INNEHÅLL

Skapa ny betalning

Försäljning > Betalningar > Ny betalning

Lägg till en manuell betalning till faktura

Om du vill registrera en betalning via försäljningsreskontran på en öppen faktura, ska du välja den önskade fakturan och därefter välja “Lägg till betalning" i försäljningsfakturans funktioner, varvid följande vy öppnas:

I vyn "Ny betalning" väljer du bankkontot på vilket betalningen har gjorts, datum för betalningen och ändrar summan på betalningen vid behov.

Om summan på betalningen skiljer sig från det öppna beloppet på fakturan, kan du från rullgardinsmenyn välja hanteringssätt för differensen så att avvikelsen kan behandlas korrekt i bokföringen.

Funktionen för knappen "Spara" skapar en betalningstransaktion i reskontran och skapar ett verifikat i bokföringen och öppnar det för användaren.

En faktura anses vara betald först när betalningarna som bokförts på den och fakturans summa är lika stora.

Om en betalning registreras förbi reskontran direkt i bokföringen och fakturans status ändras till enbart manuell betalning är fakturan fortfarande öppen i avstämningen och avviker från saldot för bokföringen. Det korrekta sättet är att registrera motsvarande betalning i försäljningsreskontran på den aktuella fakturan.

Valutabetalning

Om fakturan är i en annan valuta än euro och betalningen har gjorts i en annan valuta, registreras på fakturan manuellt en betalning från försäljningsfakturans funktioner "Lägg till betalning", varvid i fältet valutasumma registreras fakturans ursprungliga valutasumma och i summafältet det eurobelopp som kommit på kontoutdraget.

Valutakursdifferens registreras automatiskt på kontot för kursdifferenser. För att bokföringen av kursdifferenser ska fungera automatiskt ska det i bokföringens standardkonton finnas sparat för Försäljningens valutakursdifferenser kontot Konton som används för standardkontosättningar.

Betalnings- och behandlingssätt

Nya betalningssätt och deras standardfordringskonton (kreditkort, etc.) kan läggas till i Försäljning > Basuppgifter och inställningar> Betalningssätt> Nytt betalningssätt. Betalningssätt kan användas i stället för bankkonton vid registrering av manuell betalning.

Behandlingssätt:
Normal – Bokför betalningen normalt enligt betalkontot och standardkontot för kundfordringar.
Avrundningsdifferens – Bokför summan som skiljer sig på standardkontot för avrundningsdifferenser.
Rabatt – Om betalningen av fakturan är mindre än den ursprungliga summan kan en rabatt väljas som behandlingssätt, i vilket fall rabatten bokförs på standardkontot för försäljningsrabatter och förändringen i momsskulden beaktas på kvittot.
Delbetalning – Bokför en delbetalning normalt enligt betalkontot och standardkontot för kundfordringar.
Överbetalning – Bokför en överbetalning på det konto som uppgetts i bokföringens basuppgifter under standardkontosättning som konto för kontosättning av överbetalning. Ett clearingkonto är standard. Som uppgift om betalaren av referensbetalningen bokförs "Korrigering av överbetalning". 
Du kan sedan skapa ett betalningssätt, exempelvis clearing, där du lägger clearingkontot och gör sedan med hjälp av det en manuell betalning till en annan faktura. På så sätt kvitteras saldot med en motbokning från clearingkontot.
Inkasso/Indrivning – Används exempelvis när en inkassokostnad har lagts till på en faktura via funktionen INKASSOFÖRSLAG. Inkassoavgiften bokförs på det inkassokonto som fastställs i systemets standardkonton och "inkassoavgift som betalas av kunden" bokförs som uppgift om betalaren av referensbetalningen.
Tilldelas inte – En betalning som bokförs normalt enligt betalkontot och standardkontot för kundfordringar. Betalningen kopplas inte till försäljningsfakturan och betalningen bokförs med förklaringen "Betalning inte tilldelad till faktura, [betalarens namn]"
Kreditförlust – Bokför betalning som kreditförlust.

Betalningar

Försäljning > Betalningar > Betalningar

Bassökning

I sökfältet kan du söka betalningar med referensnummer eller betalarens namn.

Du kan precisera sökningen genom att använda filtren i rullgardinsmenyn till höger om sökfältet. Välj en eller flera söktermer från rullgardinsmenyn, lista därefter betalningar som motsvarar sökningen. Sökfiltren ingår i sökningen när sökfönstret är öppet. Om fönstret är stängt fungerar sökningen utan specifika filter. 

Om sökfaktorerna inte alls begränsas kan alla betalningar listas genom att trycka på knappen Sök. Då listas alla betalningar som bokförts eller som uppstått via referensbetalningar. Sökta prestationer kan fördelas, redigeras, raderas eller masskontosättas. Koppling och masskontosättning görs i Betalningsplan-vyn.

Redigera och ta bort betalning

Du kan redigera eller ta bort en betalning genom att först klicka på betalarens namn i betalningslistan, varefter nödvändiga ändringar kan göras och sparas i vyn som öppnar sig. Vyn "Redigera betalning" har ingen separat redigeringsknapp, istället görs ändringarna på existerande uppgifter och sparas. Det är inte möjligt att radera en elektronisk referensbetalning, men dess summa kan ändras.


