Månadens slutprocess

Skillnader mellan kringgående av låst moms och överföring

1. Granska hanteringar

2. Verifikationer med differens

3. Avstämning

4. Uppföljningsobjekt, öppna aktiviteter och riktning av transaktioner

5. Bokföringsrapporter

6. Sammandragsdeklaration för moms

7. Stäng en period: Momsredovisning, MinSkatt-deklaration och MinSkatt-betalning

 

1. Granska hanteringar

Är alla månadens försäljningsfakturor utskrivna/skickade

Försäljning - Fakturering - Försäljningsfakturalista 

Använd avancerad sökning, lägg till "Fakturans datum" och "Status" som sökkriterier. Välj den månad du vill stänga i datumfälten och "Oskickad" i Status-fältet.


Spara din sökning för de kommande månaderna, markera "Spara ändringar", ge sökningen ett namn och klicka sedan på knappen "Spara och sök".

Om det finns fakturor i sökresultaten måste de skrivas ut/skickas för att bilda en bokföringsverifikation.

Är alla försäljningsbetalningar för månaden i fråga bokförda

Försäljning - Fakturering - Betalningar

Begränsa din sökning till den månad du vill stänga och sök efter "Obehandlade" betalningar.


Obehandlade transaktioner måste behandlas/fördelas för att generera bokföringsverifikationer.

Har alla inköpsfakturor för månaden i fråga behandlats och kontosatts

Inköp - Inköpsfakturor - Inköpsfakturalista

Begränsa din sökning efter fakturans datum, månaden som ska stängas som period, välj fakturastatus "Inte kontosatt" och gör en sökning.

Inte kontosatta fakturor måste kontosättas för att kunna forma en bokföringsverifikation. Observera den normala cirkulationen av inköpsfakturor här, det vill säga om fakturan är ny måste den sakgranskas efter kontosättning för att en verifikation ska bildas. Om du kontosätter en sakgranskad faktura måste fakturan godkännas för att den ska bilda en verifikation. Om fakturan är godkänd skapar kontosättning direkt en verifikation. Om fakturan är godkänd och har status "preliminärt kontosatt" och fakturan inte visar möjlighet till kontosättning, måste fakturan returneras till obehandlad samt kontosättas och godkännas på nytt för att skapa en verifikation.

Har alla månadens betalningar behandlats

Inköp - Betalningar - Betalningslista

Klicka på knappen "Visa lista" för att begränsa rapporten till målmånadens datum och lista ofördelade betalningar.

Har alla månadens kontoutdrag behandlats

Ekonomiförvaltning - Bokföring - Kontoutdrag

Välj år, månader och alla konton och klicka sedan på knappen "Sök kontoutdrag".


Kontoutdrag avstäms i kontoutdragsvyn. Systemet jämför det totala beloppet på kontoutdraget med saldot på bankkontot i fråga den sista dagen av kontoutdraget.

Om kontoutdraget och bokföringskontot för bankkontot stämmer är differensen noll euro.

Om det finns differenser mellan kontoutdraget och bokföringskontots saldon visas de tydligt i kolumnen Differens.

Du kan söka differenser genom att i bokföringen välja Ekonomiförvaltning - Bokföring - Verifikationslista och avgränsa rapporten till bokföringskontot för bankkontot i fråga för kontoutdragets tidsperiod. Resultatuppsättningen jämförs med kontoutdragets transaktioner och felaktiga transaktioner korrigeras/saknade transaktioner läggs till. Om kontoutdraget är ett vecko- eller månadsutdrag kan transaktioner också avgränsas per dag, vilket gör det lättare att hitta differenser. De vanligaste bokföringsfelen är fel datum, fel bokföringskonto eller saknad/dubbel inmatning.

2. Verifikationer med differens

Ekonomiförvaltning - Bokföring - Verifikationslista

Begränsa din sökning till den månad du vill stänga och kryssa för "Visa endast verifikationer med differens" och tryck sedan på knappen "Visa rapport".


