Du kommer till kontoplanen via stigen Ekonomiförvaltning > Bokföring > Kontoplan. Åtkomst till kontoplanen kräver läsbehörighet för Hantera konton; med läsbehörighet kan du inte ändra eller lägga till uppgifter för kontogrupper eller konton.

Att redigera/lägga till en kontogrupp eller ett konto förutsätter redigeringsbehörighet till Hantera konton samt KP-roll.

Företagets kontoplan påverkas av den vid grundandet valda bolagsformen. Här kan du lägga till företagsspecifika konton och kontogrupper i systemet. Du kan ändra nästan alla kontonamn och kontots numeriska koder (redovisningsperiodens vinst-/förlustkonton 2371 och 2375 kan inte redigeras). Kontona är fördelade till kontogrupper, som utgör grunden till deras behandling i olika rapporter. Vi rekommenderar att använda samma numeriska koder för kontona som i den grundläggande kontoplanen.

Nedan syns Netvisors olika kontoplaner per bolagstyp


Som bilaga i slutet av artikeln finns Netvisors standardkontoplaner samt en tillämpad affärsformel som Excel-fil.


Kontoplanen som används i Netvisor är baserad på en baskontoplan som upprättades i ett standardiseringsprojektet för kontoplaner åren 2000–2001. I projektets stödgrupp ingår bl.a. Skatteförvaltningen, Statistikcentralen och Bokföringsbyråernas Förbund. Även e-fakturakonsortiet använder huvudbokskontonumren i enlighet med denna baskontoplan för e-fakturans kontosättningsförslag.

Fritextsökning i kontoplanen: Du kan söka önskat bokföringskonto på kontonummer eller namn. Som sökvillkor kan du använda exempelvis en del av kontots namn.

Hela kontoplanen: Visar företagets hela kontoplan. Visar som standard endast aktiva konton.

Visa även dolda konton: Visar även dolda konton. Dolda konton visas som ljusgråa i förteckningen.

Visa kontoplanens översättningar: Visar en översättning av kontoplanen både på engelska och på svenska. För att översättningen ska fungera måste företagets första och eventuellt andra främmande språk ha angetts i företagets basuppgifter. Om du skapar ett eget konto eller en egen kontogrupp måste du själv lägga till översättningen i kontots inställningar.

Du kan öppna och komprimera kontogrupperna med plus- och minustecken.

Dölj konton från kontoplanen

Det här behöver du inte göra. Att gömma kontona förhindrar användning av kontot i fråga i programmet. Kontot kan exempelvis inte väljas i kontosättningen.

Dölj/återställ individuellt konto
Öppna kontoplanen, sök kontot du vill dölja, klicka på länken xx under Kontouppgifter. Avmarkera punkten"Konto aktiverat" och spara. Du kan återställa kontots synlighet på motsvarande sätt, men kryssa för "Visa även dolda konton" i sökningen och "Konto aktiverat" i kontouppgifterna, Spara.

Dölj kontogrupp
Om du döljer en kontogrupp måste du observera följande:

  1. Inget konto i kontogruppen får vara färdigt dolt. Om så är fallet visas det i samband med att gruppen döljs. Återställ först kontot till synligt och dölj först därefter hela kontogruppen.
  2. Det får inte finnas undergrupper under gruppen som döljs, om inte du vill dölja dem på samma gång. Om du vill gömma exempelvis "100 BESTÅENDE AKTIVA", döljer samtidigt alla grupper med tillhörande konton under rubriken.

Nertill i kontoplanen finns knappen "Dölj/Visa grupper". Knappen döljer det du ser och synliggör det som är dolt.

När ett konto döljs blir dess text grå och visas inte i kontoplanens översikt. Du kan visa dolda konton genom att söka med valet "Visa även dolda konton", annars visas inte dolda konton och kontogrupper i sökningen eller när du normalt bläddrar i kontoplanen. Dolda konton kan inte heller väljas för exempelvis en inköpsfakturas kontosättningsrader eller en bokföringsverifikation. Om du kryssar för punkten framför en grå grupp och väljer "Dölj/Visa grupper" visas hela gruppen.

Ny kontogrupp

Du kan redigera kontogrupper via länken till höger i kontoplanen. Lägg till/redigera en kontogrupp i kontoplanen påverkar företagets balans- och resultaträkningsrapporter. Att lägga till en kontogrupp eller ett konto kräver bokförarbehörighet.

Du kan lägga till en ny kontogrupp i kontoplanen endast under den lägsta nivån. Om du vill skapa en kontogrupp mellan kontogrupper på en lägre nivå måste du först skapa gruppen under den lägsta nivån. Sedan kan du hämta kontogruppen från kontoplanen på nytt och redigera den. Det här kan du göra från xx-länken efter kontogruppen. Härefter kan du ändra kontogruppens nivå genom att välja önskad nivå under "Kontogrupp, under vilken denna grupp är". 

När du skapar/redigerar en ny kontogrupp anger du under vilken kontogrupp kontogruppen ska läggas till och ger den ett kontogruppsnummer. Numret måste vara ett tresiffrigt tal och får inte ha använts tidigare. Om du exempelvis vill skapa en ny kontogrupp mellan 222 och 223 måste du först numrera om 223 till 224. Det kan finnas högst fem kontogruppsnivåer.

