INNEHÅLL

 

Starta uppföljning av flextid

För att det ska gå att övervaka flextid bör arbetstidsregistreringen (Löner) vara i användning (Icke-paketkunder bör ha tjänsten Resor).

Följande inställningar måste göras bakom personen och lönemallen för att flextid ska börja intjänas.

Om flextiden ska övervakas, bör starttidpunkten för uppföljningen av flextiden anges för löntagaren och också flextidens saldo vid starten. Detta görs på fliken Löntagarens basuppgifter under Anställningsförhållandets uppgifter.

Löner > Personal > Löntagarlista > Tidshanteringens uppgifter

 

Definiera regelbunden arbetstid

Regelbunden arbetstid kan definieras antingen under löntagarens anställningsförhållande eller i lönemallens inställningar. Arbetstiden som fastställts för lönemallen gäller för alla löntagare som anslutits till lönemallen. Den arbetstid som fastställts för lönemallen kan förbigås genom att ange arbetstidsinformationen i uppgifterna om löntagarens anställningsförhållande.

Så här kommer du till lönemallens inställningar: Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Välj lönemall > Arbetstidsbokföring-fliken

Regelbunden arbetstid sparas under punkten “Veckoarbetstid för fem arbetsdagar".

Så här kommer du till löntagarens anställningsförhållande: Löner > Personal > Löntagarlista > klicka på löntagarens namn >Anställningsförhållanden-fliken

När du öppnar en giltig anställning kan du tilldela den en regelbunden arbetstid (se bilden nedan, punkt 1).
 

Läs mer om löneberäkningen för deltidsanställda i Community.

Bokföringsslagens inverkan på flextiden

Bokföringsslaget ska ha punkten "Använd vid beräkning av flextid" markerad, annars påverkar inte redovisningstypen flextiden vid timredovisningen.

Bokföringsslagets inställningar finns under Löner > Inställningar > Inställningar för löneberäkningen > Bokföringsslag

Välj det bokföringsslag som ska behandlas och "Redigera" eller välj "Lägg till nytt bokföringsslag" för att skapa ett nytt bokföringsslag.

Vid timbokföring med ett bokföringsslag som inte har valet "Använd vid beräkning av flextid" är det skäl att observera att posterna inte påverkar mängden arbetstimmar per vecka utifrån vilken flextiden beräknas.

 

Flextid i arbetstidsbokföringen

Arbetstiden bokförs i vyn Arbetstidsbokföring under Arbetstid > Arbetstidsbokföring

Daglig flextid

Om uppföljningen av flextid är aktiverad för löntagaren som behandlas, beräknas flextiden så att den kan ses per dag i vyn. Således jämför programmet automatiskt dagens timmar med lönemallen eller den ordinarie veckoarbetstiden i löntagarens inställningar. På det här sättet behövs inte ett separat bokföringsslag för flextid.

I exemplet är standardantalet timmar per dag 7,5 h (= 37,5 h under en femdagarsvecka dividerat med fem), så en 9,5-timmars arbetsdag på tisdag ökar flextiden med 2 timmar och en 6 timmars arbetsdag på onsdag minskar flextiden med 1,5 timme.

Om den tillagda arbetstidsraden inte påverkar flextiden, kommer en infoikon att visas bredvid det valda bokföringsslaget. För muspekaren över ikonen för mer information.

Flextidssaldo

Det intjänade flextidssaldot visas längst upp till höger i vyn arbetstidsbokföring, ifall löntagaren har uppföljningen av flextid aktiverad.

 

Följ upp och rapportera flextid

Flextiden kan övervakas i arbetstidsrapporterna under Arbetstid > Arbetstidsrapporter > Rapportens format: Daglig arbetstidsrapport

Flextidssaldona visas i rapporten uppdelade efter använd arbetstid. Arbetstidsregistreringar som avviker från det normala visas i rött för tydlighetens skull. På rapporten går det också enkelt att se flextidssaldot före början av den valda perioden och saldot i slutet av perioden.

Bokför flexledighet

Om en löntagare har flexledighet en hel dag, vilket bör minska löntagarens flextidssaldo med arbetstiden för en hel dag, krävs ett nytt bokföringsslag, "Flexledighet ", som inte påverkar flextidssaldot.

Flexledigheten bokförs i arbetstidsbokföringen med två bokföringsslag:

- 01. Normalt timarbete 0,00 h

- 02. Flexledighet 7,5 h 

Normalt timarbete minskar löntagarens totala flextidssaldo med 7,5 h och med bokföringslaget Flexledighet har flextiden sparats i arbetstiden.

För uppföljning och rapportering av flexledighet är det viktigt att flextiden arbetstidsbokförs med ett eget bokföringsslag.

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.