: webshopproductimages.nv

Hämtar produktens första bild. Om produkten har varianter returnerar resursen alla bilder av varianten.

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
identifier1Netvisor-ID för den produkt vars bilder söks 123 Svar:123

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1WebShopProductImagesAggregat1  
2WebShopProductImageAggregat0...n  
3MimeTypeTeckensträng1Bildens MIME-typimage/jpg
3TitleTeckensträng1Bildens rubrikImage
3FileNameTeckensträng1Bildens ursprungliga filnamnimage.jpg
3DocumentDataTeckensträng1Bildens Base64-kodade data 

Hämta produktsaldon per lager

Resurs: inventorybywarehouse.nv

Med InventoryByWarehouse.nv-resursen kan du via Netvisors gränssnitt hämta produkternas saldon per lager. Om det behövs detaljerad produktinformation kan den hämtas med hjälp av funktionen Hämta produktinformation.

Instruktioner för Netvisors lagerhantering hittar du här.

Parametrar som används i begäran för att begränsa resultatuppsättningen. Parametern förmedlas i QueryString.

Namn på parameterFörekomsterBeskrivningExempel
productid0...1Begränsa med visst produkt-ID (NetvisorKey)123
productidlist0...1Begränsa med givna produkt-ID:n (NetvisorKey), med kommaseparator123,456,235
inventoryplaceid0...1Begränsa med givet lager-ID321
inventoryplacename0...1Begränsa med givet lagernamnlager5
limitvendorid0...1toimittaja@toimittajat.fi105
changedsince0...1Begränsa enligt ändringar som gjorts efter en viss tidpunkt1.5.2014 12:00:00
limitunderalertlimit0...11 = returnerar endast produkter som understiger larmgränsen1
productgroupname0...1Avgränsa med produktgruppexempelprodukter

Exempel på begäran: http://isvapi.netvisor.fi/InventoryByWarehouse.nv?inventoryplaceid=321&limitunderalertlimit=1 (hämtar alla produkter som understiger larmgränsen från lagret, vars id är 321).

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootRootAggregat1  
1InventoryByWarehouseAggregat 1  
2ProductAggregat 0...n   
3NetvisorKeyNumerisk1Produktens NetvisorID. Kan användas senare exempelvis för att söka all produktinformation eller länka produkten till en faktura165
3NameTeckensträng1Produkttitel Testprodukt
3CodeTeckensträng1Produktkod TP
3GroupNameTeckensträng1Produktens produktgrupp som textKampanjprodukter
3ProductUriTeckensträng1URI för att hämta komplett produktinformation via gränssnittet/getproduct.nv?id=165
3WarehouseAggregat    
4NetvisorKeyNumerisk1Lagrets produkt-ID i Netvisor12
4NameTeckensträng1Lagrets namnHuvudlager
4ReservedAmountNumerisk1Reserverad på lagret i fråga (reserverad)10,00
4OrderedAmountNumerisk1Beställd till lagret i fråga (på väg)15,00
4InventoryAmountNumerisk1Produktens öppna lagersaldo på lagret i fråga (exklusive reserverade- eller på väg-saldon)34,00
3TotalReservedAmountNumerisk1Produktens reserverade-saldo medräknat alla lager524,00
3TotalOrderedAmountNumerisk1Produktens på väg-saldo medräknat alla lager125,00
3TotalAmountNumerisk1Produktens på lager-saldo medräknat alla lager (exklusive reserverade- eller på väg-saldon)647,00

Hämta lagertransaktion

Resurs: warehouseevent.nv

Med resursen WarehouseEvent.nv kan du importera en enskild lagerhändelse till Netvisor.

Instruktioner för Netvisors lagerhantering hittar du här.

Data som ska importeras skickas med anropet som xml (POST-data) enligt medföljande beskrivning.

