Alituotteet ja koostetuotteet
Alituotteiden asettaminen tuotteelle/mallille
Koostetuotteen käsittely ja raportointi
Varastoitavan koostetuotteen valmistuskirjaukset
Mallien oletusalituotteet ja alituotteiden massatoiminnot
Alituotteet ja koostetuotteet

Laajennettu tuotehallinta mahdollistaa tuotteiden hierarkkisen rakentamisen, eli jokin tuote voi muodostua muista tuotteista.

Koostetuote = tuote/malli, joka koostuu muista tuotteista/malleista (nimike, joka niputtaa muita tuotteita/malleja yhteen)

Alituote = tavallinen tuote/malli, joka on mukana rakentamassa jotain koostetuotetta

Koostetuote

Koostetuotteella tarkoitetaan tuotetta/mallia, johon on kytketty muita tuotteita. Jos esim. hyllykön osat halutaan mieltää erillisinä tuotteina (esim. hyllylevy, runko, taustalevy ja jalka), voidaan ne luoda omiksi tuotteiksi (mahdollisine malleineen) ja tämän jälkeen luoda hyllykkö-tuote, joka koostuu näistä edellä luoduista osista. Näin hyllykkö on koostetuote, joka koostuu muista tuotteista (alituotteet). Koostetuote voi olla virtuaalinen tai varastoitava (fyysinen).

Varastoitava/fyysinen (Varastoon valmistettava)

 • koostetuote, joka on koottu alituotteista ja alituotteiden varastomäärää on vähennetty jo rakennushetkellä, eikä sitä tehdä enää käyttöhetkellä (varastonhallinnan kannalta koostetuote on siis jo muodostettu)

Virtuaalinen (Myyntikokoonpano)

 • koostetuote, jonka alituotteet varastoitavia, mutta tuotenimike itsessään ei ole varastoitava, vaan tuote kootaan muista tuotteista käyttöhetkellä vähentäen alituotteiden varastomääriä vasta käyttöhetkellä

Alituotehierarkia

Hierarkian syvyyttä ei ole rajoitettu, joten myös koostetuotteita voi halutessaan niputtaa uusiksi koostetuotteiksi. Valmis hyllykkö voisi kuulua isompaan kokonaisuuteen, joka koostuisi vaikka vitriinistä, tästä hyllyköstä ja seinähyllystä. Vastaavasti onkin alituotteena olevan tuotteen voi koostaa pienemmistä osista, kuten vaikka vitriinin kattoon kiinnitettävän valaisimen.

Tuotteen alituotteiden hallinta

Tuotteen alituotteiden hallinta tapahtuu tuotenäkymän Alituotteet-välilehdellä. Sivun on hieman erinäköinen, riippuen onko tuotteella malleja vai ei.

Koostetuote rakennetaan aina siten, että ensin luodaan uusi yksittäinen tuote. Jos koostetuotteella halutaan olevan malleja, luodaan tälle tuotteelle seuraavaksi mallit ja viimeiseksi muodostetaan koostetuoterakenne alituotteista. Koostetuoterakenne muodostetaan liittämällä järjestelmässä olemassa olevia tuotteita tai tuotteiden malleja koostetuotenimikkeelle tai sen malleille alituotteiksi tuotekortin "Alituotteet" -välilehdeltä.

Varastoitavan ja virtuaalisen koostetuotteen eron määrittelee järjestelmässä se, onko koostetuotenimikkeelle asetettu tuotekortilla "Varastoiva" -ruksi päälle vai ei. Jos ruksi on päällä, luetaan nimike järjestelmässä itsessään varastoitavaksi koostetuotteeksi eli varastokokoonpanoksi. Mikäli ruksia ei aseteta päälle, luetaan koostetuote ei itsessään varastoitavaksi virtuaaliseksi tuotenimikkeeksi eli myyntikokoonpanoksi. Virtuaaliselle koostetuotteelle asetetut alituotteet voivat luonnollisesti olla varastoitavia tuotteita, joita käsitellään varastonhallinnassa koostetuotteen käyttöhetkellä itse koostetuotenimikkeen sijaan.

