Certifikat för sändning av lagstadgade anmälningar


Certifikatet används för att:

  • göra anmälningar till Inkomstregistret

  • göra periodskattedeklarationer och sammandragsdeklarationer

  • lämna in inkomstskattedeklarationer

  • göra anmälningar inom byggbranschen


Om det redan finns ett bokföringsbyråspecifikt certifikat för anmälan till inkomstregistret eller ett systemspecifikt certifikat för Netvisor, fungerar dessa certifikat också i annan lagstadgad anmälan. 

Om certifikatet saknas kan problemet åtgärdas via widgeten "Certifikat för sändning av lagstadgade anmälningar" på Netvisors startsida. Denna widget visas också på startsidan för Ekonomiförvaltning och Löner. Widgetarna styr åtgärderna. 
Förnyandet av certifikaten sker automatiskt i Netvisor. Certifikaten är giltiga två år i taget. Skattemyndigheten skickar ett meddelande om att certifikatet går ut, men efter det sköter systemet om förnyandet och inga åtgärder krävs. Status för certifikatet kan ses i ovannämnda widgetar t.ex. "Certifikat saknas" eller "Certifikat giltigt". 


Netvisor stöder två alternativa certifikat

Alternativ 1. Bokföringsbyråspecifikt certifikat

När anmälningar skickas med bokföringsbyråspecifikt certifikat ansöker en användare med firmateckningsrätt i bokföringsbyrån om certifikat från tulosrekisteri.fi och sparar det i Netvisors användargränssnitt. Med ett certifikat som erhållits på detta sätt kan bokföringsbyrån skicka anmälningar för alla de kundföretag som bokföringsbyrån har ett gällande uppdragsavtal med och befogenheter att skicka anmälningar. Detta alternativ innebär att kunden i bokföringsbyrån inte själv behöver auktorisera Visma Solutions i Netvisors användargränssnitt.

Även om kunden i bokföringsbyrån redan har gett en auktorisation på Netvisor och bokföringsbyrån skaffar ett eget certifikat, kommer bokföringsbyråns kundanmälningar att skickas med bokföringsbyråns certifikat. 

Här mera detaljerade anvisningar: Anvisning för att ansöka om certifikat för bokföringsbyråer 

Alternativ 2. Netvisors systemspecifika certifikat

När man vill skicka anmälningar med Netvisors systemspecifika certifikat auktoriserar huvudanvändaren på kundföretaget Visma Solutions Oy i Netvisors användargränssnitt. Huvudanvändaren bör ha firmateckningsrätt. Denna metod gäller för kundföretag som är direktkunder (ingen bokföringsbyrå). 

Anvisningar för företagets huvudanvändare med firmateckningsrätt (alternativ 2.)

Auktorisera Netvisor att skicka lagstadgade anmälningar från systemet. Auktorisering är en förutsättning för att lagstadgade anmälningar ska kunna skickas direkt från systemet till skatteförvaltningen och inkomstregistret. 

Som företagets huvudanvändare med firmateckningsrätt bör du ge Visma Solutions Oy fullmakt att lämna in lagstadgade anmälningar från systemet till skatteförvaltningen och inkomstregistret. För att du ska kunna göra auktoriseringen bör du ha följande användarinställningar valda:

  • Du är Netvisor-miljöns huvudanvändare och
  • I Löneberäkningens funktionsspecifika behörigheter är åtminstone “redigeringsbehörighet" vald under “Löneberäkning" eller när det gäller Accounting-sidans funktionsspecifika behörigheter är “redigeringsbehörighet" vald för Bokföringens basfunktioner.

Så här ger du lätt fullmakt

1. Logga in i Netvisor

2. I widgeten "Certifikat för sändning av lagstadgade anmälningar" klickar du på "Fullmakt saknas"

3. Du accepterar fullmakten genom att välja "Jag auktoriserar"
Två namntecknare

Om ditt företag har fastställt firmateckningsrätten åt två personer tillsammans, kan du göra auktoriseringen genom att underteckna avtalet med Visma Sign. Länk till avtalsformuläret: Avtalsblankett 

Anvisningar för bokföraren och löneräknaren (alternativ 2.) 

Du kan som bokförare eller löneräknare inte själv göra auktoriseringen om du inte samtidigt även är företagets huvudanvändare med firmateckningsrätt. Däremot kan du i widgeten “Certifikat för sändning av lagstadgade anmälningar" se om ditt företag redan har gjort auktoriseringen.

Om auktoriseringen inte gjorts kan företagens lagstadgade anmälningar inte skickas direkt från Netvisor. I detta fall måste företaget komma överens om praxis för hur uppgifterna ska anmälas på andra sätt, såsom via inkomstregistrets e-tjänst eller MinSkatt.