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
Rootroot
1  
1warehouseevent
  
2descriptionTeckensträng0...1Hämta lagertransaktionens beskrivningstextTesttransaktion
2referenceTeckensträng1Lagertransaktionens referens1070
2deliverymethodTeckensträng0...1Leveranssätt, leveranssätten hanteras i Netvisor, den importerade raden måste matcha med leveranssättet i NetvisorHämtas
2distributerTeckensträng0...1Leverantörens kod eller namn
1234
Attr.typeTeckensträng0...1Identifierarens typ:
- netvisor = NetvisorKey
- customer = Leverantörens namn
netvisor
2warehouseeventlines
1  
3warehouseeventline
1...n   
4eventtypeTeckensträng1Lagerhändelsens typ, typerna hanteras i Netvisor, den importerade raden måste matcha med typen i Netvisor.
  1. Anskaffning
  2. Försäljning
  3. Inventering
  4. Justering
  5. Lageröverföring
  6. Tillverkning
Försäljning
Attr.typeTeckensträng0...1Transaktionens typ:
tills vidare alltid customer
customer
4productTeckensträng1Produktens ID, Netvisor-nyckel eller produktkod32154
Attr.typeTeckensträng0...1Identifierarens typ:
- netvisor = NetvisorKey
- customer = produktkod
netvisor
4inventoryplaceTeckensträng0...1Lagernamn, lager hanteras i Netvisor, den importerade raden måste matcha med fältet lagerbeskrivning i Netvisor
Huvudlager
4descriptionTeckensträng0...1Lagertransaktionens radbeskrivningTesttransaktionens första rad
4quantityNumerisk1Produkternas styckantal12
4unitpriceNumerisk1Produkternas skattefria enhetspris100,00
4valuedateDatum1Lagertransaktionens datum2014-05-13
Attr.formatTeckensträng1Datumtyp, alltid ansi.ansi
4statusTeckensträngTeckensträngLagertransaktionens status:
open – öppen (syns i order)
handled – behandlad (syns i lager)
bypassed – passerad
open

Hämtning av produktbilagor

Resurs: getproductattachment.nv

Med resursen getproductattachment.nv kan du hämta bilagor som sparats för produkten. Som parameter används bilagans NetvisorKey, som du får genom att hämta den utvidgade produktlistan (extendedproductlist.nv). Det returnerade meddelandets maximistorlek är 50 MB.

Använda parametrar:

Namn på parameterFörekomsterBeskrivningExempel
productattachmentnetvisorkeys1Begränsning med bilagornas NetvisorKey18, 19, 20

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootRootAggregat1  
1ProductAttachmentsAggregat1

2AttachmentAggregat1...n

3NetvisorKeyNumerisk1Bilagans NetvisorKey18
3MimeTypeTeckensträng1Bilagans mime-typeapplication/pdf
3FileNameTeckensträng1Bilagans namnTestattachment.pdf
3AttachmentDataBase641Base64-kodad bilaga
Attr.typeTeckensträng1Aina Base64Base64

Hämta produktbilder

Resurs: getproductimage.nv

Med resursen getproductimage.nv kan du hämta produktens produktbilder. Som parameter används bildens NetvisorKey, som du får genom att hämta den utvidgade produktförteckningen (extendedproductlist.nv). Det returnerade meddelandets maximistorlek är 50 MB.

Använda parametrar:

Namn på parameterFörekomsterBeskrivningExempel
productimagenetvisorkeys1Begränsning med bildernas NetvisorKey18, 19, 20

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootRootAggregat1  
1ProductImagesAggregat1

2ProductImageAggregat1...n

3MimeTypeTeckensträng1Bildens MIME-typimage/jpeg
3TitleTeckensträng0...1BildtextProduct image
3FileNameTeckensträng1Bildens namnProductimage.jpg
3ImageDataBase641Base64-kodad bildfil
Attr.typeTeckensträng1Aina Base64Base64

Hämta utvidgade produktuppgifter

Resurs: extendedproductlist.nv

Med resursen extendedproductlist.nv kan du hämta mallprodukter samt normala produkter, men inte huvudprodukter eller en TEMP-produkt. Om du vill kan resursen begränsas med flera olika parametrar, som finns i tabellen nedan. Resursen kan även användas utan utökad produkthantering, varvid inte alla uppgifter nödvändigtvis returneras, då de inte är tillgängliga.
Hämtning returnerar publicerade produkter, borttagna produkter returneras aldrig. Om du vill hämta opublicerade produkter måste du hämta produktlistan med produktens NetvisorKey. 