Malliton tuote

 • Alussa poimitaan tuotteelle käsiteltävät alituotteet arvoineen
 • Näiden alla poimituista alituotteista asetetaan tuotteelle ne alituotteet tai niiden mallit, jotka se oikeasti sisältää

Päätuote, jolla malleja

 • Alussa poimitaan tuotteelle käsiteltävät alituotteet arvoineen.
 • Jos tuotteella on malleja, voidaan asettaa oletusalituotteet, joita luotavat mallit sisältävät (oletusalituotteiden asettamisen yhteydessä muutokset voidaan päivittää myös jo olemassa oleville malleille, eli toiminto tarjoaa massatoimintoja).
 • Näiden alla on lista tuotteen malleista ja jokaiselle voidaan asettaa niiden sisältävät alituotteet niistä, joita tuotteelle on alussa poimittu.

Alituotteiden asettaminen tuotteelle/mallille

Tuotteen alituotteiden hallinta tapahtuu tuotteen Alituotteet-välilehdellä.

1. Valitaan liitettävät päätuotteet/mallit. Tuotteet haetaan yksitellen.

2. Jo ennestään valitut alituotteet näkyvät tässä kohtaa.

3. Tästä asetetaan alituotteiden määritykset. Esim. monta alituotetta menee päätuotteelle ja tehdään mahdolliset hankintahintojen muutokset.

4. Tässä kohtaa näkyy päätuotteelle linkitetyt alituotteet.

Alituotteiden poimiminen, kun ne ovat mallivariaatioita

Alla on esimerkki mallituotteesta sohvan käsinoja. Tällä tuotteella on 3 eri mallia, jotka eroavat korkeudellaan. Valitsemalla päätuotenimikkeen, saadaan poimittua myös näiden mallit samalla kertaa alituotteeksi halutulle koostetuotteelle. 

Tuote voidaan lisätä alituotteeksi joko niin, että valitaan mallien päätuote tai vain joku tietty malli. 

Kun mallien päätuote valitaan, tulee tällöin kaikki mallit valittaviksi koostetuotteen alituotteiksi.

Mallien lisääminen päätuotteen kautta massana

Poimitun koostetuotteen alituotelaatikon muokkausikonista saa avattua toiminnon (ks. kuva yllä), josta voidaan valita ne alituotteen mallit, joita tuotteella on kenties käytössä.

Avautuvasta näkymästä voidaan valita lisättävät mallit, lisäksi voidaan ottaa kantaa monta kappaletta näitä malleja käytetään koostetuotteeseen.

Kun alituotteet ollaan poimittu, voidaan niiden määrät ja vaikutukset päätuotteen hintaan määritellä. Mikäli kyseessä on alituote, jolla on malleja, tulee määrittely tehdä mallikohtaisesti. 

Alituotteiden asettaminen

Alituotteiden asettamiseen päästään koostetuotteen alituotteet -välilehdeltä ja alituotteiden asettaminen -painikkeesta. Tämän avulla voidaan koostetuotteelle määritellä valitut alituotteet. 

1. Valitaan halutut tuotteet jotka ollaan aiemmin määritelty liitettäväksi koostetuotteelta. Mikäli kyseessä on tuote, jolla on malleja, tulee malleista valita vain yksi, ellei tuote koostu useasta mallista. Esimerkiksi tässä tilanteessa, ei tuotteen valmistuksessa käytetä kuin yhtä käsinoja kokoa.

2. Valitaan määrä, jonka verran alituotteita käytetään koostetuotteen tekemiseen/valmistamiseen. Yllä olevassa esimerkissä sohvan runkoon kuuluu esimerkiksi 12 kpl jousta ja 10 metriä päällyskangasta. Yksiköt ollaan määritelty tuotteiden omilla tuotekorteilla.

3. Koostetuotteen myyntihinnan muutos, jolla valittu yksittäinen alituote vaikuttaa myyntihintaan, mikäli tuotekortilla ollaan valittu käyttöön automaattinen laskenta alituotteiden osalta.