Verifikationerna som syns i listan har markerats med röd varselfärg. Tryck på verifikationsnumret för att öppna verifikationen, öppna sedan knappen "Verifikationsspecifika funktioner" och sedan "Öppna i redigeringsläge".

Gör nödvändiga korrigeringar på verifikationen och spara den. Observera att du inte korrigerar beloppen på fel konton om verifikationen är beroende av reskontratransaktioner eller ett kontoutdrag. Om verifikationen har ett centkast, använd exempelvis kontot för differenser vid avrundning för korrigeringen.

3. Avstämning

Ekonomiförvaltning - Bokföring - Avstämning av bokföring

Avstämningsvyn visar den valda tidsperiodens transaktioner i bokföringen och händelser i reskontra. För bokföringens del används systemets standardkonton (Kundfordringar och Leverantörsskulder) i jämförelsen. Om reskontratransaktioner har bokförts på icke-standardkonton, visas dessa som differens mellan reskontra och bokföring.

Kontoutdrag avstäms inte i denna vy, se punkt 1 ovan.

Om det finns en differens i avstämningsvyn beror det vanligtvis på följande faktorer:

 • Datumet eller beloppet för försäljningsfakturan och dess FF-verifikation har en differens
 • Datumet eller beloppet för försäljningsbetalningen och dess FB-verifikation har en differens
 • Datumet eller beloppet för inköpsfakturan och dess IF-verifikation har en differens
 • Datumet eller beloppet för inköpsbetalningen och dess IB-verifikation har en differens
 • Försäljningsfakturan saknar verifikation
 • Försäljningsbetalningen saknar verifikation
 • Inköpsfakturan saknar verifikation
 • Inköpsbetalningen saknar verifikation
 • Det finns en verifikation i bokföringen som fördelats till standardkontot för kundfordringar eller leverantörsskulder men saknar motsvarighet i reskontran (försäljningsfaktura, inköpsfaktura, prestation, betalning)
 • Prestationen är daterad före fakturans bokföringsdag (differensen borde försvinna när fakturans bokföringsdag passerats)

Hitta avstämningsdifferenser

Öppna först avstämningsvyn för målmånaden och granska dess ingångssaldon för försäljning och inköp.

 • Bilden ovan, punkt 1 och 2. Bägge reskontran har en avstämningsdifferens i sitt ingångssaldo och måste utredas innan vald månad kan avstämmas
 • Öppna avstämningsvyn bakåt en månad i taget, tills du hittar vilken månad avstämningen härstammar från. Hitta och korrigera differenserna enligt nedanstående anvisning.

I det här exempelfallet har avstämningens ingångssaldon korrigerats och differensen mellan kolumnen Ingångssaldo är 0,00 euro för bägge reskontran. Försäljningens utgående saldo, punkt 1, skiljer sig dock från noll, vilket betyder att reskontra och konton stämmer inte. Eftersom det ingångssaldot är noll euro måste avstämningsdifferensen ha uppstått under månaden i fråga. I kolumnen Förändring visas denna information tydligt, då differensen bildats under vald månad.

