Lönegrunder
Redigera fält
Massverktyg
Behandlade rader
Definiera nytt värde
Skapa massfunktion
Spara eller avbryt ändringar
Bruksexempel
Behörigheter

Under Hantera lönegrunder hanterar du löntagarnas lönegrunder, det vill säga löneslag, vars källa är löntagarens basuppgifter och som lönen bildas av. Med massverktyget är det lätt att uppdatera ändringar. I slutet av sidan finns användningsexempel.

Lönegrunder hittar du i menyn under rubriken "Personal":                                               

Löner > Personal > Hantering av lönegrunder

Om Lönegrunder-sidan är tom ska du kontrollera att du vid ibruktagningen av löneberäkningen har tagit i bruk lönemall 1, som innehåller alla nödvändiga löneslag. Vi rekommenderar att du lägger till en lönemall genom att kopiera Netvisors färdiga lönemall.

För att lägga till lönegrunder till löntagare måste de också ha anslutits i ibruktagningsskedet "7. Lägg till personer" av lönemallens löneberäkning.

Du når lönegrunderna även från löntagarens uppgifter på första fliken Löntagarfunktioner > Lönegrunder

 

 

Lönegrunder

På sidan bildar varje lönemalls löntagare en egen tabell. I tabellerna visas endast aktiva löntagare.

Vid behov kan du komprimera/öppna tabellerna genom att klicka på tabellens blåa rubrikbalk. På så sätt kan du lätt hantera även en enskild lönemall. Rubrikbalkarna har också plusikoner, "+", och minusikoner, "-". Från plustecknet kan du visa fler rader. Från minustecknet kan du stänga/dölja extra rader.

 

Redigera fält

Du kan lätt redigera enskilda fält genom att klicka på fältet, varvid fältet öppnas i redigeringsläge och du kan mata in det nya värdet direkt.

Spara dina ändringar genom att klicka på "Spara"-knappen längst ner på sidan.

 

Massverktyg

Du kan också mata in eller beräkna värden i fälten som massfunktion. I högra kanten av varje löneslagskolumn finns en ikon för att öppna massverktyget.

Verktyget kan användas för att samtidigt behandla alla uppgifter i den kolumn som öppnats för inmatning. Den behandlade löneslaget visas i verktygsfönstrets övre kant.

Du kan stänga av verktyget från krysset längst upp till höger eller via länken "Avbryt" längst ner. I ingetdera fall uppdateras eventuellt angivna uppgifter i tabellen.

 

Behandlade rader 
Välj vilka fält du vill ändra i kolumnen med hjälp av verktyget.

Alla 
Ändringen av uppgifter gäller alla fält i kolumnen.

Endast fält i redigeringsläge
Ändringen av uppgifter gäller endast de fält i kolumnen som var i redigeringsläge innan du öppnade verktyget.

Det här är ett praktiskt sätt att plocka ut endast specifika rader du vill behandla.

Endast tomma 
Ändringen av uppgifter gäller endast de fält i kolumnen som var tomma innan du öppnade verktyget.

Endast de med värdet
Ändringen av uppgifter gäller alla fält i kolumnen som har ett värde, det vill säga inte är tomma.

Endast fält med ett värde lika med/mindre än/större än/annat än ...
Valet visar ett fält intill, där du kan ange ett villkorligt värde.

Ändringen av uppgifter gäller alla fält i kolumnen där det givna villkoret uppfylls (exempelvis "endast med ett värde på mindre än 1 500").
Definiera nytt värde
Du kan ange ett nytt värde eller beräkna ett nytt värde direkt i de behandlade fälten. Fältet kan också rensas.

Ställ in som nytt värde
Ersätter värdet i de behandlade fälten med ett nytt värde. Exempel: 1 200,00 eller 6. Talet sparas med önskad precision.

Ändra med procent
Höjer/minskar det behandlade fältets värde enligt procent.
Höj värdet genom att ange en ändringsprocent.
Minska värdet genom att ange en negativ procentsats. Exempelvis 2,5 eller -0,3.
En procentuell ändring avrundar det beräknade värdet till två decimaler.
En procentuell ändring uppdaterar inte tomma fält.

