För att få Netvisor att automatiskt överföra bankmaterial krävs ett betalningsrörelseavtal mellan Netvisor och alla banker vars konton kopplas till Netvisor. Betalningsrörelseavtal ska levereras ifyllda till det egna bankkontoret, inte till Visma Solutions Oy. Danske Bank accepterar ett elektroniskt signerat betalningsrörelseavtal via Visma Sign.

Danske banks blankettmall
https://www.vismasignforms.com/form/5699c163-4654-450f-9851-64c90fe93633
Information om att formuläret signerats förmedlas direkt till adressen yrityspalvelut@danskebank.fi

Knappen Signera i Danske Banks formulärmall omdirigerar dig till stark autentisering, där du kan välja autentiseringssätt. Efter autentiseringen skickas det undertecknade formuläret till den e-post som anges i fältet "e-post" (Fullmaktsgivaren) samt till banken.  Undertecknarens uppgifter genereras på basis av den person som autentiserat sig.

Om bokföringsbyrån vill fylla i Danske Banks formulär färdigt åt kunden ska byrån använda formulärmallen i slutet av denna anvisning. Elektroniska formulär kan inte fyllas i på förhand utan måste fyllas i och undertecknas av en enskild person. Formulärmallen i slutet av anvisningen ska skickas till Danske Bank till adressen Danske Bank A/S, Finlands filial, Customer Care/Cash Management Support, Finland, PL 1274, FI-00075 DANSKE BANK". Formuläret kan även skickas till adressen yrityspalvelut@danskebank.fi, men i så fall skickar Danske Bank ännu ett separat avtal från banken för godkännande som måste tecknas innan avtalet träder i kraft.

Så här fyller du i Nordeas betalningsrörelseavtal:

Från och med 1.4.2021 måste Nordeas betalningsrörelseavtal fyllas i med en digital fullmakt, som finns på Nordeas webbplats.

Att skicka en digital betalningsrörelsefullmakt kräver inte autentisering eller representationsrätt i det företag som ger fullmakten. Således kan exempelvis bokföraren starta processen genom att skicka en fullmakt direkt från Nordeas webbplats.

Fullmakten finns på adressen https://www.nordea.fi/sv/foretag/vara-tjanster/nat-mobiltjanster/fullmakt.html under namnet Fullmakt för att öppna och ändra betalningsrörelsetjänster i Nordea

För föreningar, stiftelser och bostadsaktiebolag ska betalningsrörelseavtalet ännu fyllas i enligt den gamla mallen, för vilken det finns anvisningar på denna sida.

Bilden nedan visar rätt uppgifter för punkten Fullmäktig förmedlare:

För Netvisor är avtalsnumret 32762403, eller åtta tecken långt.


Så här framskrider processen:

 • Nordea behandlar fullmakten inom fem bankdagar.
 • Tjänsteavtalet och fullmakten skickas för digital underskrift till tjänsten Nordeas Företagets dokument-tjänst.
  • Endast en person som enligt Handelsregistret har namnteckningsrätt i det företag som ger fullmakten kan logga in i tjänsten via Nordeas webbplats.
  • Om flera personer har namnteckningsrätt tillsammans ska var och en separat underteckna avtalet i enlighet med namnteckningssättet.
  • Kunden får ett sms när fullmakten kan undertecknas i Nordeas Företagets dokument-tjänst.
 • När avtalet och fullmakten har undertecknats digitalt behandlar Nordea öppningarna och ändringar av avtalet inom fem bankdagar.
 • När tjänsterna är i bruk skickar banken ännu ett separat textmeddelande till det telefonnummer som angivits för kontaktpersonen vid det företag som ger fullmakten.
 • Om det inte hörs något om fullmakten kan kunden själv ringa sin kontaktperson eller företagens betalningsrörelsetjänst på tfn 0200 2121 och fråga om läget.


