Eräpohjaiset varastoraportit
Käyttöönotossa huomioitavat asiat ja muutokset normaaliin varastokäsittelyyn
Linkittämättömät varastotapahtumat -raportti
Linkitystyökalu / Manuaalinen linkityskäsittely
Seuranta / Jäljitys
Termistö
Tulliraportti
Varastosiirtokäsittely eräseurannassa

Tapahtumapohjainen varastokäsittely tarkoittaa, että varastotapahtumia voidaan kohdistaa oikeaan tuote-erään automaattisesti taustalla.

FIFO -laskennan käyttöönotto

FIFO-laskenta voidaan kytkeä käyttöön myynnin perustiedoista ja asetuksista.

Myynti>>Perustiedot ja asetukset>>Varaston arvostusmenetelmän hallinta

 

Käyttöönotossa huomiotavat asiat - TÄRKEÄ

Voit katsoa täältä muutokset tavalliseen varastonhallintaan nähden sekä toimenpiteet, joihin käyttäjän on kiinnitettävä erityistä huomiota

Käyttöönotossa huomioitavat asiat ja muutokset normaaliin varastokäsittelyyn

Seuranta/jäljitys/linkitys

Tapahtumapohjainen varastonhallinta tarjoaa työkalut varaston tarkkaan seuraamiseen tuote-erätasolla. Jäljitystä tuotetasolla tapahtumapohjainen varastonhallinta ei toistaiseksi tarjoa. Automatiikka muodostaa myyntitilaus/-laskuriveistä varastotapahtumarivit ja linkittää ne yritykselle valitun varastonarvostusmenetelmän mukaan FIFO/LIFO-periaatteella hankinta-/valmistuseriin, joihin vähentävät varastotapahtumat kohdistuvat. Käyttäjä voi manuaalisesti muokata automatiikan tekemiä oletuksia ja kohdistella tapahtumia myös itse.

Tapahtumapohjaisen menetelmän avulla voidaan siis seurata tuotteiden liikkumista ja selvittää helposti mihin tietty tuotteen hankintaerä on siirretty ja/tai toimitettu.

Linkityskäsittely / jäljitysketjun rakentaminen

Seuranta / Jäljitys

Termistö

Voit katsoa uuteen tapahtumapohjaiseen varastonhallintaan liittyvät termit täältä:

Tapahtumapohjaisen varastonhallinnan termistö

 

Tapahtumapohjaisen varastonhallinnan käyttöönotossa huomioitavat asiat ja muutokset keskihintamenettelyn mukaiseen varastokäsittelyyn

Yleiset toimintaperiaatteet tapahtumapohjaisessa (FIFO/LIFO) varastokäsittelyssä

Netvisorissa varasto arvostetaan tapahtumapohjaisesti varastotapahtumilla käytettävän yksikköhinnan mukaan. Yksikköhinta haetaan varastoa vähentäville tapahtumille aina tapahtumahetkellä varastossa olevien tuote-erien yksikköhinnasta joko vanhimmasta (FIFO) tai uusimmasta (LIFO) tuote-erästä. Näiden välille luodaan linkitys automaattisesti, jota käyttäjä voi halutessaan muuttaa esimerkiksi kohdistaessa myynnin johonkin toiseen kuin valitun arvostusmenetelmän mukaiseen vähennysvuorossa olevaan tuote-erään. Tällä tavalla käyttäjä voi luoda FIFO:sta/LIFO:sta poikkeavia linkityksiä ja rakentaa tapahtumapohjaisesti juuri oikeat jäljitysketjut tuote-erille sekä raportoida niiden liikkeet aina toimittajilta varaston kautta asiakkaille. Koska varasto on mahdollista vähentää miinukselle Netvisorissa, on linkitysten tekeminen myös jälkikäteen mahdollista varastotäydennysten jälkeen. Nämä linkitykset käyttäjän tulee tehdä manuaalisesti Linkittämättömät raportin kautta.

Päälle kytkemisen yhteydessä käyttäjän huomioitavat ja edellyttämät toimenpiteet

Tapahtumapohjaisen varastonarvostuksen kytkennän jälkeen olemassa oleville varastotapahtumille tehdään automaattisesti konversio, jossa vähentävät tapahtumat linkitetään tuote-eriin takautuvasti valitun arvostusmenetelmän mukaan joko vanhimpiin (FIFO) tai uusimpiin (LIFO) ensin. Kaikki tapahtumia ei todennäköisesti pystytä automaattisesti konvertoimaan ja linkittämään erinäisistä syistä johtuen. Linkittämättömät raportti varastonhallinnan eräpohjaisilla raporteilla tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella näitä linkittämättömiä varastotapahtumia ja tehdä niille tarvittavia korjauksia sekä linkittää niitä manuaalisesti.

