SISÄLTÖ

Eikö sinulla vielä ole Netvisoria käytössäsi? Kokeile ilmaiseksi.

Palkkajakson päivämäärien vaikutus lomajaksotukseen

Lomapalkkajaksotukset käsitellään kirjanpitoon Netvisorissa lomajaksotuksen tositteella, joka muodostetaan kohdassa Palkat > Lomat > Lomien hallinta > Lomakertymät. Lähtökohtaisesti palkansaajan lomalaskentatavan mukainen kertynyt lomapalkka ja -raha kirjataan sen kuukauden lomajaksotuksen tositteelle, johon sen palkkalaskelman palkkajakson viimeinen päivä osuu, jossa lomajaksotukset palkkalaskelman "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä näkyvät. Mikäli ohjelma havaitsee lomakertymien laskettamisen yhteydessä jaksotusmuutostarpeen menneisyyteen, kirjautuu myös tallennetut jaksotusmuutokset käsittelykuukauden tositteelle. Varsinaisia maksettuja lomapalkkoja ja -rahoja ei käsitellä lomajaksotuksen tositteella, vaan maksettavat lomapalkat ja -rahat tiliöidään palkanlaskennan yhteydessä palkkalaskelmasta muodostettavalle tositteelle.

Lomapalkkajaksotuksen muodostuminen ja tiliöinnit

Lomapalkkajaksotus muodostetaan palkkalaskelman muodostamisen yhteydessä palkanlaskentaprosessissa. Jaksotus muodostuu palkansaajalle valitun lomalaskentatavan laskentakaavojen perusteella. Mikäli jaksotus muodostuu, näkyy tämä palkansaajakohtaisesti palkkalaskelman "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä (alla olevassa kuvassa kohdassa 1).
Yllä olevasta kuvasta näkyy, että jaksotuksen palkkalajeille "Lomapalkkajaksotus" ja "Lomarahajaksotus" ei ole määritelty palkkalajien asetuksiin kirjanpidon tiliöintejä, sillä näiden kirjausten kirjanpidon viennit tapahtuu vasta lomajaksotuksen tositteella. Jaksotuksen kirjanpidon asetukset määritellään palkkamallikohtaisesti kohdassa Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > klikkaa palkkamallin nimestä > Loma-asetukset -välilehti.

Lomapalkkajaksotuksen tiliöinnit ovat siis palkkamallikohtainen valinta. Kaikkien kyseiseen palkkamalliin kuuluvien palkansaajien lomapalkkavelka kirjautuu samoille kirjanpidon tileille, välittämättä siitä mikä lomalaskentatapa heillä on käytössä. Näin samoja lomalaskentatapoja voidaan käyttää usean eri palkkamallin palkansaajilla.

Lomakertymät ja lomajaksotuksen tosite

Lomapalkkajaksotus kirjataan Lomakertymissä kirjanpitoon kuluksi ja taseeseen lomapalkkavelaksi. Lomia maksettaessa puretaan kirjanpitoon muodostettua lomapalkkavelkaa. 

Pääset lomakertymien näkymälle kohdasta Palkat > Lomat > Lomien hallinta > Lomakertymät -välilehti. Lasketa lomakertymät "Lasketa lomakertymät" -painikkeella. Lomakertymät ja jaksotusmuutokset yhdessä muodostavat tositteelle menevät eurot. Näkymän tietoja on mahdollista rajata erilaisilla haku- ja rajausehdoilla. Näytettäviä tietoja voidaan rajata lomanmääräytymisvuosittain tai kalenterivuosittain, sekä halutulta kuukaudelta tai koko vuodelta. Näkymältä voidaan myös piilottaa ja näyttää sarakkeita Näytä sarakkeet pudotusvalikosta. 

Lomapalkkavelan sivukulut

Lomakertymissä lasketaan myös sivukulut muodostetulle lomapalkkajaksotukselle. Sivukulujen laskentaan käytetään tilityspisteille asetettuja prosentteja. Samoja prosentteja käytetään myös palkkojen sivukulujen jaksottamiseen kuukausittaisissa velvoitteissa. Mikäli haluat jaksottaa Lomapalkkavelan sosiaalikuluina vain työnantajan osuuden vakuutusprosenteista, valitse "Palkanlaskennan asetukset" -sivulla, kohta "Vähennä palkansaajan osuus tilityspisteen lomavelasta". 

Käyttöohje: Tilityspisteet 

Jos yrityksessä on käytössä "Vähennä palkansaajan osuus tilityspisteen lomavelasta", voi sivukulujen vakuutusprosentit erota toisistaan Lomapalkkavelassa. Tällöin kannattaa muistaa tarkistaa palkansaajan ikä ja vakuutuskäsittelyt.


Myös maksetun lomapalkkavelan sivukulujen purku tapahtuu lomakertymissä. Laskenta tapahtuu palkkajakson loppupäivämäärän mukaisella kuukaudella.

Huomioitavaa on, että sekä kerrytettävän lomapalkkavelan sivukulut että maksettujen lomapalkkojen sivukulujen purkaminen tapahtuu lomajaksotuksen tositteella kohdassa Palkat > Lomat > Lomien hallinta > Lomakertymät. Sekä kerrytettävän lomapalkan sivukulut että maksettujen lomapalkkojen sivukulun purkaminen tapahtuu sen kuukauden lomajaksotuksen tositteella. johon sen palkkajakson viimeinen päivämäärä osuu, jonka laskelmalla jaksotukset tai lomapalkkojen maksut on tehty.

