SISÄLTÖ

Lomalaskentatapa koostuu Perustiedoista ja Lomapalkan ja -rahan laskentakaavoista. Laskentakaavat on jaettu kolmeen osioon vuosilomapäivän hinta, maksettavat ja jaksotus. Yksittäisen lomalaskentatavan kaavaan pääsee lomalaskentatapojen listauksesta: Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat.

Uuden lomalaskentatavan lisäämiselle on erillinen ohje. Tässä ohjeessa tutustutaan lomalaskentatavan rakenteeseen.

Perustiedot

Perustiedoissa määritellään lomalaskentatavan yksilöivät tiedot.

Asetettavissa palkansaajille -valinta Määrittää onko lomalaskentatapa valmis käytettäväksi palkansaajilla. Oletusvalintana on kyllä. Mikäli lomalaskentatavalle on kiinnitetty palkansaajia, sitä ei voida ottaa pois käytöstä. Palkansaajat tulee ensin siirtää jollekin toiselle lomalaskentatavalle ja tämän jälkeen käytöstä poistaminen onnistuu.

Nimi on pakollinen tieto lomalaskentatavalle. Huomioithan, että kahta tai useampaa saman nimistä laskentatapaa ei voi olla yhtä aikaa. Nimi näytetään palkkalaskelmalla Lomapalkka- ja Lomaraha -palkkalajirivien yksilöintitietona.

Tyyppi määräytyy kopioidun lomalaskentatavan perusteella. Tyyppi vaikuttaa siihen mitä kaavarivejä laskentatapa sisältää. Tyyppiä ei voida muuttaa, vaan tarvittaessa tulee luoda uusi lomalaskentatapa.

Kuvaus on vapaamuotoinen kuvausteksti. Se näytetään lomalaskentatavan kopioinnin näkymässä laskentatavan valinnan helpottamiseksi.

Liitetyt palkansaajat -tieto kertoo, kuinka monella palkansaajalla kyseinen lomalaskentatapa on sillä hetkellä käytössä. 

Laskentakaavat

Jokaisella lomalaskentatavalla on kolme samanlaista kaavaosiota: vuosilomapäivän hinta, maksettavat ja jaksotus. Näiden osioiden alla olevien elementtien sisältö vaihtelee lomalaskentatavan tyypin mukaan. 

Vuosilomapäivän hinta

Tässä osiossa määritellään laskentakaavat vuosilomapäivän hinnan laskentaa varten. 

Ansiossa huomioitaviin palkkalajeihin muodostetaan laskentakaava kaikista niistä palkkalajeista, joiden summan halutaan vaikuttavan lomalaskennan ansioihin. Voit muokata ja lisätä uusia rivejä tarpeesi mukaan

Jakajana huomioitaviin palkkalajeihin muodostetaan laskentakaava niistä palkkalajeista, joiden määrän halutaan vaikuttavan lomalaskennan ansioiden jakajaan. Laskentakaavaa tarvitaan esimerkiksi keskitunti- tai keskipäiväansioon perustuvassa lomalaskennassa. Voit muokata ja lisätä uusia kaavarivejä tarpeen mukaan. Huomioithan, että kaavoja lisättäessä "Arvojen lähteeksi" on valittuna "Määrä", jotta kaavaan haetaan palkkalajille syötetty kappalemäärä eikä rivin euromääräistä summaa. 

KTA / Keskipäivän palkassa muodostetaan laskentakaava edellä mainittujen osioiden (ansioissa huomioitavat palkkalajit ja jakajana huomioitavat palkkalajit) laskutoimitukselle. Kaavassa viitataan edellä muodostettuihin kaavoihin, joihin on laskettuna ansioon vaikuttavien palkkalajien summa, joka jaetaan jakajana huomioitavien palkkalajien summalla.

Kerrointaulukkoon annetaan lomapalkan kertoimet. Vertailuarvoväli-sarakkeeseen annetaan lomapäivien lukumäärä ja arvo -sarakkeeseen niitä vastaava kerroin.

Vuosilomapäivän hintaan muodostetaan laskentakaava yllä olevia osioita hyödynntäen siten, että kaavan vastaukseksi saadaan yhden vuosilomapäivän hinta. Kaavassa viitataan esimerkiksi edellä muodostettuun Keskitunti- tai keskipäiväansioon, joka kerrotaan kerrointaulukon arvolla. Tämän jälkeen kertolaskun arvo jaetaan kertyneillä lomapäivillä.

Lomarahapäivän hinta saadaan laskettua laskentakaavan avulla Vuosilomapäivän hinnasta.

Maksettavat

Tässä osiossa määritellään laskentakaavat vuosilomien maksamisesta. Osio sisältää samat kaavaelementit lomalaskentatavan tyypistä riippumatta. Otsikon nimen perässä näytetään lomalaskentatavan tyyppi sulkeissa. Sama tieto näkyy myös palkkalaskelmalla, eli minkä lomalaskentatavan lomapalkkaa ja -rahaa palkkalajirivillä maksetaan.