Linkittämättömät raportilta löytyy massatoiminto, joka tarkistaa korjausten jälkeen tilanteen varastossa ja koittaa tehdä linkitykset takautuvasti uuden tilanteen pohjalta kaikille linkittämättömille riveille.

Yleisimmät syyt linkittämättömille varastoriveille:

 • Varastosaldo on ollut alkutilanteessa järjestelmän mukaan miinuksella ja yhtään tuote-erää ei löytynyt varastosta -> Tehtävä joko inventointi tai muu varastoa täydentävä kirjaus, ja linkitettävä tapahtumat manuaalisesti.
 • Myynnissä on voinut erehdyksessä eksyä väärä tuotenimike tilaukselle/laskulle. Esimerkiksi samankaltaisten tuotteiden mallien välillä tämä on aina mahdollista. Myyntikäsittelyssä kannattakin olla tarkkana, koska näitä voi olla vaikea tunnistaa ja korjata jälkikäteen.
 • Vähentävillä varastotapahtumilla on eri varasto kuin varastossa olevilla tuote-erillä -> Vähentävien tapahtumien varastomääritys on muutettava vastaamaan varastossa olevia tuote-eriä. Saman voi tehdä myös toisin päin eli tuote-erien varaston voi päivittää vastaamaan myyntivarastoa, jolloin myynnit on mahdollista kohdistaa tuote-eriin.
 • Varastotapahtumia, joilla ei ole kuin vähentäviä kirjauksia = tuotenimikettä on käytetty esim. juoksevaan kirjanpitoon eikä sitä ole tarkoitus huomioida varastonarvostuksessa. Tällöin ei linkityksiäkään voida muodostaa, kun vastakappaleita ei löydy varastoa lisäävistä kirjauksista.
 • Vanhoja tapahtumiakin voi olla sotkemassa raportointia, koska automaattiset linkitykset tehdään vain kuluvalta ja aktiiviselta tilikaudelta. Varastoraporteilla, kuten linkittämättömien raportilla on mahdollista nähdä aikaisempien tilikausien tapahtumia, joita ei voida linkittää, koska näille on tehty jo tilinpäätös.

Huom. On käyttäjän vastuulla tarkastaa heti käyttöönoton yhteydessä, että linkitykset menevät oikein, ja että tarvittavat korjaukset tulevat tehtyä.

Muutokset tavalliseen varastokäsittelyyn nähden - TÄRKEÄ

AUTOMAATTISET LINKITYKSET (FIFO-PERIAATTEELLA)

Kaikki varastoa vähentävät varastotapahtumat linkitetään järjestelmän toimesta automaattisesti varastoa lisääviin varastotapahtumiin, mikäli näitä löytyy samasta varastosta, johon vähentävä kirjaus kohdistuu. Jos tuotekortille ei ole määritetty oletusvarastoa, eikä myyntitilaus/laskuriville valita varastoa, kohdistetaan myynti automaattisesti siihen varastoon, mistä löytyy FIFO:lla vanhin tuote-erä.

 • Automaattiset linkitykset FIFO:lla katsotaan aina varastotapahtumarivin toimituspäivämäärän mukaan, joka on tässä merkitsevä tekijä
 • Huom. varastosaldon voi vähentää miinukselle. Tällöin linkitystä tapahtumien välillä ei tapahdu tapahtumahetkellä vaan ensin pitää tehdä varastotäydennys.
 • Jos myyntitilaus/laskuriville on valinnut varaston, jossa ei ole tavaraa, ei linkitystä myöskään tehdä vaan tavara tulee aina muistaa kirjata oikeaan varastoon

LINKITYSKÄSITTELYN TUOMAT MUUTOKSET VARASTOTAPAHTUMANÄKYMÄÄN

Automaattinen linkitys noudattaa valittua varastonarvostusmenettelyä eli linkitykset tehdään FIFO:lla varastossa vanhimpiin tuote-eriin ja LIFO:lla uusimpiin. Linkitys tarkoittaa käytännön muutoksia varastokäsittelyyn siten, että:

