Allmänt om fel

Allmänt om fel I löneberäkningsprocessen är det möjligt att förhandsgranska anmälan om löneuppgifter genast när lönespecifikationen har skapats i skedet "Obehandlade lönespecifikationer". Vyn visar en orange triangel på lönespecifikationsraden om anmälan om löneuppgifter innehåller fel i förhandsgranskningen. Genom att trycka på knappen "Förhandsgranska" kan du noggrant kontrollera vilka fel det är fråga om. Vid triangeln står "Anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret innehåller fel".

Det är väsentligt att felen korrigeras redan i samband med att lönespecifikationerna skapas, när beräkningen ännu är i skedet "Obehandlade lönespecifikationer"Detta beror på att även om Netvisor tillåter dig redigera din anmälan om löneuppgifter även efter att anmälan avvisats, kommer redigeringen att ske på en blankettbotten som inte har samma kontroll och tolkning av fel som löneberäkningsprocessen har. När inställningarna redan är korrekta i programvarans grundinställningar kommer inga felaktiga anmälningar att skapas och anmälan om löneuppgifter kan på en gång godkänt skickas till inkomstregistret. Att förbereda sig väl inför inkomstregistret förebygger fel. Här finns några anvisningar i anslutning till ämnet: Förberedelse för inkomstregistret och Fördela löneslag till inkomstslag

Tolka felsituationer

Felsituationer uppstår till exempel när vissa obligatoriska uppgifter såsom adressuppgifter saknas eller till exempel när försäkringsnumret är felaktigt. Meddelande om fel det vill säga felmeddelandet visas i rött i förhandsgranskningen av anmälan om löneuppgifter och i de flesta fall följs det av information som hjälper till att korrigera det. 

Det är en bra idé att korrigera felet innan lönespecifikationen skickas vidare i löneberäkningsprocessen. Korrigera uppgifter som saknas eller är felaktiga i de olika grundinställningarna i Netvisors sektion Löner. Till exempel korrigeras saknade allokeringar av inkomstslag i de företagsspecifika inställningarna för löneslag. Efter att ändringarna gjorts i inställningarna bör du kontrollera att ändringarna uppdaterats i lönespecifikationen och förhandsgranskningen av anmälan om löneuppgifter. Som hjälp kan du använda fliken "Löneräknarens vy" och fliken "Anmälan om löneuppgifter". Om uppgifter fattas kan du när du öppnat beräkningen trycka på knappen "Återställ lönespecifikationens begynnelsevärden" så att ändringarna garanterat uppdateras. Observera, att denna funktion återställer alla tidigare manuellt gjorda ändringar i beräkningen. Det bör noteras att förhandsgranskningen av anmälan om löneuppgifter inte kan tolka alla fel i förväg. Även om det finns fel kvar i anmälan om löneuppgifter, kommer överföringen av lönespecifikationerna till utbetalning inte att förhindras. En anmälan om löneuppgifter som innehåller fel kommer inte att godkännas i inkomstregistret utan kommer att avvisas. En avvisad anmälan om löneuppgifter kan senare behandlas från Netvisor med korrigerande uppgifter till inkomstregistret.

Inkomstregistrets e-tjänst.

Uppgifterna i anmälan om löneuppgifter överförs till inkomstregistret elektroniskt med en liten fördröjning. Uppgifterna kan ses i inkomstregistrets e-tjänst. OBS! Det är av största vikt att behandlingen av Netvisors anmälan om löneuppgifter och redigeringsfunktionerna i inkomstregistrets e-tjänst inte används parallellt. Om du alltså lämnar in en anmälan om löneuppgifter från Netvisor och den behöver korrigeras, bör korrigeringen göras i Netvisor. Om uppgifterna i anmälan har redigerats i inkomstregistrets e-tjänst kommer länkningen att brytas. Efter detta kan uppgifterna inte längre redigeras från Netvisor.