Ändra på summan
Höjer/minskar det behandlade fältets värde med given summa.
Höj värdet genom att helt enkelt ange den summa du vill höja värdet med.
Minska värdet på samma sätt, men genom att ange en negativ summa. Exempel: 50 eller -2,5.
En summaändring uppdaterar inte tomma fält.

Ställ in som tom
Rensar de behandlade fälten (lämnar fältet tomt och ställer inte in värdet till noll).

 

 

Skapa massfunktion
Det nya värdet uppdateras för önskade rader från fönsterknappen, varvid den nya uppgiften kan förhandsgranskas och vid behov bearbetas ytterligare.

Uppdatera kolumnuppgifter för förhandsvisning

Förhandsvisningen visar värdena såsom de redigerats direkt i tabellen eller ställts in via en massfunktion. Du kan fortfarande redigera uppgifterna innan du sparar. Du kan också använda massverktyget flera gånger innan du sparar. Det här är användbart om du på vissa rader behöver göra flera ändringar i följd.

Fältets bakgrundsfärg anger dess redigeringsstatus.

Vit
Fältet är öppet i redigeringsläge, men värdet är detsamma som då det senast sparades.

Grön
Fältets värde har redigerats (är ett annat jämfört med det som senast sparades).
Om värdet ändras tillbaka till vad det var blir bakgrundsfärgen vit.

Röd
Fältets värde har ändrats och är nu felaktigt (orsakar ett fel när det sparas).

 


Kom ihåg att spara ändringarna
Funktionerna "Spara" och "Ångra" visas längst ner på sidan så snart ett fält öppnas i redigeringsläge.

Spara

Spara ändringarna genom att klicka på knappen "Spara" längst ner på sidan. En grön bakgrundsfärg i fältet berättar att värdet har ändrats och att den nya uppgiften håller på att sparas i databasen. Om fältet är i redigeringsläge men bakgrundsfärgen är vit, håller inte värdet på att ändras.

Ångra

Gjorda ändringar kan ångras. Det här återställer sidan till situationen innan den senast sparades. Länken "Ångra" hittar du bredvid sidans "Spara"-knapp.

Fel

Om det finns fel i de redigerade uppgifterna tar systemet dig till det första fältet som orsakade felet. Uppgifterna sparas inte före alla uppgifter är felfria.


 

 

Användningsexempel

Exempel 1:

En motionsförmån på 40 € per månad ställs till alla löntagares förfogande inom en viss lönemall.

Lösning:

Öppna kolumnens massverktyg för den lönemall som berörs av ändringen.
Välj "Alla" rader (det nya värdet anges i alla fält i kolumnen).
Ange 40,00 som nytt värde.

Exempel 2: 

Grundlönen för löntagarna inom en viss lönemall minskar med 0,3 procent.

Lösning:

Öppna kolumnens massverktyg för den lönemall som berörs av ändringen.

Välj "alla" rader ("Endast fält med värde" kunde också väljas, men tomma rader uppdateras inte om de ändras med en procentsats).

Ange ändringsprocenten -0,3. 

Exempel 3: 

Telefonförmånen (20 €) ökar med tre euro för de löntagare som har telefonförmån.

Lösning:

Öppna kolumnens massverktyg för den lönemall som berörs av ändringen.
Välj "Endast fält med ett värde lika med" och ange värdet 20,00.
Höj med summa genom att mata in 3,00 ELLER
ställ direkt in 23,00 som nytt värde på de rader som uppfyller villkoren.


Exempel 4: 

Något löneslag måste tömmas för en del av löntagarna inom en viss lönemall.

Lösning 1:

Det finns bara ett fåtal fält och du vill inte använda massverktyget.
Söker fält vars värde behöver ändras.
Klicka på fältet för att redigera det och ta bort värdet från fältet.

Lösning 2:

Söker de löntagare för vilka fältet ska tömmas och öppnar fälten för dessa löntagares löneslag i redigeringsläge.
Öppnar massverktyget för aktuellt löneslag.
Välj "Endast fält i redigeringsläge".

Väljer fältets tömningsfunktion.

 

Användarrättigheter

Sidan kan endast nås med rollen Löneberäknare (P).

För att kunna redigera lönegrunder måste du ha "Behörighet att redigera" under Hantera löntagare i löneberäkningens Funktionsspecifika behörigheter. Läsåtkomst låter dig visa, men inte redigera uppgifterna.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.