 • Varastopaikka sidotaan linkitysten välille = Varastoa vähentävälle varastotapahtumariville asetetaan varastoksi aina sen varastoerän varasto, johon vähennys on linkitetty. Tämä tarkoittaa, että varastoa ei voi linkityksen jälkeen muuttaa vähentävältä varastoriviltä suoraan, vaan linkitys pitää ensin purkaa, jotta vähennyksen voi kohdistaa toiseen varastoon. Tämän voi tehdä joko tilauksella/laskulla vaihtamalla sieltä käsin laskuriville varaston, jolloin varastomääritys päivitetään varastotapahtumiin tai varastotapahtumanäkymässä linkitystyökalulla tai samassa näkymässä massatyökalulla useammalle varastoriville kerralla.
 • Vähentävän varastorivin yksikköhinta haetaan aina sen varastoerän yksikköhinnasta, johon vähennys on linkitetty. Tämä tarkoittaa samaa käsittelyä, kuten varastomäärityksen kohdalla. Linkitys tulee purkaa, mikäli yksikköhintaa halutaan muuttaa vähentävälle varastoriville tai vähentävä rivi tulee kohdistaa toiseen tuote-erään vaihtamalla rivin linkitys.

Linkittämätön varastorivi: Varastoa ja hankintahintaa voidaan muokata vapaasti varastorivillä

Linkitetty varastorivi: Varasto ja yksikköhinta haetaan hankinta-erältä, jolloin linkitys tulee purkaa, jotta kenttiä voi muokata. Alla esimerkkinä vihreällä linkitetty rivi, jota ei suoraan pääse muokkaamaan. Muokatakseen linkitettyjen rivien varastoa tai yksikköhintaa on linkitys ensin purettava tai linkitettävä rivi suoraan toiseen erään, jolloin uusi yksikköhinta ja varasto päivitetään varastoriville. Linkityksen purusta on ohje myöhemmin tällä sivulla.

Poikkeava linkityskäsittely

On olemassa kaksi käyttötapausta, jolloin tuote-eräkohtaisen jäljitysketjun säilyttäminen edellyttää normaalista poikkeavaa linkityskäsittelyä. Nämä tapaukset ovat:

 1. Varastosiirto Varastosiirtokäsittely eräseurannassa
 2. Hyvityslaskulla tavaran palautuskäsittely = Tavaran palautus varastoon

Poikkeavassa linkityskäsittelyssä varastoa lisäävä varastotapahtumarivi linkitetään varastoa vähentävään tapahtumaan eli päinvastoin, kuten normaalissa varastokäsittelyssä, jossa vähentävä rivi linkitetään lisäävään.

MANUAALISET LINKITYKSET (KÄYTTÄJÄN TOIMESTA)

Käyttäjän on mahdollista tehdä automaattisista linkityksistä eli FIFO:sta tai LIFO:sta poikkeavia linkityksiä muuttamalla näitä manuaalisesti linkitystyökalulla. Tällöin käyttäjän on mahdollista rakentaa tarkkoja jäljitysketjuja ja raportoida tuote-erän liikkeet varastoissa aina toimittajalta varaston kautta asiakkaalle. Tämä jäljitysketju mahdollistaa muun muassa tulliraportin muodostamisen Netvisorissa, josta nähdään eräkohtaisesti mitkä tuote-erät ovat vähennetty varastosta milläkin aikavälillä.

LINKITYSTYÖKALU

Linkitystyökalusta ja manuaalisesta eräkäsittelystä voit lukea täältä

LINKITTÄMÄTTÖMÄT RAPORTTI

Linkittämättömät raportista voit lukea lisää täältä

TULLIRAPORTOINTI

Tulliraportista voit lukea lisää täältä


Tapahtumapohjaisen varastonhallinnan (FIFO) termistö

Tässä osiossa on avattu muutamia uusia termejä tapahtumapohjaiseen varastonhallintaan liittyen:

TAPAHTUMAPOHJAINEN VARASTONHALLINTA = Eräkäsittely, jossa varastoa voidaan seurata tuote-erätasolla ja rakentaa erille jäljitysketjuja, jossa ne voidaan jäljittää jälkikäteen aina toimittajalta varastojen kautta asiakkaille saakka. Varastoa vähentävät tapahtumat linkitetään tässä käsittelyssä automaattisesti valitun varastonarvostusperiaatteen mukaisesti joko FIFO:lla tai LIFO:lla varastoa lisääviin tapahtumiin. Käyttäjällä on mahdollisuus myös tehdä tästä poikkeavia linkityksiä manuaalisesti. Varastosiirroissa on myös mahdollista säilyttää eräkohtainen jäljitettävyys. Huom. Eräkäsittely ei sisällä tuotteiden jäljitettävyyttä tuotetasolla, kuten sarjanumerot yms.

