Lomapäivien kertymäsääntö
Lomarahapäivät
Lomarahan maksaminen
Lomarahan jaksottaminen
Työssäoloehdon vaikutus lomarahan laskemiseen

Kunnallinen lomalaskentatapa eroaa muista lomalaskentatavoista lomapäivien kerryttämisen ja lomarahan laskemisen osalta. Lomarahan laskennan vuoksi palkkamallipankissa on kunnallisille aloille oma palkkamallinsa, josta löytyy Lomarahan laskennan perusteena olevan palkan palkkalaji. Kyseisen palkkalajin voi luoda myös jo olemassa olevalle palkkamallille, jolloin palkkamallin vaihtaminen ei ole tarpeen.

Kunnallisen lomalaskentatavan saat lisättyä samalla lailla kun muutkin lomalaskentatavat: Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat > Lisää uusi lomalaskentatapa

 

Lomapäivien kertymäsääntö 

Kunnallisen lomalaskentatavan kaavat käyttävät kahta uutta kertymäsääntöä, "Lomapäivien kertymäsääntö: pv / kk" sekä "Lomarahaprosentti". Molemmat kertymäsäännöt saat lisättyä "Lomien kertymäsäännöt" -näkymässä, johon pääset näin: Palkat > Asetukset > Loma-asetukset > Lomien kertymäsäännöt -välilehti > "Lisää uusi sääntö" 

 1. Uuden kertymäsäännön, "Lomapäivien kertymäsääntö: pv / kk", saat luotua näin: 
  Valitse "Asetettavissa palkansaajille" kohtaan "Kyllä"
 2. Anna kertymäsäännölle "Säännön nimi"
 3. Valitse "Tyyppi"-kohtaan alasvetovalikosta "Lomapäivien kertymäsääntö: päivä / kuukausi" -vaihtoehto
 4. Anna "Vuosilomapäivä" -sarakkeen kenttiin arvo, montako lomapäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta kertyy
 5. "Tallenna" 

Lomapäivät kertyvät kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta asetuksiin tallennetun arvon mukaisesti. Jos työssäoloehto ei jollakin kuukaudella täyty, ei ko. kuukaudelta kerry lomaa. Seuraavalta kuukaudelta missä työssäoloehto täyttyy, kerrytetään järjestyksessä seuraavan portaan mukaiset lomapäivät.

Uuden kertymäsäännön, "Lomarahaprosentti", saat luotua näin: 

 1. Valitse "Asetettavissa palkansaajille" kohtaan "Kyllä"
 2. Anna kertymäsäännölle "Säännön nimi"
 3. Valitse "Tyyppi"-kohtaan alasvetovalikosta "Lomarahaprosentti" -vaihtoehto
 4. Anna "Työssäolokuukaudet" -sarakkeeseen tieto, montako kuukautta työsuhteen on pitänyt olla voimassa, jotta kyseistä Lomarahaprosenttia sovelletaan.
 5. Anna "Lomarahaprosentti" -sarakkeeseen prosentin arvo.
 6. "Tallenna"

 

Lomarahapäivät

Kunnallisessa lomalaskentatavassa Lomarahan laskeminen perustuu puhtaasti täysiin lomanmääräytymiskuukausiin. Sen vuoksi palkansaajalla, jolle on valittu Kunnallinen lomalaskentatapa, ei käsitellä lomarahapäiviä lainkaan. Lomarahapäivät eivät siis näy Lomapäiväkirjanpidossa tai Lomatapahtumien raportilla. Lomapäiviä ei myöskään voi merkitä maksuun "Tarkasta valittujen palkkaperusteet" -näkymässä, syöttämällä arvon "Maksettavat lomarahapäivät" -kenttään.

 

Lomarahan maksaminen

Kunnallisen lomalaskentatavan "Lomaraha"-palkkalajilla on ns. manuaalinen laskenta, joka tulee mukaan palkkalaskelmalle vain erikseen valitsemalla. Näin voit itse valita mille palkkalaskelmalle Lomaraha otetaan maksuun. Kun muodostat kyseistä palkkalaskelmaa, niin valitse "Tarkasta valittujen palkkaperusteet" -näkymässä Lomaraha mukaan laskelmalle "Palkkalajit, joilla manuaalinen laskenta" -osiosta täppäämällä ko. palkkalaji (katso kuva alla, kohta 1). 

Maksettava lomaraha lasketaan lomalaskentatavan oletuskaavalla siten, että palkkaperusteisiin tallennettu "Palkka lomarahan laskemiseen" -palkkalajin arvo kerrotaan palkansaajalle valitun "Lomaprosentti"-säännön prosentilla ja tulos kerrotaan täysillä lomanmääräytymiskuukausilla edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta.

 

Esimerkki lomarahan maksamisesta

Kaisa Karhun palkkaperusteisiin on tallennettu "Palkka lomarahan laskemiseen" -palkkalajille arvo.

Kaisalle on Lomaoikeuden hallintaan valittu Lomarahaprosentin sääntö.

Kaisan työaikaa ei seurata työaikakirjauksin ja hänelle on Lomaoikeuden hallinnassa valittu työssäoloehdoksi "Ei ehtoa" -vaihtoehto. Tällöin hänen täysiksi lomanmääräytymiskuukausikseen lasketaan kaikki ne kuukaudet, missä hänen työsuhteensa on ollut voimassa. Kaisan työsuhde on alkanut 1.1.2017, joten lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2017-31.3.2018 hänelle kertyy 12 täyttä työssäolokuukautta.

Näiden tietojen pohjalta hänelle muodostuu palkkalaskelmalle maksettavaa Lomarahaa edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta 1500 euroa.

 

Lomarahan jaksottaminen

Lomarahan jaksottamiselle on lomalaskentatavalla oma kaavansa, joka laskee Lomaoikeuden hallintaan määritetyn Lomarahaprosentin palkansaajan kuukausipalkasta. Muodostuvan jaksotuksen voit tarkastaa aina palkkalaskelman muokkausnäkymässä "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdeltä.

Esimerkki lomarahan jaksottamisesta

Kaisa Karhun palkkalaskelmalla on Kuukausipalkka-palkkalajilla arvo 2300 euroa. Kaisalle on Lomaoikeuden hallintaan valittu Lomarahaprosentiksi 5%. 

 

Työssäoloehdon vaikutus Lomarahan laskemiseen

Jos työaikaa ei seurata työaikakirjauksilla ja Lomaoikeuden hallinnassa on valittu työssäoloehdoksi "Ei ehtoa" -vaihtoehto, lasketaan tällöin täysiksi lomanmääräytymiskuukausiksi kaikki ne kuukaudet, jolloin työsuhde on ollut voimassa.

Jos työaikaa seurataan työaikakirjauksilla ja Lomaoikeuden hallinnassa on valittu työssäoloehdoksi "14 päivää" tai "35 tuntia" -vaihtoehto, lasketaan tällöin täysiksi lomanmääräytymiskuukausiksi kaikki ne kuukaudet, missä työssäoloehto on täyttynyt käsiteltävällä lomanmääräytymisvuodella.

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.