Namn på parameterFörekomsterBeskrivningExempel
replyoptions0...1Välj vilka uppgifter som returneras utöver basuppgifterna. Anges som ett numeriskt värde eller med biljettnamn. Optioner och biljettvärden:
Prisgrupper – IncludeProductPriceGroups (1)
Kundpriser – IncludeProductCustomerPrices (2)
Leverantörsuppgifter – IncludeDistributerPurchaseInformation (4)
Hylluppgifter – IncludeProductInventoryPlaceShelves (8)
Leveransuppgifter – IncludeProductShipmentInformation (16)
Grupperingsgrunder – IncludeProductGroupingCriterias (32)
Uppgifter för bokföring – IncludeProductAccountingInformation (64)
Räkenskapsobjekt – IncludeProductDimensionInformation (128)
Tilläggsuppgiftsfält – IncludeProductInformationFields (256)
Produktreferenser – IncludeProductReferences (512)
Egenskaper – IncludeProductProperties (1024)
Underprodukter – IncludeProductSubProducts (2048)
Bilder – IncludeProductImages (2096)
Bilagor – IncludeProductAttachments (8192)
Ge alla sökvillkor – SetAllReplyOptions (4294967295)
3
Returnerar i detta fall prisgrupper och kundpriser. Fås genom att räkna ihop optionernas biljettvärden.

Om man använder biljettvärdenas namn anges formatet "IncludeProductPriceGroups, IncludeProductCustomerPrices".
Som parameter:
*.nv?replyoptions=includeproductpricegroups, includeproductcustomerprice
eller
*.nv?replyoptions=3
searchlanguage0...1Välj vilken språkversion sökorden kopplas till. Utan utvidgad produkthantering används endast "fi".
Tillåtna värden: "fi", "se" och "en". Om inget anges används värdet "fi".
se
productnetvisorkeys0...1Kommaseparerad NetvisorKey-lista över produkternas NetvisorKey-värden Kan även vara bara ett värde.7,12
productnamekeyword0...1Ett sökord som söks från produktnamnet.test
productcodekeyword0...1Ett sökord som söks från produktkoden.ABC
producteancode0...1ABC producteancode 0...1 Söker EAN-kod för sökt produkt. Koden jämförs med primär och sekundär EAN-kod.
onlysellableproducts0...1Är produkten till salu. Värden true eller false.true
onlystoragedproducts0...1Är produkten i lager Endast relevant om lagerhantering används. Värden true eller false.false
productchangedsince0...1Har produkten ändrats efter givet datum och klockslag. Minutprecision. I formatet yyyy-MM-ddTHH:mm2020-09-17T10:21
productgroupnetvisorkeys0...1Kommaseparerad lista över produktgruppernas NetvisorKey-värden. Kan även vara bara ett värde.7, 20
productgroupname0...1Namn på hämtade produkters produktgrupp.Test product
productgroupnamekeyword0...1Början på namnet på hämtade produkters produktgrupp.Test
productgroupingcriterianame0...1Namnet på hämtade produkters grupperingsgrunder.Grouping
productsonpage0...1Produkternas maximimängd per sida, det vill säga meddelande. (1- I Netvisor angiven maximimängd)2500
page0...1Returnerad sidnummer. (1-antal sökresultatsidor)

En del returnerade data är endast tillgängliga om företaget använder utvidgad produkthantering, inköpsorderhantering eller lagerhantering. Annars returneras strukturen likadan oavsett om utökad produkthantering används eller inte.