FIFO = First In, First Out -menettelyssä ensimmäiseksi ostettujen yksiköiden kustannukset kohdistuvat viimeksi myytyihin yksiköihin. Menetelmässä oletetaan ensimmäiseksi varastoon saapuneiden ainesten ja tarvikkeiden tulevan käytetyksi ensimmäisinä. Liikekirjanpitoon voimakkaasti vaikuttavan elinkeinotuloverolain perusteella inventaario on aina laskettava FIFO-menetelmän mukaan. Netvisorissa automaattiset linkitykset kohdistetaan oletuksena tapahtumissa tällä perusteella FIFO:n ollessa valittuna.

LIFO = Last In, First Out -menettelyssä viimeksi ostettujen yksiköiden kustannukset kohdentuvat viimeksi myytyihin yksiköhin. Menetelmässä oletetaan viimeksi saapuneiden ainesten ja tarvikkeiden tulevan käytetyksi ensimmäisenä. LIFO-menetelmää voidaan soveltaa ajanjaksoittain; käytön arvostus suoritetaan jatkuvana tai vasta ajanjakson päätyttyä. Netvisorissa automaattiset linkitykset kohdistetaan oletuksena tapahtumissa tällä perusteella LIFO:n ollessa valittuna.

AUTOMAATTINEN LINKITYSKÄSITTELY = Kaikki varastoa vähentävät varastotapahtumat linkitetään automaattisesti valitun varastonarvostusmenettelyn mukaisesti varastoa lisääviin eriin, mikäli järjestelmä löytää kohteen

MANUAALINEN LINKITYSKÄSITTELY = Käyttäjän tulee itse linkittää sellaiset tapahtumat jälkikäteen, joita ei automaattisesti tapahtumahetkellä ollut mahdollista linkittää esim. tavaraa ei ollut varastossa myyntihetkellä. Tätä varten varastonhallinnan eräpohjaisista raporteista löytyy Linkittämättömät -raportti, jolla raportoidaan kaikki tällaiset tapahtumat ja linkitykset on mahdollista tehdä takautuvasti massana. Myös valitun varastonarvostusmenettelyn mukaisiin automaattisiin linkityksiin tehtävät muutokset sisältyvät tähän manuaaliseen linkityskäsittelyyn. Tämä tulee kysymykseen esimerkiksi silloin, kun halutaan rakentaa FIFO-/LIFO-menettelystä poikkeava toimitus/jäljitysketju toimittajalta asiakkaalle.

LINKITYSTYÖKALU = Manuaaliset linkitykset, linkitysten purkaminen ja linkitysten poistaminen tehdään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aina linkitystyökalulla. Linkitystyökalu on saatavissa esiin. Myyntitilaus/lasku riviltä, varastotapahtumariviltä sekä Linkittämättömät -raportilta.

SEURANTA/JÄJITETTÄVYYSKÄSITTELY = Tuote-erän seuranta ja jäljitysmahdollisuus toimittajalta varastojen kautta asiakkaille. Oletuksena jäljitys rakennetaan valitun varastonarvostusmenettelyn mukaisesti joko FIFO:lla tai LIFO:lla. Käyttäjä voi tehdä tästä poikkeavia linkityksiä saaden aikaan täysin tapahtumapohjaisen seuranta- ja jäljityskäsittelyn. Tämä tapahtuu muuttamalla tapahtumien automaattisia linkityksiä manuaalisesti ja kohdentamalla niitä haluttuihin tuote-eriin.

ERÄPOHJAISET VARASTORAPORTIT = Uudet varastoraportit varastonhallinnassa, jotka hyödyntävät tapahtumapohjaista varasto- ja linkityskäsittelyä Netvisorissa. Näitä raportteja ovat toistaiseksi Inventaariolista tuote-erittäin, tuote-erien jäljitys, tulli ja tuote-eriin linkittämättömät  -raportti.