OBS! Ändringar som görs i betalningen via redigering uppdateras inte automatiskt på bokföringsverifikatet, utan användaren måste uppdatera betalningsverifikatet manuellt.

Ta bort betalning-funktionen makulerar Försäljningsbetalning-verifikationen i anknytning till betalningen, om inte andra betalningar har bokförts för verifikationen. Att radera en betalning ändrar inte försäljningsfakturans status till öppen, i stället ska ändringen göras via försäljningsfakturalistan med funktionen "Uppdatera status". För att ta bort och redigera en betalning ska du ha redigeringsrättighet till Hantera betalningar som ställs in i de funktionsspecifika rättigheterna.

Masskontosättning av betalningar hittas nere i vyn Betalningar. Masskontosättning kräver att en kontosättningsregel skapas för företaget. Anvisningar om kontosättningsreglerna finns här. Välj de transaktioner som ska kontosättas och ange nödvändiga kontosättningsuppgifter för att redovisa transaktionerna i bokföringen. Utför kontosättningen med knappen “Masskontosätt valda betalningar".

Bokföringssätt: I samband med masskontosättning kan du välja om de valda raderna ska bokföras på samma verifikation eller om en egen verifikation skapas för var och en av dem.

  • Om de bokförs som separata verifikat ska du använda betalningens datum som datum för verifikatet.
  • Om de bokförs på samma verifikation antecknas dagens datum på verifikatet.

Om du vill hantera en betalning utan att koppla den, kan du göra det genom att trycka på den blå länken "koppla" vid betalningen och välja "kopplas ej" som behandlingssätt på följande sida. Om betalningen behandlas utan att den fördelas till någon faktura, påverkar den inte reskontrasaldona. MS-verifikatet som skapats i samband med denna funktion ska ännu makuleras, om du inte vill att det ska bli kvar i bokföringen.

Om betalningen har kopplats fel, kan du upplösa kopplingen i vyn Redigering av betalning. Upplösning av kopplingen makulerar även betalningsverifikationen. Upplösning av koppling överför betalningen tillbaka till icke-kopplade referensbetalningar där du kan behandla betalningen på nytt.

Behandling av sammanställd betalning

Sammanförd betalning med referens (kunden betalar många fakturor med samma referens)

Betalningen kan inte tilldelas direkt till flera fakturor och därför kopplas en inkommen referensbetalning först till en faktura. Härefter söker du ifrågavarande betalning från Försäljning > listan Prestationer och redigerar betalningens summa så att den motsvarar fakturan till vilken betalningen fördelades. OBS! Även verifikatet för betalningen ska därefter redigeras så att det motsvarar betalningens summa.

Sök de återstående fakturorna i den sammanförda betalningen från fakturaförteckningen och registrera de manuella betalningarna på dem på samma datum som den sammanförda betalningen och på bankkontot (Försäljningsfakturafunktioner > Lägg till betalning). När detta har gjorts stämmer kontoutdraget för deras del.

Sammanförd betalning utan referens (kunden betalar många fakturor som insättning på konto, ingen referens)

En sammanförd betalning som betalas utan referens görs med små skillnader i den förra. Sök först de fakturor som har betalats med transaktionen och bokför manuella betalningar för dem på samma datum som den sammanförda betalningen. Skriv upp MS-verifikationernas nummer och gå till kontoutdragets redigeringsvy. I redigeringen väljer du "Övrig transaktion" och sedan "Länka verifikat". Nu länkar du alla ovannämnda verifikat till den sammanförda betalningens kontoutdragsrad ett i sänder.

Upplös tilldelning av kreditnota.

1. Öppna Försäljning > Betalningar

2. Gör en sökning med lämpliga sökkriterier för att få fram den önskade kundens betalningar, klicka till sist på knappen "Visa lista".

Att observera:

Över koppling av kreditnota görs inga egna verifikat i bokföringen och därför raderas eller makuleras ALDRIG verifikat från betalningsvyn när koppling av kreditnota upplöses.
* I kolumnen Verifikation visas på grund av audit trail för kreditnota alltid verifikationen för motfakturan. 

3. Du raderar kopplingen av kreditnotan genom att klicka på kundens namn i betalningslistan och välja "radera". Detta upprepas för både krediterings- och debiteringstransaktionen. Härmed försvinner länkningen av fakturorna till varandra, men verifikationerna förblir giltiga, då en egentlig betalningsverifikation inte uppstår vid koppling av fakturorna, istället utgörs verifikationen av den länkade fakturans FF-verifikation.

4. Öppna FörsäljningFörsäljningsfakturalista och sök fakturor som du behandlade nyligen

5. Ändra status för fakturor vid behandlade fakturor och uppdatera fakturornas status till öppen.

6. Kopplingarna av kreditnotor har nu tagits bort och fakturorna är öppna i reskontran.


INNEHÅLLHjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.