 • Nu är det värt att begränsa avstämningsvyn till en något kortare tidsperiod

 • Om differensen inte infaller inom vald tidsperiod är det värt att ändra datum på avgränsningen genom att mata in önskad dag som både start- och slutdatum och sedan klicka på knappen "Visa rapport". Överst i den dagliga avstämningsvyn finns länkar till << föregående dag och nästa dag > >, varifrån du kan gå framåt en dag i taget tills du hittar en dag med differens.
 • Om systemet ser något problematiskt i avstämningen som systemet , visas kugghjulsikoner i avstämningsvyn (om systemet inte ser ett direkt problem visas inte kugghjulen):
  Bakom kugghjulen finns så kallade hjälplänkar för avstämningen. Du kan öppna kugghjulsmenyn genom att klicka på den med musen:
  Den här menyn visar exempelvis direkt om det finns fakturor eller transaktioner i reskontran som saknar verifikation. Klicka på länken för att se fakturorna/prestationerna i fråga. Kugghjulsmenyn stängs när du igen klickar på samma kugghjul med musen.
  Följande kugghjul tipsar om ofördelade verifikationer, exempelvis bokföringsverifikationer som har behandlats för standardreskontrakontot men saknar en faktura eller prestation på reskontrasidan. Länken öppnar en verifikationslista över verifikationerna i fråga.
  De följande två kugghjulen är hjälpfunktioner för inköp. Det första kugghjulet visar om det finns fakturor eller betalningar på inköpssidan som saknar verifikationer:
  Det nedersta kugghjulet visar verifikationer som har behandlats för leverantörsskuldernas standardkonto men saknar en faktura eller betalning på reskontrasidan: Utöver kugghjulen finns en uppsättning av så kallade hjälplänkar (vars synlighet baserar sig på om systemet ser eventuella problemsituationer, om de inte finns visas inga länkar): Exempelvis kan du via länkarna för Försäljnings- och inköpsreskontra komma direkt till i försäljnings- och inköpsreskontralistan, där du snabbt kan granska om det exempelvis fattas en verifikation för en försäljnings- eller inköpsfaktura.
  Ibland hjälper de här länkarna dig att direkt hitta en avstämningsdifferens, men ofta är så inte fallet, då länkarna även visar så kallade falskt positiva resultat. Kopplingen av kreditnotor visas exempelvis i dessa länkar, men de orsakar vanligtvis aldrig avstämningsdifferenser.

Det är värt att först gå igenom kugghjulen och hjälplänkarna, men svaret på orsaken till avstämningsdifferensen hittas ofta inte så här lätt.

Det bästa sättet för avstämning är i nästan alla fall den så kallade traditionella modellen:

Försäljningsfakturor och betalningar
(För avstämning måste datum och belopp för reskontratransaktionen stämma överens med datum och belopp för bokföringstransaktionen)

 • Lista alla försäljningsfakturor och deras FF-verifikation för dagen med differens, jämför dem sinsemellan (datum och fakturans slutsumma jämfört med posten i kundfordringskontot) och korrigera differenser.
 • Kontrollera att alla inköpsfakturor för dagen med differens har en IF-verifikation
 • Lista alla prestationer och deras FP-verifikation för dagen med differens, jämför dem sinsemellan (datum och fakturans slutsumma jämfört med posten i kundfordringskontot) och korrigera differenser.
 • Kontrollera att varje prestation för dagar med differens har en FP-verifikation
 • Observera sådana prestationer som står utanför reskontra, såsom avräkningar för olika finansbolag, dessa behandlas endast i bokföringen
 • Ingen bokföringsverifikation skapas från koppling av en kreditnota, bara två prestationer i reskontra
 • I bokföringens verifikationslista kan du söka alla verifikationer som behandlats för kundfordringarnas standardkonto och kontrollera att inga verifikationer redovisats förbi systemet
 • Observera att avstämningsvyn endast jämför reskontran för bokföringen av kundfordringar. Om det finns andra fordringskonton får avstämningsdifferensen vara lika med kontosaldot för dessa andra konton.

Inköpsfakturor och betalningar
(För avstämning måste reskontratransaktionens datum och belopp stämma överens med datumet och beloppet för bokföringstransaktionen)

 • Lista alla inköpsfakturor och deras IF-verifikation för dagen med differens, jämför dem sinsemellan (datum och fakturans slutsumma jämfört med posten i kundfordringskontot) och korrigera differenser.
 • Kontrollera att alla inköpsfakturor för dagen med differens har en IF-verifikation
 • Lista alla prestationer för dagen med differens och deras FP-verifikation, jämför dem sinsemellan (datum och fakturans slutsumma jämfört med posten i kundfordringskontot) och korrigera differenser.
 • Kontrollera att alla betalningar för dagen med differens har ett IP-verifikation
 • Med hjälp av bokföringens verifikationslista kan du söka alla verifikationer som behandlats för leverantörsskuldernas standardkonto och kontrollera att inga verifikationer bokförts förbi systemet
 • Ingen bokföringsverifikation skapas från koppling av en kreditnota, bara två betalningar i reskontra
 • Observera att avstämningsvyn endast jämför reskontran för bokföringen av leverantörsskuldernas standardkonto. Om andra skuldkonton används kan avstämningsdifferensen vara lika med kontosaldona för de här andra kontona.