TUOTE-ERIIN LINKITTÄMÄTTÖMÄT TAPAHTUMAT -RAPORTTI = Linkittämättömät varastotapahtumarivit raportoidaan tällä raportilla. Tämän kautta käyttäjä näkee kokonaistilanteen varastotapahtumista, ja voi tehdä takautuvasti linkitykset massana tapahtumille.

TULLIRAPORTTI = Tulli velvoittaa raportoimaan erätasolla kaikki ulkomailta Suomeen tullatut tuote-erät. Tämä raportti on tehty käyttäjälle tämän raportointiprosessin tueksi. Tulliraportilla on nähtävissä eräkohtaiset vähennykset, jossa kuvataan tulliin saapuneeseen erään kohdistettuja tullattuja tavaroita varasto-ottoina.

RAHDINKÄSITTELY = Rahtia varten löytyy ostotilaus- ja varastotapahtumariviltä oma kenttä. Tämä tarkoittaa, että tuotteen Hankintahinta + Rahtikustannus = UUSI YKSIKÖHINTA. Tuotteen yksikköhintaan on mahdollista jyvittää sekä ostotilauskäsittelyssä että yksittäisillä varastotapahtumilla rahdin yksikkökustannus sen kokonaiskustannuksesta jyvitettynä. Ostotilauksella on erillinen jyvitystyökalu, johon syöttämällä rahdin kokonaissumma, se jaetaan ostotilausriveille. Varastotapahtumilla sama toiminto löytyy varastotapahtumanäkymän massatyökalujen valikosta.


Eräpohjaiset varastoraportit

Eräpohjaisiin raportteihin pääsee käsiksi Tuotteet -välilehden Varastot -kohdasta

Inventaariolista tuote-erittäin

Tuo raportille hakuehtojen perusteella vain ne tuote-erät, joita on jäljellä varastossa. Raportilta näkee myös varastoon tulossa olevat erät. Raportin hakuehtoja voi muokata laajennetun haun avulla.

Tuote-erien jäljitysraportti

On tarkoitettu tuote-erien takaisinvetotilanteita varten, jossa tuote-erän liikkeet tulee jäljittää nopeasti. Raportilta nähdään yhdellä silmäyksellä mm. keneltä toimittajalta tuote-erä on tilattu ja kenelle asiakkaille erästä on myyty.

Tulliraportti

On erikoisraportti, jonka avulla voidaan nähdä tullivarastoon kirjatut tuotteet Tullilta saatavan tulonumeron perusteella ja varastosta tullatut tuotteet Tullilta saatavan ottonumeron perusteella.

Tullausnumeroiden lisäksi Netvisoriin tulee muodostaa varastopaikka kuvaamaan oikeaa tullivarastoa, johon tulee kohdistaa kaikki tullivarastoon tulevat ja sieltä lähtevät tuote-erät.

Raporttiin voidaan hakea tuotteita tuotenimellä tai tuotekoodilla. Laajennetun haun kautta voi tehdä tarkempia hakurajauksia.

Hallinnoi tunnisteita

Tunnisteet toimivat varastotapahtumien merkitsijöinä, joiden perusteella haetaan tunnisteelle kirjatun päivämäärän mukaiset tapahtumat oikeisiin kohtiin raportille.

Valitaan syötetäänkö tulo- vai ottonumero. Syötetään tunnisteen päivämäärä = pvm, jolloin varastostaotto tai varastoonpano tehdään. Syötetään oikea tunniste ja tallennetaan tiedot.

Tapahtumien raportointi

Raportille haetaan haku- ja rajausehtojen mukaiset varastoa lisäävät tapahtumat = esim. hankintaerät tulotunnisteen perusteella, jos kyseisenä päivänä on tehty varastolisäys, mille tulotunniste on merkitty. Tämän jälkeen kaikki näihin eriin linkitetyt vähentävät varastotapahtumat raportoidaan erien yhteydessä. Vähentävät kirjaukset raportoidaan kyseistä erää vähentävinä kirjauksina, mikäli vähennyspäivämääriltä löytyy ottotunniste kirjattuna.

Raportti voidaan viedä Exceliin, jatkokäsittelyä varten. Raportin ryhmittely tapahtuu päätuotenimikkeittäin

Tullitunnisteiden tiedot, jossa ottonumerot on koottu tulotunnisteiden alle -> Tämä kertoo minä päivinä kyseistä erää on vähennetty varastossa eli milloin tullaus on tehty.

