Du kan snabbt skapa en ny verifikation på två ställen i Netvisor. Under Ekonomiförvaltning finns punkten "Ny verifikation", alternativt finns en "Skapa ny"-meny i övre högra hörnet, som öppnar en rullgardinsmeny där du kan välja "Verifikation".

För att skapa en ny verifikation behöver du ha redigeringsbehörighet för bokföringens basfunktioner. Detta ingår i profilen Alla rättigheter. 

INNEHÅLL

Verifikationens uppgifter och funktioner

Verifikationsnummer
Löpnummer för varje verifikationsslag, det vill säga nästa lediga verifikationsnummer.

Verifikationsslag
Välj önskat verifikationsslag. Verifikationsslagen kan administreras från bokföringens basuppgifter.

Koncernens målföretag

Valet visas om företaget använder koncernhanteringstjänsten. Tjänsten kan tas i bruk i Netvisor Store. I redovisningar mellan koncerner kan koncernens målbolag väljas för verifikationen. Valet aktiverar en funktion som kan användas för att markera verifikationsrader som koncerntransaktioner. De markerade raderna visas i elimineringsvyn för koncerntransaktioner som transaktioner mellan det aktiva företaget och det valda målföretaget.

Markera rader som koncerntransaktioner.

Datum
Systemet föreslår datumet för den senaste verifikationen. Ändra verifikationens datering till önskad bokföringsdag innan du sparar verifikationen.

Momsgrund
Välj momsgrund innan du matar in verifikationens raddel, annars kan det uppstå fel i momsberäkningen!

Verifikationer som skapas automatiskt från inköps- och försäljningsreskontra följer metoden för nettoredovisning av moms.

Vid manuell inmatning av en ny verifikation kan du välja antingen brutto eller netto som momsbehandlingsmetod. I så fall beräknar systemet skattebeloppet enligt vald momssats och inmatningsmetod. Ange alltså brutto- eller nettobelopp på verifikationen samt bokföringen på motkontot som total summa. Systemet beräknar momsbeloppet i realtid. När du sparar verifikationen med knappen Spara ny verifikation beräknar systemet momsbeloppet, omvandlar siffrorna som angetts i bruttobelopp till nettoposter och redovisar momsbeloppet på kontot för momsfordringar eller momsskulder.

Observera att även om du först matar in verifikationen som brutto, kommer redigeringen alltid att vara i nettoläge som standard! Om du byter till bruttobehandling i redigeringsläget bör du granska att siffrorna fungerar som önskat.

Exempel: Jag har redovisat kreditkortstransaktioner på clearingkontot (moms 0 %) för att invänta att kvitton kommer in. När verifikationen kommer börjar jag behandla transaktionerna genom att ändra momsgrunden till brutto och håller redan angivna summor oförändrade i samband med bytet, då siffrorna redan var korrekta. Jag vill bara räkna ut den moms som inte definierats för dem.
 

Verifikationsrader

Du kan växla mellan verifikationsposter med tabulator- eller entertangenten eller musen. Undvik att använda din webbläsares bakåtfunktion, då https-formatet inte sparar din sidhistorik på blanketterna!

Välj konto
I fältet Konto kan du direkt ange kontonummer eller kontonamn. Använd förstoringsglaset för att se företagets konton för innevarande och senaste räkenskapsperiod. Om önskat konto inte finns med i listan kan du söka efter det på kontonummer eller kontonamn. För ett nytt företag är valet av kontonamn tomt. Kontona visas i urvalslistan i takt med att de använts.

Summa
I summakolumnen markeras kreditexporter med "-".  Om du valt bruttoinmatning utförs momspeeling omedelbart. Genom att klicka på summakolumnen kan du se den ursprungliga summan. För nästa rad föreslår systemet alltid en icke bokförd summa. Det är bra att starta verifikationsinmatningen från transaktioner med pris inklusive skatt, varvid motpostens summa alltid är automatiskt klar.
Summorna för momsexport visas längst ner på skärmen, systemet skalar av momsen efter att verifikationen har sparats.

Momsberäkning

Vid inmatning av en ny verifikation kan du stänga av den automatiska momsberäkningen genom att sätta beräkningen i läget "Off". Härmed kan användaren själv ange önskade momsrader och summor utan att systemet försöker korrigera dem. I så fall föreslås heller ingen redovisning av motpostens summa.

När du börjar redigera en sparad verifikation stängs den automatiska momsberäkningen av som standard, så att exempelvis den verifikation som matats in på ovannämnda sätt inte kan redigeras utan användarens godkännande. När du redigerar ett dokument kan du välja "On" för att aktivera beräkningen.

Lägg till nya rader
Du kan lägga till fler rader i en verifikation än de som visas på blanketten som standard. Du kan lägga till rader individuellt med knappen "Lägg till rad" eller genom att mata in uppgifter på verifikationsraderna, i så fall läggs en ny rad till automatiskt när du går till sista raden. Om det finns tomma rader i verifikationen tas de bort när verifikationen sparas.

Bearbetningshistorik

Bearbetningshistoriken finns i samma sidofält som bilagorna. Verifikationens transaktioner och givna kommentarer visas i kronologisk ordning.

Val av debet/kredit

När du har sparat en verifikation kan du visa verifikationen i debet-/kreditformat istället för i ett enstaka summafält i verifikationens bläddringsvy. Du kan enkelt byta formatet genom att klicka på rubriken i kolumnen Summa, eller alternativt genom att klicka på rubriken i kolumnen Debet eller Kredit för att återgå till vyn med en kolumn.

Lägg till bilagor 

Du kan lägga till bilagor från sidobalken till höger på sidan. Du kan lägga till en bilaga från knappen "Lägg till bilagor" eller genom att dra önskade bilagorna från din dator över bilagszonen i sidofältet. Bilagszonen kan dras in och utökas med hjälp av pilknappen. Bilagornas maximala storlek är 20 MB.

Om du vill kan du redigera förklaringen, som standard importeras bilagans namn som förklaring.

Hämta verifikationsrader

Överst i verifikationen finns en sökruta där du kan filtrerade önskade verifikationsrader med nyckelord. Syftet är att göra det lättare att hitta verifikationsrader med stora exportvolymer.


Siduppdelning av verifikationsrader

Om en verifikation har många transaktioner fördelas raderna på flera sidor. Du kan gå från sida till sida från valet högst upp i verifikationen.

Redigeringslägets funktioner

Massbehandling av rader

Längst ner i verifikationen hittar du masshanteringsfunktionen. Radernas massbehandling aktiveras när du väljer de verifikationsrader som ska behandlas. Efter det kan du välja en massfunktion:

Kopiera valda: Kopierar en ny rad av de valda raderna till verifikationen.

Ta bort valda: Tar bort valda rader från verifikationen.

Makulera valda: Makulerar valda rader från verifikationen. Raden förblir överstruken på verifikationen.

Övervältra valda: Övervältrar de valda raderna enligt önskad överföringsregel till räkenskapsobjekten.

Återställ ursprungliga värden för valda: Om du justerar summorna på verifikationsraderna och inte sparar verifikationen däremellan, kan funktionen användas för att återställa de ursprungliga summorna till raderna


Jämna ut moms: Funktionen beräknar momsen för raderna på nytt om momsprocenten för någon av raderna ändras

Kommentera ändring: Med hjälp av knappen  kan du öppna ett kommentarsfält, där du kan kommentera ändringarna innan du sparar verifikationen. Kommentaren visas i verifikationens behandlingshistorik.

 

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.