Perustiedot
Laskentakaavat
    Vuosilomapäivän hinta
    Maksettavat
    Jaksotus
Kaavarivien muokkaaminen
Käyttöoikeudet

Lomalaskentatapa koostuu Perustiedoista ja Lomapalkan ja -rahan laskentakaavoista. Laskentakaavat on jaoteltu kolmeen osioon: Vuosilomapäivän hinta, Maksettavat ja Jaksotus. Pääset yksittäisen lomalaskentatavan kaavoihin lomalaskentatapalistauksesta porautumalla: PalkatAsetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat.

Uuden lomalaskentatavan lisäämiselle on erillinen ohjeensa. Tässä ohjeessa tutustutaan lomalaskentatavan rakenteeseen.

 

Perustiedot

Perustiedoissa määritellään lomalaskentatavan yksilöivät tiedot.

Asetettavissa palkansaajille -valinta Määrittää onko lomalaskentatapa valmis käytettäväksi palkansaajalla. Oletusvalintana on Ei. Kun lomalaskentatapa on lisätty yritykseen, tulee se käydä erikseen ottamassa käyttöön, jotta se voidaan valita palkansaajille. Mikäli lomalaskentatavalle on kiinnitetty palkansaajia, ei sitä voida ottaa pois käytöstä. Palkansaajat pitää ensin siirtää jollekin toiselle lomalaskentatavalle.

Nimi on pakollinen tieto lomalaskentatavalle eikä kahta samannimistä lomalaskentatapaa voi olla. Nimi näytetään palkkalaskelmalla Lomapalkka- ja Lomaraha -palkkalajirivien yksilöintitietona.

Tyyppi määräytyy kopioidun lomalaskentatavan perusteella. Tyyppi vaikuttaa siihen mitä kaavarivejä laskentatapa sisältää. Tyyppiä ei voida muuttaa vaan tarvittaessa tulee kopioida uusi lomalaskentatapa.

Kuvaus on vapaamuotoinen kuvausteksti. Se näytetään lomalaskentatavan kopiointi näkymässä valinnan helpottamiseksi.

Liitetyt palkansaajat -tieto kertoo kuinka monella palkansaajalla kyseinen lomalaskentatapa on sillä hetkellä käytössä. 

 

Laskentakaavat

Jokaisella lomalaskentatavalla on kolme samanlaista kaavaosiota: Vuosilomapäivän hinta, Maksettavat ja Jaksotus. Näiden osioiden alla olevien elementtien sisältö vaihtelee lomalaskentatavan tyypin mukaan. 

 

Vuosilomapäivän hinta

Tässä osiossa määritetään laskentakaavat vuosilomapäivän hinnan laskentaa varten. Alla on listattuna kaikki mahdolliset kaavaosiot. Tähdellä (*) merkityt osiot löytyvät kaikista lomalaskentatavoista, tyypistä riippumatta.

Ansiossa huomioitavat palkkalajit (*) -kohtaan muodostetaan laskentakaava kaikista niistä palkkalajeista, joiden summa vaikuttaa lomalaskennan ansioihin. Voit lisätä kaavarivejä oman tarpeesi mukaan. 

Jakajana huomioitavat palkkalajit -kohtaan muodostetaan laskentakaava niistä palkkalajeista, joiden kappalemäärä vaikuttaa lomalaskennan ansioiden jakajaan. Elementtiä tarvitaan esimerkiksi keskitunti- tai keskipäiväansioon perustuvassa lomalaskennassa. Voit lisätä kaavarivejä oman tarpeesi mukaan. Huomioi kaavoja lisätessäsi että "Arvojen lähteenä" on "Määrä", jotta kaavaan haetaan palkkalajille syötetty kappalemäärä, eikä rivin eurosummaa. 

KTA / Keskipäivän palkka -kohtaan muodostetaan laskentakaava edellä mainittujen osioiden laskutoimitukselle. Kaavassa viitataan edellä muodostettuun kaavaan missä on kerättynä ansioon vaikuttavien palkkalajien summa, joka jaetaan Jakajana huomioitavien palkkalajien -laskentakaavan arvolla. 

Kerrointaulukko -osioon annetaan lomapalkkakertoimet. Vertailuarvoväli-sarakkeeseen annetaan lomapäivien lukumäärä ja Arvo-sarakkeeseen niitä vastaava kerroin.

Vuosilomapäivän hinta (*)-osiossa muodostetaan laskentakaava yllä olevien osioiden laskutoimitukselle. Kaavassa viitataan edellä muodostettuun Keskitunti- tai keskipäiväansioon, joka kerrotaan Kerrointaulukon arvolla. Oikean kertoimen kaava hakee Kertyneiden lomapäivien lukumäärän perusteella.

Lomarahapäivän hinta (*)-osiossa muodostetaan kaavalla Lomarahapäivän hinnalle yllä olevasta Vuosilomapäivän hinnasta.

 

Maksettavat

Tässä osiossa määritetään laskentakaavat vuosilomien maksamista. Osio sisältää samat kaavaelementit lomalaskentatavan tyypistä riippumatta. Otsakkeen nimen perässä näytetään lomalaskentatavan tyyppi sulkeissa, jotta palkkalaskelmalta näkee minkä lomalaskentatavan lomapalkkaa ja -rahaa rivillä maksetaan.

