För att komma till försäljningens basuppgifter och inställningar, gå till Försäljning > Inställningar > Basuppgifter och inställningar > Försäljningens basuppgifter. Högst upp i vyn finns flikarna Försäljningens basuppgifter, Försäljare, Hantera betalningssätt, Betalningsvillkor, Leveranssätt, Leveransvillkor och Bifirmor. I de här anvisningarna går vi igenom inställningarna en flik i taget.

Försäljningens basuppgifter

Anmärkningstid:

Den definierade anmärkningstiden skrivs ut på offerter, order och försäljningsfakturor.

Dröjsmålsränta:

Dröjsmålsräntan skrivs ut på offerter, order och försäljningsfakturor. De här uppgifterna används som underlag för beräkning av ränta och indrivningsfakturor.

Indrivningsavgift:

Här ska du ange summan på den indrivningsavgift som företaget använder. Den används som utgångsvärde för till exempel kundspecifik indrivning.

Temporär kund i försäljningsreskontran:

Som standard anges systemets temporära kund som Tillfällig kund. Användaren kan däremot själv välja den tillfälliga kund som hen vill ha ur systemets kunder. Det går också att ange mer än en tillfällig kund: Håll CTRL-tangenten nedtryckt under valet och välj önskade kunder med vänster musknapp.

Standardprodukt för efterfakturering av leverantörsfakturor: 

Den produkt som ska användas på försäljningsfakturans rader vid efterfakturering av leverantörsfakturor ifall produkterna i leverantörsfakturan, som ska efterfaktureras, inte finns i produktregistret. Läs mer om efterfakturering av leverantörsfakturor här.

Standardutskriftsformat:

Här definieras standardutskriftsformaten. Du kan också ange ett kundspecifikt standardutskriftsformat i kundens uppgifter. Formatet som anges i kundens uppgifter åsidosätter inställningarna i försäljningens basuppgifter. Det är möjligt att ändra utskriftsformat för en offert, order eller faktura i samband med att den skrivs ut, men standardformatet kommer från försäljningens basuppgifter eller från kunden. 

Avancerade utskriftsalternativ (påverkar inte uppgifterna på fakturan):

Antal decimaler i produktens á-pris:

Här bestäms hur många decimaler som kommer att läggas till priserna i netto- och bruttoformat på fakturaraden. Minst två och högst fem decimaler kan visas.

Bunta ihop mallarnas produktrader på utskrifter:
Om alternativet är valt kommer produkter från samma lager av samma modell att buntas ihop på en gemensam produktrad, även om de är specificerade på fakturan. Urvalet visas om utökad produkthantering är i användning.

Uppgifter som visas på utskrift

Genom att ändra de avancerade utskriftsalternativen kan användaren välja önskad kombination bland olika alternativ, ifall till exempel förtryckta formulär används eller företagets logo innehåller företagets namn och så vidare.

Försäljningsfakturornas standardräkenskapsobjekt:

Fakturaspecifik = Beräkningsobjekten kan inte väljas per fakturarad och inte heller kan räkenskapsobjekt (Ekonomiförvaltning > Inställningar > Hantera räkenskapsobjekt) ställas in som standardposter i kund- eller produktregistret.

Specifik för varje fakturarad = Beräkningsobjekt kan bestämmas per fakturarad. Dessutom kan räkenskapsobjekt ställas in att visas som standard i antingen kund- eller produktregistret (Ekonomiförvaltning > Inställningar > Hantera räkenskapsobjekt). 

Tillåt ett e-postutskick för transaktionstyper: 

Välj här vilka händelser som kan vidarebefordras via e-post.

Lagervärderingsmetod: 

Visar vilken lagervärderingsmetod som används. Lagervärderingsmetoden kan ändras via länken "Hantera". Metoderna beskrivs mer i detalj här.

Allokera delbetalningar som standard:

Det här valet måste vara i användning ifall delbetalningar automatiskt ska riktas till fakturan enligt referensnummer. Obs! Att ändra det här alternativet kommer bara att påverka nya inkommande fakturor, inte de som redan finns i Netvisor.

Om du vill ställa in en avrundningstolerans för inkommande betalningar, finns den här inställningen under Företagsmeny > Företagets basuppgifter och inställningar > Basuppgifter > Avrundningstolerans för betalningar.

Skicka inte förhandsmeddelanden om direktdebiteringar:

Om företaget använder direktbetalning går det att ta ställning till om det ska skickas förhandsmeddelande om fakturorna till kunderna. Du kan inte skicka förhandsanmälan per e-post.

Hämta kundens standardkontaktperson till faktura: 

Om en standardkontaktperson har angetts på kundens flik Redigera tilläggsuppgifter, kommer detta alternativ att avgöra om denna information visas på fakturan eller inte.