Netvisor stöder följande banker:

Nordea Bank
Handelsbanken
Sparbankerna (inklusive Oma Säästöpankki)
Andelsbankerna och OKO
Ålandsbanken
Danske Bank Abp
DnB NOR Bank ASA – kan inte leverera LMP-respons
Aktia Bank Abp
POP Bank

För att snabbt få kontakt och material till Netvisor krävs följande åtgärder:

 1. Se till att all bankkontons uppgifter har angivits i Netvisor. Mata in uppgifterna under: Företagets namn (uppe till vänster) > Företagets basuppgifter och inställningar > Bankkonton
 2. Gör betalningsrörelseavtal med alla banker vars konton kopplas till Netvisor.

Om ett bankkonto inte har skapats i systemet innan betalningsrörelseavtalet träder i kraft, är det möjligt att inte alla material som valts för hämtning inte fås in i Netvisor.

Tjänsten aktiveras när banken har uppdaterat avtalen till sina egna system. I praktiken kan tjänsten tas i bruk inom 1–2 dagar. Om banken gör ett avvikande tjänste/betalnings-ID (som standard är det 0 + företagets FO-nummer utan bindestreck) måste företaget kontakta supporten och begära att få byta ID bakom bankkontot i fråga.

Utskick av företagets e-fakturor är automatiskt påkopplat för varje kundföretag i Netvisor och det krävs inget företagsspecifikt avtal för att skicka företagets e-fakturor. Sändning av e-fakturor till konsumenter måste dock avtalas separat i betalningsrörelseavtalet.

Du behöver inte själv hämta växelkurser via ditt betalningsrörelseavtal. Växelkursen är ECB:s kurs från dagen innan och hämtas automatiskt till systemet.

Om du vill ändra betalningsrörelseavtalet ska du kontakta banken.

Så här fyller du i Nordeas betalningsrörelseavtal:

Följande ärenden avtalas i betalningsrörelseavtalet:

Mottagande av kontoutdrag

 • Betalningsrörelseavtalets avsnitt satsöverföringskontoutdrag, elektroniskt kontoutdrag, kontoutdrag på maskinspråk
 • Hur ofta anländer kontoutdraget från banken till Netvisor. Leveransintervallet för kontoutdrag kan vara mellan en dag och en månad.
 • Kontoutdragen måste vara i KTO- eller TITO-format. Kontoutdrag läses inte in i Netvisor i xml-format.
 • Om företaget har många transaktioner per dag är det en bra idé att välja dagligt kontoutdrag för företaget. I detta fall skickas kontoutdraget varje bankdag.
 • På basis av kontoutdraget behandlas automatiskt:
  • Betalningar av försäljningsfakturor
  • Betalningar av inköpsfakturor
  • Löner och reseräkningar
 • Mottagandet av kontoutdrag påverkar kvitteringen av betalningar. För att säkerställa att betalningarna för inköpsfakturor/gireringar som betalats via Netvisor kvitteras så gott som i realtid rekommenderar vi ett dagligt kontoutdrag.

Maskinspråkiga referensbetalningar

 • Punkten Inkommande referensbetalningar i betalningsrörelseavtalet
 • Inkommande referensbetalningar, det vill säga referensbetalningar på maskinspråk, ska komma till Netvisor i KTL-format.
 • Inkommande referensbetalningar innebär att referensbetalningsmaterial på maskinspråk överförs från banken till Netvisor
 • Med hjälp av detta kvitteras försäljningsfakturor automatiskt om kunden betalar dem med fakturareferensen och rätt summa
 • Om företaget använder försäljningsreskontra är det också värt att välja maskinspråksreferenser i betalningstrafikavtalet. Om inte försäljningsreskontra används behövs inga inkommande referensbetalningar.

Utgående betalningar

 • Punkten Utgående betalningar i betalningsrörelseavtalet, sändning av data i xml-format
 • Gör det möjligt att betala betalningar och gireringar från Netvisor. 
 • I betalningsrörelseavtalet för Nordeas och Andelsbankens konton kan du avtala om återkallande av betalningar. Återkallande bör avtalas för att kunna återkalla betalningar via Netvisor.
 • Betalningsrörelseavtalet kan specificera euro, valuta och löner. Kryssa för valutabetalningar vid punkten Betalningar om du vill betala inköpsfakturor och gireringar från Netvisor. Om du vill betala inköpsfakturor i utländsk valuta från Netvisor kryssar du för Valutabetalningar. Om du via Netvisor vill betala återkommande löner ska du kryssa för punkten Löner.

