Vi tar behörighetsfrågor på allvar. Användare med en KH-roll och/eller en TPK-roll kan ändra behörigheterna för andra användare i företaget. Företaget själv (eller bokföringsbyrån) ansvarar för riktigheten och förvaltningen av behörigheterna. Behörigheterna kan endast i undantagsfall ändras av Netvisors experter. I dylika fall behövs en skriftlig begäran från företagets huvudanvändare i Netvisor eller en person med firmateckningsrätt i företaget.

INNEHÅLL

Hantering av behörigheterna sker företagsspecifikt. Det betyder att när det gäller det företag som genomgår administration, kan endast de användare som är anställda i det ifrågavarande företaget hanteras. När det gäller administrationen av ett företag kan även behörigheter för sådana användare utanför företaget, som har beviljats behörigheter i det ifrågavarande företaget, hanteras från samma plats. Det här gäller oftast exempelvis en bokförare eller revisor.

Hantera företagets huvudanvändare

Via länken Hantera företagets huvudanvändare kan du lägga till eller ändra företagets huvudanvändare. Detta kan göras med KH-behörighet. Huvudanvändaren borde vara en person som arbetar i företaget. Om huvudanvändaren dessutom har KH-behörigheter kan hen i fortsättningen lägga till andra användare med KH-nivå i företaget och lägga till löneberäkningsrättigheter till utvalda personer.

Med huvudanvändare avses en fysisk person som har utsetts av Kunden och till vilken tilldelas huvudanvändarens behörigheter som inkluderar befogenheter att skapa nya användarnamn, lägga till eller radera Tjänstedelar samt underteckna avtal inne i Tjänsten; och som fungerar som Kundens representant.


Skapa ny användare

1. Du skapar en ny användare i ett företag genom att gå till Företagsmeny (företagets namn uppe till vänster) > Användare och roller. I den här menyn kan du se de aktiva användarna i företaget och deras behörigheter.
 

2. Via länken Lägg till en ny användare eller ge en utomstående person behörigheter, kan du lägga till en ny användare.


3. Ange först den nya användarens personbeteckning. Om personbeteckningen inte godkänns visas ett rött kryss efter raden. Kontrollera i så fall att personbeteckningen är korrekt.


Om du anger en finsk användare i Netvisor måste landet i fältet vara Finland. Om användarens medborgarskap är något annat än finskt, välj användarens korrekta medborgarskap i fältet land. I det här fallet kontrollerar inte systemet riktigheten av personbeteckningen i bakgrunden.

4. Definiera en profil för användaren och ställ vid behov in rollen som Bokförare. Ange dessutom andra uppgifter.

Giltig tills vidare: Som standard är rutan Giltig tills vidare markerad varvid behörigheten är giltig ända tills den raderas. 

Giltighetstid: Ange behörighetens giltighetstid (avmarkera i det här fallet rutan Giltig tills vidare). När giltighetstiden gått ut kan den ifrågavarande personen inte logga in i det ifrågavarande företaget.

5. Via länken Lägg till användare skapas en användare till det aktiva företagets användare. Efter det kan användarens behörigheter redigeras via menyn Användare och roller. Behörighet för försäljnings-, produkt-, inköps- och ekonomiförvaltningsdelen

Alla rättigheter – användaren har alla rättigheter till Ekonomiförvaltning-delen (Accounting).
Kundreskontraanvändare – användaren har behörigheter till Försäljningsdelen.
Inköpsreskontraanvändare – användaren har behörigheter till Inköpsdelen.
Reskontraanvändare – användaren har behörigheter till Försäljnings- och Inköpsdelarna.
Rätt att söka – Användaren har rätt att söka i alla delar. Detta måste även specificeras separat för löneberäkningen och CRM. (alternativ visas inte om företaget inte har delar i användning).
Företagsanvändare – samma som Alla rättigheter förutom endast behörighet att läsa i bokföringens grundläggande funktioner och inkomstskattedeklarationen. I det här fallet går det inte att göra manuella verifikat till företaget och skicka en inkomstskattedeklaration.
Saknar behörighet – användaren har inga behörigheter till ekonomiförvaltningsdelen.

