Du kan behandla kontoutdrag i vyn Kontoutdrag genom att klicka på länken Netvisor kontoutdrag och länken Kontoutdragets redigeringsvy.

INNEHÅLL

Det inkomna kontoutdragets nummer syns i kontoutdragets övre högra kant. Här finns också en Nästa-länk för att gå till nästa kontoutdrag för kontot i fråga.

Kontoutdragets redigeringsvy

Om räkenskapsperioden eller moms är låst kan kontoutdraget inte redigeras. Härmed beaktas användaren på följande sätt: Räkenskapsperiodens slutdatum hör till en låst period, redigering är inte tillåten.

Från länken Kontoutdragets redigeringsvy kan du öppna kontoutdraget i redigeringsvyn. I redigeringsvyn kan du kontosätta rader eller manuellt fördela dem till fakturor i systemet.


Från redigeringsvyn kan du återgå till den normala vyn för kontoutdraget via länken Tillbaka till bläddringsvy längst ned på kontoutdraget.

Radavgränsning och kontosättning

I redigeringsvyn kan du ta ställning till om du vill visa endast inte kontosatta rader eller visa alla rader.

Du kan kontosätta kontoutdragets rad genom att välja alternativet Kontosätt efter raden. Från Kontosätt-knappen kan du välja endast ett konto och motkontot är alltid bankkontots bokföringskonto. I kontosättningen kan du använda ett räkenskapsobjekt (om ett sådant har skapats) och ett eventuellt uppföljningsobjekt. I vyn kan du också skapa en kontosättningsregel.

När du har valt önskat konto och eventuellt kostnadsställe kan du välja verifikationens bokföringsmetod, typ och förklaring längst ner på skärmen.

Det är inte värt att använda kontosättning för rader som har en faktura i reskontra. Välj i stället Övrig-transaktionen och kontosätt fakturan därifrån.

Bokföringssätt

Om du kontosätter ett stort antal kontoutdragstransaktioner på en gång rekommenderar vi att du använder bokföringsmetoden "Kontosätt separat verifikation för varje rad". Om inte en separat verifikation bokförs för varje rad och någon av kontosättningarna går fel måste du korrigera allt som bokförts samtidigt. Om varje rad i stället bokförs som egen verifikation är de mycket enklare och snabbare att korrigera.

Verifikationsslag

Välj verifikationsslag. Du kan hantera verifikationsslag under Verifikationsslag i Bokföringens basuppgifter.

Förklaring

Ange en önskad förklaring för verifikationsslaget om du inte vill använda systemets förslag.

Skapa verifikation

Efter valen skapar du en eller flera verifikationer från de rader som valts för hantering genom att klicka på knappen Skapa verifikationer.

Kontosätt en faktura i reskontran

Välj Annan transaktion efter raden i kontoutdragets redigeringsvy.

Ny inköpsreskontrabetalning

Inköpsfakturor borde kvitteras automatiskt om betalningsrörelseavtalet är i skick och det kommer en fakturabetalningsåterkoppling till kontoutdraget. Om automatiken inte har fungerat måste du markera den betald manuellt. Om det har betalats pengar från kontot måste du innan kontosättningen undersöka om betalningstransaktionen i fråga finns i inköpsreskontra. Om den inte finns använder du funktionen Kontosätt. Om fakturan finns i reskontra använder du funktionen Annan transaktion – Ny inköpsreskontrabetalning. Från länken styrs du till inköpsfakturalistan, där du söker upp den faktura som hör ihop med betalningen.

När du har hittat önskad faktura kan du göra en betalning för raden i fråga till fakturan i fråga via fältets "Ny"-länk. För att länken "Ny" ska synas bör inköpsfakturan ha statusen Godkänd.

I Från konto-fältet syns automatiskt kontoutdragets konto, Betalningsdag är automatiskt Kontoutdrag-radens datum. "Spara och gå till verifikation" eller "Spara och gå till inköpsreskontravyn" tar dig tillbaka till kontoutdraget.

Om det för en valutafaktura har uppstått en kursskillnad mellan fakturadatum och betalningsdatum redovisas valutakursdifferensen på inköpsreskontrakontot Valutakursdifferens.