Maximistorleken på det returnerade meddelandet har ställts in på 25 MB. Om maximigränsen håller på att överskridas returnerar gränssnittet felet och instruktioner för att minska meddelandestorleken. Data returneras inte före meddelandets storlek minskats. 

I sidnumreringen kan du ställa in maximiantal produkter per meddelande (ProductsOnPage = 1 – I Netvisor angiven maximimängd) och för meddelandet kan man söka en viss sida (Page = 1 – PageCount). Sidor ska alltid sökas med samma sökkriterier. Observera att exakt samma hämtning kan ge ett annat resultat ifall produktregistret redigeras mellan hämtningar.

Läs mer om terminologin för utvidgad produkthantering här.      

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootRootAggregat1  
1ProductsAggregat1

2ProductAggregat1

3NetvisorKeyNumerisk1Produktens NetvisorKey13848
3ProductCodesAggregat1
4ProductCodeNumerisk1Produktens produktkod1
4ProductPrimaryEanCodeNumerisk1Produktens primära EAN-kod
4ProductSecondaryEanCodeNumerisk1Produktens sekundära EAN-kod
3ProductNameTranslationsAggregat1Översatta produktnamn
4TranslationTeckensträng1Produktens namnTestprodukt
Attr.LanguageTeckensträng1FI, SE eller ENFI
3ProductDescriptionTranslationsAggregat1Översatt produktbeskrivning
4TranslationTeckensträng1ProduktbeskrivningBeskrivning
Attr.LanguageTeckensträng1FI, SE eller ENFI
3ProductFeaturesAggregat1Produktens egenskaper
4IsPublishedProductTeckensträng1Är produkten publicerad, true eller falsetrue
4IsSellableProductTeckensträng1Är produkten till salu, true eller falsetrue
4IsStorageProductTeckensträng1Lagras produkten, true eller falsefalse
4IsProductStructureProductTeckensträng1För produkten till utvidgad produkthantering true eller falsefalse
4IsModelTeckensträng1Är produkten en mallprodukt, true  eller falsefalse
4IsSummaryOfProductsTeckensträng1Är produkten en sammanslagen produkt, true  eller falsefalse
4LastChangedDateDatum1Senaste ändringsdatum2021-03-23 09:30
Attr.FormatTeckensträng1Datumformat, alltid ansi ansi
3ProductGroupAggregat1Produktgrupp
4NetvisorKeyNumerisk0...1Produktgruppens NetvisorKey5
4ProductGroupTranslationsAggregat0...1Produktgruppens översättningar
5TranslationTeckensträng0...1Produktgruppens översättningProduktgrupp
Attr.languageTeckensträng1FI, EN eller SEFI
3ProductUnitAggregat1Produktens enhetsuppgifter
4NetvisorKeyNumerisk0...1Värdets NetvisorKey10
4ProductUnitTranslationsAggregat0...1Översättningar:
5TranslationTeckensträng0...1Översättningar:st.
Attr.languageTeckensträng1FI, EN eller SEFI
3ProductPriceInformationAggregat1Produktens prisuppgifter
4DefaultNetPriceNumerisk1Produktens nettopris5,00
4DefaultGrossPriceNumerisk1Produktens bruttopris5,00
4VatAggregat1Produktens momssats
5NetvisorKeyNumerisk1Momssatsens NetvisorKey1
5PercentageNumerisk1Momsprocent0
4PriceMarginNumerisk1Lägsta försäljningspris8,00
4ProvisionPercentageNumerisk1Provisionsprocent2,00
4PriceGroupsAggregat0...nPrisgrupper
5GroupAggregat1