Användaradministratör (KH) Kan hantera företagets användare och tjänster. KH kan skapa en KP, men inte en annan användaradministratör. Hen kan inte lägga till behörigheter för bokföringsbyrås huvudanvändare eller ge löneräknaren behörigheter. Hen kan inte lägga till behörigheter åt sig själv eller ändra sina egna behörigheter i Hantera behörigheter.
Bokföringsbyråns huvudanvändare (TPK) har som namnet antyder en roll som tillhör bokföringsbyrån. En TPK kan skapa en KH och en KP, men inte en annan TPK. TPK-rollen kan endast beviljas genom kopiering (kräver TPK eller KH + huvudanvändarens behörigheter) eller i undantagsfall av Netvisor-support. Efter att ha erhållit TPK-rollen läggs användaren automatiskt till som användare i nya företag etablerade av bokföringsbyrån. I det har fallet får hen TPK + KH + KP-behörigheter (+ P-behörigheter om företaget har en löneberäkningssektion i bruk) för den ifrågavarande bokföringsbyråklienten. Om bokföringsbyrån inte vill att den anställda ska se uppgifter om själva bokföringsbyrån, som har TPK-behörigheter till kundföretag, kan användaren tilldelas TPK-behörigheter till bokföringsbyrån utan KH-behörighet. På samma sätt måste användarprofilen vara i sin ordning eller så kan den möjligtvis sakna behörighet för själva bokföringsbyrån. I detta fall får personen dock TPK + KH + KP-behörigheter för de nya företag som öppnas. Hen kan inte öppna ett företag under själva bokföringsbyrån, men hen kan göra det under ett annat företag där hen har KH-behörigheter. I bakgrunden går bokföringsbyrålänkningen alltid under öppnarens primära företag.


En bokförare (KP) kan utföra mer krävande bokföringsåtgärder i ett företag. Hen kan skicka en tillsynsanmälan, radera en faktura och en verifikation, redigera skickade fakturor och levererade order, förbigå låsning av momsperiod md mera.
Revisor (TT) är en särskild roll som ges åt revisorn och för att kunna utdela denna roll måste användaren ha användaradministratörens behörigheter. Om användarens primära företag är något annat än Netvisor Revisorer, skicka vänligen in en begäran till supporten för att ändra det primära företaget. På så vis kan vi fixa den ifrågavarande användarens primära företag till Netvisor Revisorer.


Efter att användaren skapats är det ännu möjligt att ge användaren Redigerade behörigheter. För den rollen kan man definiera olika behörigheter för varje funktion och sektion.

Användarens personuppgifter ska alltid fyllas i så fullständigt som möjligt, det kommer att göra det lättare att kontakta kunden vid eventuella problemsituationer.

Användaren läggs till med knappen Lägg till användare.

När en användare har lagts till, har hen bara grundläggande behörigheter till företaget. Dessutom ska behörighet till reskontror, informationsvyn och arkivet för räkenskapsperioder definieras.

Löneberäkningens behörighet

Om löneberäkning införts i företaget kan användaren ges nödvändiga behörigheter för löneberäkning.

Noggrannare information om löneberäkningens behörigheter finns i anvisningarna för löneberäkningens behörigheter.

Inom löneberäkningen kan profilerna och rollerna nedan anges.

Profiler

Löntagare-profilen: Inga behörighet till löneberäkningen eller att redigera grundläggande uppgifter. Rätt att ange och redigera uppgifter i tidshanteringen (arbetstidsbokföring och reseräkningar) om Resor-tjänsten har aktiverats för löntagaren. Löntagaren kan se sina egna basuppgifter i löneberäkningen och kan se och skriva ut sina egna lönespecifikationer.

Profilen Alla rättigheter: Ger alla rättigheter till HRM-sidan. Behörigheterna ges till löneräknaren. Dessutom bör löneräknaren få rollen löneräknare (P).

Profilen Godkännare: Ingen behörighet till löneberäkningen eller att redigera grundläggande uppgifter. Rätt att redigera uppgifterna i tidshanteringen, exempelvis godkänna reseräkningar och arbetstidsbokföring. Utöver detta måste godkännaren tilldelas tillräckliga hierarkiska behörigheter för att kunna se sina underordnades reseräkningar och registreringar av arbetstid.

Profilen Företagsledning: Ser lönespecifikationer och rapporter. Inga befogenheter att utföra månatliga eller årliga förpliktelser. Kan inte redigera grundläggande information. Om företagsledningen ska ges möjlighet att se över löneberäkningens olika stadier, ska skrivskyddad åtkomst (eller om så önskas redigeringsbehörighet) anges i de funktionsspecifika behörigheterna för löneberäkningen och hantering av lönemallar och löneslag.