Lomapalkka-osiossa määritellään palkansaajalle maksettavan lomapalkan määrä. Päivähinta saadaan yllä olevasta Vuosilomapäivän hinta -osiosta. Palkkajaksolle kirjatut maksettavat lomapäivät määrittävät montako päivää lomapalkkaa palkkalaskelmalle kirjataan maksettavaksi.

Lomaraha-osiossa määritellään palkansaajalle maksettavan lomarahan määrä. Päivähinta saadaan yllä olevasta Lomarahapäivän hinta -osiosta. Palkkajaksolle kirjatut maksettavat lomarahapäivät, määrittävät montako päivää lomarahaa palkkalaskelmalle kirjataan maksettavaksi.

 

Jaksotus

Tässä osiossa määritetään laskentakaavat lomapalkan jaksotuksen päivähinnan laskentaa varten. Alla on listattuna kaikki mahdolliset kaavaosiot. Tähdellä (*) merkityt osiot löytyvät kaikista lomalaskentatavoista, tyypistä riippumatta.

Jaksotuksen ansioissa huomioitavat palkkalajit (*) -kohtaan muodostetaan laskentakaava kaikista niistä palkkalajeista, joiden summa vaikuttaa lomajaksotuksen ansioihin. Voit lisätä kaavarivejä oman tarpeesi mukaan. 

Jaksotuksen jakajana huomioitavat palkkalajit -kohtaan muodostetaan laskentakaava niistä palkkalajeista, joiden kappalemäärä vaikuttaa lomajaksotuksen ansioiden jakajaan. Elementtiä tarvitaan esimerkiksi keskitunti- tai keskipäiväansioon perustuvassa lomalaskennassa. Voit lisätä kaavarivejä oman tarpeesi mukaan. Huomioi kaavoja lisätessäsi että "Arvojen lähteenä" on "Määrä", jotta kaavaan haetaan palkkalajille syötetty kappalemäärä, eikä rivin eurosummaa.

Jaksotuksen KTA/Keskipäiväpalkka -kohtaan muodostetaan laskentakaava edellä mainittujen osioiden laskutoimitukselle. Kaavassa viitataan edellä muodostettuun kaavaan missä on kerättynä jaksotuksen ansioihin vaikuttavien palkkalajien summa, joka jaetaan Jaksotuksen jakajana huomioitavien palkkalajien -laskentakaavan arvolla.

Jaksotuspäivän hinta (*)-osiossa muodostetaan laskentakaava yhden lomapäivän jaksotushinnalle. Kaavassa viitataan edellä muodostettuun Jaksotuksen KTA/Keskipäivän palkka hintaan, joka kerrotaan kuukaudessa kertyvien lomapäivien määrää vastaavalla kertoimella. Kertoimeksi on laskettu keskiarvo Kerrointaulukon suurimmasta kertoimesta, jakamalla se lomanmääräytymisvuoden aikana kertyvien lomapäivien enimmäismäärällä.

Lomapalkkajaksotus (*)-osiossa määritellään jaksotettavan lomapalkan määrä. Päivähinta saadaan yllä olevasta Jaksotuspäivän hinta -osiosta ja kertoimena käytetään kuukaudessa kertyviä lomapäiviä. Lomapäivien määrä haetaan Lomaoikeudenhallinnasta, Kuukaudessa kertyvät lomapäivät -sarakkeesta. 

Lomarahajaksotus (*) -osiossa määritellään jaksotettavan lomarahan määrä. Päivähinta saadaan yllä olevasta Jaksotuspäivän hinta -osiosta ja kertoimena käytetään kuukaudessa kertyviä lomapäiviä. Lomapäivien määrä haetaan Lomaoikeudenhallinnasta, Kuukaudessa kertyvät lomapäivät -sarakkeesta.

 

Kaavarivien muokkaaminen

Sinisiä otsakerivejä klikkaamalla saat kyseisen osion kaavarivit piiloon tai näkyviin. Valkoisia kaavarivejä voit muokata vapaasti tarpeisiisi sopiviksi. Saat uuden rivin "Lisää rivi" -linkistä (katso kuva alla, kohta 1). Saat avattua kaavarivin muokkaustilaan joko tuplaklikkaamalla riviä tai painamalla rivin perässä olevaa Muokkaa-kuvaketta (2). Otsakerivillä olevasta Muokkaa-kuvakkeesta (3) saat kerralla avattua kaikki osion kaavarivin muokkaustilaan. Voit poistaa kaavarivin punaisesta ruksista (4). Kaavarivin edessä olevasta nelipäisestä nuolesta (5) saat raahattua rivejä eri järjestykseen.

Kaavat noudattavat matematiikan perusteita sulkujen ja laskujärjestyksen osalta (kerto-jako-yhteen-vähennys). Kun muokkaat kaavarivejä, niin tarkasta ettei kaavaan jää turhia tai tuplaavia laskutoimituksia. Esimerkiksi kaksi laskutoimitusriviä peräkkäin (katso kuva alla, kohta 1) tai yksinäinen laskutoimitus kaavan alussa tai lopussa (2) estävät kaavan laskutoimituksen.

 

Käyttöoikeudet

Lomalaskentatavan muokkaamiseen tarvitaan Palkanlaskennan Toimintokohtaisista oikeuksista muokkausoikeus kohtaan Hallinta > Palkkamallit, -lajit ja lomalaskentatavat sekä lisäksi Palkanlaskija-rooli (P).

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.