6NetvisorKeyNumerisk1Prisgruppens NetvisorKey7
6PriceGroupNameTeckensträng1Prisgruppens namnPrice group
6NetPriceNumerisk1Nettopris7,00
6GrossPriceNumerisk1Bruttopris9,00
4CustomerPricesAggregat0...nKundpriser
5CustomerAggregat1Kund
6NetvisorKeyNumerisk1Kundens NetvisorKey11
6CustomerCodeNumerisk1Kundens kundkod1000
6CustomerNameTeckensträng1Kundens namnCustomer
6NetPriceNumerisk1Kundspecifikt nettopris.6,50
6GrossPriceNumerisk1Kundspecifikt bruttopris8,05
3ProductPurchaseInformationAggregat0...1Anskaffningsuppgifter
4DefaultPurchasePriceNumerisk1Produktens inköpspris2,50
4DistirbuterPurchaseInformationsAggregat0...1Leverantörens uppgifter
5DistributerAggregat1Leverantör
6NetvisorKeyNumerisk1Leverantörens NetvisorKey33587
6DistributerCodeNumerisk1Leverantörskod855
6DistributerNameTeckensträng1Leverantörens namnDistributer
6DistributerProductCodeTeckensträng1Leverantörens produktkodabc
6DistributerProductNameTeckensträng1Leverantörens produktnamnName
6PurchasePriceNumerisk1Leverantörens anskaffningspris1,50
6CurrencyAbbreviationTeckensträng1Leverantörens valutaSEK
3ProductStorageInformationAggregat0...1Lageruppgifter
4DefaultInvetoryPlaceAggregat1Standardlager
5NetvisorKeyNumerisk0...1Lagrets NetvisorKey17
5InventoryPlaceNameTeckensträng0...1Lagrets namnWarehouse
4InventoryPlaceShelvesAggregat0...1Hyllplatser
5InventoryPlaceShelveAggregat1Hyllplats
6InventoryPlaceNetvisorKeyNumerisk1Lagrets NetvisorKey22
6InventoryPlaceNameTeckensträng1Lagrets namnWarehouse 1
6ShelveNetvisorKeyNumerisk1Hyllplatsens NetvisorKey31
6ShelveNameTeckensträng1Hyllplatsens namnShelve 1
4AlertLimitNumerisk1Alarmgräns10
4CustomsTariffHeaderTeckensträng1TullbenämningCode
4ProductBatchLinkingModeAggregat0...1Behandling av sats
5NetvisorKeyNumerisk1Partibehandlingssättets NetvisorKey4
5DefinitionTeckensträng1Typ av partibehandlingssättOldestFirstByValueDate
3ProductShipmentInformationAggregat0...1Produktens transportuppgifter
4DefaultProductCountryOfOriginTeckensträng1Produktens ursprungslandSE
Attr.typeTeckensträng1Alltid ISO-3166ISO-3166
4ProductNetWeightNumerisk1Produktens nettovikt0
Attr.unitTeckensträng1Viktenhetg
4ProductGrossWeighNumerisk1Produktens bruttovikt0
Attr.unitTeckensträng1Viktenhetg
4ProductPackageWidthNumerisk1Förpackningsbredd0
Attr.unitTeckensträng1Breddenhetcm
4ProductPackageHeightNumerisk1Förpackningshöjd0
Attr.unitTeckensträng1Höjdenhetcm
4ProductPackageLengthNumerisk1Förpackningslängd0
Attr.unitTeckensträng1Längdenhetcm
3ProductGroupingCriteriasAggregat0..nGrupperingsgrunder
4TranslationTeckensträng1Grupperingsgrundens namnTestGroup
Attr.languageTeckensträng1FI, EN eller SEFI
3ProductAccountInformation
Aggregat0...1Uppgifter för produktens bokföring
4DefaultDomesticAccountNumberNumerisk1Standardbokföringskonto för inrikesförsäljning3000
4DefaultEuAccountNumberNumerisk1Standardbokföringskonto för EU-försäljning3360
4DefaultOutsideEUAccountnumberNumerisk1Standardbokföringskonton för försäljning utanför EU3380
4DefaultInventoryAccountNumberNumerisk1Standardbokföringskonto för lager1521
3ProductDimensionInformation
Aggregat0...1Produktens standardräkenskapsobjekt
4DimensionAggregat1