4. Koostetuotteen hankintahinnan muutos, jolla yksittäinen valittu alituote vaikuttaa koostetuotteen hankintahintaan, mikäli tuotekortilla ollaan valittu käyttöön automaattinen laskenta alituotteiden osalta.

5. Tallentaa valitut muutokset.

 Koostetuotteen käsittely ja raportointi

KÄSITTELY

Osto

Koostetuotteita ei voida suoraan käsitellä ostokäsittelyssä vaan jokainen alituote on käsiteltävä erikseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koostetuotteita ei voida viedä ostotilaukselle, sillä tähän prosessiin ei ole rakennettu alituotteiden osalta automatiikkaa varastotapahtumille. Alituotteiden hankintakirjaukset on siis tehtävä varastokirjanpitoon tuotekohtaisesti omina riveinään joko ostotilauksen kautta tai ilman ostotilauskäsittelyä manuaalisilla hankintakirjauksilla varastotapahtumalle.

Myynti

Varastoitavan koostetuotteen ja virtuaalisen koostetuotteen myyntikäsittelyt eroavat toisistaan myyntihetkellä tehtävillä varastokirjauksilla. Yhteistä niille kuitenkin on, että myyntihinnan muodostus voidaan tehdä kummallekin samalla tavalla. Tuotekortilla voidaan määrittää loppuhinta käyttäjän toimesta tai hinta voidaan laskettaa automaattisesti alituotteille asetetuista myyntihinnoista laskemalla ne yhteen ja kertomalla ne tuotekohtaisesti alituotteiden kappalemäärällä.

Alituotteille on mahdollista määrittää oman hintansa lisäksi vaikutus koostetuotteen loppuhintaan absoluutisella hintamuutoksella. Tämä määritys tehdään siinä vaiheessa, kun alituote liitetään koostetuotteen rakenteeseen. Hintamuutos voi kuvata esimerkiksi valmistuskustannusta, millä hinnalla lopputuotteen arvo muuttuu, kun yksi kappale tai yksikkö kyseistä alituotetta käytetään koostetuotteen valmistukseen.

Varastoitavan koostetuotteen käsittely myynnissä

Itsessään varastoitavan koostetuotenimikettä, eli varastoon valmistettavaa tuotetta käsitellään myynnin yhteydessä kuin mitä tahansa yksittäistä tuotetta, koska siitä tehdään erikseen valmistuskirjaukset varastoon, joiden yhteydessä alituotteita vähennetään automaattisesti varastossa samassa suhteessa, kun niitä on asetettu koostetuoterakenteessa käytettävän.

Varastoitavan koostetuotteen valmistuskirjaukset

Varasto voidaan myydä miinukselle, joten valmistuskirjauksia voidaan tehdä myös jälkikäteen ja näin tasata varastokirjanpito käyttötapauksista ja asiakastarpeesta riippuen.

Virtuaalisen koostetuotteen käsittely myynnissä

Virtuaalinen koostetuote eroaa nimensä mukaisesti varastoitavasta koostetuotteesta siten, että se ei ole itsessään varastoitava tuotenimike vaan sen alituotteet voivat olla. Alituotteiksi voidaan toki liittää tuoterekisteristä myös muita ei varastoitavia tuotenimikkeitä, kuten esimerkiksi "palvelumaksu tehdystä työstä per tunti". Tällöin alituotteen merkitys näkyy vain laskutuskäsittelyssä ja siinä miten koostetuotteen loppuhinta muodostetaan, mikäli hinta halutaan laskettaa automaattisesti suoraan alituoterakenteesta eikä käyttäjä halua määrittää itse koostetuotteen loppuhintaa.

Koska virtuaaliselle koostetuotteelle ei tehdä itselleen varastokäsittelyä, muodostetaan sen alituotteista varastotapahtumat koostetuotteen käyttöhetkellä. Myynnissä tämä tarkoittaa sitä, että alituotteista muodostetaan vähentävät varastotapahtumat myyntitilauksen tai myyntilaskun varastotietoihin, kun virtuaalinen koostetuote viedään myyntikäsittelyyn. Alituotteista tehdään varastotapahtumat automaattisesti samassa suhteessa, kun ne on liitetty koostetuoterakenteeseen. Myyntitilauksen yhteydessä alituotteet varataan varastosta ja myyntilaskulla ne vähennetään suoraan varastosaldosta. Varastosaldon vähennys tapahtuu luonnollisesti myös tilauksen laskutusvaiheessa, kun avoinna oleva tilaus laskutetaan. Tällöin varastosta varatut alituotteet muutetaan automaattisesti varastosta vähennetyiksi.

