INNEHÅLL

Utgångsläge

Månadslöntagarens anställningsförhållande har inletts 1.4.2017. Hen har intjänat totalt 30 semesterdagar från 1.4.2017–31.3.2018 som hen inte har tagit ut. Löntagarens inställningar för semesterberäkningen har gjorts via Hantera semesterrättigheter.

 • Semesterberäkningsmetod: Semesterberäkning för månadslöntagare (Månadslöntagare)
 • Intjäningsregel för semesterdagar: Intjänade semesterdagar i enlighet med semesterlagen
 • Antal intjänade semesterdagar per månad: 2,5 dgr/mån.
 • Lönegrunder: Månadslön 4 000 €
 • Löntagarens standardräkenskapsobjekt: Kostnadsställe 1 (100 %)

(Bild 1 Hantera semesterrättigheter)

Det här exemplet visar hur du använder den nya semesterberäkningen, hur semester bokförs i Netvisors arbetstid och hur semesterberäkningen tillämpas för löneberäkningsprocessen och periodisering av semesterlöneskulder.

Ingångssaldon för semesterberäkning

Till semesterberäkningens ingångssaldon har fogats under 1.4.2017–31.3.2018 intjänade semesterdagar och periodiseringar av semesterlöner. Löntagaren har 30 obetalda semesterdagar, semesterlön och semesterersättning.

Bruksanvisning: Ingångssaldon för semesterberäkning

(Bild 2 Semesterberäkningens ingångssaldon)

I exemplet tar löntagaren ut sin första sommarsemester och hen betalas 24 semesterdagar och semesterpenning. Löntagaren har bokfört semesterdagarna i arbetstidsbokföringen. Av löneintervallets lönespecifikation bildas en periodisering av semesterlöneskuld under Hantera semestrar i Netvisors semesterdagsbokföring.

Data som lagts till i semesterberäkningens ingångssaldon visas i Bokföring av semesterdagar och på Semestertransaktionsrapporten. Bruksanvisning: Semestertransaktionsrapport

(Bild 3 Semestertransaktionsrapport)

Bokför semesterdagar till arbetstid

Netvisors bokföringsslag har inte nödvändigtvis ett eget bokföringsslag för semestrar. Vid behov kan du skapa ett nytt bokföringsslag under inställningarna för bokföringsslag.

Löner > Inställningar > Inställningar för löneberäkningen > Bokföringsslag > Lägg till nytt bokföringsslag

Semester-bokföringsslaget kan se ut exempelvis så här: 

Bokföringsslaget används endast för att bokföra semester i arbetstid. Då semesterdagens pris inte beräknas med bokföringsslagets formel, utan med hjälp av semesterberäkningsmetoden, har bokföringsslaget inte en lönemallsspecifik formel.

Löntagaren semestrar totalt 24 dagar i juli, 2–29.7.2018. Välj "Lägg till semester/frånvaro"-verktyget under arbetstidsbokföring. Vid arbetstidsbokföring visas totalt 30 "Semesterdagar att bokföra", som hämtas från uppgifterna under Semesterdagsbokföring.

När se öppna timmarna kvitteras och accepteras överförs semesterdagarna till betalning i löneberäkningsprocessen. Sex stycken icke uttagna semesterdagar återstår.

Skapa lönespecifikation

Löneberäknaren granskar löntagarens lönegrunder innan hen skapar en lönespecifikation som visar semesterdagar som bokförts och accepterats under arbetstid i kolumnerna "Uttagna semesterdagar", "Semesterdagar att betala" och "Semesterpenningsdagar att betala".
Uttagna semesterdagar

 • Till uttagna semesterdagar importeras (som standard) godkända semesterdagar för löneintervallet
 • Om uppgifterna redan finns i arbetstidsbokföringen kan uppgifterna inte redigeras direkt i kolumnen, utan semesterdagarna ska korrigeras från arbetstidsbokföringen för att kalkylen och arbetstidsvyns bokföring ska matcha.
 • Om det inte finns sökbar arbetstidsbokföring (inga bokförda semesterdagar eller Resor-tjänsten används inte) kan uttagna dagar anges i fältet manuellt.

Semesterdagar att betala

 • För semesterdagar att betala erbjuds som standard antalet uttagna dagar

Semesterpenningsdagar att betala

 • Semesterpenningsdagar att betala kan definieras separat i enlighet med företagets praxis. Som standard erbjuds antalet uttagna dagar att betala.