Maksetun lomapalkkavelan sivukulut

Jos palkkamallikohtaisia poikkeuksia ei ole asetettu, tiliöidään kunkin palkansaajan maksettujen lomien sivukulujen purkaminen sen tilityspisteen oletustiliöintien mukaisesti, mihin palkansaaja on liitetty. Työnantajan sairausvakuutusmaksu tiliöidään palkanlaskennan asetuksissa valittujen tilien mukaisesti.

Oletuksena Netvisorin loma-asetusten tiliöinnit on suunniteltu niin,että maksetun lomapalkkavelan sivukulujen debet-tilinä käytetään valittua lomajaksotuksen tuloslaskelman tiliä, jotta maksettujen lomien sivukulut puretaan samasta paikasta, johon lomat on kerrytetty ja kredit-tilinä käytetään haluttua taseen tiliä. 

Maksetun lomapalkkavelan sivukulujen purun tiliöinnissä on hyvä huomioida Netvisorin sivukulujen tiliöintien kokonaisuus, miten sivululut käsitellään kuukausittaisissa velvoitteissa kaikista palkoista ja vaikuttavat tulokseen. 

Maksettujen lomapalkkojen tiliöinnit

Maksavien lomapalkkalajien kirjanpidon asetukset asetetaan kohdassa Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Lomalaskentatapojen palkkalajit > klikkaa palkkalajin nimestä > kirjanpidon asetukset.

Oletusasetuksilla maksavien lomapalkkojen tiliöintiasetukset on laadittu niin, että ne purkavat aiemmin jaksotusvaiheessa taseeseen kerrytettyä lomapalkkavelkaa pois. Lomapalkkavarauksen kulu kirjataan siis oletuksena kunkin loman ansaintakuukauden kuluksi jo jaksotusvaiheessa. Mahdollinen kustannusjako tapahtuu palkkalaskelmien laskentakohdetietojen mukaan. Lomapalkkojen maksaminen ei siis enää vaikuta tuloslaskelmaan maksuhetkellä, sillä kulu on kirjattu kirjanpitoon jo jaksotusvaiheessa. 

Koska maksettu lomapalkka ja lomaraha tiliöityvät palkanlaskennan tositteella, tulee maksavien palkkalajien tiliöinnit kohdistua taseen tileille, jotta ne pienentävät kirjanpitoon kerrytettyä lomapalkkavelkaa. Poikkeuksena tästä sellaiset lomien palkkalajit, joita käytetään suoraan maksuun tekemättä jaksotuksia, kuten esimerkiksi "Lomakorvaus jokaisessa palkkajaksossa".

Lomapalkkaa ja lomarahaa maksettaessa tapahtuma kirjautuu palkanlaskennan tositteelle. Koska maksaminen purkaa kirjanpitoon muodostunutta lomapalkkavelkaa, kirjataan tapahtuma pelkästään taseen tileille. Silloin kirjauksella ei ole vaikutusta kirjanpidon kohdelaskentaan. Näin ollen lomalaskennassa loman maksamisajankohta ei vaikuta lainkaan lomapalkkavelan kohdelaskentaan. 

Lomakertymän laskentakohteet

Lomajaksotukset noudattavat palkkalaskelman jakokäyrää. 

Myös jaksotusmuutostarpeet aikaisemmille kuukausille saadaan kohdistumaan kunkin kuukauden palkkalaskelman jakokäyrän mukaisille laskentakohteille. Tämän käyttöohjeen lopussa on esimerkki jaksotusmuutoksen laskentakohteista. 

Käyttöohje: Jaksotusmuutokset

Lomalaskentatapojen palkkalajeista löytyvät palkkalajit "Lomapalkkajaksotus" ja "Lomarahajaksotus". Palkkalajien laskentakohteen lähteenä on oletuksena "Valitut laskentakohteet". Valinnaksi tulee päivittää "Jakokäyrä", näin lomapalkkajaksotus noudattaa palkkalaskelman jakokäyrää lomakertymissä.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Lomalaskentatapojen palkkalajit -välilehti > Lomapalkkajaksotus > Klikkaa palkkalajin nimestä > Laskentakohteiden lähde: Jakokäyrä

Laskentakohde ei muodostu, vaikka palkkalaskelmalta löytyy jakokäyrä

Jakokäyrän toiminnalle ja laskentakohteen muodostumiselle lomajaksotustositteelle vaaditaan, että palkkalaskelmalta löytyy laskennallisilta (rahapalkka ja bruttopalkka) palkkalajeilta arvo.

Mikäli palkansaaja on esimerkiksi kuukausipalkkainen, jolla on koko kuukauden kestävä palkaton poissaolo, eli palkkalaskelman laskennalliset arvot ovat 0,00 €. Ei ohjelma huomioi sitä esimerkiksi lomajaksotuksen tositteella, sillä palkkalaskelmalta ei löydy laskennallisilta palkkalajeilta (rahapalkka, bruttopalkka) arvoja/euroja, josta ohjelma voisi laskea laskentakohdeperusteisen jaon.

Tässä tapauksessa laskentakohde tulee lisätä muodostetulle lomajaksotuksen tositteelle manuaalisesti.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.