INNEHÅLL

Använder du ännu inte Netvisor? Prova gratis.

Löneperiodens påverkan i semesterlöne periodiseringen

I Netvisor behandlas semesterlöneperiodiseringarna genom semester periodiserings verifikat, detta görs via:Löner>Semestrar>Hantera semestrar>Ackumulerad semester. Enligt löntagarens semester beräkningsmetod, bokförs i allmänhet ackumulerad semesterlön och -penning till den månads semester periodiserings verifikat som den löneperiodens lönespecifikations sista dag träffar. Semesterperioderna kan granskas från lönespecifikationerna “löneräknare vy”- flik. Då programmet räknar ackumulerad semester och upptäcker ett behov till ändringar i den gångna periodiseringen, bokförs också de sparade periodiserings ändringarna till den månads verifikat som ändringen hanterats på. De egentliga semesterlönerna och -penningarna hanteras inte från semester periodiserings verifikaten, utan de semesterlönerna och -penningarna som bör betalas redovisas i samband med löne beräkningen av den verifikat som bildas med lönespecifikationen. 

Bilda semesterlöneperiodisering och redovisa dem

Periodisering av semesterlön bildas i samband med att bilda lönespecifikationer i löneberäkning processen. Periodiseringen bildas till löntagaren enligt den valda semester beräkningsmetodens beräkningsformulär. Ifall periodisering bildats syns detta skilt per löntagare i lönespecifikationen under fliken “Löneberäknarens vy” (se bild nedan, punkt 1).

På bilden ovan syns även att man inte har definierat redovisningskonton för lönearterna  “Lomapalkkajaksotus (semesterlönperiodisering)” och “Lomarahajakstous (Semesterpenningperiodisering)” i inställningarna för lönearter. Detta beror på att dessa bokförs på semester periodiseringens verifikatet. Inställningarna för bokföringens periodiseringen kan definieras  enligt lönemodell via Löner>Löneberäkning>Hantering av lönemodeller>välj den lönemodell som du vill inställa>Semesterinställningar flik.

 

Semesterlöne periodiseringens bokföring är med andra ord ett val som definieras per lönemodell. Alla löntagares semesterlöneskuld som hör till en viss lönemodell bokförs till samma redovisningskonton, oberoende av att vilken semesterberäknings metod som används för dem. På detta sätt kan samma semesterberäknings metoder användas inom flera olika löne modellers löntagare.

Intjänad semester

Semesterlöne periodiseringen av intjänad semester bokförs i redovisningen som en bekostnad och på balansräkningen som semesterlöneskuld. Då semestrarna betalas demonteras den bokförda semesterlöneskulden.

Du slipper och kolla på de insamlade semestrarna via Löner>Semestrar>Hantera Semestrar>öppna fliken: Ackumulerad semester. Beräkna intjänade semestrar med knappen “Beräkna intjänade semestrar”. Intjänade semestrarna och periodiserings ändringarna formar tillsammans den euro mängd som kommer  på verifikationen. Det är möjligt att begränsa och sortera vyn med olika sökval. Den information som finns kan begränsas genom semesterkvalifikationsår eller kalenderår, eller en viss månad eller år. På vyn kan man även dölja och visa kolumner via “Visa Kolumner” menyn.

Socialskyddskostnader för semesterlöneskuld

Vid hanteringen av semestrar beräknas även bikostnaderna för den beräknade semesterlöneperiodiseringen. Bikostnaderna bildas på basis av de procentsatser som definieras för redovisnings enheterna. Samma procentsatser används också för att periodisera lönebikostnader.

Anvisningar: https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000466684-tilityspisteet

Även upphävning för bikostaderna för utbetalt semesterlöneskuld görs i semester periodiseringen. Beräkningen görs till den månad där löneperiodens slutdatum inträffar.