Profilen Bläddringsbehörighet: Ger skrivskyddad åtkomst till löneberäkningssidan.

Profilen Ingen behörighet: Ingen behörighet till löneberäkningssektionen.

Roller

Rollen Löneräknare (P): Rollen Löneräknare är obligatorisk för användare som räknar ut löner. Det är att rekommendera att löneräknaren har "Alla rättigheter" som sin profil. Löneräknaren behöver även utav reskontrabefogenheterna, utbetalningsbefogenheter för att kunna betala ut löner.

Rollen Löneräknare (P) kan tilldelas av antingen bokföringsbyråns huvudanvändare (TPK) eller Netvisors huvudanvändare, som visas på företagshanteringens startsida. Båda bär även ha rollen Användaradministratör (KH). Du kan inte själv ge dig behörighet. Vid behov kan rollen ställas in av supporten.

Chefsrollen (E) Rollen Arbetsledare kan, som namnet antyder, ges åt en användare som arbetar i en arbetsledarposition. E-rollen respekterar företagshierarkin och användaren ser endast de anställda som hen enligt hierarkin har rätt att sakgranska eller godkänna. Rollen ger behörighet att se löntagarnas löneuppgifter.

Personuppgiftshandläggare (HH): Rollen Personuppgiftshandläggare (HH) låter dig hantera löntagarnas uppgifter i mer begränsad omfattning än löneräknaren. Denna roll ger inte tillgång till löneberäkningsprocessen och inte heller i princip till sidor som innehåller löntagarnas löneuppgifter. HH-rollen respekterar företagshierarkin och användaren ser endast de anställda som hen enligt hierarkin har rätt att sakgranska eller godkänna.

CRM-behörighet

Om CRM-delen tagits i bruk i företaget kan företagaren tilldelas nödvändiga behörigheter till CRM-sektionen.

Bläddring: Ger skrivskyddad åtkomst till CRM-sidan.

Behandling: Ger åtkomst till sektioner, men ingen åtkomst till inställningar och idrifttagande.

Manager: I övrigt samma som behandling, men ger en möjlighet att redigera och lägga till mallar för meddelanden.

Administration: Ger de mest omfattande behörigheterna. Tillåter idrifttagande och åtkomst till CRM-inställningarna. Minst en person borde ha administrationsbehörigheter.

Saknar behörighet: Ingen tillgång till CRM-sektionen.

Redigera användare

Du kan redigera en användare genom att klicka på användarens namn. Användaren kan inte ändra sina egna behörigheter i Hantera behörigheter. På motsvarande sätt kan en användares personuppgifter endast redigeras av personen själv eller av personen som lagt till denna.
Välj "Lägg till ny behörighet" om du ger personen i fråga tillgång till ett annat företag som du hanterar; eller
Välj "Redigera användarens personuppgifter" om användarens personuppgifter behöver ändras.

Om användaren vill redigera sin egen e-post eller sitt telefonnummer lyckas detta genom att klicka på det egna namnet bredvid företagslistan på huvudsidan. Här finns de egna grundinställningarna där uppgifterna kan korrigeras. Samtidigt kan du också ange gränssnittets språk.

Användarnamnets giltighet

Behörigheten kan gälla för obestämd tid eller för en viss tidsperiod. Med rollen som användaradministratör (KH) kan du ställa in giltighetsperioden för behörigheterna företagsspecifikt enligt följande: Företagsmeny > Användare och roller > Klicka på användarens namn > Länken "Redigera användarens inloggningsinställningar"."Uppdatera giltighetstiden för alla företag" uppdaterar behörigheterna för alla de företag för vilka redigeraren har användaradministratörens befogenheter. Siffran efter valet visar i hur många företag ändringen kommer att genomföras. Genom att trycka på siffran visas en lista över företagen ifråga.Ta bort användare

Endast användare med en KH-roll och/eller TPK-roll kan radera användarnas behörigheter.

Följ dessa steg för att ta bort en användares behörigheter från endast ett företag: Företagsmeny > Användare och roller > klicka på den ifrågavarande användarens namn > Användarens övriga behörigheter.