Päätuotenimikkeen mallivariaatiot raportoidaan rinnakkain -> Tästä nähdään mallikohtaisesti miten paljon tuotteita on tullattu, ja koska erä on tullattu kokonaan. Kun alin rivi näyttää nollaa, erä on tullattu kokonaan. Mikäli raportilla yhteensä määrä menee miinukselle, on jossakin kohtaa tapahtunut virhe ja käyttäjä näkee raportilta, mitä erää tulee tutkia tarkemmin.

Tuote-eriin linkittämättömät tapahtumat

Tämä raportti näyttää kaikki järjestelmässä linkittämättöminä olevat varastotapahtumat eli ne varastoa vähentävät tapahtumat, joita ei syystä tai toisesta ole linkitetty varastoa lisääviin tapahtumiin. Tämän raportin avulla käyttäjä voi hallita linkittämättömiä varastotapahtumia massana, tehdä linkitykset takautuvasti ja saada raportoinnin tapahtumapohjaisen varastokäsittelyn kokonaistilanteesta.

Raportin sisältö

1. Tapahtumat voidaan hakea viitteellä tai tilaus- ja laskunumerolla. Monipuolisemmat haut voidaan tehdä laajennetun haun kautta. Oletuksena kuluva tilikausi kauden alusta nykyhetkeen

2. Näytä sarakkeet kohdasta saadaan valittua halutut kentät raportille.

3. Päivitä näkymä päivittää halutut sarakemuutokset raportille.

4. Raportti voidaan tallentaa Excel -tiedostona

5. Painikkeesta voidaan rivi linkittää käsin haluttuun tapahtumaan

6. Siirtyy kyseisen tapahtuman varastokirjaus -riville

7. Valitut tapahtumat voidaan linkittää automaattisesti

8. Valituille tapahtumille voidaan estää linkitys

9. Mikäli tapahtumille on jo estetty linkitys, voidaan tällä painikkeella palauttaa rivit linkitettäviksi.

Tuote-erien jäljitysraportti

Tuote-erien jäljitysraporttia käytetään eräsaldojen raportointiin. Raportilta nähdään varastossa olevat erät, niistä varastoituna oleva tavara sekä varastoon tilatut erät, jotka eivät vielä ole saapuneet varastoon.

1. Tapahtumat voidaan hakea viitteellä tai tilaus- ja laskunumerolla. Monipuolisemmat haut voidaan tehdä laajennetun haun kautta.

2. Näytä sarakkeet kohdasta saadaan valittua halutut kentät raportille.

3. Päivitä näkymä päivittää halutut sarakemuutokset raportille.

Raportti voidaan tallentaa Excel tiedostona.

Rivin perästä olevasta painikkeesta voidaan porautua tuotteen varastotapahtuma kirjaukselle, josta voidaan nähdä erää vähentävät tapahtumat.

Raportin sarakkeet:

 1. Kirjauspvm = varastotapahtuman muodostumispäivä
 2. Asiayhteys = kertoo onko erä kirjattu manuaalisesti varastokirjanpitoon vai ostotilauksen kautta
 3. Viite/Numero = varastotapahtuman viiteno. / ostotilausnumero
 4. Tuotekoodi
 5. Tuotenimike
 6. Kuvaus = tuotekortilla oleva kuvaus
 7. Selite = varastotapahtumalle kirjattu selite
 8. Varastoissa = tuotetta kaikissa varastoissa yhteensä
 9. Varattu = tuotetta kaikista varastoista varattuna yhteensä
 10. Tulossa = tuotetta tilattuna mihin tahansa varastoon, mutta ei vielä saapunut
 11. Varastotilanne = varastosaldo-varatut+tulossa olevat = Tilanne kaikista varastoista yhteenlaskettuna
 12. Yksikköhinta = varastotapahtumalle syötetty hankintahinta
 13. Alkuperäinen Määrä = paljon erästä oli alun perin jäljellä
 14. Arvo = alkuperäisen määrän ja hankintahinnan summa
 15. Varasto
 16. Hyllypaikka
 17. Erää varastossa = saldo, joka erästä on raportointihetkenä jäljellä varastossa
 18. Erästä varattu = saldo, joka kyseisestä erästä on varattu (esim. myyntitilaus)
 19. Erää tulossa = varastoon vielä tulossa olevan erän tuotemäärä
 20. Erän arvo = varastossa/tulossa olevan erän määrän ja hankintahinnan summa
 21. Toimituspvm = varastotapahtumalle kirjattu toimituspvm
 22. Eränumero
 23. Valmistuspäivä = toimittajan valmistuspvm
 24. Viimeinen käyttöpäivä
 25. Tapahtumantila = kertoo onko erää kuvaavan varastotapahtuman tila avoin (tulossa) vai käsitelty (varastossa)
 26. Tapahtumatyyppi = varastotapahtumalle valittu tapahtumatyyppi
 27. Muokattu = ajankohta, milloin varastotapahtumaa on viimeksi muokattu
 28. Muokannut = kertoo kuka on tapahtumaa viimeksi muokannut

