Med den kostnadsfria Netvisor-mobilappen kan du lätt bokföra arbetstimmar. Läs mer: Netvisor-mobilappen

INNEHÅLL

Löntagaren bokför först sina arbetstimmar i Netvisor, varvid timmarna sparas i "öppen"-status. Löntagaren måste kvittera de öppna timmarna, varvid de styrs till godkännaren för godkännande.

Löntagaren kan kvittera arbetstimmar direkt från redovisningen av arbetstid från knappen "Bekräfta öppna timmar" och godkännaren kan godkänna timmarna från knappen "Godkänn löneintervall" för respektive löntagare.

Massgodkännande kan göras direkt från sidan "Godkänn arbetstid".

Kvittera arbetstid

När användaren har sparat timuppgifterna kvitterar hen löneintervallet som inmatat. Bekräftelsen överför uppgifterna till godkännande och ändrar statusen för arbetstidsuppgifterna från öppen till kvitterad. Kvitterade timmar kan återställas till öppna via vyn Godkännande av arbetstid eller effekthanteringsvyn.

Efter kvitteringen kan arbetstimmarna godkännas, varvid de överförs till löneberäkningen som godkända timmar. Om inte arbetstiden godkänns i detta skede kan detta göras ännu i löneberäkningens "Kontrollera lönegrunder för valda"-skede innan lönespecifikationerna skapas. Om arbetstimmar varken godkänns eller betalas överförs de till löneberäkningen för nästa löneintervall, tills de godkänns och betalas.

Kvittera arbetstid i vyn Arbetstidsbokföring

Kvittera timmarna i ett öppet löneintervall från knappen "Kvittera intervallets öppna timmar" i det öppna löneintervallets blåa balk. Knappen visas om det finns något att kvittera för intervallet.

Öppna löneintervall definieras på sidan "Lönespecifikationer och -perioder":

Löner > Löneberäkning > Lönespecifikationer och -perioder

Arbetstidsbokföringen visar det senaste löneintervallet med statusen "Öppet", till vilket arbetstimmar kan bokföras, kvitteras och godkännas direkt i vyn Arbetstidsbokföring. I arbetstidsbokföringens kalender visas öppna löneintervall på "blå" bakgrund. 

Kvittera arbetstid i vyn Arbetstidsbokföring

I vyn Arbetstidsbokföring visas knappen "Godkänn löneintervall" endast för det senaste öppna löneintervallet och om det finns något att godkänna för intervallet. Arbetstimmar kan godkännas först när löntagaren kvitterat timmarna.

Du kan också godkänna arbetstidsbokföringen från sidan "Godkänn arbetstid".

Arbetstid > Godkänn arbetstid

Godkännandet syns som en markering på arbetstidsbokföringsraden, som visar tidpunkten för godkännandet och godkännarens namn.

 

Godkänn arbetstid-vyn

Om du bara vill kvittera en del av timmarna i ett löneintervall eller andra timmar än för ett öppet löneintervall (såsom framtida semester) måste du göra det via en separat kvitteringsvy för arbetstid, som du kommer till via länken "Kvittera arbetstid", som sedan tar dig till sidan "Godkänn arbetstid".

Arbetstid > Godkänn arbetstid

Efter kvitteringen överförs uppgifterna för godkännande till din chef och därifrån vidare till löneberäkningen. Godkända timmar kan inte längre redigeras.

 

Behörighet att godkänna arbetstid

För godkännande av arbetstid måste godkännaren ha minst en av löneberäkningens funktionsspecifika behörigheter att redigera "Arbetstidsbokföring" och "Godkännande" för att få tillgång till sidorna "Arbetstidsbokföring" och "Godkänn arbetstid". Rollen "Godkännare" får automatiskt de nödvändiga behörigheterna.

Läs mer: Funktionsspecifika behörigheter och roller för löneberäkning

De personer vars arbetstimmar användaren godkänner definieras i företagshierarkin. Godkännaren ges behörighet att godkänna till den nivå vems timmar hen får se och godkänna i godkännandevyn.

Behörighet till informationsvyn

Användaren måste ha rollen Chef (E) för att länken "Icke godkänd arbetstid" ska visas under "I min behandling"-titeln på användarens startsida.

Läs mer om E-rollen här: Behörigheter: Chefsrollen (E)
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.