Varastonhallinta

Virtuaalista koostetuotetta ei tuoda varastokäsittelyyn vaan varastokirjanpito kattaa vain sen rakenteeseen lisätyt varastoitavaksi merkityt alituotteet. Varastoitava koostetuote käsitellään itsessään varastokirjanpidossa ja sen alituotteille tehdään vähentävät varastokirjaukset automaattisesti, kun koostetuotteelle tehdään valmistuskirjaukset.

Varastoitavan ja virtuaalisen koostetuotteen eron määrittelee järjestelmässä se, onko koostetuotenimikkeelle asetettu tuotekortilla "Varastoiva" -ruksi päälle vai ei. Jos ruksi on päällä, luetaan nimike järjestelmässä itsessään varastoitavaksi koostetuotteeksi. Mikäli ruksia ei aseteta päälle, luetaan koostetuote ei itsessään varastoitavaksi eli virtuaaliseksi tuotenimikkeeksi. Virtuaaliselle koostetuotteelle asetetut alituotteet voivat luonnollisesti olla varastoitavia tuotteita, joita käsitellään varastonhallinnassa koostetuotteen käyttöhetkellä itse koostetuotenimikkeen sijaan. 

Varastoitavalle koostetuotteelle voidaan syöttää normaalisti kaikki järjestelmässä tarjolla olevat varastotiedot ja -määritykset tuotekortilla:

 • Toimittajakohtaiset hankintatiedot
 • Oletusvarasto
 • Tuotepaikka varastossa
 • Oletus hälytysraja
 • Paino (kg)
 • Tullitariffi
 • EAN-koodit (2 kpl)

Alituotteiden varastokäsittely

Alituotteille on tehtävä vastaavat varastomääritykset alituotteiden omilta tuotekorteilta. Oletusmääritykset ovat kriittisiä alituotteiden automaattisessa varastokäsittelyssä, kun koostetuotetta käsitellään. Esimerkiksi oletusvarasto on se varasto, josta alituotteet vähennetään, kun virtuaalinen koostetuote myydään tai varastoitava koostetuote valmistetaan. Varastomäärityksen voi toki vaihtaa suoraan varastotapahtumariviltä, mikäli kyseistä alituotetta on useammassa varastossa ja halutaankin vähentää oletusvarastosta poikkeavan varaston saldoa. Tällöin muutos on tehtävä manuaalisesti varastotapahtumalla.

Raportointi & Alituotekaavio

Koostetuoterakenne raportoidaan kahdessa paikassa - tuoterekisterin tuotelistauksessa alituotekaavioina sekä koostetuotteen tuotekortilla tuotenäkymässä ja Alituotteet -välilehdellä.

Alla esimerkki, tuotelistauksesta, jossa näkyy koostetuote.

Tästä avautuu alla oleva näkymä, josta nähdään koostetuote ja siihen lisätyt alituotteet.

Alituotekaavioista nähdään seuraavat tiedot:

 • Alituoterakenne puumallina, josta nähdään mistä alituotteista koostetuote koostuu ja monta kappaletta niitä on liitetty
 • Sekä koostetuotteen että alituotteiden:
  • Hintatiedot
  • Varastotiedot
 • Kappalemäärä paljon koostetuotetta on koostettavissa/käytettävissä alituotteiden varastotilanteeseen nähden
 • Lisäksi nähdään onko koostetuote virtuaalinen vai varastoitava tuote

Tuotteen alituotekaavio

Tuotekortilla tuotenäkymässä nähdään karkealla tasolla alituotteet, joista koostetuote koostuu sen tarkemmin alituotteiden varastotietoja erittelemättä.