Behandling av en icke-inlämnad anmälan om löneuppgifter som innehåller fel

I samband med utbetalningen av lönespecifikationen är det möjligt att låta bli att skicka den resulterande anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret. Även om anmälan inte skickas kommer den fortfarande att skapas. Du hittar anmälan under Löner > Löneberäkning > Anmälan om löneuppgifter. Det går inte att redigera uppgifterna i anmälan förrän den har skickats till inkomstregistret en gång. För att skicka anmälan klicka på "Visa anmälan" > Skicka anmälan. Anmälans status ändrar med en liten fördröjning till antingen "avvisad" eller "i inkomstregistret". Efter det är det möjligt att korrigera den. Detta görs genom att klicka på Visa anmälan > Behandla anmälan > Skapa en korrigerande/ersättande anmälan > Redigera uppgifter > Skicka. Alternativt kan anmälan markeras som levererad till inkomstregistret, ifall uppgifterna skickats dit på annat sätt. Detta görs under Visa anmälan > Markera som levererad.

Korrigera en avvisad anmälan om löneuppgifter

Anmälan om löneuppgifter finns under Löner > Löneberäkning > Anmälan om löneuppgifter.  I vyn kan du se anmälningarna om löneuppgifter specificerade radvis och deras aktuella status. Om den inlämnade anmälan inte godkänns av inkomstregistrets kontroll återkommer den med statusen "Avvisad". Under rubriken "Anmälningar som kräver åtgärder" ser du de anmälningar om löneuppgifter som kräver handläggning. Anmälningar med status "Avvisad" bör hanteras på vederbörligt sätt. Anmälan kan korrigeras på två olika sätt.

Skapa en korrigerande/ersättande anmälan

Skapa en korrigerande/ersättande anmälan För att göra en korrigerande anmälan, gå till Löner > Löneberäkning > Anmälan om löneuppgifter > Visa anmälan > Behandla anmälan > Skapa en korrigerande anmälan. Ett utkast över en korrigerande anmälan öppnas. I den kan önskade uppgifter redigeras manuellt. När ändringarna är gjorda och sparade kan anmälan skickas till inkomstregistret.

Korrigera/ersätt med aktuellt värde

Skapa en korrigerande/ersättande anmälan med nuvärden För att göra en korrigerande anmälan med nuvärden, gå till Löner > Löneberäkning > Anmälan om löneuppgifter > Visa anmälan > Behandla anmälan > Korrigera med nuvärden. Funktionen extraherar uppgifter från Netvisors grundinställningar och ersätter uppgifterna i den tidigare anmälan med nya. De uppgifter som genereras är bland annat allokering av inkomstslag och uppgifter om anställningsförhållandet. När denna funktionen används bör särskild uppmärksamhet ägnas åt innehållet i anmälan innan den skickas.

Listvy över anmälningar om löneuppgifter

I anvisningen om listvyn över anmälningar om löneuppgifter finns noggrannare instruktioner om vilka funktioner som utförs i anslutning till anmälningarna. Du kan ta dig dit härifrån.

Situationer som kräver makulering

Inkomstregistret förutsätter att det i vissa situationer inte räcker med en ersättande anmälan, för att ersätta en anmälan om löneuppgifter, utan den tidigare versionen av anmälan måste först framgångsrikt införas i inkomstregistret och makuleras, varefter en ny "ursprunglig" anmälan kan göras. Uppgifter som kräver makulering är bland annat:

  •     Inkomsttagarens basuppgifter och uppgifter om identifierare
  •     Uppgifter om arbetspensionsförsäkring och olycksfallsförsäkring
  •     Typer av exceptionella försäkringssituationer
  •     “Idrottare" och “Sammanslutning" i inkomsttagarens tilläggsuppgifter

Företagarens arbetspensionsförsäkringsuppgifter

När det gäller grunduppgifterna för företagarens löntagare kan man i punkten "arbetspensionsförsäkring" uppge FöPL (företagarens pensionsförsäkring) och i punkten arbetslöshetsförsäkring uppge "ingen behandling" samt låta bli att ansluta personen till redovisningsenheten för olycksfallsförsäkringen: 

