INNEHÅLL

Använder du ännu inte Netvisor? Prova gratis.

Vid förnyelsen av semesterberäkningen gjorde vi en ändring i bokföringen av periodisering av semesterlön. I den förnyade semesterberäkningen bokförs endast månadens nya intjänade semester samt eventuella behov av att ändra periodiseringen för tidigare månader.

Utbetald semesterlön och semesterersättning behandlas inte längre med Semesterperiodiseringens verifikation. Utbetalda semesterlöner och semesterersättningar behandlas på lönespecifikationen, där de antecknas för att minska den semesterlöneskuld som bildats i bokföringen. Genom denna förändring förtydligas behandlingen av semesterperiodiseringars räkenskapsobjekt, då kostnaden för semesterlöneavsättningen bokförs som kostnad på räkenskapsobjektet enligt respektive intjänad månads Fördelningskurva och betalningstidpunktens räkenskapsobjekt inte längre påverkar bokföringskostnaderna, då betalad semesterlön och semesterersättning bokförs endast i balansräkningen. 

Bilda semesterlöneperiodisering

Periodisering av semesterlön bildas alltid utgående från intjäningen, det vill säga löneintervallets datum, och detta har även beaktats vid koppling av kostnader till räkenskapsobjekten. En separat anmälan och redovisningsenheternas bikostnadsperiodiseringar bildas fortfarande enligt löneutbetalningsdagen, men intjänad semester följer löneintervallets datum. Intjänad semester genereras på sidan Hantera semestrar.

Till exempel är betalningsperioden 1.1.20xx–31.1.20xx och löneutbetalningsdagen är 14.2.20xx följande månad. I beräkningsgrunderna syns lönespecifikationen enligt löneutbetalningsdagen under skyldigheterna för februari månad, medan periodiseringen av semesterlön beräknas enligt löneintervallet för januari månad.

Storleken på periodiseringen av semesterlön baserar sig på de regler som definierats för löntagaren i Hantera semesterrättigheter och formlerna för vald semesterberäkningsmetod. Periodiseringens uppgifter och dess bokföringsverifikat genereras under Hantera semestrar. De periodiseringsbelopp som genereras under Hantering av semestrar hämtas från lönespecifikationens uppgifter, vilket innebär att du redan när du gör löneberäkningen kan kontrollera att periodiseringen är korrekt under fliken Löneberäknarens vy (se bild nedan, punkt 1) innan löneutbetalningen.

Intjänad semester

Under Hantera semestrar skapar du uppgifterna för periodisering av semesterlön genom att välja "Beräkna intjänad semester". Du hittar Hantera semestrar under: Löner > Semestrar > Hantera semestrar >

Som standard öppnas sidan för föregående månad. Genom att uppdatera vyn ser du alla giltiga anställningsförhållanden för vilka en lönespecifikation betalats under den hanterade månaden. Intjänad semester och Periodiseringsändringar bildar tillsammans Periodiseringsverifikationens uppgifter. Läs mer om Periodiseringsändringar.

Avsnittet Uttagna och betalda visas inte i Hantera semestrar. I den nya semesterberäkningen behandlas de inte längre som avdrag på Semesterlönens periodiseringsverifikation, utan deras redovisningseffekt kommer från löneberäkningsprocessens löneverifikation.

Socialskyddskostnader för semesterlöneskuld

Vid hanteringen av semestrar beräknas även bikostnader för beräknad semesterlöneperiodisering. Bikostnaderna bildas på basis av de försäkringsprocentsatser som definieras för Redovisningsenheterna. Samma procentsatser används också för att periodisera lönebikostnader. För att göra det lättare att kontrollera uppgifter visar den förnyade semesterberäkningen Semesterlöneskuldens bikostnader enligt redovisningsenhet och löntagare. Knappen Skapa verifikat öppnar en förhandsvisning av bikostnader och semesterlöneperiodiseringens verifikat.

Om du vill periodisera endast arbetsgivarens andel av försäkringsprocenterna för Semesterlöneskuldens socialkostnader, välj punkten "Dra av löntagarens andel av redovisningsenheternas semesterskuld" på sidan "Inställningar för löneberäkningen".

Välj till sist "Skapa semesterperiodiseringsverifikation" både för Intjänad semester och Semesterlöneskuldernas bikostnader.

Kontosättningar

I den förnyade semesterberäkningen bokförs semesterlöneperiodiseringen som bokföringsskuld i Hantera semestrar och som semesterlöneskuld i balansräkningen. Vid utbetalning av semesterlön upplöses semesterlöneskuld som skapats i bokföringen.

Kontosättning av semesterlöneperiodiseringens verifikationer definieras i Lönemallens Semester-inställningar. Så här kan du redigera kontosättningar: Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Klicka på Lönemallens namn > Gå till fliken Semesterinställningar.

Semesterlöneperiodiseringens kontosättningar är alltså ett lönemallsspecifikt val. Semesterlöneskulden redovisas på samma bokföringskonton för alla löntagare som omfattas av lönemallen i fråga, oavsett vilken semesterberäkningsmetod de använder. På detta sätt kan samma semesterberäkningsmetod användas för flera olika lönemallars löntagare.

Vid utbetalning av semesterlön och semesterpenning hämtas kontosättningarna utgående från löneslaget. Så här kan du redigera kontosättningar: Löner > Löneberäkning > Hantering av lönemallar > Fliken Semesterberäkningsmetodernas löneslag.

Då den förnyade semesterberäkningen kontosätter utbetald semesterlön och semesterpenning på löneberäkningens verifikation och inte längre på Semesterlöneperiodiseringens verifikation, ska kontosättningen av de betalande löneslagen i sin helhet fördelas till balansräkningens konton för att minska den intjänade semesterlöneskulden i bokföringen.

Räkenskapsobjekt

I den förnyade semesterberäkningen är det möjligt att hantera Semesterlöneperiodiseringens objektberäkning mer detaljerat än tidigare. När en verifikation för semesterlöneperiodisering endast behandlar ny intjänad semester för den aktuella månaden och eventuella behov av att ändra periodiseringen för tidigare månader kan du fördela intjänad semester för respektive månad till ett räkenskapsobjekt enligt Fördelningskurvan på löntagarens lönespecifikation.

Periodiseringsändringar som görs med programmets automatisering redovisas också som kostnad för räkenskapsobjekt enligt de månader som ska korrigeras. I slutet av anvisningen finns ett exempel på räkenskapsobjekt för ändring av periodiseringen. Bruksanvisning: Ändringar i periodisering

Vid utbetalning av Semesterlön och semesterpenning registreras transaktionen på lönespecifikationens verifikat. Eftersom betalningen frigör den upplupna löneskulden bokförs transaktionen endast på balansräkningens konton. I så fall påverkar redovisningen inte bokföringens objektberäkning. Således påverkar inte tidpunkten för utbetalning av semester alls längre objektberäkningen av semesterlöneskulden i den förnyade semesterberäkningen.

Bland Semesterberäkningssättens löneslag hittar du löneslagen "Semesterlöneperiodisering" och "Semesterpenningsperiodisering". Som standard är källan för löneslagens räkenskapsobjekt "Valda räkenskapsobjekt". Valet bör uppdateras till "Fördelningskurva" för att semesterlöneperiodiseringen ska följa lönespecifikationens fördelningskurva för intjänad semester.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Fliken Semesterberäkningsmallarnas löneslag > Semesterlöneperiodisering > Klicka på löneslagets namn > Räkenskapsobjektens källa: Fördelningskurva

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.