När företaget börjar använda Netvisor vill man ofta föra in jämförelseuppgifter från föregående räkenskapsperiod i systemet. Detta kan göras på följande sätt:

  1. Grunda föregående räkenskapsperiod under Ekonomiförvaltning > Bokslut > Hantera räkenskapsperioder > Ny räkenskapsperiod.
  2. Balans- och resultaträkningen för föregående period exporteras som ensidiga poster på memorialverifikation (Övrigt) för periodens sista dag och vinsten/förlusten bokförs inte.
  3. Balansräkningen och resultaträkningen granskas från bokföringens rapporter, så att de motsvarar det officiella bokslutet.
  4. Stänger räkenskapsperioden, varvid systemet bokför vinsten/förlusten i balansräkningen. (Bokslut > Hantera räkenskapsperioder > Stäng räkenskapsperiod)

Observera!
Bokför inget direkt på kontona 1763 och 2939, då de är systemets momskonton. Kontona i fråga måste stängas till skattekonto 2948. Om du importerar äldre perioder från tiden före skattekontot ska du i stället använda kontona 1762, 1764 och 2946.

Bokför heller inget själv på kontona 2371 och 2375, de är systemets egna bokslutskonton. Observera även att räkenskapsperiodens vinst/förlust inte ska bokföras; systemet gör det själv när räkenskapsperioden stängs.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.