 

Linkitystyökalu / Manuaalinen eräkäsittely / Jäljitysketjun rakentaminen tuote-erätasolla 

Linkitystyökalulla käyttäjä voi tehdä FIFO/LIFO-menettelystä poikkeavia linkityksiä erävähennyksiin, jolloin on manuaalisesti mahdollista rakentaa eräkohtaisia jäljitysketjuja tuote-erille aina toimittajalta oman varaston kautta asiakkaille.

Linkitystyökalun sijainti

Linkitystyökalu on otettavissa esiin kolmesta eri paikasta:

 1. Myyntitilaus/laskuriviltä, jolla voi hallita laskurivin koko tuotemäärän linkitykset
 2. Varastotapahtumariviltä, jonka kautta voi hallita vain valitun varastorivin tuotemäärän linkittäminen
 3. Linkittämättömät -raportilta, jossa niin ikään voi hallita vain valitun varastorivin tuotemäärän linkittäminen

1. Sijainti tilaus/laskurivillä:

Huom. Tilaukselta/Laskulta päin linkitettäessä linkitystoimenpide koskee kaikki varastorivejä, joita tilaus/laskurivistä on varastokirjanpitoon muodostettu. Rivejä muodostetataan yksi jokaista linkityksen kohteena olevaa hankintaerää kohden. Seuraavassa kuvassa nähdään miten yhdestä tilaus/laskurivistä on muodostunut useampia varastorivejä.

2. Sijainti varastotapahtumarivillä:

3. Sijainti linkittämättömät -raportilla: 

Linkitystyökalun sisältö:

Manuaalinen linkitys aloitetaan tuotteen linkittämättömät raportilta, klikkaamalla tuoterivin perästä linkityspainiketta (näkyy yllä olevassa kuvassa).

Tässä avautuu esimerkkinä alla oleva näkymä.

Kohteiden järjestys valinnassa voidaan valita millä perusteella linkitys tehdään, mikäli on valittavina useampia kohteita. Tapahtuma voidaan myös hakea eränumeron perusteella.

Linkitetään haluttu rivi. Muutetaan määrä tapahtumariville. Alla olevassa kuvassa ei vielä ole tehty linkitystä.

Alla on muutettu linkitys tapahtumariville. Painetaan tallenna -painiketta.

Linkityksen tekeminen linkitystyökalulla

Tehdään linkitys varastotapahtumanäkymästä käsin.

Otetaan linkitystyökalu esiin varastotapahtumarivin oikeassa reunassa sijaitsevasta "linkitys" -ikonista:

==>

Linkitetään tässä esimerkissä 1kpl tuotetta FIFO:n mukaan vanhimpaan hankintaerään. Mikäli eriä on useampia, voidaan tässä valita haluttu erä.

Lopputuloksena saimme yhden linkitetyn varastorivin, jossa varasto- ja yksikköhinta tieto tuotiin hankinta-erän tiedoista ja lukittiin ko. kentät. Linkitetty rivi näkyy kuvassa vihreällä ja varasto ja hankintahinta on tuotu riville linkitetystä hankintaerän tiedosta.

 

Linkityksen muuttaminen linkitystyökalulla

Mennään halutun linkitetyn varastorivin linkityspainikkeesta linkittämään haluttu rivi.

 

==>

Alkutilanteena on olemassa linkitys 15.6.2018 tapahtumariviin

Muutetaan linkitystä ja kohdistetaan linkitys 26.6.2018 tapahtumaerään. Lopuksi pitää painaa tallenna -painiketta.