Endast företagets huvudanvändare med firmateckningsrätt kan göra auktoriseringen. Kontrollera om den personen redan är listad som huvudanvändare på administrationens startsida. Du kommer till sidan via Företagsmeny -> Tjänsthantering -> Välj det företag som ska bearbetas.  

Om du vill ge anvisningar till ditt företags huvudanvändare eller kundföretagets huvudanvändare kan du ha nytta av denna anvisning. 

 

Teknisk bakgrund

Vid överföringar använder vi ett tekniskt certifikat, som vi underhåller och automatiskt förnyar för våra kunders del. Identifieringen av Netvisor och andra organisationer som använder tekniska gränssnitt görs med hjälp av Inkomstregistrets certifikattjänst och Skatteförvaltningens certifikattjänst. Lösningen baserar sig på digitala certifikat som identifierar den organisation som producerar och använder materialet och säkerställer materialets integritet. 

När vi fått auktoriseringen skickar vi med detta tekniska certifikat anmälningarna från alla anmälningsskyldiga som beviljat auktoriseringen. Som auktoriserat ombud ansvarar vi för att den ingivna anmälningen överensstämmer med prestationsbetalarens vilja, är ursprunglig, fullständig och oföränderlig. Det systemspecifika certifikatet som tagits i bruk med denna enda auktorisering fungerar för anmälningar till inkomstregistret och andra lagstadgade anmälningar på Netvisor. På motsvarande sätt, om ett bokföringsbyråspecifikt certifikat används, görs anmälan med detta certifikat som ansökts och sparats i systemet av bokföringsbyrån. 

Förnya certifikat

När ett certifikat väl har tagits i bruk på Netvisor behöver du inte oroa dig om att förnya det. Vi förnyar automatiskt certifikatet för våra kunders del. Det gäller både det systemspecifika intyget (bemyndigat av huvudanvändaren) och bokföringsbyråns certifikat (bokföringsbyrån ansökte om certifikatet och sparade det i systemet).  

Sök certifikat på nytt

Om du har ansökt om ett certifikat för programvaran men av någon anledning blir tvungen att göra ansöka på nytt, vänligen gör en ersättande ansökning istället för en ny. Alla nödvändiga kanaler uppges på nytt i ansökan. Här är en länk till anvisningarna för att ansöka om certifikatet: Anvisning om att söka certifikat för bokföringsbyråer

 

Vanliga frågor

Företagets huvudanvändare har inte gett fullmakt och lönerna borde betalas ut. Hur ska jag gå tillväga?

Svar: Betala ut lönerna i normal ordning. Du kan även göra auktoriseringen efter att lönerna betalats ut och skicka anmälningarna från Netvisor i efterskott. Observera att anmälningar från och med 1.1.2019 bör lämnas in inom fem (5) dagar efter avlöningsdagen. Den som betalar förmånen, det vill säga i praktiken arbetsgivaren, är alltid anmälningsskyldig och ansvarar för eventuella sanktioner ifall anmälan uteblir. 

Företagets huvudanvändare har inte gjort auktoriseringen och en momsdeklaration borde skickas in. Hur ska jag gå tillväga?

Svar: Auktoriseringen behöver snabbt ordnas. Se till att ditt företag har en huvudanvändare och anvisa hen att göra auktoriseringen genom widgeten "Certifikat för sändning av lagstadgade anmälningar". Certifikatets status kan ses i widgeten. Ifall auktoriseringen saknas kan du fram till 31.12.2020 skicka in deklarationen med hjälp av Katso-koder.

Vad händer om jag inte gör auktoriseringen?

Svar: Du kan använda löneberäkningen som hittills och betala ut lönerna. Även i detta fall uppgörs en anmälan om löneuppgifter som inkomstregistret förutsätter. Anmälan kan dock inte skickas från Netvisor.

Jag gjorde auktoriseringen och jag vill återkalla den. Hur ska jag gå tillväga? 

Svar: Om du behöver återkalla din auktorisering kan du göra det på samma sätt som du gjorde auktoriseringen, det vill säga genom widgeten Inkomstregister. Klicka på rubriken "Auktorisering för att skicka uppgifter" > Häv auktorisering. 

Vårt företag kommer att avsluta löneberäkningstjänsten eller hela Netvisor. Behöver auktoriseringen återkallas?

Svar: Nej, det behöver den inte. Auktoriseringen anses återkallad i samband med att tjänsten sagts upp. Med den givna auktoriseringen kan vi fortfarande skicka in anmälningar efter uppsägningstiden. 

Företaget har inte utsett en huvudanvändare. Vad ska vi göra? (Alternativ 2 Netvisors systemspecifika certifikat)

Svar: Företaget måste först utse en huvudanvändare. Detta kan göras på sidan Företagsmeny -> Tjänsthantering -> Välj det företag som ska hanteras och placera där informationen i fältet "Huvudanvändare". Dessutom måste huvudanvändaren i Löneberäkningens "Funktionsspecifika behörigheter" under "Löneberäkning" ha redigeringsbehörighet. Huvudanvändaren kan dessutom utses till Netvisors Användaradministratör (KH) eller bokföringsbyråns huvudanvändare (TPK) i Företagsmeny -> Användare och roller -> Välj personens namn > Löneberäkning: Funktionsspecifika behörigheter.  Om en huvudanvändare inte utses kan auktorisering inte ges till ifrågavarande företag.  