Rättelse av semesterdagar

Om man under tidigare löneintervall har markerat för många uttagna eller betalade semesterdagar för löntagaren kan antalet överbetalda dagar markeras som negativa i kolumnerna "Uttagna semesterdagar" och "Semesterdagar att betala", varvid semester igen kan tas ut och/eller betalas.

Lönespecifikationens uppgifter och granskning

Lönespecifikationen skapas och från redigering av lönespecifikationen syns semesterdagar att betala. Priset för en semesterdag beräknas enligt semesterberäkningsmetodens formel för semesterdagens pris.

Vid redigering av lönespecifikationen under löneberäkningsprocessen visas löneslaget på fliken "Lönespecifikationens raddata" och på löntagarens slutliga PDF-utskrift. Från fliken "Löneberäknarens vy" kan löneräknaren granska eurosummor och kalkylformler för "Periodiseringen av semesterlön" och "Periodiseringen av semesterpenning"på lönespecifikationen.

Löneslag som påverkar beräkningen av semesterlön:

 • Månadslönens dagspris
 • Löneslag som beaktas i inkomsterna
 • Semesterdagens pris
 • Semesterlön (Månadslöntagare)
 • Semesterdagspris
 • Semesterpenning (Månadslöntagare)

Löneslag som påverkar periodisering av semesterlön:

 • Löneslag som beaktas i periodiseringens inkomster
 • Periodiseringsdagens pris
 • Periodisering av semesterlön
 • Periodisering av semesterpenning

Alla löneslags beräkningsformler kan granskas genom att dra muspekaren till löneslagets namn. Samma beräkningsformler finns i och kan granskas i företagets Semesterberäkningsmetoder:

Löner > Inställningar > Inställningar för semesterberäkningen > Semesterberäkningsmetod > Semesterberäkning för månadslöntagare

I hanteringen av semestrar bildas en periodiserad semesterlön för juli Periodiserad semesterlön 400 euro och Periodiserad semesterpenning 200 euro samt ny intjänad semester på 2,5 dagar, som beräknas först efter att lönespecifikationen betalats.

Vid redigering av lönespecifikationen på fliken "Lönespecifikationens tilläggsuppgifter" syns de uppgifter om semesterdagar som lagts till i skedet "Kontrollera de valdas lönegrunder": "Uttagna semesterdagar bokförda i lönespecifikationen", "Semesterdagar betalade i lönespecifikationen" och "Semesterpenningsdagar att betala".

Under lönespecifikationens "Fördelningskurva"-flik kan du granska löntagarens kostnadsställe och fördelningskurva. För löntagaren har i basuppgifterna sparats standardräkenskapsobjektet "Kostnadsställe 1", till vilket 100 % av lönekostnaderna fördelas automatiskt. På samma sätt formas även kostnadsstället för verifikationen för periodiserad semesterlön för samma räkenskapsobjekt.

På kostnadskalkylens "Arbetstid, resor och frånvaro"-flik kan du granska de semesterdagar som bokförts i arbetstiden. I den här vyn betyder en semesterdag 7,5 timmar.

Lönespecifikationens PDF-utskrift visar semesterlön och semesterpenning att betala samt vid behov rättelse av månadslönen, om denna används för lönemallen. Formateringen av lönespecifikationens PDF-utskrift och löneslagens ordning på PDF-utskriften kan redigeras från lönemallens formatering.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > månadslöntagare (standardmodell) > Formatera

I lönespecifikationens PDF-utskrift visas "Tillgängliga semesterdagar" och "Nya intjänade semesterdagar", som hämtas till lönespecifikationen från Bokföring av semesterdagar.

Lönespecifikationens semesterdagar kan granskas enligt kvalifikationsår i Bokföring av semesterdagar.

Löner > Semestrar > Bokföring av semesterdagar

Bruksanvisning: Bokföring av semesterdagar

När lönespecifikationen ännu inte är betald i löneberäkningsprocessen visar Bokföring av semesterdagar ännu inga nya intjänade semestrar eller betalda semesterdagar.

Hantera semestrar och intjänad semester

När lönen är utbetald eller markerad som utbetald, bildas en lönespecifikation som räkenskapsunderlag under Hantera semestrar.

Löner > Semestrar > Hantera semestrar > Juli

Periodiserad semesterlöneskuld bildas enligt löneintervallets datum genom att välja "Beräkna intjänad semester".

Läs detaljerad bruksanvisning: Hantera semesterlöneskuld i bokföringen

Periodisering av semesterlön bildas alltid utgående från intjäningen och detta har även beaktats vid koppling av kostnader till räkenskapsobjekten. Skulder till skattemyndigheten bildas fortfarande enligt lönedatum, men intjänad semester följer löneintervallets datum.

 

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.