I detta fall kommer följande försäkringsuppgifter att visas i anmälan om löneuppgifter:

Exempel på felsituationer

Arbetspensionsförsäkringsbolagets uppgifter kommer till anmälan om löneuppgifter direkt från redovisningsenhetens inställningar under Löner > Löneberäkning > Skyldigheter > Redovisningar > Hantera redovisningsenheter > Blocket med penna > Basuppgifter. Om pensionsarrangemangsnumret inte är giltigt, avvisas anmälan om löneuppgifter. Kontrollera vid behov med försäkringsbolaget att pensionsarrangemangsnumret är korrekt. Observera, att pensionsarrangemangsnumret anges enligt de uppgifter då avtalet varit giltigt på avlöningsdagen.

Felet "Varning i anslutning till anmälan om löneuppgifter" kan uppkomma av många olika orsaker. Den vanligaste orsaken är att det i anmälan om löneuppgifter använts en temporär arbetsgivares försäkringsnummer, samtidigt som inställningen för den temporära arbetsgivaren inte varit angiven i Netvisor då anmälan om löneuppgifter skapades. Inställningen för en tillfällig arbetsgivare anges i Löner > Inställningar > Inställningar för löneberäkningen > företaget är temporär arbetsgivare. Felet kan också bero på arbetspensionsanstaltens bolagskod som är felaktig eller att avtalet inte längre är giltigt.


Om fliken "Arbetstid, resor och frånvaron" i lönespecifikationen anger betald frånvaro till inkomstregistret, ska lönebeloppet för frånvaroperioden redovisas. Ange beloppet i fältet som visas på fliken.


Ett fel uppstår om en bilförmån har använts i löneberäkningen men ingen uppgift om bilens åldersgrupp uppgetts i löntagarens uppgifter om anställningsförhållandet.  Lägg till informationen för framtiden under Löner > Personal > Löntagarlista > klicka på löntagarens namn > fliken Anställningar > Blocket med pennan intill anställningen > Bilförmånsbilens ibruktagningsår

Kontrollera lönespecifikation så att beloppet på förskottsinnehållningen som tas ut är mindre än beloppet på penninglönen.

I löntagarens uppgifter ska yrkeskategorin angivas under Löner > Personal > Löntagarlista > klicka på löntagarens namn > fliken Anställningsförhållanden > Yrkesklass.

Tillfällig arbetsgivare

När företaget är temporär arbetsgivare bör bolagskoden som är avsedd för temporär arbetsgivare anges i redovisningsenhetens inställningar. Bolagskoden fås från försäkringsbolaget. Utöver det bör informationen om temporär arbetsgivare anges under Löner > Inställningar > Löneberäkningens inställningar > Företaget är temporär arbetsgivare.

Inställningarna i anslutning till den temporära arbetsgivaren bör vara korrekta redan när lönespecifikationen skapas. Om uppgifterna som berör den temporära arbetsgivaren är felaktiga i anmälan, kan anmälan undantagsvis inte längre korrigeras från Netvisor. Då bör anmälan markeras som levererad till inkomstregistret och föras in i inkomstregistrets e-tjänst manuellt.

Återkrav och ogrundad förmån

Anvisningar om återkrav finns här. Anvisningar i anslutning till negativa tal i inkomstregistret finns här.

Korrigering av överdebiterade arbetspensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringsavgifter

Communitys anvisning: Länk till artikel om ämnet

Användarrättigheter

Anmälan om löneuppgifter är en skyldighet, så för att få tillgång till rätt vy krävs i löneberäkningens funktionsspecifika behörigheter “Redigeringsbehörighet" under punkten “Månatliga förpliktelser". Utöver det behöver användaren ha Löneräknarens roll (P) eftersom löneuppgifter behandlas i vyn.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.