På sidan som öppnas klickar man på länken i Ta bort-kolumnen på raden för det företag som ska tas bort.

När du återkallar en användares behörigheter borde du alltid försäkra dig om resultatet:

  1. Vill du ta bort användarens behörigheter från alla företag eller...
  2. Vill du ta bort användarens behörigheter från enbart vissa företag (användaren kan ha behörigheter i flera företag och det är skäl att försäkra sig om saken med personen ifråga innan raderingen utförs enligt punkt ett)

Ta bort alla behörigheter för användaren

Öppna Företagsmenyn – Användare och roller. Här väljer du användaren genom att klicka på användarens namn (fungerar som länk)

På sidan som öppnas visas användarens alla behörigheter i företaget i fråga.

Användarens behörigheter i alla företag visas genom att klicka på länken "Användarens övriga behörigheter". Behörigheterna raderas genom att klicka på länken i kolumnen Ta bort på raden för det företag som ska tas bort. Obs! Om användaren har behörigheter till företag som användaradministratören, som utför raderingen, inte har kommer dessa företag inte finnas med på listan nedan!


Användarens primära företag är Porin Testiyritys Oy. Om man tar bort behörigheterna från detta primära företag slutar debiteringen för användarnamnet.

Om användaren fråntas behörigheterna till sitt primära företag kommer hen inte att kunna logga in på något annat företag även om hen skulle ha behörigheter till det: om användaren i detta fall fick behålla behörigheterna i Skolföretag 1, skulle hen ändå inte kunna logga in till företaget i fråga.

Det primära företaget är det företag där användaren ursprungligen skapades och behörigheten debiteras från det primära företaget. Användarens primära företag är ett aktivt företag om det i kolumnen Företagets egen användare står "Ja".  Om användaren redan från förut har koder till ett annat företag, kommer det att stå "Nej" i kolumnen för hens del. Användarnas primära företag visas i kolumnen primärt företag i listan Användare och roller. Vid behov kan det primära företaget ändras av Netvisors kundtjänst. Ändringsbegäran kan göras av en användaradministratör (KH) i det nya primära företaget.

Ta bort användarens behörigheter för en del av företagen

Görs på samma sätt som när man helt tar bort användaren, men borttagningen görs endast för de nödvändiga företagen.

Obs! Om användarens behörigheter tas bort från det primära företaget, men hen ska fortsätta som användare i ett annat företag, ska hens primära företag ändras enligt ovan – annars kommer hen inte att kunna logga in på systemet.

Auktorisera en användare för ett annat företag:

Auktorisera en användare till ett annat företag En person med rollen som Användaradministratör (KH) kan ge en annan person behörigheter till ett annat företag där hen också har en KH-roll. Det finns två sätt att auktorisera en användare till ett annat företag. Det första sättet är att söka efter en användare från ett företag där både KH och användaren som ska läggas till är användare. Återvänd efter det till företagsmenyn och därifrån till vyn Användare och roller. Klicka på användarens namn och länken Lägg till ny behörighet på sidan som öppnas.


Välj det företag till vilket behörigheterna tilldelas och klicka på knappen Fortsätt

 

Välj härefter önskad användarprofil och eventuell specialroll och sedan Spara.

Det andra sättet att auktorisera en användare är följande:

  1. Öppna Företagsmenyn – Byt till det företag där du vill bevilja behörigheten – Öppna företagsmenyn på nytt – Användare och roller 
  2. Klicka på länken Lägg till en ny användare eller ge en utomstående person behörigheter 
  3. Mata in personbeteckningen för personen som ska läggas till och klicka på Granska (Finland) för att kontrollera att personbeteckningen är korrekt. Om du får ett felmeddelande är personbeteckningen inte i finskt format. 
  4. Fyll i användarens person- och kontaktuppgifter samt profil och tryck på Lägg till användare.
  5. Definiera en användarprofil och eventuella specialroller för användaren.

Obs! KH kan inte etablera en annan användare med KH-roll, endast bokföringsbyråns huvudanvändare (TPK) kan göra det. KH kan dock lägga till en BF-roll till användaren. TPK kan inte tilldela en TPK-roll direkt till en annan användare, utan denna roll kan endast tilldelas genom kopiering (kräver TPK eller KH + huvudanvändarens behörigheter). I undantagsfall kan Netvisors support lägga till TPK-rollen.

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.