5NameNetvisorKeyNumerisk1Räkenskapsobjektsrubrikens NetvisorKey2
5DimensionNameNameTeckensträng1Räkenskapsobjektets rubriknamnDimension header
5DetailNetvisorKeyNumerisk1Räkenskapsobjektets NetvisorID15
5DimensionDetailNameTeckensträng1Räkenskapsobjektets namnDimension
3ProductInformationFields
Aggregat0...nProduktens tilläggsuppgiftsfält:
4InformationField
Aggregat1

5InformationFieldNameTeckensträng1Namn på tilläggsuppgiftsfältInformation field
5InformationFieldItemValueTeckensträng1Tilläggsuppgiftsfältets värde24
3ProductReferences
Aggregat0...1Produktreferenser
4RelatedProducts
Aggregat0...nHuvudproduktet/produkter relaterade till produkten
5ProductAggregat1

6NetvisorKeyNumerisk1Produktens NetvisorKey5
6ProductCodeNumerisk1Produktkod1000
6ProductNameTranslations
Aggregat1Produktnamnets översättningar
7TranslationTeckensträng1ProduktnamnProduct 7
Attr.languageTeckensträng1FI, EN eller SEEN
4ComplementaryProducts
Aggregat0...nKompletterande huvudprodukter(produkter
5ProductAggregat1

6NetvisorKeyNumerisk1Produktens NetvisorKey13
6ProductCodeNumerisk1Produktkod2005
6ProductNameTranslationsAggregat1Produktnamnets översättningar
7TranslationTeckensträng1ProduktnamnProduct 10
Attr.languageTeckensträng1FI, EN eller SEEN
3ProductProperties
Aggregat0...1Produktens egenskaper
4PropertyAggregat0...nEgenskap
5NetvisorKeyNumerisk1Egenskapens NetvisorKey88
5PropertyTranslations
Aggregat1Egenskapens översättningar
6TranslationTeckensträng1Egenskapens namn
Attr.languageTeckensträng1FI, EN eller SEFI
5PropertyValuesAggregat0...1Egenskapens värden
6NetvisorKeyNumerisk1Värdets NetvisorKey70
6PropertyValueTranslationsAggregat1Värdets översättningar
7TranslationTeckensträng1Värdets namn
Attr.languageTeckensträng1FI, EN eller SEFI
3SubProductInformationAggregat0...1Underprodukter
4ParentsAggregat0...nÄldre
5ProductAggregat1

6NetvisorKeyNumerisk1Produktens NetvisorKey55
6AmountNumerisk1Mängd25
6PurchasePriceChangeNumerisk1Ändra inköpspris
6UnitPriceChangeNumerisk1Ändra enhetspris
4ChildrenAggregat1Barn
5ProductAggregat1

6NetvisorKeyNumerisk1Produktens NetvisorKey47
6AmountNumerisk1Mängd20
6PurchasePriceChangeNumerisk1Ändra inköpspris
6UnitPriceChangeNumerisk1Ändra enhetspris
3ProductImagesAggregat1Produktbilder
4ImageAggregat0...nProduktbild
5NetvisorKeyNumerisk1Bildens NetvisorKey12
5IsDefaultImageTeckensträng1Är bilden produktens standardbild, true eller falsefalse
5MimeTypeTeckensträng1Bildens MIME-typimage/jpeg
5TitleTeckensträng1BildtextDescription
5FileNameTeckensträng1Bildens filnamnberlin-attractions-map-large.jpg
5LastEditedDateDate1Senaste ändringstidpunkt2021-09-24 23:08
3ProductAttachmentsAggregat0...1Filbilagor till produkter
4AttachmentAggregat0...nBilagefil
5NetvisorKeyNumerisk1Bilagefilens NetvisorKey10
5MimeTypeTeckensträng1Bilagefilens MIME-typdocument/pdf
5FileNameTeckensträng1Bilagans namnberlin-attractions-map-large.pdf
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.