Försäljare

I vyn listas alla användare och det går att välja vilka av dem som ska klassificeras som försäljare. När valet gjorts kan användaren ifråga väljas som försäljare till en offert, order eller faktura. Du kan lägga till en ny försäljare via länken "Lägg till ny försäljare" i det övre högra hörnet. Försäljarens uppgifter kan redigeras genom att klicka på länken "Redigera" (punkt 1 på bilden). Via länken "Ta bort" (punkt 2 på bilden) kan du radera försäljaren du lagt till. Personer med användarnamn kan inte raderas på detta sätt. Om försäljaren slutar arbeta för företaget rekommenderar vi att hen lämnas kvar på listan över försäljare, men att raden ifråga avmarkeras. På så sätt är användarens försäljningshistorik fortfarande tillgänglig. Om försäljaren raderas kommer hens gamla försäljning att överföras till icke-allokerad försäljning.

Det går att lägga till en provisionsprocent som försäljaren får utgående från sin försäljning. Provisionsprocenten kommer att visas på fakturaraderna när du väljer försäljaren till fakturan. Om både försäljaren och produkten har en provisionsprocent är det provisionen i försäljarens uppgifter som gäller. Med andra ord kommer provisionen att vara den provisionsprocent som valts i försäljarens uppgifter.

Provisioner visas i rapporten Försäljare (Försäljning > Försäljningsrapporter > Rapportformat: Försäljarrapport). Rapporten visar provisionen om användaren har läs- eller redigeringsbehörighet för att hantera provisionen (Företagsmeny > Behörighet till försäljnings- och inköpsreskontror).

Rabatter

På fliken Rabatter kan du ge rabatt som en massa till en kombination av en viss kundgrupp och produktgrupp. I exemplet nedan ges 5 % rabatt ifall kunden tillhör kundgruppen "Kundgrupp 1" och fakturan har en produkt som tillhör produktgruppen "Produktgrupp 1". För rabatten bestäms även en giltighetstid.

För att kunna hantera rabatter krävs befogenheter som gör det möjligt att redigera grundfunktionerna i reskontran.

Hantera betalningssätt

Ett nytt betalningssätt läggs till med funktionen "Nytt betalningssätt". Funktionen tar dig till en vy där du anger namnet på betalningssättet och väljer ett bokföringskonto. Det går att redigera betalningssättet genom att öppna det. Du öppnar betalningssättet genom att klicka på dess namn. Betalningsmetoden kan raderas med funktionen "Ta bort" som finns längst ned till vänster i redigeringsvyn. För att kunna hantera rabatter krävs befogenheter som gör det möjligt att redigera grundfunktionerna i försäljningsreskontran.

Betalningsvillkor

Du kan skapa nya betalningsvillkor i Netvisor för försäljningsfakturor, försäljningsorder och offerter. Om det finns behov av att göra fakturor på till exempel engelska, ska betalningsvillkoret även läggas till på engelska.

Exempel 1: Ifall det inte finns någon kassarabatt i betalningsvillkoren, anges nettodagarna (t.ex. 30) och kassarabattsdagarna och rabattprocenten nollställs.

Exempel 2: Om du däremot vill ha kassarabatt i betalningsvillkoren, ange nettodagar (t.ex. 30), lägg kassarabattsdagarna till 14 och rabattprocenten till exempelvis 5. I detta fall skapas ett betalningsvillkor där nettodagarna är 30, men om betalningen sker inom 14 dagar erhålls 5% kassarabatt. Det går att använda en egen förklaring till betalningsvillkoret om så önskas. 

Standardbetalningsvillkor:

Med det här alternativet går det att välja företagets standardbetalningsvillkor från betalningsvillkoren och de blir förvalda på fakturan. I anslutning till kunden går det att välja kundens standardbetalningsvillkor som åsidosätter företagets standardbetalningsvillkor.

För att kunna hantera betalningsvillkor krävs befogenheter som gör det möjligt att redigera grundfunktionerna i försäljnings- och inköpsreskontran.

Leveranssätt

På fliken Leveranssätt kan du lägga till de leveranssätt som är tillgängliga för försäljningsfakturor, -order och -offerter. Alternativet Standardleveranssätt låter dig välja företagets standardleveranssätt. I anslutning till kunden går det att välja kundens standardleveranssätt, som åsidosätter företagets standardleveranssätt.

För att kunna hantera leveranssätt behövs befogenheter som gör det möjligt att redigera grundfunktionerna i försäljningsreskontran.

Leveransvillkor

På fliken Leveransvillkor kan du lägga till de leveransvillkor som är tillgängliga för försäljningsfakturor, försäljningsorder och offerter. Med alternativet Standardleveransvillkor går det att välja företagets standardleveransvillkor. I anslutning till kunden går det att välja kundens standardleveransvillkor, som åsidosätter företagets standardleveransvillkor. För att kunna hantera leveransvillkor behövs befogenheter som gör det möjligt att redigera grundfunktionerna i försäljningsreskontran.

Hantera bifirmor:

Om företaget använder bifirmor, anges uppgifterna om dem via denna länk. Det går att ange en eller flera bifirmor beroende på företagets behov. De uppgifter som anges under bifirman kommer att användas på offerter, order och försäljningsfakturor, ifall den angivna bifirman anges som avsändare. Mera information om bifirmor i en egen anvisning.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.