4. Uppföljningsobjekt, öppna aktiviteter och riktning av transaktioner

För Uppföljningsobjekt, öppna aktiviteter och riktning av transaktioner finns egna instruktioner:

Uppföljningsobjekt

Saldouppföljning av kontotransaktioner

 

5. Bokföringsrapporter

De olika bokföringsrapporterna finns i menyerna under:
Ekonomiförvaltning – Rapportering och uppföljning – Bokföringsrapporter
Ekonomiförvaltning – Rapportering och uppföljning – Rapportering av räkenskapsobjekt
Ekonomiförvaltning – Rapportering och uppföljning – Momsrapporter

Ekonomiförvaltning – Bokföring – Bokslut


6. Sammandragsdeklaration för moms

Ekonomiförvaltning – Företagets förpliktelser – Sammandragsdeklaration för moms

Uppgifterna till rapporten hämtas från bokföring och reskontra.

Kundkort
Fält att beakta i kundkortet är kundens faktureringsland och fältet FO-nummer. Fyll i fullständiga momsnummer med landskod i fältet FO-nummer, landskoden importeras inte till sammandragsdeklarationen för moms, utan tas automatiskt bort från deklarationen, då landskoden importeras till deklarationen redan enligt kundens faktureringsland.

Produkt
Här finns det bara ett fält att observera för en produkt och det är försäljningens bokföringskonto, som finns längst ner på den andra fliken av produktkortet. Standardbokföringskonton och här punkten EU:
Till detta valda konto kan du fördela exempelvis tjänsteförsäljningen, så att den visas korrekt på sammandragsdeklarationen för moms. För detta valda konto 3361 har i kontokartan lagts till moms-ID EUPM 312:
Med andra ord: Programinställningarna i kontolistan för det EU-försäljningskonto som definierats i produktinformationen påverkar vilken typ av försäljning som bokförs. Är det försäljning av varor eller tjänster? Trepartsförsäljning hanteras med en egen märkning på själva fakturan.

Försäljningsfaktura
Skattebehandling av försäljningsfaktura måste vara "Behandling enligt kundens faktureringslandsgrupp" Om köpet är trepartsförsäljning ska detta markeras på fakturan. Vy enligt ny fakturavy:
Vy enligt gammal fakturavy:

Deklaration
För själva deklarationen hämtas data från bokföring och reskontra utifrån kund- och produktkort samt anteckningarna på själva fakturan. Det krävs dock en bokföringsverifikation, utan denna överförs inga data till deklarationen.
Knappen Hämta värden från bokföring hämtar sparade värden från bokföringen till deklarationen. Försäljningen specificeras enligt kund och handelsvarukod (Varuförsäljning, Trepartshandel och Tjänsteförsäljning). Om du vill kan du också fylla i alla uppgifter själv och sedan spara blanketten som ofullständig eller färdig. Du får fram fler rader från knappen "Spara blankett och visa 10 nya rader". Obs. Om du redan har fyllt i uppgifterna manuellt, använd inte knappen "Hämta värden från bokföring", då det raderar alla uppgifter du har angett manuellt på blanketten.
När deklarationen markerats som färdig, gå till huvudvyn, välj deklarationen och tryck på knappen "Skicka vald deklaration", logga sedan in på Katso och skicka deklarationen till skattemyndigheten.

 

7. Stäng en period: Momsredovisning, MinSkatt-deklaration och MinSkatt-betalning

Om företaget inte är momspliktigt
Om företaget inte är momspliktigt kan månader stängas på sidan för hantering av räkenskapsperioder: https://suomi.netvisor.fi/tableui/Taloushallinto/Period.aspStäll in önskat låsningsdatum under Momslåsning och klicka därefter på knappen Spara.

 

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.