Vid behov går det att fortsätta använda Netvisor med en annan bokföringsbyrå. Materialet som används kommer att överföras till den nya bokföringsbyrån vid en överenskommen tidpunkt för överföringen och i samband med det kommer också faktureringen att överföras till den nya bokföringsbyrån. Överlåtelsen kräver tillstånd från både den gamla och den nya bokföringsbyrån.

I överföringen av bokföringsbyrån kommer blanketterna i fortsättningen att signeras inom Netvisor med en elektronisk underskrift på ett överföringsformulär. Detta möjliggör transparens i processen och det går att följa med hur överföringen framskrider och gör den mera tydlig. Dessutom kommer överföringsblanketterna att sparas i den nya bokföringsbyråns Netvisor.

INNEHÅLL

Process för byte av bokföringsbyrå

Bytet av bokföringsbyrå initieras av den nya bokföringsbyrån genom att den begär en underskrift från den gamla bokföringsbyrån via Netvisors elektroniska underskriftstjänst. När formuläret har undertecknats av båda parterna i överföringen och det är synligt som undertecknat i den mottagande (nya) bokföringsbyråns elektroniska underskriftsvy, skickas en supportförfrågan om överföring till oss. Denna undertecknade blankett bifogas till supportförfrågan. Efter det kommer vår kundtjänst att slutföra överföringen enligt formuläret.

  1. Kvittering för överföringen erhålls från Netvisor, från den mottagande (nya) bokföringsbyråns Netvisor-miljö -> via funktionen elektronisk underskrift.

  2. Den mottagande (nya) bokföringsbyrån fyller i överföringsformuläret och bifogar det i underskriftsinbjudan.

  3. Den mottagande (nya) bokföringsbyrån skickar underskriftsinbjudan till TPK-användaren eller firmatecknaren för den överlåtande (gamla) bokföringsbyrån och till TPK-användaren eller firmatecknaren i den egna bokföringsbyrån.

  4. Den överlåtande (gamla) bokföringsbyrån bekräftar överföringen genom att underteckna dokumentet elektroniskt.

  5. När båda parter undertecknat överföringen kommer den mottagande (nya) bokföringsbyrån att göra en skriftlig supportbegäran till Netvisors kundtjänst angående överföringen och bifogar det undertecknade dokumentet.

Här är överföringsformuläret

Överföringsmånad: Överföringar kommer att göras i enlighet med den månad som anges på formuläret så snart som möjligt efter att formuläret nått Netvisors support.
Behörigheter och avtalshantering: Den överlåtande och mottagande bokföringsbyrån kommer sinsemellan överens om överföringen av åtkomsträttigheterna. Hanteringen av Netvisors tjänsteavtal kommer att överföras till den mottagande bokföringsbyrån i enlighet med överföringstidpunkten, varefter den mottagande bokföringsbyrån kommer att administrera avtalet och nödvändiga åtkomsträttigheter. Netvisor-support tar endast bort TPK-rättigheterna från den överlåtande bokföringsbyrån vid tidpunkten för överföringen, och den mottagande bokföringsbyrån ansvarar för borttagandet av de gamla licenserna i sin helhet.

Elektronisk signatur

Processen börjar med att logga in på Netvisor i den egna bokföringsbyråns miljö och där välja elektronisk underskrift i företagsmenyn. Hit kommer du förutsatt att du har någon form av behörighet till bokföringsbyrån. Profilen får inte vara "ingen behörighet". För att underteckna överlåtelseblanketten krävs dock TPK-behörighet eller firmateckningsrätt för bokföringsbyrån.

Välj nytt dokument som ska undertecknas

Ange önskat dokumentnamn. Det kan till exempel vara företagets namn och FO-nummer samt byte av bokföringsbyrå.

I fältet Intern beskrivning går det att berätta mera om detta men det är inte obligatoriskt.

I fältet Meddelande som ska skickas med dokumentet är det värt att ge mera information om detta åt mottagaren.