Vårt företag behöver flera personer med firmateckningsrätt för att ingå avtal. Det kan dock bara finnas en huvudanvändare. Vad ska vi göra?

Auktoriseringen sköts med den elektroniska signaturen i Visma sign. Efter detta gör huvudanvändaren den egentliga auktoriseringen i Netvisor. 

Länk till avtalsformuläret för VismaSign.

Kan Visma Solutions Oy:s personal utnyttja auktoriseringen eller komma åt att missbruka den?

Svar: Nej, det är inte möjligt. Auktoriseringen används endast med det tekniska certifikatet och det har beviljas åt vårt företag. Ingen enskild individ kan under några omständigheter dra nytta av en beviljad auktorisering. 

Kan jag se status för auktoriseringar för flera företag samtidigt?

Svar: Nej, det kan du inte. Du kan endast se ett företags uppgifter åt gången. 

Varför ges auktoriseringen åt Visma Solutions? I andra system är instruktionerna annorlunda (Alternativ 2 Netvisors systemspecifika certifikat)

Svar: När löneuppgifter och andra lagstadgade anmälningar skickas från Netvisor fungerar Visma Solutions Oy som avsändare av uppgifterna och för detta krävs ett tillstånd specifikt för företaget som producerar programvaran.  

Fungerar mina Katso-koder även i fortsättningen?

Svar: Katso-autentiseringen upphör 30.4.2021 och efter det är det inte längre möjligt att skicka anmälningar med Katso-koder. 

Behöver jag också Suomi.fi-fullmakt?

Svar: Suomi.fi-fullmakt behövs inte för att lämna in anmälan om löneuppgifter och separata arbetsgivardeklarationer samt till exempel momsdeklarationer från Netvisor. Om du behöver besöka Suomi.fi-tjänsten eller andra liknande tjänster behöver du en Suomi.fi-fullmakt. Auktoriseringen som ges till Netvisor kan inte användas för detta. I Suomi.fi-tjänsten kan du t.ex. kontrollera inskickade anmälningar och via nedladdningstjänsten och användargränssnittet anmäla löneuppgifter. Du kan bekanta dig med Suomi.fi-fullmakterna på www.suomi.fi

Jag representerar en förening och Suomi.fi-fullmakter beviljas inte via Suomi.fi-tjänsten. Hur ska jag gå tillväga? 

Svar: Som nämnts ovan behöver du inte en separat Suomi.fi-fullmakt för att kunna skicka anmälningar från Netvisor. Vi tar hand om dessa med den auktorisering du ger på Netvisor. 

Om du vill uträtta ärenden i Suomi.fi-tjänsten och representera en förening, stiftelse, kommun, församling, läroanstalt, företagarförening, ett dödsbo eller en utländsk aktör måste du skaffa en Suomi.fi-fullmakt genom Katso-tjänsten. Detta kommer att vara möjligt fram till 31.12.2020. Du hittar mer information om detta på webbsidorna Tulorekisteri.fi och suomi.fi.

Var kan jag få mer information om lagstadgad rapportering?

Information i anslutning till inkomstregistret: 

Netvisor- och Inkomstregistret-webbsidan finns information om bland annat relevanta reformer och kommande utbildningar kopplade till inkomstregistret.

Vi har sammanställt de ändringar som redan gjorts på våra supportsidor och instruktioner relaterade till dem. 

På webbplatsen Tulorekisteri.fi kan du läsa mer om inkomstregistret i allmänhet.

Information om övriga lagstadgade anmälningar hittar du här:

Anvisningar finns på våra supportsidor

Skatteförvaltningens anvisningar på webbplatsen Vero.fi

Vi informerar alltid om nya förändringar i Community.

Varför står texten "Auktorisering för att skicka uppgifter – saknas" i widgeten "Certifikat för sändning av lagstadgade anmälningar"?

Som kund i en bokföringsbyrå behöver du antagligen inte ta ställning till certifikatet. Bokföringsbyrån tar hand om detta för dig och lagstadgade anmälningar från Netvisor skickas med ett bokföringsbyråspecifikt certifikat som bokföringsbyrån ansökt om. 

Jag har flera programvaror som är avsedda för att skicka anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret eller lagstadgade anmälningar till skatteförvaltningen. Kan jag som bokföringsbyrå ansöka om endast ett certifikat från Inkomstregistret och använda samma intyg i alla programvaror?

Du måste ansöka om ett eget certifikat för varje programvara.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.