Uppföljningsobjekt finns under Ekonomiförvaltning > Bokslut > Uppföljningsobjekt eller Ekonomiförvaltning > Bokföringens inställningar > Uppföljningsobjekt.

Funktionen Uppföljningsobjekt i menyn Bokslut låter dig skapa uppföljningsobjekt för konton i din kontoförteckning. Genom att öppna ett uppföljningsobjekt och till det bifoga de konton där uppföljningsobjektet är tillåtet, kan du enkelt hantera specifikationsbehoven i samband med bokslutets rapportering. Samma bokföringskonto kan användas för flera uppföljningsobjekt. Uppföljningsobjekt kan användas för övervakning av kontosaldon, i bokslutets verktyg för rapportbotten och som specifikationsnivå i balansräkningens specifikation.

Lägg till nytt uppföljningsobjekt: Här kan du skapa ett nytt uppföljningsobjekt och namnge det. När du har lagt till ett uppföljningsobjekt och klickat på "Spara", återgå till vyn för Uppföljningsobjekt

Lägg till konto: Du kan lägga till önskat aktivt konto till uppföljningsobjektet från kontoförteckningen.

Redigera: Det här alternativet låter dig redigera namnet på ett befintligt uppföljningsobjekt.

Ta bort: Hela uppföljningsobjektet kan raderas från namnraden. Uppföljningsobjektets konto kan raderas från kontoraden.


Användningsexempel
Genom att till exempel skapa ett uppföljningsobjekt för Tillägg, Avdrag och Avskrivning i anslutning till anskaffningar och koppla nödvändiga konton till dem, kan kontosaldona presenteras enligt uppföljningsobjekt i balansräkningens specifikation. Ett konto kan tillhöra flera uppföljningsobjekt, men begränsningen är att en bokföringstransaktion endast kan inriktas på ett uppföljningsobjekt åt gången.

Bifoga en bokföringstransaktion till ett uppföljningsobjekt
Användaren kan i samband med att hen sparar en verifikation tilldela en transaktion på en verifikationsrad till ett uppföljningsobjekt, när ett uppföljningsobjekt upprättats för kontot. Uppföljningsobjekt kan läggas till i underhållet av uppföljningsobjekten eller i samband med bokföring av transaktioner. Ett nytt uppföljningsobjekt kan sparas i samband med bokföringen av en transaktion endast om ett uppföljningsobjekt redan tidigare sparats för ifrågavarande konto i underhållet av uppföljningsobjekt. När ett uppföljningsobjekt sparas via bokföringen av en transaktion, fördelas endast kontot som är mål för bokföringen till det. Det går att lägga till andra konton till ett dylikt uppföljningsobjekt i underhållet av uppföljningsobjekt.


Användning av uppföljningsobjekt med kontosaldon-rapporten
Kontosaldo-rapporten är en praktisk bokföringsrapport för att tilldela transaktioner till uppföljningsobjekt.

I den här rapporten kan användaren, förutom att visa totala saldon, välja att visa saldon per uppföljningsobjekt eller räkenskapsobjekt med funktionen Visa objekten. Om användaren väljer att visa saldon per uppföljningsobjekt, kommer hen åt transaktionerna som bokförts till uppföljningsobjektet (exempelvis genom balansräkningen för kontoposter) och om kontot innehåller transaktioner som inte bokförts till uppföljningsobjektet, kommer länken Ofördelad att skapas för dem under kontot. Obs! För att en icke-fördelad länk ska kunna bildas, bör ett uppföljningsobjekt redan ha använts för åtminstone en bokföringsrad på kontot ifråga.

Transaktioner kan tilldelas till uppföljningsobjekt i efterhand, exempelvis via bokföringsrapporter genom att gå till kontospecifika bokföringar (kontobalansrapport) och där gå in i redigeringsläge. I redigeringsläget är kolumnen Uppföljningsobjekt aktiverad och transaktionerna på bokföringsraderna kan allokeras till uppföljningsobjektet även om ifrågavarande bokföringsperiod redan är stängd (dvs. transaktionen behöver inte vara i en öppen period eller ens en öppen räkenskapsperiod). För att valet av uppföljningsobjekt ska visas, bör bokföringskontot ifråga vara länkat till uppföljningsobjektet (se början av denna anvisning).Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.