Lägg till dokument som ska undertecknas lägger till det faktiska dokumentet för det här ändamålet.

Undertecknare

Lägg först till undertecknaren för den gamla bokföringsbyrån. Hen bör ha firmateckningsrätt eller bör vara bokföringsbyråns huvudanvändare (TPK). Efter detta anges kontaktuppgifterna för den person som har firmateckningsrätt i den nya bokföringsbyrån eller är bokföringsbyråns huvudanvändare (TPK). Namn och e-post är obligatoriska uppgifter. Om man vill använda SMS för inbjudan så krävs även telefonnummer. Markera Tvinga ordning för underteckning enligt ovan.

Dokumentet undertecknas först av huvudanvändaren på den gamla bokföringsbyrån eller av en person med firmateckningsrätt. Om hen anser att blanketten behöver ändras exempelvis med hänsyn till tidpunkten för överlåtelsen, blir denna blankett så småningom avvisad i samband med att inbjudan går ut. I det här fallet måste inbjudan göras om i sin helhet med ett korrigerat formulär. Det är tillrådligt att de parter som är inblandade i överföringen kommer överens om detaljerna för överföringen på förhand, så att överföringen går smidigt.

Ange en lämplig giltighetstid för inbjudan, inom vilken den bör undertecknas. Detta kan vara till exempel en månad, men kan alltså göras upp sinsemellan. Giltighetstiden måste dock bestämmas innan inbjudan skickas.

Gör inbjudan offentlig så att andra kan se den från bokföringsbyrån.

Namnet på avsändaren kommer att finnas med i inbjudans uppgifter, detta kan vara en annan person än den person som har bokföringsbyråns huvudanvändarbehörighet eller firmateckningsrätt. Underskrifterna ska dock alltid göras av bokföringsbyråns huvudanvändare eller den person som har firmateckningsrätt. Avsändaren får en bekräftelse per e-post när den inbjudna personen undertecknat formuläret.

Mottagaren av inbjudan får ett meddelande till sin egen e-post och med inbjudan kommer ett lösenord, som måste anges för att underteckna dokumentet.

Inbjudan ska undertecknas efter identifiering med bankkoder eller mobilcertifikat. Notera att detta inte ännu undertecknar inbjudan, utan knappen Underteckna dokument ännu måste klickas. Underteckningen kommer att debiteras enligt den mottagande bokföringsbyråns gällande prislista.

Du hittar mera detaljerade instruktioner om den elektroniska underskriften på våra anvisningssidor.

Leverans av auktorisation till Netvisors support

Logga in på Netvisors support och skicka en skriftlig supportbegäran, när inbjudan är undertecknad i sin helhet. Du kan också skicka supportbegäran direkt till adressen tuki.netvisor@visma.com. Det undertecknade formuläret bör bifogas. Formuläret ska alltså vara undertecknat av både den gamla och den nya bokföringsbyrån.

Härefter görs överföringen vid avtalad tidpunkt och avsändaren av supportbegäran får ett meddelande. De TPK-berättigade användarna i den nya bokföringsbyrån kommer att få behörigheten vid överföringen och de återstående användarna kan läggas till av bokföringsbyrån.


Vanliga frågor

Kunden har flyttats in under vår bokföringsbyrå, varför har jag inte fått några behörigheter?

Netvisors support lägger till TPK-rollens behörighet åt en användare i den nya bokföringsbyrån. Den här användaren kan lägga till behörigheter till andra användare med kopieringsverktyget.


Kunden har flyttat till en ny bokföringsbyrå, men jag skulle fortfarande behöva tillgång till miljön. Kan ni lägga till behörighet för mig?

Om avtalet har överförts till en ny bokföringsbyrå kommer den nya bokföringsbyrån att vara administratör för Netvisor-miljön. Vänligen kontakta den nya bokföringsbyrån och be om att få behövliga behörigheter.

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.