Tuotekortin Alituotteet -välilehdellä voidaan rakentaa ja muokata koostetuotteen olemassa olevaa alituoterakennetta. Tässä näkymässä voidaan määrittää, monta kappaletta kutakin alituotetta käytetään yhden koostetuotteen käsittelyssä sekä absoluuttinen hintamuutos koostetuotteen loppuhintaan kunkin alituotteen osalta. Tässäkään näkymässä ei raportoida varastotilannetta.

Näkymään pääsee myös tuotelistauksesta. Koostetuotteella voidaan nähdä tuotelistauksessa koostetuotteeseen lisätyt alituotteet. 

Tästä avautuu alla oleva näkymä, josta voi muokata alituotteiden määrää, hinnanmuutosta ja hankintahinnan muutosta.

Koostetuotteen myyntiraportointi

Myyntiraportointi tapahtuu, kuten muillakin tuotteilla myynninraporteilta. Myynnin raportit eivät erittele alituotteita vaan raportointi toteutetaan lopputuotetasolla.

Myöskään myyntitilaus tai -laskunäkymässä ei eritellä alituotteita vaan näkyvissä ovat pelkästään koostetuotenimikkeet ja niiden takaa tuodut hintamääritykset. Asiakkaille lähetettävillä tilauksilla ja laskuilla nähdään siis vain koostetuotenimikkeet ilman alituotteita ja tietysti loppuhinnat.

Koostetuotteen varastoraportointi

Yksittäisen tuotteen varastokäsittelystä poikkeavia kirjauksia ovat koostetuotteen ja alituotteiden osalta varastoitavan koostetuotteen valmistuskirjaus sekä virtuaalisen koostetuotteen myyntitapahtumasta muodostuvat alituotteiden varastotapahtumat. Kummassakin tapauksessa alituotteiden varastotapahtumat ovat automatisoitu samassa suhteessa kuin ne on asetettu kuulumaan koostetuoterakenteeseen.

Varastoitavan koostetuotteen valmistuskirjaukset


Varastoitavan koostetuotteen valmistuskirjaukset

Varastoitavan koostetuotteen valmistuskirjaukset

Kun varastoitavalle koostetuotteelle on luotu alituoterakenne, voidaan koostetuotteelle tehdä valmistuskirjauksia, joiden yhteyteen alituotteiden varastotapahtumien muodostuminen on automatisoitu.

Valmistuskirjauksista löytyy oma ohjesivu täältä.

Mallien oletusalituotteet ja alituotteiden massatoiminnot

Mallien oletusalituotteet

Jos tuotteella on malleja, on tuotteen Alituote-välilehdellä mahdollisuus asettaa malleille oletusalituotteita. Näitä käytetään kun tuotteelle muodostetaan uusia malleja, jolloin muodostuneella mallilla on oletuksena kytkettynä asetetut oletusalituotteet.

Oletusalituotteiden asettaminen aukeaa Oletusalituotteiden asettaminen -linkistä.

Avautuvassa toiminnossa valitaan oletusalituotteet, annetaan näiden oletusmäärät sekä hintamuutos.

Muutosten jälkeen painetaan tallenna -painiketta ja valitut alituotteet tulevat kytketyiksi alituotteiksi.

Mikäli halutaan tehdä päivityksiä olemassa oleville malleille esim määrän ja hinnan mukaan, ruksataan kohta heijasta muutoksia myös nykyisille malleille. Tämä on hyödyllinen toiminto, jos malleja on paljon ja muutos voidaan näin tehdä nopeasti kaikille.

Lisää ja päivitä

 • Jos mallilla on alituotteena tuote, jota muokattiin, muutokset päivittyvät tälle, mutta jos tuotteella ei ole kyseistä alituotetta, lisätään alituote sille.

Päivitä

 • Jos mallilla on alituotteena tuote, jota muokattiin, muutokset päivittyvät tälle.

Lisää

 • Jos mallilla ei ole alituotteena muokattua alituotetta, lisätään se mallille.