Betalningsrespons

 • Betalningar som gjorts via Netvisor med betalningsrespons behandlas automatiskt på kontoutdraget.
 • För att betalningar ska kunna behandlas så automatiskt som möjligt rekommenderar vi att beställa betalningsrespons.

Mottagning av e-faktura

 • Betalningsrörelseavtalets punkt Mottagande av e-fakturor till IBAN-adress
 • Möjliggör mottagande av e-fakturor till bankens e-fakturaadress till Netvisor
 • Detta är inte nödvändigt, då vi öppnar en Maventa-förbindelse för att skicka och ta emot e-fakturor för alla företag som använder reskontra

Sändning av konsumentnätfakturor

 • Möjliggör sändning av konsumentnätfakturor (e-faktura, direktdebiteringsfaktura), välj därför om du vill skicka sådana

 Saldoförfrågan

 • Möjliggör manuell uppdatering av bankkontots saldo i Netvisors Hantera bankkonton-vy 
 • Annars uppdateras bankkontots saldo alltid automatiskt till det rapporterade slutsaldot på det senaste kontoutdraget
 • Saldoförfrågan eller saldo- och transaktionsuttag i betalningsrörelseavtalet 

Övriga observationer:

 • "Ansvars- och försäkringsspecifikation för satsöverföring" och "E-saldointyg för satsöverföring" i Nordeas avtal kan inte fås till Netvisor
 • Fyll i gamla förmedlaruppgifter i Nordeas avtal om företaget samtidigt vill säga upp ett annat giltigt avtal. Annars kan punkten lämnas tom.
 • På Nordeas nya digitala fullmakt går det inte längre att direkt välja betalningar i utländsk valuta, utan dessa måste läggas till i avtalet i efterhand genom att kontakta banken direkt. Det här gäller specifikt betalningar utanför SEPA-området.
 • Med Nordeas nya digitala fullmakt kan företaget ingå avtal om flera av sina bankkonton på samma formulär.
 • För betalningsrörelseavtal krävs inte Visma Solutions Oy:s signatur. Avtalet kan levereras utan Visma Solutions Oy:s underskrift.
 • I Andelsbankens avtal innebär "Buntbetalning i bruk" att betalningen debiteras i ett parti och avvisas om kontot saknar täckning. Om buntbetalning inte är aktiverat skickas varje betalning som enskilda debiteringar från kontot.
 • I Andelsbankens avtal är det värt att välja "Specifikation av debiterade betalningar på kontoutdraget" för att se en specifikation av varje betalning under buntbetalningen.
 • Avtalet kan inte göras för ett personligt bankkonto utan endast för ett företagskonto.
 • S-Banken öppnar inte längre nya företags- eller föreningskonton och kan inte sluta avtal i anslutning till Netvisor.

DnB Bank

Den Norske bank. För denna bank finns ingen separat avtalsmall för betalningsrörelse, men nedan finns informationen för avtalet.

Webservice-kanalens ID är 19675438

Alla bankens kontaktuppgifter

CM Services Finland Branch
Phone +358 10 548 2100
E-mail: finland.cm@dnb.no 


Byt bank

Om företaget byter bank ska det ingå ett betalningsrörelseavtal med banken i fråga för önskade tjänster och lägga till bankkontot i fråga i Netvisor (Företagsmenyn > Hantering av bankkonton > Nytt bankkonto). Om företaget skickar konsumentnätfakturor och direktdebiteringsfakturor till sina kunder ska det anmäla ändringen av fakturerare medan det gamla bankkontot och betalningsrörelseavtalet fortfarande gäller. Om kontot inte längre är giltigt kan ändringsmeddelandet inte skickas och faktureraranmälningar med felaktig information blir kvar i nätbankerna.


 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.