Ekonomiförvaltning > Inställningar > Hantera räkenskapsobjekt

Netvisor har en multidimensionell objektberäkning, där det är möjligt att registrera en ekonomisk transaktion, inkomst eller kostnad på flera parallella huvudnivåer, för vilka spårbara undernivåer skapas. Strukturen kan vara hierarkisk. På så sätt kan en matris för objektredovisning skapas som tillgodoser behoven i framför allt företagets interna beräkning. Ett räkenskapsobjekt är en funktion i Netvisor, såsom verksamhetsområde, kostnadsställe, dimension, projekt eller plan. Med hjälp av denna funktion erhålls rapporter om objekten i fråga. Kostnadsobjektets namnfält är alfanumeriskt, som namn kan du använda:
- siffror
- bokstäver
- kombinationer av dessa

Objektberäkningen kan användas i alla moduler; försäljningsfakturor, inköpsfakturor, verifikationer, arbetstidsbokföring och löneberäkning.

Behörighet att lägga till räkenskapsobjekt: Att lägga till en rubrik för ett räkenskapsobjekt och ett räkenskapsobjekt kräver redigeringsbehörighet i bokföringens grundläggande funktioner.

Lägg till ny rubrik: Skapa ett räkenskapsobjekt genom att ange en rubrik. Systemet har en dynamisk och hierarkisk objektberäkning, där användaren först kan skapa objektberäkningens rubriker, som visas i bokföringen av verifikationer och inköpsfakturor. Det kan finnas flera rubriker parallellt, men användningen av två eller tre rubriker rekommenderas. Med dem uppnås vanligtvis en tillräcklig objektuppföljning.

Ett standardobjekt kan anges för räkenskapsobjekt, varvid räkenskapsobjektet kan placeras antingen bakom kunden eller bakom produkten (enbart en rubrik räcker inte, det måste finnas ett egentligt räkenskapsobjekt under denna rubrik). Om "används inte" är valt måste räkenskapsobjektet alltid väljas manuellt. Det är möjligt att aktivera standardobjektet i Försäljningens basuppgifter. Där väljs alternativet Fakturaradsspecifik under Försäljningsfakturornas standardräkenskapsobjekt.

Visa dolda: Använda räkenskapsobjekt kan döljas, så de inte längre är tillgängliga för transaktionsbokföring, men fortfarande kan rapporteras. Det aktuella räkenskapsobjektet tas med andra ord inte bort från en befintlig verifikation, men det kan inte väljas för en ny verifikation innan räkenskapsobjektet är aktivt igen.

Att dölja kostnadsobjekt kräver åtminstone följande behörigheter:

- Redigeringsbehörighet för bokföringens basrapportering

- Redigeringsbehörighet för bokföringens basfunktioner

- Redigeringsbehörighet för hantering av räkenskapsobjekt

Välj i kolumnen Dölj de rader du vill dölja. Använd knappen längst ner på sidan för att spara synligheten. Dolda rader visas med länken Visa dolda högst upp på sidan.

Funktioner:

Nytt räkenskapsobjekt: Du kan lägga till nya räkenskapsobjekt med ikonen Lägg till nytt objekt (den första ikonen) i Funktion-kolumnen. Om detta görs från rubrikraden skapar Netvisor ett räkenskapsobjekt under rubriken. Om du vill använda en hierarkisk struktur och skapa ett underobjekt, skapar du detta nya objekt från en befintlig räkenskapsobjektsrad.

Redigering: Du kan redigera uppgifterna med ikonen Redigera (den mittersta ikonen) i kolumnen Funktion. Namnen på objektrubrikerna och deras undernivåer kan ändras. Detta påverkar inte beräkningen. I vyn kan du också flytta ett objekt under samma rubrik. Räkenskapsobjektet kan inte flyttas under en annan rubrik.

Avskrivning: För att det ska gå att radera ett räkenskapsobjekt eller en rubriknivå får räkenskapsobjektet inte vara i användning på någon verifikation eller faktura. Kontrollera dessutom att räkenskapsobjektet inte är knutet till en kund eller produkt. När alla dessa samband har eliminerats kan räkenskapsobjektet raderas normalt.

Om ett objekt har använts mycket eller dess användningsområden är svåra att hitta, kan objektet döljas. Objektet kan också samtidigt namnges på nytt med ett annat namn, så att ett objekt som möjligtvis skapats på fel nivå, kan återinföras till rätt punkt i hierarkin.

När ett räkenskapsobjekt ska raderas kontrolleras dess aktuella tillgänglighet på följande platser:
- verifikationsrader
- produktgrupp, kundgrupp, produkt, kund, försäljningsfakturarad, leverantör
- inköpsfakturor

Förflyttning: Ordningen på objekt på samma nivå kan ändras med ikonerna på vänster sida av raden. Räkenskapsobjektet kan inte flyttas under en annan rubrik.

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.