Lomapalkassa määritellään palkansaajalle maksettavan lomapalkan määrä. Päivähinta saadaan yllä olevasta Vuosilomapäivän hinta -osiosta. Palkkajaksolle kirjatut maksettavat lomapäivät määrittävät kuinka monta päivää lomapalkkaa palkkalaskelmalle kirjataan maksettavaksi.

Lomarahassa määritellään palkansaajalle maksettavan lomarahan määrä. Päivähinta saadaan yllä olevasta Lomarahapäivän hinnasta. Palkkajaksolle kirjatut maksettavat lomarahapäivät, määrittävät kuinka monta päivää lomarahaa palkkalaskelmalle kirjataan maksettavaksi.

Jaksotus

Tässä osiossa määritellään laskentakaavat lomapalkan jaksotuksen päivähinnan laskentaa varten.

Jaksotuksen ansioissa huomioitavat palkkalajeissa muodostetaan laskentakaava kaikista niistä palkkalajeista, joiden summa vaikuttaa lomajaksotuksen ansioihin. Voit muokata ja lisätä uusia kaavarivejä tarpeen mukaan. 

Jaksotuksen jakajana huomioitavat palkkalajeissa muodostetaan laskentakaava niistä palkkalajeista, joiden kappalemäärä vaikuttaa lomajaksotuksen ansioiden jakajaan. Laskentakaavaa tarvitaan esimerkiksi keskitunti- tai keskipäiväansioon perustuvassa lomalaskennassa. Voit muokata ja lisätä uusia kaavarivejä tarpeen mukaan. Huomioithan, että kaavoja lisättäessä, että "Arvojen lähteenä" on "Määrä", jotta kaavaan haetaan palkkalajille syötetty kappalemäärä, eikä rivin euromääräistä summaa.

Jaksotuksen KTA/Keskipäiväpalkassa muodostetaan laskentakaava edellä mainittujen osioiden (jaksotuksen ansioissa huomioitavat palkkalajit ja jaksotuksen jakajana huomioitavat palkkalajit) laskutoimitukselle. Kaavassa viitataan edellä muodostettuun kaavaan, jossa on laskettu jaksotuksen ansioihin vaikuttavien palkkalajien summa, joka jaetaan jaksotuksen jakajana huomioitavien palkkalajien summalla.

Jaksotuspäivän hinnassa muodostetaan laskentakaava yhden lomapäivän jaksotushinnalle. Kaavassa viitataan edellä muodostettuun Jaksotuksen KTA/Keskipäivän palkka hintaan, joka kerrotaan kuukaudessa kertyvien lomapäivien määrää vastaavalla kertoimella. Kertoimeksi on laskettu keskiarvo kerrointaulukon suurimmasta kertoimesta, joka jaetaan lomanmääräytymisvuoden aikana kertyvien lomapäivien enimmäismäärällä.

Lomapalkkajaksotuksessa määritellään jaksotettavan lomapalkan määrä. Päivähinta saadaan yllä olevasta Jaksotuspäivän hinta -osiosta ja kertoimena käytetään kuukaudessa kertyviä lomapäiviä. Lomapäivien määrä haetaan Lomien hallinnasta kertyneet lomapäivät -sarakkeesta. 

Lomarahajaksotuksessa määritellään palkansaajalle jaksotettavan lomarahan määrä. Päivähinta saadaan yllä olevasta Lomapalkkajaksotus hinnasta. 

Kaavarivien muokkaaminen

Sinisiä otsikkorivejä klikkaamalla saa kyseisen osion kaavarivit piiloon tai näkyviin. Valkoisia kaavarivejä voi muokata tarpeen mukaan. Uusi rivi saadaan lisättyä "Lisää rivi" -linkistä (katso kuva alla, kohta 1). Kaavarivin saadaan avattua muokkaustilaan joko tuplaklikkaamalla riviä tai painamalla rivin perässä olevaa Muokkaa -toimintoa (2). Otsikkorivillä olevasta Muokkaa-kuvakkeesta (3) saadaan kerralla avattua kaikki osion kaavarivit muokkaustilaan. Kaavarivi saadaan poistettua punaisesta ruksista (4). Kaavarivin edessä olevasta nelipäisestä nuolesta (5) saa raahattua rivejä eri järjestykseen.

Kaavat noudattavat matematiikan perusteita sulkujen ja laskujärjestyksen osalta (kerto-jako-yhteen-vähennys). Kun kaavarivejä muokataan, tarkastathan ettei kaavaan jää turhia tai tuplaavia laskutoimituksia. Esimerkiksi kaksi laskutoimitusriviä peräkkäin (katso kuva alla, kohta 1) tai yksinäinen laskutoimitus kaavan alussa tai lopussa (2) estävät kaavan laskutoimituksen.

Käyttöoikeudet

Lomalaskentatavan muokkaamiseen tarvitaan Palkanlaskennan Toimintokohtaisista oikeuksista muokkausoikeus kohtaan Hallinta > Palkkamallit, -lajit ja lomalaskentatavat sekä lisäksi Palkanlaskija-rooli (P).
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.