Kvittera en utländsk betalningspost

Används inte längre under SEPA-tiden.

Lägg till en ny försäljningsbetalning

Om inte försäljningsfakturan har kvitterats som betald kan den kvitteras som betald manuellt. Om pengar har mottagits som girering till kontot måste du före kontosättning undersöka om det finns en faktura som motsvarar betalningstransaktionen i reskontran. Om så inte är fallet använder du funktionen Kontosätt, om det finns en faktura använder du funktionen Övrig transaktion > Skapa ny betalning för försäljning. Länken tar dig till försäljningsfakturalistan, från vilken du kan söka den faktura som hör till prestationen.

Sök rätt försäljningsfakturarad och välj "ny prestation" från den nedåtpekande triangeln "ny prestation".

Kontrollera att betalningsdagen är korrekt. Vid behov kan du ändra behandlingssätt för prestationen. Efter att du matat in prestationen tas du tillbaka till kontoutdraget.

I ovanstående exempel görs en 4 euros prestation för en faktura på 5 euro. Om behandlingssättet är normalt blir en euro öppen på fakturan.

Länka verifikation

Om kontoutdragets radtransaktion redan bokförts i bokföringen kan du länka en synlig verifikation till kontoutdraget för transaktionen i fråga. Länken Länka verifikation öppnar bokföringens verifikationsbläddring, där korrekt summa och datum redan är förvalda. Vid behov kan du redigera sökvillkoren. Sök-knappen öppnar nedanstående vy, från vilken du via länken Länka kan länka verifikationen till kontoutdraget. Länkningen av verifikationen påverkar inte en möjlig differens i kontoutdraget, men med hjälp av den blir kontoutdraget lättare att läsa, ifall kontoutdragets rader redan bokförts. Det blir också lättare att utreda differensen, då raden i fråga kan lämnas bort från fakturorna och den möjliga differensen kommer från någon annanstans.


Skapa ny verifikation

Länken öppnar verifikationsinmatningen. Använd detta verktyg i en situation där det finns flera motkonton för bankkontotransaktionen. Med den normala Kontosätt-funktionen kan du lägga till endast ett motkonto. När du skapar en verifikation är bankkontot förvalt med summan på kontoutdragsraden. Spara och gå tillbaka till verifikation-knappen tar dig tillbaka till kontoutdraget.

Maskinspråkigt referensmaterial

Du måste avtala separat om maskinspråkigt referensmaterial genom ett betalningsrörelseavtal. Med hjälp av detta kvitteras försäljningsfakturor automatiskt om kunden betalar dem med fakturareferensen och rätt summa. Maskinspråkigt referensmaterial kan inte hanteras från kontoutdraget utan ska hanteras från Försäljning > Transaktioner. Därifrån kan transaktionen fördelas till en befintlig försäljningsfaktura eller kontosättas med en kontosättningsregel om det inte finns någon faktura. För att hantera maskinspråkigt referensmaterial måste du ta i bruk försäljningsreskontradelen. Om företaget får in en maskinspråkig referens och försäljningsreskontra inte används ska verifikationen bokföras manuellt från menyn Ny verifikation. Om transaktionen har gjorts manuellt visas den på kontoutdraget under maskinspråkigt referensmaterial, prestationer som matats in i reskontra av användaren.

Nedan ett exempel på hur ett maskinspråkigt referensmaterial ser ut.

Nedan finns ett exempel på en situation där ett maskinspråkigt referensmaterial inte har inkommit till företaget. I så fall visar kontoutdraget Referensinsättningar och antalet transaktioner. För att utreda transaktionernas specifikation bör du kontakta banken. Om du vill bokföra dessa ska du kvittera fakturorna som betalda manuellt för den dag då transaktionen syns på kontoutdraget.

Om det under referens på kontoutdraget står referensöverföring och dessa inte specificerats kan problemet bero på avsaknad av ett betalningsrörelseavtal för maskinspråkigt referensmaterial, eller på att kontoutdragets hantering för dagen i fråga ännu inte har slutförts i bakgrunden. 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.