Alituotteiden asettaminen on periaatteeltaan ja toiminnoltaan samanlainen asetettiin alituotteita sitten tuotteelle, mallille tai oltiin asettamassa mallien oletusalituotteita, joten toiminnosta on kirjoitettu ohjeet vain yhteen paikkaan, jonne pääset alla olevan linkin kautta.

Alituotteiden asettaminen tuotteelle/mallille

Virtuaalinen tuote/malli (Myyntikokoonpano)

Virtuaalista koostetuotetta käytetään, kun halutaan muodostaa myyntikokoonpano siten, että alituotteet halutaan vähennettävän varastosta myyntitapahtuman yhteydessä automaattisesti eikä koostetuotenimikettä valmisteta varastoon ennen myyntiä.

Virtuaalisen koostetuotetuotteen määritys tehdään tuotekortilla jättämällä varastoitava -asetus pois.

Alituotekaaviossa virtuaalisen (ei-varastoitavan) tuotteen laatikon reunat näytetään harmaalla. Hierarkiassa virtuaalista tuoteta ei näytetä punaisella jos sitä ei ole koostettavissa, jolloin nähdään selkeästi mitkä konkreettiset(varastoitavat) tuotteet estävät koostetuotteen kasaamisen.

Esimerkissä päätuotteen malli "Puupöytä,Valkoinen,100,80,100" on virtuaalinen tuote (eli se ei ole merkitty varastoitavaksi), jolloin kaaviossa näytetään tieto montako kyseisenlaista koostetuotetta on kaavion tarkastelu hetkellä koostettavissa. Virtuaalinen koostetuote ei ole koostettavissa jos jotain sen alituotetta ei ole tarpeeksi käytettävissä.

Alla olevassa rakenteessa alituotteet vähennetään varastosta valmistuskirjauksen yhteydessä. Nämä ovat varastoitavia tuotteita, mutta puupöytä on virtuaalinen tuote. Mikäli tuote näkyy punaisella, ei sitä ole varastossa. Koostettavissa oleva kohta näyttää, montako kappaletta tuotetta voidaan valmistaa tällä hetkellä. 

Myös hierarkiassa sijaitsevat virtuaaliset tuotteet näytetään harmailla reunuksilla ja niillä on varastotietojen sijaan tieto, montako niitä olisi koostettavissa sen sisältämien alituotteiden varastotietojen perusteella.

Alituotteen reunat näytetään harmaalla, mikäli se ei ole varastoitava tuote. Kuten alla esimerkkinä kasauskustannus.

Varastoitava tuote/malli (Valmistustuote)

Jos edellä oleva tarkasteltava puupöytä olisi varastoitava, olisi sillä omat varastotiedot, eikä sen alituotteiden määrällä olisi siihen enää mitään vaikutusta. Tämä siksi, koska alituotteet on vähennetty varastosta jo aikaisemmin koostetuotetta luotaessa, toisin kun virtuaalisen tuotteen kohdalla vähentäminen tapahtuu vasta myyntihetkellä.

Varastoitavan tuotteen laatikon reunat näytetään mustalla. Laatikko on punainen jos sitä ei ole tarpeeksi varastossa tai sen" tilanne" on nolla tai sitä pienempi.

Alla esimerkki kaaviosta, jossa koostetuotetta ei ole tarvittavaa määrää valmistettavissa. 

Koostetuote ja alituote näytetään punaisella pohjalla, kun tavaraa ei ole varastossa tarpeeksi valmistusprosessia varten.

Valmistettavissa: Montako tuotetta voidaan valmistaa, mikäli kyseessä on virtuaalinen tuote, joka valmistetaan valmistuskirjauksen kautta.

Varastossa: Montako kappaletta tuotetta on varastossa.

Varattu: Monestako kappaleesta on tehty tilaus.

Tulossa: Monestako kappaleesta on tehty ostotilaus, jota ei ole vielä kirjattu varastoon toimitetuksi.

Tilanne: Lasketaan varastossa - varattu kentistä.

Valmistusarvo: Valmistuskustannus, joka kirjataan varastokirjaukselle.

Keskihinta: Tuotteen valmistuksen keskihinta. 

Hankintahinta: Hinta, jolla tuote on hankittu toimittajilta/toimittajalta.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.