INNEHÅLL

I denna anvisning finns information om en sida där det går att skapa ett nytt bokföringsslag eller redigera ett befintligt bokföringsslag.

Löner > Inställningar > Inställningar för löneberäkningen > Bokföringsslag
Bokföringsslag kan användas för att specificera timuppgifter som ska arbetstidsbokföras. Beräkningsreglerna för ett bokföringsslag är lönemallsspecifika. Till exempel kan ett bokföringsslag som heter "Övertid" ha olika beräkningsregler för timanställda och månadsavlönade. I arbetstidsbokföringen förekommer dock bokföringsslaget med samma namn i båda lönemallarna enligt rubrikuppgiften.

Du kan lägga till en ny redovisningstyp genom att klicka på knappen Lägg till ny redovisningstyp.

Bokföringsslagets uppgifter

I Bokföringsslagets uppgifter anges nödvändiga uppgifter och inställningar för ett bokföringsslag.

Bokföringsslagen visas för löntagarna i vyn "Arbetstidsbokföring" i alfabetisk och numerisk ordning enligt bokföringsslagets namn. Notera även här den alfabetiska och numeriska ordningen på översättningarna, om löntagaren använder Netvisor på engelska eller svenska. 

Aktiva bokföringsslag kan inte raderas från den synliga listan. Extra bokföringsslag kan till exempel namnges "X" så att de hamnar i slutet av listan, eller så kan "Ur bruk" anges i namnet på bokföringsslaget i fråga.

Nummer

Bokföringsslagets nummer används vid integrationer, där bokföringsslagets nummer motsvarar numret på ett liknande bokföringsslag i ett annat system. Vid en integration kan timuppgifter importeras från ett annat system till Netvisor, antingen med smart Excel eller via gränssnittet.

Namn

Bokföringsslagets namn (på finska, svenska och engelska). Bokföringsslagets namn visas i enlighet med språket för det valda gränssnittet, om det finns en översättning. Bokföringsslagen listas i vyn Arbetstidsbokföring och i Netvisors mobilapplikation i numerisk och alfabetisk ordning.

 

Definition

Bokföringsslagets karaktär anger bokföringsslagets typ och påverkar bokföringsslagets funktion. Bokföringsslag av karaktären "Frånvaro" (det vill säga annat än timbokföring) finns med på frånvarorapporterna. Dessutom tillåter "Frånvaro"-karaktären massinlägg iarbetstidsbokföringen i avsnittet "Lisää loma/poissaolo".

I övrigt beter sig frånvaro på samma sätt som vanlig timbokföring. De bokföringsslag som saknar arbetstidsbokföringskaraktär kommer att finnas tillgängliga som frånvarotyp i Semesterkalendern.

Arbetstid > Semestrar och löner > Semesterkalender

Timbokföring

Timbokföring är ett normalt bokföringsslag för vilket timmar bokförs

Fader- och moderskapsledighet

Faderskaps- och moderskapsledighet innehåller tills vidare igen specialbehandling men ses i semesterlistan och frånvaron som frånvaro.

Semester

Semesterns karaktär påverkar också lönespecifikationerna. Om löneintervallet innehåller en redovisning av semesterkaraktär hämtas värdet av redovisningen till lönespecifikationen som förslag i fältet Uttagna semesterdagar som utbetalas, enligt bilden nedan.

Enhet

Enheten kan vara en timme eller en dag.

Semester bokförs alltid i Netvisors arbetstidsbokföring som hela semesterdagar. När det gäller semester ska enheten alltid vara dag, inte timme.

Påverkar semesterrättighet

Valet påverkar om bokföringsslaget räknas med när man jämför inställningen 14 dagar eller 35 timmar bakom lönemallen. Endast bokföringsslag med detta urval ingår i jämförelsen.

Använd vid beräkning av flextid

Med det här valet kan du välja om bokföringsslaget påverkar flextiden eller inte.

Bruksanvisning: Flextid

Påverkar timmarna i arbetet

I så fall påverkar bokföringsslaget det totala antalet timmar under en arbetsdag.

Exempelvis om totalt 12,5 timmars normalt timarbete bokförs för en enskild dag kl. 8–21, vilket innehåller kvällstillägg kl. 18–21, som inte påverkar det totala antalet timmar under en arbetsdag, utelämnas för kvällstilläggets bokföringsslag valet att det påverkar arbetstimmarna.

Om kvällstillägget skulle påverka arbetstimmarna, skulle måndagen sammanlagt vara 15,5 timmar och inte 12,5 timmar.

 

Visa bokföringsslagets uppgifter på lönespecifikationen

Valet påverkar huruvida bokningsslagets uppgifter (namn och belopp) visas i förklaringen på lönespecifikationsraden

För att bokföringsslaget ska synas på lönespecifikationen, bör ett mållöneslag skapas för bokningsslaget. Arbetstid som bokförts med bokföringsslaget visas under mållöneslagets namn i lönespecifikationen. Läs mer: Skapa en redovisningstyp som syns på lönespecifikationen.

Lönemallsspecifika formler

Lönemallsspecifika formler finns listade under basuppgifterna.

Lönegrund

Väljs om en händelse skapas på lönespecifikationen utifrån ett bokningsslag

Grund för objektberäkning

Väljs om Räkenskapssobjekt/Kostnadsställen används, i vilka man önskar anteckna arbetstimmar

Koefficient och löneslagskoefficient

Den koefficient för à-priset som fungerar som löneslagskoefficient.

Om exempelvis à-priset som valts som Löneslagskoefficient önskas betalas enkelt för de bokförda transaktionerna, anges 1 som koefficient. (exempelvis Normalt timarbete)

Om exempelvis à-priset som valts som Löneslagskoefficient önskas betalas dubbelt för de bokförda transaktionerna, anges 2 som koefficient (exempelvis Söndagsjobb 200 %)

Om exempelvis à-priset som valts som Löneslagskoefficient önskas betalas för 50 % av de bokförda transaktionerna, anges 0,5 som koefficient (exempelvis Förhöjningsdel för övertid 50 %)

Mållöneslag

Det löneslag i lönemallen för vars del man vill visa transaktioner på lönespecifikationen

Veckouppdatering gjord 28.9.2017 där hanteringen av bokföringsslagen ändrats så, att det i ett bokföringsslags formel i fortsättningen som objekt för löneslag endast går att välja ett sådant löneslag som ingår i någon av följande grupper: Löner och tillägg, Semester och frånvaro eller Skattefria kostnadsersättningar.

 

Spara

Kom ihåg att spara ändringarna. Det sker genom att klicka på knappen spara längst ner på sidan.

 

Välj den lönemall där bokföringsslaget används och definiera om bokföringsslaget utgör lönegrunden och grunden för målberäkning.

Användarrättigheter

För att kunna hantera bokföringsslag krävs redigeringsbehörighet för sektionen Hantera bokföringsslag i löneberäkningens funktionsspecifika behörigheter. Löneräkningens profiler med nödvändiga behörigheter redo: Alla rättigheter.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.