Linkityksen purkaminen/poistaminen

Varastorivin kautta voidaan poistaa vain yksittäisten rivien linkityksiä, joten linkitysten poistaminen kahdelta saman tapahtuman riviltä pitää tehdä rivikohtaisesti. Muutetaan olemassa olevan esimerkkitapahtuman linkitys kohtaan "Ei linkitystä tapahtumariville" ja tallennetaan muutos.

Linkitysten purkaminen/poistaminen massana (varastotapahtumanäkymän kautta)

Edellisen kohdan linkityksiä ei voida purkaa linkitystyökalulla varastotapahtumanäkymästä suoraan kerralla, koska linkitystyökalu käsittelee vain yhtä varastoriviä kerrallaan. Käyttäjä voi poistaa linkitykset rivikerrallaan tässä näkymässä tai käyttää varastotapahtumanäkymän alaosassa olevaa massatyökaluvalikko valitsemalla halutut varastorivit ja poistamalla linkitykset massana:

Lopputuloksena saimme linkitykset poistettua kummaltakin varastoriviltä, ja alkutilanteen mukaisen tilanteen palautettua, jossa oli vain yksi linkittämätön rivi:

 

Linkitysten purkaminen/poistaminen (myyntitilaukselta tai laskulta käsin)

Edellisen kohdan tilanne on purettavissa myös myyntitilaus- ja laskuriviltä käsin, jossa voidaan käsitellä kaikki kyseiseen tilaus/laskuriviin osoittavat varastotapahtumarivit kerralla eikä linkityksiä tarvitse purkaa yksi varastorivi kerrallaan.

==>

Lopputulos:


Varastotapahtumien seuranta / jäljitys

Seurantaa varten varastotapahtumilla on olemassa kaksi uutta ominaisuutta:

 1. Kaikki linkitetyt varastorivit raportoidaan varastotapahtumanäkymässä linkityksen kohteena olevan rivin yhteydessä (esim. myyntitapahtumat on koottu hankintatapahtuman yhteyteen)
 2. Varastotapahtumariviltä on mahdollista porautua suoraan linkitetylle varastotapahtumalle "jäljitys" -ikonin kautta

Varastotapahtuman jäljitys varastotapahtumarivitasolla

 

Varastorivin oikeassa reunassa on kuvake, jota klikkaamalla siirrytään suoraan linkitetyn varastorivin varastotapahtumalle:

Kaikki tuote-erää vähentävät varastotapahtumat raportoidaan linkityksen kohteena olevalla varastotapahtumalla.

1. Tuote-erää kuvaava varastorivi

2. Tuote-erää vähentävä varastorivi

3. Tilanne rivi näyttää paljon erästä on jäljellä. Tähän erään linkitetyt myyntitapahtumat vähentävät erästä tuotteita. 

Erälinkityksen estäminen

Tuote-eriin linkittämättömät tapahtumat raportin kautta voidaan estää halutun tapahtuman linkittäminen siihen liittyvään hankintaan. Tämä onnistuu valitsemalla kyseinen rivi ja painamalla Estä valittujen tapahtumien linkittäminen.

Mikäli rivi halutaan palauttaa takaisin linkitettäväksi, haetaan laajennetun haun kautta rivit valinnalla: Näytä vain tapahtumat joilla linkitys on estetty. Haetaan raportti halutulta ajanjaksolta. 

Tämän jälkeen painike palauta valitut tapahtumat linkitettäväksi tulee aktiiviseksi ja halutut rivit voidaan palauttaa linkitettäväksi.

Varastosiirtokäsittely eräseurannassa

Varastosiirrossa tulee aina käyttää varastotapahtumatyyppinä järjestelmässä valmiina olevaa systeemityyppiä "Varastosiirto", kun yritykselle on valittu varastonarvostusperiaatteeksi FIFO- tai LIFO-menettely. Käyttäjän itse luomia tapahtumatyyppejä ei varastosiirrossa tule käyttää, koska tällöin tuote-eräkohtainen jäljitysketju katkeaa. Varastosiirto -tapahtumatyyppiin sisältyy ominaisuus, joka osaa linkittää tällaiset tapahtumat myös varastoa lisäävästä kirjauksesta varastoa vähentävään kirjaukseen. Käyttäjän itse luomiin tyyppeihin tätä ominaisuutta ei ole saatavilla.

Varastosiirron tekeminen

Netvisorissa on varastonsiirtoa varten oma työkalu. Varastonsiirrosta löytyy oma ohjesivunsa.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.