Anmärkningsvärt att notera är att både den ackumulerade semesterlöneskuldens bikostnader och redan utbetalda semesterlönernas bikostnadernas upphävning hanteras via  semesterperiodiserings verifikat Löner>Semestrar>Hantera semestrar>Ackumulerad semester. I båda fall hanteras upphävningen av bikostanderna på den månads semesterperiodiserings verifikat i vilken löneperiodens slutdatum inträffar, på grundval då utbetalningen eller periodiseringen är gjord. 

Bikostnaderna för betald semesterlön upphävs med hjälp av en verifikation för semesterlöneperioden från det bokföringskonto som anges i lönemodellernas semesterinställningar. Som motkonto används de bokföringskonton som angetts som försäkringarnas redovisningsenheter och som också används för verifikatet för periodisering av lönebikostnader. Om upphävningen av semesterlöneperioden inte motsvarar den bokföringsmetod som används i företaget, kan den resulterande verifikationen för semesterlöneperioden redigeras manuellt efter att verifikationen har skapats.

Om du vill periosidera endast arbetsgivarens andel av försäkringspremierna fön semesterlöneskuldens  socialkostnader, välj "Minska löntagarens andel av redovisningsenheternas semesterskuld: " på sidan "Inställningar för löneberäkningen ".

Bokföring av betald semesterlön

Bokföringsinställningarna för utbetalning av semesterlönetyper ställs in under Löner > Löneberäkning > Hantering av lönemodeller > Lönetyper i semesterberäkningsmetoden> klicka på lönetypens namn > Bokföringens inställningar.

Redovisningen av semesterlön med standardinställningar är utformad för att upphäva den semesterlöneskuld som tidigare uppkommit i periodiseringsfasen. Som standard redovisas således kostnaden för semesterlöneskulden som en kostnad redan vid periodiseringen för varje månad som semesterlöneskuld har förtjänats. Eventuell kostnadsfördelning görs med kostnadsobjektiv i löneredovisningen. Betalningen av semesterlön påverkar därför inte längre resultaträkningen vid betalningstillfället, eftersom kostnaden redan är bokförd i räkenskaperna i periodiseringsfasen.

Eftersom betald semesterlön och semesterersättning redovisas på löneberäknings verifikationen, måste kontona för de betalande lönekategorierna fördelas till balansräkningskontona för att minska den semesterlöneskuld som ackumulerats på kontona. Undantag från denna regel är semesterlönetyper som används för direktbetalning utan periodiska betalningar, såsom "Semesterlön för varje löneperiod".

När semesterlön och semesterersättning betalas ut bokförs transaktionen på löneberäkningsverifikationer. Eftersom betalningen upphäver den semesterlöneskuld som har skapats på kontona, bokförs transaktionen endast på balansräkningskontona. I detta fall har posten ingen effekt på målredovisningen. I semesterberäkningen har således tidpunkten för betalningen av semestern ingen effekt på målberäkningen av semesterlöneskulden.

Räkenskapsobjekt för beräkning av semesterackumulering

Semesterperiodiseringen följer löneutdragens fördelningskurva.

Behovet av periodiska justeringar för tidigare månader kan också fördelas till de beräkningspunkter som motsvarar distributionskurvan för lönespecifikationen för varje månad. I slutet av denna manual hittar du ett exempel på beräkningsobjekt för den periodiska justeringen.

Anvisningar: https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000466562-jaksotusmuutokset

Lönearterna "Semesterlöneperiod" och "Semesterlöneperiod" finns i lönearterna för semesterberäkningsmetoder. Som standard är källan till beräkningsobjektet för lönearterna "Valda beräkningsobjekt". Där bör det uppdateras till 'Fördelningskurva', så att semesterlöneperioden följer fördelningskurvan för lönesumman i semesterperiodiseringen.

 Löner > Löneberäkning > Hantering av lönemallar > Fliken Lönetyper i semesterberäkningsmetoden > Semesterlöneperiod > Klicka på löneartens namn > Källa till beräkningsobjekt: Fördelningskurva

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.