- Balansräkning aktiva-kontogrupper måste numreras mellan 100–199
– Balansräkning passiva-kontogrupper måste numreras mellan 200–299
– Resultaträkningens kontogrupper måste numreras mellan 300–999
– Kontogrupper på högsta nivå kan inte ändras
– Om en ny kontogrupp skapas på en nivå där det finns konton måste kontona flyttas antingen under den skapade kontogruppen eller flyttas under en annan kontogrupp. Med andra ord kan kontot och kontogruppen inte vara på samma nivå.

– Konton vars redigering begränsats

– 2251 Förra räkenskapsperiodens vinst/förlust
– 2371 Räkenskapsperiodens vinst
– 2375 Räkenskapsperiodens förlust

Kumulativ beräkning: Om detta är valt beräknas kontogruppens kontosaldo från början av användningen. Om detta inte är valt påbörjas beräkningen från räkenskapsperiodens början.

Visa kontogruppen i balansräkningens långa form: Här kan du välja om kontogruppen visas specificerad i bokslutets Balansräkningens långa form-rapport.

Visa kontogruppen i balansräkningens korta form: Här kan du välja om kontogruppen visas specificerad i bokslutets Balansräkningens korta form-rapport.

Koncernföretagets kontogrupp: Alternativet låter dig för respektive kontogrupp välja om verifikationsrader som fördelats till kontogruppens konton ska markeras som koncerntransaktioner vid skapande av verifikationsrader i Netvisors koncernbokföring. Valet påverkar endast företag som använder koncernhantering.

  • Som standard markeras inte verifikationsrader för kontogruppens konton 176, 190–199 och 292 som koncerntransaktioner.

Nytt konto

Skapa nytt konto
Du kan skapa ett nytt konto från länken Nytt konto uppe till höger på sidan.

Namn: Namnge kontot. Om du vill använda programmet på engelska eller svenska ska du även lägga till översättningar till konton du skapar själv.

Kontogrupp: Definiera under vilken kontogrupp kontot läggs till.

Momskod: Anger kontots momsidentifierare. Detta påverkar dock endast manuellt gjorda verifikationer. Härmed kommer momsidentifieraren direkt på verifikationen när kontot i fråga är valt. Det finns en separat anvisning om momskoder på sidan Momshantering och systemets momskoder.

Bokföringsanvisning: Här kan du ange en önskad anvisning för bokföring av kontot. Detta syns dock ingen annanstans än bakom kontot.

Redigera konto
Du kan redigera ett konto via länken i kontoplanens Uppgifter-kolumn. Vyn som öppnas inkluderar kontonummer, namn och kontogrupp samt bokföringsanvisningen.

Ta bort konto
Du kan ta bort ett konto från kontots redigeringsvy, från länken Ta bort konto i övre högra hörnet. Vi rekommenderar dock inte att ta bort standardkonton eller standardkontogrupper, då detta kan påverka rapportering eller andra automatiseringar i systemet. Däremot kan du dölja onödiga konton från kontoplanen eller exempelvis döpa om dem.
OBS! Du kan inte ta bort ett konto som har transaktioner under någon räkenskapsperiod.

Bokslutskonton som används av systemet
Följande konton måste finnas med i kontoplanen och kan inte ersättas:

  • 2251 – Förra räkenskapsperiodens vinst/förlust
  • 2371 – Räkenskapsperiodens vinst
  • 2375 – Räkenskapsperiodens förlust

Bokslutskontona är låsta i kontoplanen och kan inte redigeras. Ovanpå låsta konton visas statusen "Låst".


Inställningar för bokföringslagen 2016

Genom att gå till Ekonomi > Bokföring > Kontoplan > Inställningar för bokföringslagen 2016 kan du kontrollera att det hanterade företagets kontoplan är uppdaterad enligt gällande lag. Om de ändringar som bokföringslagen kräver ännu inte har sparats i Netvisors kontoplan kan du göra det på följande sätt.

I praktiken innebär ändringen att (1) importera nya kontogrupper och konton till kontoplanen. (2) ta bort användning av kontogrupper och konton för extraordinära poster, samt överföra poster som redovisats efter 1.1.2016 till nya konton. Borttagningen av extraordinära poster innebär att (3) de konton som tas bort länkas till nya konton om de använts under tidigare räkenskapsperioder. Om de önskade kontona inte existerar måste du skapa dem. Därtill leder ändringen till att (4) namnen på vissa kontogrupper ändras. Som enklast kontrollerar bokföraren bara att (5) de föreslagna ändringarna är de önskade och sparar dem.

I kontoplanen visas förändringen för konton som tas ur bruk enligt bilden nedan efter länkar som skapats med konverteringsverktyget. Härefter är det inte heller möjligt att redovisa nya poster för kontona. Kontona raderas dock inte fullständigt; du kan även i fortsättningen visa jämförelseuppgifter i dina rapporter. Om företaget har en modifierad kontoplan bör du observera att du måste ändra alla kontogrupper mellan 970–979 om du vill använda dem eller ställa dem till förfogande.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.